Anonim ve Limited Şirketlerde Pay Sahipliğinin İspatı Seçkin Yayıncılık

Anonim ve Limited Şirketlerde Pay Sahipliğinin İspatı Seçkin Yayıncılık

 530,00

Stok kodu: 9789750278655 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım Yılı Temmuz 2022
ISBN 9789750278655
Sayfa Sayısı 232
Ebatı 17x25
Kargo Ücreti: Türkiye'nin her yerine 79 TL.
Kargo Veriliş Süresi: Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Pay kavramı anonim ve limited şirketler için önemli bir yer tutmaktadır. Ayrı tüzel kişiliği olan bu şirketlerde pay sahibi, sahip olduğu pay ile şirket ortağı olmakta, şirketin kendisine sağladığı hak ve borçlardan yararlanmaktadır. Sermaye şirketlerinin bağımsız bir kişiliği olmasından dolayı pay sahipleri tüzel kişiliği olmayan diğer şirketler kadar kolay tespit edilmeyebilmektedir.
Pay, sahibine ortak olduğu şirkete karşı hak ve borçlara sahip olma yetkisi vermektedir. Bu hak ve borçlar pay sahibine değil paya tanınmıştır. Örneğin şirketin kâr payı dağıtmasında pay sahibi değil, elinde bulundurduğu pay önemlidir. Pay sabit kalır, pay sahibi değişkendir. Bu paya ve dolayısıyla ortaklara özgü hak ve borçlara sahip olduğunu iddia eden kişinin pay sahipliği gündeme gelecektir. Pay sahipliğini ise pay sahibinin somut olayın koşullarına göre ispatlaması gerekebilecektir.
Pay sahibi olduğunu ispatlaması gereken pay sahibi için çeşitli yollar vardır. Bu yolları çözümleyebilmek için bu kitapta öncelikle payın aslen- devren kazanılması ayrımı anonim şirketler ve limited şirketler için ayrı ayrı incelenmiştir. Her bir pay kazanma şeklinde pay sahibinin uyuşmazlık çıktığında pay sahipliğini nasıl ispatlayabileceğine dair ispat vasıtaları tespit edilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Sermaye Şirketlerinde Pay Kavramı
.
Anonim ve Limited Şirkette Pay Sahipliğinin Kazanılması
.
Aslen ve Devren Kazanmada ispat
.
Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Giriş 
 
13
Kısaltmalar 
 
15
Birinci Bölüm
 
 
PAY KAVRAMI VE PAYIN KAZANILMASI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
17
II. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE PAY KAVRAMI 
 
18
A. Anonim Şirkette Pay Kavramı 
 
18
1. Genel Olarak 
 
18
2. Anonim Şirkette Paya İlişkin İlkeler 
 
19
a. Payın Tescille Doğması İlkesi 
 
19
b. Her Payın Bir İtibari Değeri Bulunması İlkesi 
 
20
c. Şirketin Sermayesi ile Her Payın İtibari Değerinin Esas Sözleşmede Gösterilmesinin Zorunluluğu İlkesi 
 
20
d. Payın Bölünmezliği İlkesi 
 
21
e. Payların Serbestçe Devredilmesi İlkesi 
 
22
f. Esas Sermaye Pay Bedelinin İade Yasağı 
 
23
g. Payların Kural Olarak Senede Bağlanması İlkesi 
 
23
3. Pay Türleri ve Sınıflandırılması 
 
24
a. Adi Pay – İmtiyazlı Pay 
 
24
b. Bedelli Pay – Bedelsiz Pay 
 
26
c. Nakit Karşılığı Pay – Ayın Karşılığı Pay 
 
27
d. Senede Bağlı Pay – Çıplak Pay 
 
27
e. Oy Hakkı Olan Pay Sahibi – Oy Hakkından Yoksun Pay Sahibi 
 
27
B. Limited Şirkette Pay Kavramı 
 
28
1. Genel Olarak 
 
28
2. Paya İlişkin İlkeler 
 
30
a. Payın Tescille Doğması İlkesi 
 
30
b. Her Payın İtibari Değeri Bulunması İlkesi 
 
30
c. Şirketin Sermayesi ile Esas Sermaye Payının İtibari Değerinin Şirket Sözleşmesinde Gösterilmesinin Zorunluluğu İlkesi 
 
31
d. Esas Sermaye Pay Bedelinin İade Yasağı 
 
31
e. Payların Devredilmesinin Sıkı Şekil Şartına Tabi Olması İlkesi 
 
31
f. Payların Pay Defterine Kaydedilmesi İlkesi 
 
32
g. Kanuni Bağlam İlkesi 
 
32
3. Pay Türleri ve Sınıflandırılması 
 
32
a. Adi Pay – İmtiyazlı Pay 
 
32
b. Nakit Karşılığı Pay – Ayın Karşılığı Pay 
 
33
c. Bedelli Pay – Bedelsiz Pay 
 
33
d. Oy Hakkı Olan Pay Sahibi– Oy Hakkından Yoksun Pay Sahibi 
 
34
III. PAYIN KAZANILMASI 
 
34
A. Anonim Şirkette Payın Kazanılması 
 
35
1. Genel Olarak 
 
35
2. Aslen Kazanma 
 
35
a. Kuruluşta Aslen Kazanma 
 
35
b. Sermaye Artırımında Aslen Kazanma 
 
37
c. Birleşmede Aslen Kazanma 
 
39
d. Bölünmede Aslen Kazanma 
 
41
e. Tür Değiştirmede Aslen Kazanma 
 
43
3. Devren Kazanma 
 
44
a. Senede Bağlanmamış (Çıplak) Payın Kazanılması 
 
44
b. Senede Bağlanmış Payın Kazanılması 
 
47
aa. Hamiline Yazılı Pay Senetleri ile Kazanılması 
 
48
bb. Nama Yazılı Pay Senetleri ile Kazanılması 
 
52
c. Devredenin İradesi Olmaksızın Payın Kazanılması 
 
54
aa. Miras Yoluyla Payın Kazanılması 
 
54
bb. Cebri İcra Yolu ile Kazanma 
 
55
cc. Mahkeme Kararı ile Kazanma 
 
56
dd. Eşler Arasındaki Mal Rejiminden Dolayı Kazanma 
 
57
4. Halka Açık Anonim Şirketlerde Payın Kazanılması 
 
58
B. Limited Şirkette Payın Kazanılması 
 
59
1. Genel Olarak 
 
59
2. Aslen Kazanma 
 
59
a. Kuruluşta Aslen Kazanma 
 
59
b. Sermaye Artırımında Aslen Kazanma 
 
60
c. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Aslen Kazanma 
 
62
3. Devren Kazanma 
 
62
a. Devredenin İradesi ile Devren Kazanma 
 
62
b. Devredenin İradesi Olmaksızın Devren Kazanma 
 
65
İkinci Bölüm
 
 
PAY SAHİPLİĞİNİN İSPATI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
67
II. PAY SAHİPLİĞİNİN İSPATI ARAÇLARI 
 
68
A. Esas Sözleşme/Şirket Sözleşmesi 
 
68
B. Pay Defteri 
 
70
C. Pay Senedi 
 
72
D. İlmühaber 
 
73
E. Devir Sözleşmesi 
 
73
F. Ciro 
 
74
G. Zilyetliğin Devri 
 
74
H. Oy Hakkının Kullanılması 
 
75
I. Tevdi Belgesi 
 
75
İ. Bağlam 
 
76
J. Hazır Bulunanlar Listesi 
 
76
K. Merkezi Kayıt Kuruluşu Kayıtları 
 
77
III. ASLEN KAZANMADA İSPAT 
 
78
A. Genel olarak 
 
78
B. Anonim Şirkette Aslen Kazanmada İspat 
 
79
1. Kuruluşta Aslen Kazanmada İspat 
 
79
a. Genel Olarak 
 
79
b. Esas Sözleşme ile İspat 
 
79
c. Ticaret Siciline Tescil ile İspat 
 
83
d. Pay Defteri ile İspat 
 
86
e. Pay Senedi ve İlmühaber ile İspat 
 
89
f. Merkezi Kayıt Kuruluşu Kaydı ile İspat 
 
93
g. Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
94
2. Sermaye Artırımında Aslen Kazanmada İspat 
 
96
a. Genel Olarak 
 
96
b. Esas Sözleşme ve Tescil ile İspat 
 
97
c. Pay Defteri ve Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
99
d. Pay Senedi ve İlmühaber ile İspat 
 
102
3. Birleşmede Aslen Kazanmada İspat 
 
103
a. Genel Olarak 
 
103
b. Birleşme Sözleşmesi ve Ticaret Siciline Tescil ile İspat 
 
104
c. Pay Defteri ve Hazır Bulunanlar Listesi ile 
 
107
d. Pay Senedi ve İlmühaber ile İspat 
 
107
4. Bölünmede Aslen Kazanmada İspat 
 
108
a. Genel Olarak 
 
108
b. Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Planı ve Ticaret Siciline Tescil ile İspat 
 
108
c. Pay Defteri ve Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
111
d. Pay Senedi ve İlmühaber ile İspat 
 
111
5. Tür Değiştirmede Aslen Kazanmada İspat 
 
112
a. Genel Olarak 
 
112
b. Tür Değiştirme Planı, Esas Sözleşme ve Ticaret Siciline Tescil ile İspat 
 
112
c. Pay Defteri ve Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
114
d. Pay Senedi ve İlmühaber ile İspat 
 
114
6. Halka Açık Anonim Şirketlerde Aslen Kazanmada İspat 
 
114
C. Limited Şirkette Aslen Kazanmada İspat 
 
115
1. Kuruluşta ve Sermaye Artırımında Aslen Kazanmada İspat 
 
115
a. Genel Olarak 
 
115
b. Şirket Sözleşmesi ve Ticaret Siciline Tescil ile 
 
115
c. Pay Defteri ile İspat 
 
117
d. Pay Senedi ile İspat 
 
118
e. Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
119
3. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Aslen Kazanmada İspat 
 
120
a. Genel Olarak 
 
120
b. Birleşme, Bölünme Sözleşmesi, Tür Değiştirme Planı ve Ticaret Siciline Tescil ile İspat 
 
121
c. Pay Defteri ve Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
122
d. Pay Senedi ve İlmühaber ile İspat 
 
122
IV. DEVREN KAZANMADA İSPAT 
 
123
A. Genel Olarak 
 
123
B. Anonim Şirkette Devren Kazanmada İspat 
 
123
1. Devredenin İradesi ile Devren Kazanmada İspat 
 
123
a. Çıplak Payın Devrinde İspat 
 
123
aa. Genel olarak 
 
123
bb. Pay Defteri ile İspat 
 
126
cc. Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
128
dd. Devir Sözleşmesi ile İspat 
 
128
b. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devrinde İspat 
 
130
aa. Genel Olarak 
 
130
bb. Pay Senedi ile İspat 
 
131
cc. Pay Defteri ile İspat 
 
135
dd. Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
138
ee. Devir Sözleşmesi ile İspat 
 
139
ff. Tanık ile İspat 
 
140
c. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrinde İspat 
 
140
aa. Genel Olarak 
 
140
bb. Pay Senedi ve İlmühaber ile İspat 
 
141
aaa. Senet Zilyetliğinin Teslim Yolu ile Devrinde 
 
141
bbb. Senet Zilyetliğinin Teslimsiz Devrinde 
 
148
cc. Merkezi Kayıt Kuruluşu Kayıtları ile 
 
151
dd. Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
151
ee. Zilyetliğin Devri ve Devir Sözleşmesi ile İspat 
 
153
ff. Tanıkla İspat 
 
154
2. Devredenin İradesi Olmaksızın Devren Kazanmada İspat 
 
154
a. Miras Yoluyla Kazanmada İspat 
 
155
aa. Genel Olarak 
 
155
bb. Pay Senedi ve İlmühaber ile İspat 
 
155
cc. Pay Defteri ve Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
157
dd. Mirasçılık Belgesi ile İspat 
 
160
ee. Mirasın Paylaşılması Sözleşmesi ile İspat 
 
162
ff. Vasiyetname ile İspat 
 
164
b. Cebri İcra ile Kazanmada İspat 
 
166
aa. Genel Olarak 
 
166
bb. Pay Senedi ve İlmühaber ile İspat 
 
166
cc. Pay Defteri ve Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
167
dd. İcra Memuru veya İflas Masası Temsilcisi Şerhi ile İspat 
 
167
c. Mahkeme Kararı ile Kazanmada İspat 
 
168
aa. Genel Olarak 
 
168
bb. Pay Senedi, İlmühaber, Pay Defteri ve Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
168
cc. Mahkeme Kararı ile İspat 
 
168
dd. Evlenme Sözleşmesi ile İspat 
 
168
3. Halka Açık Anonim Şirketlerde Devren Kazanmada İspat 
 
169
C. Limited Şirkette Devren Kazanmada İspat 
 
169
1. Devredenin İradesi ile Devren Kazanmada İspat 
 
170
a. Genel Olarak 
 
170
b. Pay Defteri ve Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
171
c. Pay Senedi ve İlmühaber ile İspat 
 
172
d. Devir Sözleşmesi ile İspat 
 
172
e. Noter Tasdiki ile İspat 
 
174
f. Genel Kurul Kararı ile İspat 
 
175
2. Devredenin İradesi Olmaksızın Kazanmada İspat 
 
175
a. Genel Olarak 
 
175
b. Pay Defteri ve Hazır Bulunanlar Listesi ile İspat 
 
175
c. Pay Senedi ve İlmühaber ile İspat 
 
176
d. Mirasçılık Belgesi ve Miras Taksim Sözleşmesi ile İspat 
 
176
e. İcra Memuru veya İflas Masası Temsilcisi Şerhi ile İspat 
 
177
f. Mahkeme Kararı ile İspat 
 
178
g. Evlenme Sözleşmesi ile İspat 
 
178
Üçüncü Bölüm
 
 
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE
 
 
PAY SAHİPLİĞİNİN İSPATI İLE İLGİLİ UYGULAMADA
 
 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
179
II. KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
179
A. Pay Defteri ve Hazır Bulunanlar Listesinde Kayıtların Farklı Tutulması 
 
179
B. Pay Defterinin ve Pay Senedinin Zıyaı Halinde İspat 
 
182
C. Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin Devrinin Tanıkla İspatı İstisnası 
 
185
D. Çift Pay Defteri Sorunu 
 
186
E. Pay Devrinde Bağlam 
 
187
F. Ödeme Belgesiyle İspat 
 
189
G. Yönetim Kurulunca Tutulan Defter Kayıtlarının Dayanak Belgesinin Saklanması 
 
189
H. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Beyaz Ciro ile Devredilebilmesi ve Cironun Teminat Fonksiyonu 
 
192
I. İspat Araçları Örnekleri ile Pay Sahipliğinin İspatı için Önemleri 
 
193
1. Pay Devri Sözleşmesi 
 
193
2. Pay Devri Kararı 
 
196
3. Pay Devrine Dair Ticaret Sicil Gazetesi İlanı 
 
198
4. Pay Senetlerine Dair Kararlar 
 
200
5. Pay Senetleri ve Örnekleri 
 
203
6. Hazır Bulunanlar Listesi 
 
206
7. İspat Araçlarının Geçerliliğine Dair Yargıtay Kararları 
 
208
Sonuç 
 
219
Kaynakça 
 
225
Kavram Dizini 
 
231

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Anonim ve Limited Şirketlerde Pay Sahipliğinin İspatı Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: