Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davası Seçkin Yayıncılık

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davası Seçkin Yayıncılık

 570,00

Stok kodu: 9789750277993 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıHaziran 2022
ISBN9789750277993
Sayfa Sayısı272
Ebatı17x25
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Yönetim kurulu üyeleri, anonim şirketlerin yönetimde en üst düzeyde yetkili kişilerdir. Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu TTK m. 549 vd. hükümlerde düzenlenmiştir. Bu çalışmada, yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere karşı açılacak sorumluluk davalarındaki usul hukuku problemleri incelenmektedir. Zira sorumluluk sebepleri birçok çalışmada kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.
Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde usul hukuku bakımından sonuç doğuran maddi hukuka ilişkin temel meseleler incelenmektedir. Bu bölümde maddi hukuk bakımından temel hususlara değinildikten sonra pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının dava hakkının niteliği tartışılmaktadır.
İkinci bölümde, davanın tarafları incelenmektedir. Öncelikle davacı tarafta kimlerin yer alabileceği belirlenmektedir. Akabinde de davalı tarafta yer alabilecek yönetim kurulu üyeleri ile yöneticiler değerlendirilmektedir.
Üçüncü bölümde dava türleri, dava şartları ve ilk itirazlar ele alınmaktadır. Dava türleri bağlamında özellikle belirsiz alacak davası ve kısmi dava üzerinde durulmaktadır. İkinci olarak, sorumluluk davası bakımından özellik arz eden dava şartları değerlendirilmektedir. Son olarak, ilk itiraz oluşturabilecek hususlar ve bu kapsamda tahkim yargısına ilişkin problemler de incelenmektedir.
Son bölümde ise, medeni usul hukuku bakımından özellik arz eden diğer hususlara değinilmektedir. Bu kapsamda yargılama usulü, feri müdahale ve davanın ihbarı, davaların birleştirilmesi ve sübjektif dava yığılması, ispat ve deliller, davayı sona erdiren işlemler, yargılama giderleri ve kanun yoluna başvurulmasına ilişkin sorunlar değerlendirilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Dava Hakkının Niteliği
.
Davanın Tarafları
.
Dava Türleri, Dava Şartları, İlk İtirazlar
.
Medeni Usul Hukuku Bakımından Özellik Arz Eden Diğer Hususlar
İçindekiler
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
17
GİRİŞ 
 
21
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUK SEBEPLERİ,
 
 
ZARAR KAVRAMI, PAY SAHİPLERİ VE ALACAKLILARININ
 
 
SORUMLULUK DAVASI AÇMA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ
 
 
§ 1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TANITILMASI 
 
25
I. GENEL HÜKMÜN TANITILMASI 
 
25
II. ÖZEL HÜKÜMLERİN TANITILMASI 
 
26
§ 2. DOĞRUDAN ZARAR İLE ŞİRKET ZARARI KAVRAMI VE BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAĞI 
 
28
I. ÖN AÇIKLAMALAR 
 
28
II. ZARAR KAVRAMI 
 
29
A. Doğrudan Zarar Kavramı 
 
30
B. Şirket Zararı [Dolayısıyla Zarar] Kavramı 
 
32
III. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI 
 
34
A. Ön Açıklamalar 
 
34
B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Anonim Ortaklığa Karşı Sorumluluk Kaynağının Belirlenmesi 
 
34
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahiplerine ve Alacaklılara Karşı Sorumluluk Kaynağının Belirlenmesi 
 
35
1. Doğrudan Zararın Varlığı Halinde Borcun Kaynağının Belirlenmesi 
 
36
2. Şirket Zararının [Dolayısıyla Zararın] Varlığı Halinde Borcun Kaynağının Belirlenmesi 
 
38
§ 3. PAY SAHİPLERİNİN VE ALACAKLILARIN DAVA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
39
I. ŞİRKET ZARARININ [DOLAYISIYLA ZARAR] VARLIĞI HALİNDE 
 
39
A. Ön Açıklamalar 
 
39
B. İflas Öncesinde Pay Sahiplerinin Dava Açma Hakkının Hukuki Niteliği 
 
40
1. Pay Sahiplerinin Dava Hakkının Şirketin Dava Hakkından Kaynaklandığına Yönelik Görüş 
 
40
2. Pay Sahiplerinin Maddi Hukuktan Kaynaklanan Bağımsız Dava Hakkına Sahip Olduğuna Yönelik Görüş 
 
42
3. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Görüşümüz 
 
44
C. İflas Halinde Pay Sahiplerinin ve Alacaklıların Dava Hakkının Hukuki Niteliği 
 
48
1. İflas İdaresinin Öncelikli Olarak Dava Açma Hakkı 
 
48
2. İflas İdaresinin Dava Açma Hakkından Vazgeçmesinin Hukuki Niteliği 
 
49
3. Şirket Alacaklılarının Dava Hakkının Hukuki Niteliği 
 
51
a. Ön Açıklamalar 
 
51
b. Alacaklıların Dava Açma Hakkının İki Farklı Hukuki Dayanağı Bulunduğunu İleri Süren Görüş 
 
51
c. Şirketin Dava Hakkından Kaynaklandığına Yönelik Görüş 
 
53
d. Alacaklıların Dava Hakkının Alacaklılar Topluluğuna Tanınan Dava Hakkından Kaynaklandığına Yönelik Görüş [Raschein Doktrini] 
 
53
e. Görüşümüz: Alacaklıların Dava Açma Hakkı Tali Niteliktedir ve İki Farklı Hukuki Dayanağı (doppelte Klagegrundlage) Bulunmaktadır 
 
54
4. Pay Sahiplerinin Dava Hakkının Hukuki Niteliği 
 
58
II. DOĞRUDAN ZARARIN VARLIĞI HALİNDE 
 
59
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
DAVANIN TARAFLARI
 
 
§ 4. DAVACI TARAFIN BELİRLENMESİ 
 
62
I. ŞİRKET ZARARININ [DOLAYISIYLA ZARARIN] VARLIĞI HALİNDE DAVACI TARAFIN BELİRLENMESİ 
 
62
A. İflas Hali Dışında 
 
62
1. Anonim Ortaklık 
 
62
a. Anonim Ortaklığı Temsilen Yönetim Kurulu ve Temsil Kayyımı 
 
62
b. Diğer Kişiler 
 
64
aa. Tasfiye Memurlarının Sorumluluk Davası Açma Yetkisi 
 
64
bb. Özellikli Bir Durum: Ek Tasfiye İçin Atanan Tasfiye Memuru 
 
66
cc. Kayyım 
 
67
aaa. Özel Hukuk Çerçevesinde Atanan Yönetim Kayyımı 
 
67
bbb. Ceza Muhakemesi Hukuku Kapsamında Atanan Kayyım 
 
68
c. Yapısal Değişiklik Halinde Anonim Ortaklığın Dava Açma Hakkı 
 
70
aa. Birleşme 
 
70
bb. Bölünme 
 
71
cc. Tür Değiştirme 
 
74
2. Pay Sahipleri 
 
76
a. Pay Sahibi Olma Zorunluluğu ve İspatı 
 
76
aa. Pay Sahibi Olma Zorunluluğu 
 
76
aaa. Ön Açıklamalar 
 
76
aaaa. Ön Açıklamalar 
 
77
bbbb. Sorumluluk Davası Açılmadan Önce Payın Devredilmesi Halinde 
 
77
aaaaa. Hamiline Yazılı Paylar ve Bağlamsız Nama Yazılı Paylar 
 
77
bbbbb. Bağlı Nama Yazılı Paylarda 
 
79
cccc. Sorumluluk Davası Sırasında Payın Devredilmesi Halinde 
 
81
bb. Pay Sahipliği Sıfatının İspatı 
 
85
cc. Pay Sahipliği Sıfatının Çekişmeli Olduğu Durumlar 
 
87
b. Pay Sahiplerinin Dava Açması Bakımından Özellik Arz Eden Haller 
 
91
aa. Payın Birden Fazla Maliki Olması Halinde Sorumluk Davası Açılması 
 
91
bb. Pay Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Bulunması Halinde Sorumluluk Davası Açılması 
 
92
aaa. Pay Üzerinde İntifa Hakkının Varlığı Halinde Sorumluluk Davası Açılması 
 
92
bbb. Pay Üzerinde Rehin Hakkının Varlığı Halinde Sorumluluk Davası Açılması 
 
95
ccc. İntifa Senedi Sahiplerinin Sorumluluk Davası Açması 
 
96
ddd. Katılma İntifa Senedi Sahipleri (Partizipationsschein) ve Oydan Yoksun Pay Sahiplerinin (Stimmrechtslosen Aktie) Sorumluluk Davası Açması 
 
98
B. İflas Halinde 
 
99
1. Öncelikli Olarak İflas İdaresinin Davacı Olması 
 
99
2. Şirket Alacaklıları 
 
101
a. Şirket Alacaklılarının Dava Hakkı 
 
101
b. Şirketten Alacaklı Olma Zorunluluğu 
 
102
aa. Temel Esas: Alacağın Hangi Hukuki İlişkiden Doğduğunun Bir Öneminin Bulunmaması 
 
102
bb. Özellik Gösteren Alacaklar 
 
103
aaa. Vadesi Gelmemiş ve Alacakları Şirkete Ait Taşınmaz Rehniyle Teminat Altına Alınmamış Alacaklar 
 
103
bbb. Rehinle Teminat Altına Alınmış Alacaklar 
 
103
ccc. Şarta Bağlı Alacaklar ve Belirsiz Vadeye Bağlı Alacaklar 
 
104
ddd. Kefalet İlişkisinden Kaynaklanan Alacaklar 
 
105
c. Şirket Alacaklılığı Sıfatının İspatı ve Çekişmeli Haller 
 
106
3. Pay Sahipleri 
 
107
a. Pay Sahiplerinin Dava Hakkı 
 
107
b. Pay Sahiplerinin Dava Açma Hakkı Bakımından Özellik Gösteren Haller 
 
108
II. DOĞRUDAN ZARARIN VARLIĞI HALİNDE DAVACI TARAFIN BELİRLENMESİ 
 
109
A. Pay Sahipleri 
 
109
1. Doğrudan Zarara Uğrayan Pay Sahibi Olma Zorunluluğu 
 
109
2. Pay Sahipliği Sıfatının İspatı 
 
110
3. Pay Sahiplerinin Doğrudan Zarar Sebebiyle Dava Açması Bakımından Özellik Gösteren Haller 
 
111
a. Payın Birden Fazla Maliki Olması Halinde 
 
111
b. Pay Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Bulunması Halinde 
 
111
aa. Pay Üzerinde İntifa Hakkı Bulunması Halinde 
 
111
bb. Pay Üzerinde Rehin Hakkı Bulunması Halinde 
 
112
c. İntifa Senedi Sahipleri ve Oydan Yoksun Pay Sahipleri 
 
113
d. Pay Geçişi Halinde Doğrudan Zarar Sebebiyle Sorumluluk Davası Açma Hakkı 
 
113
B. Alacaklılar 
 
114
1. Şirket Alacaklılarının Doğrudan Zarar Sebebiyle Dava Hakkı 
 
114
2. Şirketten Olan Alacağın Devredilmesi ve Alacaklılık Sıfatının İspatı 
 
115
§ 5. DAVALI TARAFIN BELİRLENMESİ 
 
116
I. ÖN AÇIKLAMALAR 
 
116
II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER 
 
117
A. Yönetim Kurulu Üyeleri 
 
117
B. Yönetim Kurulu Üyeleri Açısından Özellik Gösteren Haller 
 
119
1. Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Olması Halinde 
 
119
a. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Yönetim Kurulu Üyesi Olması Halinde 
 
119
b. Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kurulu Üyesi Olması Halinde 
 
121
2. İnançlı Yönetim Kurulu Üyeleri 
 
121
3. Belirli Grup Pay veya Pay Sahibi ya da Azınlığın Yönetim Kurulundaki Temsilcileri 
 
123
III. YÖNETİCİLER 
 
124
A. Yönetici Kavramı ve Anlamı 
 
124
B. Yetki Devri Suretiyle Şeklen Atanmış Yöneticiler 
 
126
1. Yetki Devrinin Amacı 
 
126
2. Yetki Devrinin Usulü 
 
126
a. Yönetim Yetkisinin Devri 
 
126
b. Temsil Yetkisinin Devri 
 
128
3. Yetki Devrinin Sorumluluğa Etkisi 
 
129
a. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu 
 
129
b. Yetki Devri Yapılan Kişilerin Sorumluluğu 
 
130
4. Tacir Yardımcıları 
 
131
a. Ticari Temsilci ve Genel Yetkili Ticari Vekil 
 
131
b. Sınırlı Yetkiye Sahip Ticari Vekil ve Diğer Tacir Yardımcıları 
 
133
C. Fiili Organ Olarak Yönetime Katılan Kişiler 
 
135
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
SORUMLULUK DAVASINDA DAVA TÜRLERİ,
 
 
DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
 
 
§ 6. DAVA TÜRLERİ 
 
139
I. ÖN AÇIKLAMALAR 
 
139
II. KISMİ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASI 
 
139
§ 7. DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR 
 
143
I. DAVA ŞARTLARI 
 
143
A. Ön Açıklamalar 
 
143
B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davasında Özellik Arz Eden Dava Şartları 
 
145
1. Genel Dava Şartları 
 
145
a. Görev 
 
145
b. Yetkinin Dava Şartı Olup Olmadığı Sorunu 
 
146
aa. Ön Açıklamalar 
 
146
bb. Sorumluluk Davalarında Yetkili Mahkeme ve Yetki Kuralının Niteliği 
 
146
cc. Yetkili Mahkemeyi Değiştirmek Amacıyla Şirket Merkezinin Taşınması veya Başka Bir Kişinin Davalı Gösterilmesi 
 
149
dd. Yetki Sözleşmesi 
 
150
ee. De Lege Feranda: Kesin Yetki Kuralı 
 
152
c. Dava Takip Yetkisi 
 
154
aa. Kavram ve Türleri 
 
154
bb. İflas Öncesinde Pay Sahiplerine Tanınan Dava Takip Yetkisinin Türü 
 
157
cc. İflas Halinde İflas İdaresine, Pay Sahiplerine ve Alacaklılara Ait Dava Takip Yetkisinin Türü 
 
158
aaa. İflas İdaresine Ait Dava Takip Yetkisinin Türü 
 
158
bbbb. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Görüşümüz 
 
160
bbb. Şirket Alacaklılarına ve Pay Sahiplerine Tanınan Dava Takip Yetkisinin Türü 
 
162
dd. Şirket Zararı Sebebiyle Açılan Sorumluluk Davasında Tazminatın Şirkete Ödenmesi Zorunluluğu 
 
163
aaa. Sorunun Ortaya Konulması 
 
163
ccc. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Görüşümüz 
 
165
d. Derdestlik ve Kesin Hüküm 
 
167
aa. Sorunun Ortaya Koyulması 
 
167
bb. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davasında Derdestlik ve Kesin Hüküm Etkisi 
 
168
2. Özel Dava Şartları 
 
172
a. Sorumluluk Davası Açılmasına Karar Vermeye Yetkili Makam 
 
172
aa. Sorunun Ortaya Konulması 
 
172
bb. Genel Kurulun Yetkili Olduğuna Yönelik Görüş 
 
173
cc. Yönetim Kurulunun Yetkili Olduğuna Yönelik Görüşü 
 
176
dd. Görüşümüz: Sorumluluk Davası Açma Yetkisi Kural Olarak Yönetim Kuruluna Aittir 
 
178
b. Ticari Davalarda Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu 
 
182
aa. Arabulucuya Başvuru ve Bunun Sonuçları 
 
182
bb. Arabuluculuk Görüşmesinin Sonuçlanması 
 
184
aaa. Tarafların Anlaşması 
 
184
aaaa. Ön Açıklamalar 
 
184
bbbb. Şirket Adına Anlaşmaya Yetkili Makam ve Anlaşmanın Talep Hakkı Yarışan Kişilere Etkisi 
 
185
bbb. Tarafların Anlaşamaması 
 
186
II. İLK İTİRAZLAR 
 
187
A. Ön Açıklamalar 
 
187
B. Yetki İtirazı 
 
187
C. Tahkim İtirazı 
 
188
1. Ön Açıklamalar 
 
188
2. Sorumluluk Davasının Tahkime Elverişliliği 
 
189
3. Tahkim Sözleşmesi ve Etkisi 
 
191
4. Tahkim İtirazının İleri Sürülmesi 
 
193
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
MEDENİ USUL HUKUKU AÇISINDAN
 
 
ÖZELLİK ARZ EDEN DİĞER HUSUSLAR
 
 
§ 8. YARGILAMA USULÜ 
 
195
§ 9. FER’İ MÜDAHALE VE DAVANIN İHBARI 
 
196
I. FER’İ MÜDAHALE 
 
196
II. DAVANIN İHBARI 
 
198
§ 10. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE SÜBJEKTİF DAVA YIĞILMASI 
 
200
I. ÖN AÇIKLAMALAR 
 
200
II. BİRDEN FAZLA KİŞİNİN BİRLİKTE VEYA AYRI AYRI DAVA AÇMASI 
 
201
III. BİRDEN FAZLA KİŞİYE KARŞI BİRLİKTE VEYA AYRI AYRI DAVA AÇILMASI 
 
203
§ 11. İSPAT VE DELİLLER 
 
205
I. İSPAT YÜKÜ 
 
205
A. Ön Açıklamalar 
 
205
B. Sorumluluk Davasında İspat Yükü 
 
206
1. İspat Faaliyetinin Kapsamı 
 
206
2. Özellikli Bir Durum: Kusurun İspatı 
 
206
II. DELİLLER 
 
210
§ 12. DAVAYI SONA ERDİREN İŞLEMLER 
 
214
I. SULH VE FERAGAT 
 
214
II. ŞİRKET ADINA SULH ve FERAGAT KARARI VERMEYE YETKİLİ MAKAM 
 
216
III. SULH VE FERAGATİN TALEP HAKKI YARIŞAN KİŞİLERE ETKİSİ 
 
218
A. İflas Hali Dışında Şirketin Davayı Sulh ve Feragat Yoluyla Sona Erdirmesinin Etkisi 
 
218
2. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Görüşümüz 
 
220
B. İflas Halinde İflas İdaresi Tarafından Yapılan Sulh ve Feragatin Etkisi 
 
221
C. Pay Sahibi ve Alacaklılar Tarafından Yapılan Sulh ve Feragatin Etkisi 
 
223
§ 13. YARGILAMA GİDERLERİ 
 
224
I. ÖN AÇIKLAMALAR 
 
224
II. DAVA AÇILIRKEN HARÇ VE MASRAFIN YATIRILMASI 
 
225
III. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 
 
226
A. Davacının (veya Davacıların) Haklı Çıkması 
 
226
B. Davalının (veya Davalıların) Haklı Çıkması 
 
228
C. Davacının (veya Davacılar) Kısmen Haklı Çıkması 
 
231
§ 14. KANUN YOLUNA BAŞVURULMASI 
 
232
SONUÇ 
 
233
Kaynakça 
 
249
Kavram Dizini 
 
271

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davası Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: