Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kişisel Hakların Şerhi Seçkin Yayıncılık

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kişisel Hakların Şerhi Seçkin Yayıncılık

 280,00

Stok kodu: 9789750277634 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıMayıs 2022
ISBN9789750277634
Sayfa Sayısı156
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen çift tipli karma bir sözleşmedir. Sözleşmenin hüküm ve sonuçları kanun koyucu tarafından düzenlenmediğinden doktrin ve uygulamada çeşitli tartışmalara sebep olmuştur. Çalışmamız kapsamında öncelikle güncel B.A.M. ve Yargıtay kararları ışığında sözleşmenin kurulmasına, buradan doğan haklardan hangilerinin şerh edilebileceğine, şerhin etkilerine, usulü ve süresine, şerhin kaldırılması ile yolsuz şerhe ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Sonrasında, şerh suretiyle etkisi kuvvetlendirilmiş kişisel hakların TMK md. 1023 kapsamında korunup korunamayacağı sorunu ele alınmış, kişisel hakların şerhi ile TBK md. 49/2’nin ilişkisine yer verilmiş ve bu kapsamdaki yargı kararları incelenmiştir. Son olarak avans tapu içtihadı açıklanmış ve kişisel hakların şerhinin buradaki görünümü değerlendirilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Genel Olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Kişisel Hakların Tapuya Şerhi
.
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi ve Sonuçları
.
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İlişkin Şerhin Sona Ermesi ve Yolsuz Şerh
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
11
Giriş 
 
13
Birinci Bölüm
 
 
GENEL OLARAK ARSA PAYI KARŞILIĞI
 
 
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ VE KİŞİSEL HAKLARIN TAPUYA ŞERHİ
 
 
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 
 
15
A. Sözleşmenin Tarafları ve Unsurları 
 
19
1. Taraflar 
 
19
2. Unsurlar 
 
21
a. Arsa Sahibi ile Yüklenicinin Anlaşması 
 
21
b. Yüklenicinin İnşa ve Teslim Yükümlülüğü 
 
22
c. Arsa Sahibinin Devir Yükümlülüğü 
 
23
B. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 
 
24
1. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir 
 
24
2. Çift Tipli Karma Sözleşmedir 
 
25
3. Ani– Sürekli Karmaşığı Bir Borç İlişkisi Kurar 
 
26
a. Ani Edimli Sözleşme Görüşü 
 
27
b. Sürekli Edimli Sözleşme Görüşü 
 
27
c. Karma Nitelik Görüşü 
 
28
C. Sözleşmenin Şekli ve Şekle Aykırılığın Yaptırımı 
 
29
D. Sözleşmenin Türleri 
 
36
1. Belirlenen Taşınmaz veya Payların Baştan Yükleniciye Devredilmesi 
 
36
2. Taşınmaz Devrinin İnşaatın Ulaştığı Aşamaya Göre Peyderpey Yapılması 
 
38
3. Sözleşmenin Tarafların Karşılıklı Vaatleri Yoluyla Yapılması 
 
38
E. Sözleşmenin Eser Sözleşmesinden Farkı 
 
39
II. KİŞİSEL HAKLARIN TAPUYA ŞERHİ 
 
40
A. Genel Olarak 
 
40
B. Şerhin Koşulları 
 
42
1. Şerhine İmkan Tanınmış Bir Kişisel Hakkın Bulunması 
 
42
2. Şerh Anlaşması 
 
43
3. Şerh Talebi 
 
45
C. Şerhin Usulü ve Süresi 
 
48
D. Kişisel Hakların Tapuya Şerhinin Etkileri 
 
49
1. Eşyaya Bağlı Borç Etkisi 
 
51
2. Munzam Etki 
 
53
E. Şerhin Terkini 
 
54
İkinci Bölüm
 
 
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN
 
 
DOĞAN HAKKIN ŞERHİ VE SONUÇLARI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
57
II. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKKIN TAPUYA ŞERHİNİN KOŞULLARI 
 
57
A. Şerhine İmkan Tanınmış Bir Kişisel Hakkın Bulunması 
 
59
B. Şerh Anlaşmasının Gerekli Olup Olmadığının Tespiti 
 
62
C. Şerh Talebi 
 
64
III. ŞERHİN SÜRESİ 
 
67
IV. ŞERHİN KAPSAMI VE YAN BORÇLARIN DURUMU 
 
71
V. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENME BİÇİMLERİNE GÖRE ŞERH İHTİYACININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
73
A. Belirlenen Taşınmaz veya Payların Baştan Yükleniciye Devredilmesi 
 
73
B. Taşınmaz Devrinin İnşaatın Ulaştığı Aşamaya Göre Peyderpey Yapılması 
 
75
C. Sözleşmenin Tarafların Karşılıklı Vaatleri Yoluyla Yapılması 
 
76
VI. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKKIN ŞERHİNİN SONUÇLARI 
 
77
A. Sözleşmeden Doğan Hakkın Şerhinin Etkileri 
 
77
1. Eşyaya Bağlı Borç Etkisi 
 
78
2. Munzam Etki 
 
80
3. Yasal Sözleşme Devri Görüşü 
 
81
B. Sözleşmeden Doğan Hakkın Tapuya Şerhinin Üçüncü Kişiler Açısından Sonuçları 
 
81
1. Arsa Sahibinden Pay Devralan Üçüncü Kişilerin Durumu 
 
82
2. Yüklenicinin Alacağını Devralan Üçüncü Kişilerin Durumu 
 
83
3. Üçüncü Kişilerle İlişkilerde Şerhin Yüklenicinin Edim Yükümlülüğüne Etkisi 
 
85
Üçüncü Bölüm
 
 
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN
 
 
ŞERHİN SONA ERMESİ VE YOLSUZ ŞERH
 
 
I. ŞERHİN SONA ERMESİ VE TERKİNİ 
 
87
II. YOLSUZ ŞERH VE SONUÇLARI 
 
89
A. Genel Olarak 
 
89
B. Yolsuz Şerhin Düzeltilmesi 
 
90
1. Resen Düzeltme 
 
91
2. Tarafların Anlaşması 
 
92
3. Arsa Sahibinin İstemi 
 
93
4. Mahkeme Kararı 
 
94
a. Yazım Hatalarının Düzeltilmesi Davası (TMK md. 1027) 
 
94
b. Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası (TMK md. 1025) 
 
95
C. Şerhin Yolsuz Olarak Terkin Edilmiş Olması 
 
96
III. ŞERH SURETİYLE ETKİSİ KUVVETLENDİRİLMİŞ KİŞİSEL HAKLARIN TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ KAPSAMINDA KORUNUP KORUNMAYACAĞI SORUNU 
 
97
A. Tapu Siciline Güven İlkesi 
 
97
B. Tapu Siciline Güven İlkesinin Koşulları 
 
101
1. Yolsuz Tescile Dayanılarak Elde Edilmiş Bir Kazanım Olmalıdır 
 
101
2. Kazanımı Üçüncü Kişi Elde Etmiş Olmalıdır 
 
103
3. Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır 
 
103
4. Kazanım İçin Gerekli Diğer Kurucu Unsurlar Bulunuyor Olmalıdır 
 
105
5. Ayni Haklara İlişkin Bir Kazanım Olmalıdır 
 
105
C. Tapu Siciline Güven İlkesinin Kişisel Hakların Şerhi Açısından Değerlendirilmesi 
 
106
1. Tapu Kanunu md. 26/8 Hükmünün Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri Açısından Getirdiği İstisnanın Bu Kapsamda Değerlendirilmesi 
 
109
2. Süresi Dolmasına Rağmen Terkin Edilmeyen Şerhin Durumu 
 
110
IV. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN AHLAKA AYKIRI FİİLDEN SORUMLULUK (TBK MD. 49/2) İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
112
A. TBK md. 49/2’nin Uygulanabilmesi İçin Gerekli Koşullar 
 
115
1. Ahlaka Aykırı Fiil 
 
115
2. Kast 
 
116
3. Zarar 
 
117
4. İlliyet Bağı 
 
117
B. TBK md. 49/2 Kapsamında İleri Sürülebilecek Talepler 
 
118
C. Yolsuz Şerh Açısından TBK md. 49/2’nin Değerlendirilmesi 
 
119
V. AVANS TAPU İÇTİHADININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİYLE İLİŞKİSİ 
 
121
A. Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi 
 
123
B. Anayasa Mahkemesinin Konuyu Değerlendirmesi 
 
132
C. Arsa Sahibi Açısından Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 
 
138
D. Konuya İlişkin İçtihatların Üçüncü Kişiler Bakımından Sonuçları 
 
139
E. Avans Tapu İçtihadının Sözleşmenin Şerhi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Arsa Sahibinin Şerh ile Korunup Korunamayacağı Sorunu 
 
141
Sonuç 
 
143
Kaynakça 
 
147
Kavramlar Dizini 
 
155

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kişisel Hakların Şerhi Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: