Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Seçkin Yayıncılık

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Seçkin Yayıncılık

 580,00

Stok kodu: 9789750281235 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750281235
Sayfa Sayısı472
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Uygulamada yoğun biçimde karşılaşılan arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların incelendiği ve güncel içtihatların esas alındığı eser, sistematik bir hukuk eseri olarak tertip edilmiştir.
Eserin birinci bölümünde; arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi ve benzer diğer sözleşmelerin hukuki şekil ve niteliğine ilişkin yargı kararlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde; uygulamada karşılaşılan örnek sorunların çözümünü içeren pratik ve yalın anlatım Yargıtay kararlarından yararlanmak suretiyle yansıtılmıştır. Üçüncü bölümde ise; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan “eser sözleşmesi, cezai şart ve alacağın temliki” hükümleri açıklanmış ve güncel içtihatlarla desteklenmiştir.
Yeni baskıda; ikinci bölümde yer alan “IX. Uygulamada Karşılaşılan Örnek Sorunlar-İzlenecek Çözüm” başlıklı kısmın kapsamı, yeni olaylara ilişkin çözümler eklenmek suretiyle genişletilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Sözleşmeler
.
Uyuşmazlıklar ve Hukuksal Çözüm Yolları
.
Bağlantılı TBK Hükümleri ve Güncel Yargıtay Kararları
İlgili Kategoriler
İçindekiler
5. Baskıya Önsöz 
 
5
Birinci Bölüm
 
 
YARGITAY KARARLARI İÇERİĞİNE UYGUN YANITLARLA
 
 
ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
 
 
I. SÖZLEŞMELER 
 
13
1. Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine İlişkin Sözleşmelerde Şekil 
 
13
2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları 
 
15
3. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Yer Alan “Satış Vaadi Sözleşmesi” 
 
17
4. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Unsurları ve Satış Bedeli 
 
20
5. Temlik Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları 
 
21
7. Halef Sıfatıyla Açılan Davada Yüklenici ile Arsa Sahibi Arasında “Zorunlu Dava Arkadaşlığı” Bulunduğu 
 
22
8. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönme 
 
30
9. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davasında Taraf Teşkili 
 
31
10. Sözleşmenin İleriye ya da Geriye Etkili Sonuç Doğurur Şekilde Feshi 
 
31
11. Şeklen Geçersiz Sözleşmelere Olanak Sağlayan Nedenler 
 
32
12. Eser sözleşmesi –Hizmet Sözleşmesi– Yanların Birbirleri Karşısında Sorumlulukları 
 
32
13. Harici Satış Sözleşmesi –Tapu İptali Tescil– Sebepsiz Zenginleşme 
 
33
14. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi – Yapı Denetim Ücretinden Arsa Sahibi mi Yoksa Yüklenici mi Sorumlu? 
 
34
15. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İlişkin “Önsözleşme” Yapılabilir mi? Sözleşme Hukuksal İşlemi 
 
36
16. Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Daire Karşılığı Arsa Devir Sözleşmesi 
 
38
17. İnançlı Sözleşme 
 
39
18. Hasılat Paylaşımlı Konut Yapım Sözleşmesi (Adi Ortaklık) 
 
40
19. 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre; Konut Finansman Sözleşmesi 
 
43
İkinci Bölüm
 
 
UYUŞMAZLIKLAR VE HUKUKSAL YOL
 
 
I. YAPI RUHSATI 
 
45
1. Yapı Ruhsatı Süresi Geçmiş İnşaatın Ruhsatlandırılmasından Kaynaklanan Çekişme 
 
45
2. Yüklenicinin Ruhsat Alınmasında Temerrüde Düşmesi–Sözleşmenin Feshi 
 
47
II. SÖZLEŞMENİN FESHİ 
 
52
1. Yüklenicinin İnşaatı Belirli Seviyede Bırakması–Sözleşmenin Geriye Dönük Feshi 
 
52
2. Arsa Sahibinin İflas Eden Yükleniciye Evvelce Devrettiği Tapunun İptal ve Tescilini İstemesi 
 
56
III. TAPU İPTAL/TESCİL 
 
58
1. Yükleniciden Edinilen Dairenin Tapusunun İptali ve Tescilinin İstenmesi 
 
58
2. Temlik Yasağının Varlığı Halinde 3. Kişinin Temlike Dayalı Arsa Sahibinden Mülkiyet Nakli İstemesi 
 
63
3. 3. Kişinin Arsa Sahibini İfaya Zorlamasının Koşulu 
 
65
4. Takip Alacaklısının Yükleniciye Ait Dairenin Yüklenici Adına Tapu İptali ve Tescili İstemesi 
 
66
5. Kooperatif Ortağının Arsa Sahibinden Tapu İptal ve Tescil İsteminde Bulunması 
 
68
IV. EKSİK VE KUSURLU İŞLER 
 
70
1. İnşaatta Eksik ve Kusurlu İşler Nedeniyle Tazminat İstenmesi 
 
70
2. Tüketicinin Korunması Kapsamında Ayıplı Mal ve Sorumluluk 
 
75
V. GECİKME TAZMİNATI 
 
80
1. İnşaatın Yapım ve Tesliminde Gecikme Nedeniyle Maktu Tazminat İstenmesi 
 
80
2. Yüklenicinin İnşaatı Teslimde Temerrüde Düşmesi Nedeniyle Gecikme Tazminatı İstemi 
 
83
VI. TEMLİK SÖZLEŞMESİ 
 
87
1. Yüklenici ile 3. Kişi Arasındaki Temlik Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılmasının Yeterli Olacağı 
 
87
2. Arsa Sahibi ile Üçüncü Kişi Arasındaki Temlikname 
 
90
3. Üçüncü Kişinin Arsa Sahibine Karşı Sebepsiz Zenginleşme Davası Açması 
 
92
VII. YÜKLENİCİYE AVANS TAPU DEVRİ–YOLSUZ TESCİL 
 
96
1. Yükleniciye Tapunun Avans Olarak Geçirilmesi Yükleniciye Mülkiyet Hakkı Sağlamaz 
 
96
VIII. KADEMELİ DEVİRDE YÜKLENİCİDEN PAY DEVRALAN 3. KİŞİNİN MÜLKİYET KAZANIMI 
 
98
1. Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi ve Kademeli Devredilmiş Tapunun Arsa Sahibine İadesi 
 
98
IX. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN ÖRNEK SORUNLAR – İZLENECEK ÇÖZÜM YOLU 
 
100
1. Yükleniciden Edinilen Dairenin, Bir Başka Kişiye Tapuda Yüklenici Tarafından Tekrar Satılması 
 
100
2. İnşaatın Arsa Sahibine Geç Teslimi Nedeniyle Tazminat İstemi 
 
101
3. Geç Teslim Nedeniyle Cezai Şart İstemi 
 
102
4. Teslim Alınan Bağımsız Bölümlerin Projeye Aykırılığının Uzun Süre Sonra İleri Sürülmesi 
 
103
5. İnşaat sözleşmesinin geçersizliğinin sonradan ileri sürülmesi 
 
104
6. Götürü Olarak Üstlenilen İnşaatın Tamamlanmaması Nedeniyle İstemde Bulunulması 
 
105
7. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinde Bağımsız Bölüm Satımına Dayalı Hak Edinme 
 
106
8. İnşaat Tamamlanmadan Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişinin İstemi 
 
107
9. Uygulamada Dava Konusu Yapılmış Satıcının Ayıptan (Sınırlamalardan) Sorumluluğuna İlişkin Örnekler 
 
108
10. Yüklenicinin Zamanında İşe Başlamaması ve Arsa Sahibinin Erken Fesih İsteminde Bulunması 
 
110
11. Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmeden Tapuda Yaptığı Satışla 3. Kişinin Edindiği Kaydın İptali 
 
111
12. Yüklenici Şirketin İflas Etmiş Olması Halinde İş Sahibinin Tazminat İsteminde Husumet Tevcihi 
 
112
13. Kısmi Dava Açma Olanağının Bulunup Bulunmadığı 
 
113
14. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Islah Yoluyla Tahsilinde Faiz Başlangıcı 
 
114
15. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Maktu ve Rayiç Kira Gecikme Tazminatı 
 
117
16. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazın Satışının Vaat Edilmesi 
 
119
18. Arsa Payı Yapım Sözleşmesine Dayalı Bağımsız Bölümün Satışının Vaat Edilmesi 
 
123
19. Üçüncü Kişinin Arsa Sahibini İfaya Zorlaması 
 
124
20. Yükleniciden Edinilmiş Aynı Taşınmazın Tapuda Bir Başkasına Satılması 
 
125
21. Sözleşmeye Aykırı Olarak Yüklenicinin Arsa Sahibine Bıraktığı Bağımsız Bölümleri Küçük Yaparak Eksik İşlerden Sorumluluğu 
 
126
22. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemi Davasında Ayıplı/Eksik İşler vs. Gibi Hususlarda Mahkemenin Araştıracağı Hususlar 
 
127
23. Arsa Payı Düzeltilmesine Yönelik Dava 
 
128
24. Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi Halinde Gecikme Tazminatı İstenemeyeceği 
 
129
25. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönme (Fesih) Ne Şekilde Mümkün Olur? 
 
130
26. Sözleşmenin Tek Yanlı Olarak Feshi Halinde Yüklenici Nelerin Tazminini İsteyebilir? 
 
132
27. Nama İfaya İzin İsteme Hakkı Kime Aittir? 
 
134
28. Üçüncü Kişiye Karşı El Atmanın Önlenmesi ve Ecri Misil Davası Açılabilir mi? 
 
136
29. Eser Sözleşmesinin İfasında Kusur İncelemesinde mevzuat? 
 
138
30. Hangi Deprem Yönetmeliğine Göre Yüklenici Sorumlu Tutulmalıdır? 
 
139
31. Objektif İmkansızlık Nedeniyle Yüklenici Hangi Tür Zararını Talep Edebilir? 
 
142
32. Kooperatif Üyesinin Arsa Sahibinden Tapu Devrini İstemesinin Koşulu Nedir? 
 
143
33. Kusursuz Yükleniciye Karşı Arsa Sahibi Makul Süre Geçince Sözleşmeyi Feshedebilir mi? 
 
144
34. Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Arsa Sahibince Satılmasından Sorumluluk 
 
145
35. Ceza Şartını Aşan Zarar Hangi Nedenle Arsa Sahibince Yükleniciden İstenebilir? 
 
146
36. Yükleniciye Bırakılan Dairelerin Arsa Sahibince Satılması Sonucu Açılan Davada İspat Yükü Kimdedir? 
 
147
37. Üçüncü Kişinin Haricen Satın Aldığı Dairenin Tapu İptali ve Tescilini İstemesi 
 
148
38. Sözleşmenin Geriye Etkili Şekilde Feshedilmesi Ve Feshin 3. Kişilere Etkilemesi 
 
149
39. Apartman Yöneticisinin Bağımsız Bölümdeki Ayıp Ve Eksik İş Bedelinin Tahsiline Dair Dava Açması 
 
151
40. Fesihten Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Müspet Zarar veya İş Bedelinin İstenmesi 
 
152
Üçüncü Bölüm
 
 
AÇIKLAMALI İLGİLİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ VE
 
 
YARGITAY KARARLARI
 
 
(1) 6098 S. TBK M. 470/486 (818 S. BK M. 355/371) HÜKÜMLERİ 
 
155
I. ESER SÖZLEŞMESİ 
 
155
1. Tanımı 
 
155
İlg. Yargıtay Kararları 
 
161
2. Hükümleri 
 
247
a. Yüklenicinin Borçları 
 
247
aa. Genel Olarak 
 
247
İlg. Yargıtay Kararları 
 
249
ab. Malzeme Bakımından 
 
261
Yargıtay Kararları 
 
263
ac. İşe Başlama ve Yürütme 
 
265
İlg. Yargıtay Kararları 
 
267
b. Ayıp Sebebiyle Sorumluluk 
 
285
ba. Ayıbın Belirlenmesi 
 
285
İlg. Yargıtay Kararları 
 
290
bb. İş Sahibinin Seçimlik Hakları 
 
317
İlg. Yargıtay Kararları 
 
319
bc. İş sahibinin Sorumluluğu 
 
323
bd. Eserin Kabulü 
 
324
İlg. Yargıtay Kararları 
 
325
be. Zamanaşımı 
 
332
İlg. Yargıtay Kararları 
 
333
II. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI 
 
340
1. Bedelin Muacceliyeti 
 
340
İlg. Yargıtay Kararları 
 
342
2. Bedel 
 
347
a. Götürü Bedel 
 
347
İlg. Yargıtay Kararları 
 
349
b. Değere göre Bedel 
 
367
İlg. Yargıtay Kararları 
 
368
3. Sözleşmenin Sona Ermesi 
 
377
a. Yaklaşık Bedelin Aşılması 
 
377
b. Eserin Yok Olması 
 
377
İlg. Yargıtay Kararları 
 
378
c. Tazminat Karşılığı Fesih 
 
379
İlg. Yargıtay Kararları 
 
379
d. İş Sahibi Yüzünden İfanın İmkansızlaşması 
 
382
e. Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi 
 
383
İlg. Yargıtay Kararları 
 
385
(2) 6098 S. TBK M. 179/182 (618 S. BK M. 158/161) HÜKÜMLERİ 
 
387
III. CEZA KOŞULU 
 
387
1. Alacaklının Hakları 
 
387
a. Cezanın Sözleşmenin İfası ile İlişkisi 
 
387
İlg. Yargıtay Kararları 
 
390
b. Ceza ile Zarar Arasındaki İlişki 
 
419
İlg. Yargıtay Kararları 
 
419
c. Kısmi İfanın Yanması 
 
422
İlg. Yargıtay Kararları 
 
423
2. Cezanın Miktarı, Geçersizliği ve İndirilmesi 
 
423
İlg. Yargıtay Kararları 
 
424
(3) 6098 S. TBK M. 183/194 (618 S. BK M. 162/172) HÜKÜMLERİ 
 
428
IV. ALACAĞIN DEVRİ 
 
428
1. Koşulları 
 
428
a. İradi Devir 
 
428
aa. Genel Olarak 
 
428
Yargıtay Kararları 
 
429
ab. Şekil 
 
439
Yargıtay Kararları 
 
439
b. Yasal veya Yargısal Devir ve Etkisi 
 
444
Yargıtay Kararları 
 
444
2. Devrin Hükümleri 
 
445
a. Borçlunun Durumu 
 
445
aa. İyi Niyetle Yapılan İfa 
 
445
ab. İfadan Kaçınma ve Tevdi 
 
446
ac. Borçluya Ait Savunmalar 
 
447
İlg. Yargıtay Kararları 
 
448
ad. Öncelik Hakları ve Bağlı Hakların Geçişi 
 
450
İlg. Yargıtay Kararları 
 
451
ae. Senet ve Belgelerin Teslimi ve Bilgi Verilmesi 
 
452
V. GARANTİ 
 
453
1. Genel Olarak 
 
453
İlg. Yargıtay Kararları 
 
454
2. İfaya Yönelik Devir 
 
456
3. Sorumluluğun Kapsamı 
 
457
4. Özel Hükümlerin Saklılığı 
 
457
Kaynakça 
 
459
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 
 
461
Kavramlar Dizini 
 
471

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: