Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Esas Sözleşme ile Sınırlandırılması Seçkin Yayıncılık

Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Esas Sözleşme ile Sınırlandırılması Seçkin Yayıncılık

 350,00

Stok kodu: 9789750279195 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEylül 2022
ISBN9789750279195
Sayfa Sayısı216
Ebatı17x25
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Anonim şirketlerde “anonim” ifadesi özellikle pay sahibine işaret eden bir terim niteliğindedir. Nitekim anonim şirketler, pay sahiplerinin kişiliklerinden bağımsız olarak, getirilen sermayenin önemli olduğu şirket türüdür. Bu nedenlerle de sermaye şirketleri arasında anonimlik özelliğini en çok yansıtan şirkettir. Şirketin anonimlik özelliği en çok pay sahipliği mevkiinin kolaylıkla değişebilmesinde kendini gösterir. Bu noktada, anonim şirketlerde kural, payların serbestçe devredilebilme ilkesidir. Bu durum, payın kolayca el değiştirmesine ve bunun sonucunda bağımsız ve kurumsal bir yapının oluşmasına, yatırımcıların çeşitlenmesine ve yatırım riskinin azaltılmasına imkan sağlamaktadır.
Bununla birlikte, payların serbestçe devredilebilmesi, özellikle payları borsaya kote olmayan şirketlerde bazı sakıncalar doğurabilir. Böyle bir durumda esas sözleşmeye konulacak bir bağlam hükmü ile nama yazılı payların devrinin kısıtlanması, kontrol altına alınması sağlanabilir. Payları borsaya kote olan şirketlerde ise devrin sınırlandırılması işlem güvenilirliği açısından çok sınırlıdır. Bunun nedeni, payın ekonomik değerinin ve anonim şirket yapısının korunarak bir denge sağlanmak istenmesidir.
Çalışmada; 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SerPK ve sair mevzuat ışığında pay kavramı, pay senetleri, payların devri ve payların devrinin hangi şart ve yöntemler çerçevesinde esas sözleşmeye konulacak bağlam hükümleri ile kısıtlanabileceği, devir sonunda paylardan doğan hakların geçişi, bu hakların kullanılmasının şartları ve pay defteri incelenmiştir. Ayrıca uygulamada çıkan sorunlara ve doktrindeki tartışmalı konulara çalışmada yer verilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Anonim Şirketlerde Pay ve Pay Senetleri
.
Pay Senetlerinin Devri
.
Bağlam
.
Pay Defteri
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
13
Giriş 
 
15
I. Konunun Takdimi 
 
15
II. İnceleme Planı 
 
16
Birinci Bölüm
 
 
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY KAVRAMI,
 
 
PAY SAHİPLİĞİ VE PAY SENETLERİ
 
 
I. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY KAVRAMI 
 
19
A. Genel Olarak 
 
19
B. Sermayenin Bir Parçası Olarak Pay Kavramı 
 
21
C. Pay (Hisse) Senedi Olarak Pay Kavramı 
 
22
D. Ortaklık Statüsünü Temsil Etme Bakımından Pay Kavramı 
 
23
II. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLİĞİ 
 
24
A. Genel Olarak 
 
24
B. Pay Sahipliğinin Kazanılması 
 
25
1. Kazanma Türleri 
 
25
a. Aslen İktisap 
 
26
b. Devren İktisap 
 
27
2. Payın Serbestçe Devredilmesi ve İstisnaları 
 
28
a. Kanundan Doğan Sınırlamalar 
 
29
b. İradeden Doğan Sınırlamalar 
 
33
C. Pay Sahipliğinin Kaybedilmesi 
 
33
III. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİ 
 
35
A. Genel Olarak 
 
35
B. Pay Senetlerinin Niteliği 
 
36
C. Pay Senetlerinin Şekli 
 
38
D. Pay Senetlerinin Bastırılması ve Dönüştürülmesi 
 
39
IV. PAY SENETLERİ VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ 
 
42
A. Senede Bağlanmamış Paylar 
 
42
1. Çıplak Pay 
 
42
a. Genel Olarak 
 
42
b. Çıplak Payın Devri 
 
43
aa. Bedeli Tamamen Ödenmiş Çıplak Payın Devri 
 
46
bb. Bedeli Tamamen Ödenmemiş Çıplak Payın Devri 
 
47
2. Kaydi Pay 
 
48
a. Genel Olarak 
 
48
b. Türk Hukukunda Pay Senetlerinin Kaydileştirilmesi 
 
49
c. Kaydileştirilmiş Anonim Ortaklık Paylarının Devri 
 
55
B. Senede Bağlanmış Paylar 
 
56
1. Genel Olarak 
 
56
2. Hamiline Yazılı Pay Senetleri 
 
57
a. Genel Olarak 
 
57
b. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri 
 
62
3. Nama Yazılı Pay Senetleri 
 
64
a. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Hukuki Niteliği Sorunu 
 
64
aa. Cironun Pay Senetlerinin Niteliğini Değiştirmediği Görüşü 
 
65
bb. Cironun Pay Senetlerinde İstisnai Bir Devir Şekli Olduğu Görüşü 
 
66
cc. Cironun Nama Yazılı Pay Senetlerini Kanunen Emre Yazılı Hale Getirdiği Görüşü 
 
67
dd. Değerlendirmemiz 
 
69
b. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Özellikleri 
 
71
c. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri 
 
72
aa. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Ciro ve Zilyetliğin Geçirilmesi ile Devri 
 
72
bb. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Alacağın Temliki Yolu ile Devri 
 
75
İkinci Bölüm
 
 
TTK ve SerPK KAPSAMINDA
 
 
BAĞLI NAMA YAZILI PAYIN DEVRİ VE
 
 
ESAS SÖZLEŞME İLE GETİRİLEN
 
 
PAY DEVRİ SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM)
 
 
I. 6762 SAYILI ESKİ TTK DÖNEMİNDE BAĞLAM DÜZENLEMESİ 
 
77
II. TÜRK TİCARET KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN YENİ BAĞLAM SİSTEMİ 
 
79
A. Genel Olarak 
 
79
B. Bağlı Nama Yazılı Pay Senetlerinin Hukuki Niteliği 
 
83
C. Bağlamın Öngörülmesinin Amaçları 
 
83
1. Anonim Şirket Yapısını Muhafaza Etmek 
 
83
a. Kişisel Nitelikli Anonim Şirketler 
 
84
b. Aile Tipi ya da Kapalı Anonim Şirketler 
 
84
2. Yabancılaşmanın Önüne Geçilmesi 
 
85
3. Ekonomik Gücün Merkezileşmesi 
 
89
4. Ekonomik Gücü Olmayan Kişileri Şirkete Almamak 
 
89
D. Bağlamın Öngörülebileceği Anonim Şirket Payları 
 
90
E. Esas Sözleşmede Bağlam Hükümlerinin Öngörülmesi 
 
91
1. Asli Bağlam 
 
91
2. Sonradan Öngörülen Bağlam 
 
94
F. Bağlam Hükümlerinin İntifa Hakkı Kurulması Açısından Etkileri 
 
96
G. Bağlam Hükümleri Uygulanmayacak Hukuki İşlemler 
 
96
1. Rehin Hakkı 
 
96
2. Temsilci Atanması 
 
97
3. Tüzel Kişiliğe Sahip Ortak Şirkette Gerçekleşen Kontrol Değişikliği 
 
97
III. BORSAYA KOTE OLMAYAN PAYLARDA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM 
 
98
A. Bağlam Hükümleri Kapsamında 6102 Sayılı TTK ile Getirilen Yenilikler 
 
99
B. Önemli Sebep Kavramı 
 
101
C. Esas Sözleşmedeki Önemli Sebeplere Dayanarak Devre Onay Verilmemesi 
 
104
1. Esas Sözleşmede Önemli Sebeplerin Gösterilmesi Zorunluluğu 
 
104
2. Şirketin Esas Sözleşmede Gösterebileceği Önemli Sebepler 
 
105
a. Şirketin İşletme Konusuna Yönelik Olarak Gösterilebilecek Önemli Sebepler 
 
106
aa. Pay Sahiplerinde Birtakım Kişisel Niteliklerin Aranması Şartı 
 
106
bb. Rakiplerin Şirkete Girerek Hakimiyet Kurmasına Engel Olunması 
 
109
cc. Şirkete Yabancıların Girmesine Yönelik Önlem Alınması 
 
111
b. Şirketin Ekonomik Bağımsızlığının Korunmasına Yönelik Önemli Sebepler 
 
112
aa. Rakiplerin Şirkete Girerek Hakimiyet Kurmasının Engellenmesi 
 
112
bb. Şirketler Topluluğuna Dahil Olunmasına Karşı Önlem 
 
113
cc. Getirilebilecek Sayısal ve Yüzdelik Sınırlamalar 
 
115
3. Şirketin Payları Kendi Hesabına ya da Bir Pay Sahibi yahut Üçüncü Bir Kişi Hesabına Satın Almayı Önermesi (Kaçış Klozu) 
 
117
a. Genel Olarak 
 
117
b. Kaçış Klozunun Kullanılmasının Koşulları 
 
123
aa. Bağlı Nama Yazılı Payların Borsaya Kote Edilmemiş Olması 
 
123
bb. Şirketin Payı Devredene Satın Alma Teklifinde Bulunması 
 
124
cc. Şirketin Payları Satın Alması 
 
126
aaa. Şirketin Payları Kendi Hesabına Satın Alması 
 
127
bbb. Şirketin Payları Başka Bir Pay Sahibi veya Üçüncü Kişi Adına Satın Alması 
 
133
ccc. Gerçek Değerin Tespit Edilmesi 
 
133
dd. Süreler 
 
141
4. Devralanın Kendi Adına ve Hesabına Devralmış Olduğu Beyanı (İnançlı İktisap) 
 
142
D. Bağlamın Kaldırılması ve Etkisini Kaybettiği Haller 
 
144
1. Bağlamın Kaldırılması 
 
144
2. Bağlamın Etkisini Kaybettiği Haller 
 
145
a. Anonim Şirketin Tasfiye Haline Girmesi 
 
145
b. Anonim Şirket İşletme Konusunun Değiştirilmiş Olması 
 
145
c. Anonim Şirkette İmtiyazlı Pay Oluşturulması 
 
147
4. Payın Miras, Mirasın Paylaşımı, Cebri İcra ya da Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sebebi ile Kazanılmış Olması 
 
148
IV. BORSAYA KOTE NAMA YAZILI HİSSELERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI 
 
150
A. Borsaya Kote Edilmiş Hisse Kavramı 
 
151
B. SerPK m. 137/III Hükmünün TTK Hükümleri ile Birlikte Değerlendirilmesi 
 
156
C. Borsa Şirketi Olan ve Borsa Şirketi Olmayan HAAO’lar Ayrımı 
 
159
D. Borsaya Kote Nama Yazılı Paylarda Yüzdeye İlişkin Sınırlamalar (Bağlam) 
 
162
1. Genel Olarak 
 
162
2. Esas Sözleşme ile Yüzdesel Sınırın Belirlenmesi 
 
163
3. Payların Kendi Ad ve Hesabına Devralınmış Olduğu Beyanı 
 
167
4. Şirketin Başvuruyu Reddetmesi ve Mahkemeye Başvurma Hakkı 
 
169
5. Kanuni İktisap Halleri 
 
171
6. Paya Sahip Olma Sebebi ile Doğmuş Olan Hakların Kullanılması 
 
171
a. Oy Hakkı ve Oy Hakkına Bağlı Haklar 
 
172
b. Oy Hakkına Bağlı Bulunmayan Diğer Haklar 
 
173
Üçüncü Bölüm
 
 
HAKLARIN GEÇİŞİ ve PAY DEFTERİ
 
 
I. PAYLARI BORSAYA KOTE OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLER BAKIMINDAN HAKLARIN GEÇİŞİ 
 
175
A. Genel Olarak 
 
175
B. Teoriler 
 
175
1. Birlik Teorisi 
 
175
2. Bölünme Teorisi 
 
176
C. Payın Hukuki İşlem ile Devrinin İncelenmesi 
 
180
1. Devir Sözleşmesi Bakımından Etkisi 
 
181
2. Onay ile İlgili Olarak Süre 
 
182
3. Mahkeme Kararı ile Devir 
 
183
II. PAYLARI BORSA KOTE OLAN ANONİM ŞİRKETLER BAKIMINDAN HAKLARIN GEÇİŞİ 
 
183
A. Genel Olarak 
 
183
B. Borsada İktisap Kavramı 
 
184
C. Borsa Dışı İktisap Kavramı 
 
186
III. PAY DEFTERİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE PAY DEFTERİNE KAYIT HUSUSU 
 
189
A. Genel Olarak 
 
189
B. Pay Defterinin Tasdiki 
 
190
C. Pay Defterine Kayıt 
 
191
D. Kaydın Hukuki Niteliği 
 
192
E. Pay Defterine Kaydın Amacı 
 
194
F. Pay Defterinin Şekli 
 
194
1. Ticaret Kanunu Uyarınca 
 
194
2. Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca 
 
195
IV. ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN PAY DEFTERİNE YAPILACAK KAYDIN İNCELENMESİ VE KAYITTAN KAÇINILMASININ SONUÇLARI 
 
196
A. Pay Defterine Yapılacak Bildirimin İncelenmesi 
 
196
B. Ret Durumunda Başvurulacak Hukuk Yolları 
 
198
Sonuç 
 
201
Kaynakça 
 
207
Kavramlar Dizini 
 
215

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Esas Sözleşme ile Sınırlandırılması Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: