Akademik Çalışmalarda Etik İhlali ve Yaptırımları Seçkin Yayıncılık

Akademik Çalışmalarda Etik İhlali ve Yaptırımları Seçkin Yayıncılık

 300,00

Stok kodu: 9789750280870 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750280870
Sayfa Sayısı272
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Akademik çalışmalarda etik, yükseköğretimde her geçen gün artarak üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Teknolojik gelişmeler, yayın ve araştırmalarda bir yandan etik ihlalini, diğer yandan ihlallerin tespitini kolaylaştırmıştır. Üniversitelerde etik ihlal iddiaları sıkça gündem olmakta, buna bağlı olarak etik kurulların iş yükü çoğalmaktadır.
Etik problemleri en aza indirmek için etik, etik ihlali ve ihlalin doğuracağı sonuçların bilinmesi, ortaya çıkan ihlallerde ise kurallara uygun ve etkili bir işlem süreci yürütülmesi elzemdir. Diğer yandan tüm dünyaya yayılması, tüm insanlığın hizmetine sunulması ve yeni fikir ve buluşların yolunu açması sebebiyle doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkı da önemli insan haklarındandır. Özellikle bilim insanlarının yapacağı araştırma ve yayınlarda yararlanacağı bilgi kaynaklarının doğru ve özgün araştırma olması vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Zira yanlış ve zararlı bilginin doğurduğu sonuçlar bir o kadar vahimdir.
Bu çalışma ile akademik çalışmalarda etik konusu kavramlar, kurallar, yaptırımlar ve doğurduğu sonuçlar bakımından yargı kararları, açıklamalar ve örneklerle açıklanmaya çalışılmış, ilgili mevzuata karekod yoluyla erişim imkanı sağlanmıştır.
Konu Başlıkları
.
Diploma ve Unvan Kazanılması veya Kaybı
.
Akademik Kadroya ve Yöneticiliğe Atanma veya İptali
.
Disiplin ve Adli Soruşturma ile Cezalar
.
Tazminat, Ödemenin Geri Alınması, Mali Yaptırımlar
.
Mevzuat – Açıklama – Yargı Kararları – Örnekler
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar Listesi 
 
13
Birinci Bölüm
 
 
ESER VE ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR
 
 
I. GİRİŞ 
 
15
II. ESER KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ 
 
16
A. Eserin Tanımı ve Sahibine Sağladığı Haklar 
 
16
1. Eserin Sahibine Sağladığı Haklar ve Sınırları 
 
17
a. Eser Sahibinin Hakları 
 
17
b. Birden Fazla Kimsenin Eser sahipliği 
 
18
c. Sahibi Belli Olmayan Eserlerde Hak Sahipliği 
 
19
d. Telif Haklarının Özellikleri 
 
19
e. Esere Ait Hakların Devredilmesi 
 
20
2. İktibas (Başka Eserden Alıntı Yapma) 
 
20
a. Genel Olarak İktibas 
 
20
b. Bilimsel Yayınlarda İktibas 
 
22
c. Esinlenme 
 
24
B. Fikri Hakların Tarihi Gelişimi 
 
25
III. YARGI KARARLARI 
 
27
İkinci Bölüm
 
 
BİLİM VE DAVRANIŞ ETİĞİ İLE ETİK İHLALLERİ
 
 
I. ETİK VE BİLİM ETİĞİ 
 
43
A. Etik 
 
43
B. Bilim Etiği 
 
44
1. Bilim Etiği Kavramı ve Tarihi Gelişimi 
 
44
2. Araştırma Etiği 
 
47
3. Yayın Etiği 
 
49
4. Davranış Etiği 
 
52
II. BİLİM ETİĞİNİN İHLALİ 
 
55
III. ETİK İHLAL TÜRLERİ 
 
58
A. Mevzuatta Yer Alan Etik İhlal Türleri 
 
58
1. İntihal 
 
58
2. Sahtecilik (Uydurma–Fabrikasyon) 
 
65
3. Çarpıtma 
 
65
4. Tekrar Yayım 
 
66
5. Dilimleme 
 
66
6. Haksız Yazarlık 
 
66
a. Genel Olarak Haksız Yazarlık 
 
66
b. Tez Danışmanlığı ve Haksız Yazarlık 
 
68
7. Diğer Etik İhlal Türleri 
 
71
B. Mevzuatta Yer Almayan Bilim Etiğine Aykırılık Halleri 
 
72
IV. YARGI KARARLARI 
 
73
Üçüncü Bölüm
 
 
TÜRK HUKUKUNDA BİLİM ETİĞİ
 
 
I. TÜRKİYE’DE BİLİM ETİĞİNİN GELİŞİMİ 
 
83
II. YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİM ETİĞİ 
 
84
A. 2547 sayılı Kanundan Önceki Mevzuatta Bilim Etiği 
 
84
B. 2547 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Bilim Etiği 
 
85
C. Bilim Etiği Konusunda İşlem Yapmaya Yetkili Kurum ve Kurullar 
 
86
1. Genel Olarak Etik Kurullar ve Komisyonlar 
 
86
2. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 
 
88
a. Yükseköğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurullarının Kuruluş ve İşleyişi 
 
90
b. Yönergenin Dayanak ve Kapsamı (md. 2–5) 
 
91
c. Kurulların Oluşumu (md. 6) 
 
92
d. Kurul Başkan ve Üyelerinin Görevlendirilmesi 
 
94
e. Kurulların Sekretaryası 
 
95
f. Kurulların Görevleri (md. 7) 
 
96
g. Etik Kurullarının Toplantı Usul ve Esasları (md. 8) 
 
98
h. Etik Kurullarına Başvuru ve Kurulların Çalışma Esasları (md. 9) 
 
99
ı. Doçentlik İşlemlerinde ÜAK ile Üniversitenin Görev ve Yetkileri (md. 9,13) 
 
100
i. Savunma İstenmesi 
 
102
j. İnceleme Sonucunda Yapılacak İşlemler (md. 10) 
 
104
k. Yeniden İnceleme (md. 12) 
 
105
D. Akademik Unvanlara Dair Mevzuatta Bilim Etiği 
 
106
1. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenciliği 
 
106
2. Doçentlik 
 
107
a. 2547 sayılı Kanundan Önce Doçentlik 
 
107
b. 2547 Sayılı Kanun Döneminde Doçentlik 
 
109
c. Yeni (15.4.2018 tarihli) Doçentlik Yönetmeliği 
 
112
d. Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 
 
114
3. Diğer Akademik Unvanların Elde Edilmesinde Etik 
 
115
4. Etiğe Aykırılığın Unvan ve Görevlere Etkisi 
 
115
a. Disiplin Mevzuatında Durum 
 
116
b. Unvan ve Kadronun İdari İşlemle Geri Alınması 
 
117
III. YARGI KARARLARI 
 
122
Dördüncü Bölüm
 
 
ETİK İHLALİ VE DİSİPLİN YAPTIRIMLARI
 
 
I. YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATINDA ETİK İHLALİ VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 
 
141
A. ‘Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz’ İlkesi ve Yükseköğretimde Disiplin İşlerinin Yönetmelikle Düzenlenmesi 
 
141
B. Etik İhlallerin ve Disiplin İşlerinin 2547 Sayılı Kanunda Düzenlenmesi 
 
146
1. 6764 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenleme 
 
146
2. 7243 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler 
 
147
3. Etik İhlallerde Disiplin Soruşturması Usulü ve Yaptırımlar 
 
148
a. Etik İhlal İddialarında Soruşturma Öncesi Etik Kurulca İnceleme Yapılması 
 
148
b. 2547 Sayılı Kanunda Disiplin Suçu Sayılan Etik İhlaller ve Cezaları 
 
148
c. İntihalin Yüz Kızartıcı Suç Sayılıp Sayılmayacağı Meselesi 
 
152
d. İntihal ve Diğer Etik İhlallerde İyi Hal İndirimi 
 
154
e. Dayanaksız, Yersiz ve Kasıtlı Etik İhlal İsnadında Bulunmak 
 
156
II. YARGI KARARLARI 
 
158
Beşinci Bölüm
 
 
ETİK İHLALİNDE İDARİ YAPTIRIMLAR VE ZAMANAŞIMI
 
 
I. ETİK İHLALİNE BİRDEN FAZLA İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASI 
 
169
II. ETİK İHLALİN AKADEMİK TEŞVİK, PROJE, TELİF GİBİ ÖDEMELERE ETKİSİ 
 
171
III. ETİK İHLALE DAYALI İŞLEMLERDE ZAMANAŞIMI 
 
173
A. Disiplin İşlemlerinde Zamanaşımı 
 
173
B. Diğer Etik Mevzuatında Zamanaşımı 
 
180
1. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 
 
180
2. Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 
 
180
3. TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği 
 
181
IV. YARGI KARARLARI 
 
182
Altıncı Bölüm
 
 
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA ETİK İHLALİ VE YAPTIRIMLARI
 
 
I. 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA ETİK İHLALİ VE YAPTIRIMLARI 
 
187
A. Etik İhlal Suçları ve Ceza Soruşturması 
 
188
1. Genel Olarak Etik İhlal Suçları 
 
188
2. FSEK Madde 71’deki Etik İhlal Suçları 
 
191
a. Bir Esere Kendi Eseri Olarak Ad Koymak (71/1–2) 
 
192
b. Bir Eserden Kaynak Göstermeksizin İktibasta Bulunmak (71/1–3) 
 
193
c. Bir Eserle İlgili Yetersiz, Yanlış veya Aldatıcı Mahiyette Kaynak Göstermek (71/1–5) 
 
194
3. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 
 
196
4. Soruşturma ve Kovuşturma Şartları 
 
199
5. Şikâyet ve Zamanaşımı Süreleri 
 
203
6. Yargı Kararları 
 
203
B. Etik İhlallerine Karşı Hukuk davaları 
 
218
1. Eser veya Hak Sahipliğinin Tespiti Davası 
 
218
2. Tecavüzün Ref’i Davası 
 
219
3. Tecavüzün Men’i Davası 
 
222
4. Tazminat Davaları 
 
222
5. Dava Açma Süresi 
 
223
6. Yargı Kararları 
 
224
Yedinci Bölüm
 
 
ETİK MEVZUATI
 
 
• 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (İLGİLİ MADDELER) 
 
243
• YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ 
 
243
• DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİ 
 
243
• ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ 
 
243
• TÜBİTAK ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU YÖNETMELİĞİ 
 
243
• YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 
 
243
Sekizinci Bölüm
 
 
ÖRNEKLER
 
 
ETİK KURUL YAZI ÖRNEKLERİ 
 
245
1. İnceleme Başlatma Yazısı (Üniversite Personeli Hakkında) 
 
246
2. İnceleme Başlatma Yazısı (Üniversite Personeli Olmayan Kişi İçin) 
 
247
3. İnceleme İşlemleri Hazırlık Tutanağı 
 
248
4. İnceleme Yapılan Hakkında Bilgi İsteme Yazısı 
 
249
5. Bilirkişi Raporu İsteme Yazısı 
 
250
6. Savunma İsteme Yazısı 
 
251
7. Ara Karar Tutanağı 
 
252
8. Etik Kurul Kararı (Alternatif – 1) 
 
253
9. Etik Kurul Kararı (Alternatif – 2) 
 
256
10. Etik Kurul Kararı Sunuş Yazısı (Alternatif – 1) 
 
259
11. Etik Kurul Kararı Sunuş Yazısı (Alternatif – 2) 
 
260
Kaynakça 
 
261
Kavramlar Dizini 
 
265

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Akademik Çalışmalarda Etik İhlali ve Yaptırımları Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: