Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler Seçkin Yayıncılık

Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler Seçkin Yayıncılık

 240,00

Stok kodu: 9789750280047 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEylül 2022
ISBN9789750280047
Sayfa Sayısı496
Ebatı13x19
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

“Ceza Genel Hukuku – Temel Bilgiler” kitabı, öncelikle meslek yüksekokulları ve müfredatında ceza hukuku dersine yer veren diğer fakülteler için hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bunun yanında kısa süre içerisinde ceza hukuku genel hükümler ile ilgili temel bilgilere erişmek isteyen ve mesleki sınavlara hazırlananlar için de bir başvuru kaynağı olma özelliği taşımaktadır. Bu açıdan konular mümkün olduğu kadar teorik ayrıntıya girmeden “öz” bir anlatımla ele alınmaya çalışılmıştır.
Aynı sistematikle hazırlanmış olmaları dolayısıyla, bu eserde yer alan konularla ilgili teorik ayrıntılar, tartışmalar ve yargı kararı analizleri için aynı yazarlar tarafından yazılan “Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (2022)” isimli esere başvurulması tavsiye edilir.
Konu Başlıkları
.
Ceza Hukukunun Temel Kavramları
.
Suç Genel Teorisi
.
Ceza Hukukunun Yaptırımları, Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
.
Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler
.
Koşullu Salıverilme – Adli Sicil ve Hükümlülük Kaydının Silinmesi
İçindekiler
On Üçüncü Basıya Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
33
BİRİNCİ KİTAP
 
 
CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
 
 
Birinci Bölüm
 
 
CEZA HUKUKU TERİMİ – TANIM – KAVRAM – CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ VE İŞLEVİ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE
 
 
CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER
 
 
§1. CEZA HUKUKU TERİMİ–TANIM VE KAVRAM 
 
35
I. Terim 
 
35
II. Tanım 
 
36
III. Kavram 
 
36
§2. CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI 
 
37
I. Görevi 
 
37
II. İşlevi 
 
38
III. Amacı 
 
38
§3. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER 
 
39
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi ve Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler 
 
40
A. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi 
 
40
1. Medeni Hukuk ile Arasındaki İlişki 
 
40
2. Anayasa Hukuku ile İlişkisi 
 
41
3. İdare Hukuku ile İlişkisi 
 
41
a. İdari Ceza Hukuku Kavramı ve Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması 
 
42
b. Kabahatler Kanunu 
 
43
aa. Genel Olarak 
 
43
bb. Kanunilik İlkesi ve Kabahatler Kanunu 
 
43
cc. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi Kuralı 
 
43
dd. Kabahat Fiilinin İşlendiği Zaman 
 
43
ee. Kabahat Fiilinin İşlendiği Yer 
 
44
ff. Kabahat Fiilinde Hareket 
 
44
gg. Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran Haller 
 
44
hh. Kabahat Fiilinde Kusur Yeteneği ve Kusurluluk 
 
44
ii. Teşebbüs 
 
44
jj. İştirak 
 
45
kk. İçtima 
 
45
ll. Tüzel Kişilerin, Temsil Edilenin ve İş Sahibinin Sorumluluğu 
 
46
mm. Yaptırım 
 
46
nn. Zamanaşımı 
 
47
oo. Yaptırıma Karar Verme Yetkisi 
 
47
pp. Denetimi 
 
47
aaa. Başvuru Yolu (KK m.27) 
 
47
bbb. İtiraz Yolu (KK m.29) 
 
48
rr. Vazgeçme ve Kabul (KK m.30) 
 
48
ss. Kabahatler ile Suçların Karşılaştırılması 
 
49
c. Disiplin Ceza Hukuku Kavramı 
 
49
4. Devletler Genel Hukuku ile İlişkisi 
 
50
5. Ceza Muhakemesi Hukuku ile İlişkisi 
 
51
6. İnfaz Hukuku ile İlişkisi 
 
51
B. Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler 
 
52
1. Kriminoloji 
 
52
2. Kriminalistik 
 
52
3. Viktimoloji 
 
52
4. Adli Tıp 
 
52
İkinci Bölüm
 
 
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNDE
 
 
CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
 
 
§1. KANUNİLİK İLKESİ (CEZA KANUNLARININ GÜVENCE İŞLEVİ) 
 
55
I. Genel Olarak 
 
55
II. İlkeye Yönelik Eleştiriler 
 
56
III. İlkenin Zorunlu Sonuçları 
 
56
A. Örf ve Adet Kuralları ile Suç ve Ceza Yaratılamaz 
 
56
B. Kıyas Yasaktır 
 
57
C. Ceza Kanunları Belirli ve Açık Olmalıdır 
 
58
D. Ceza Kanunları Geçmişe Yürümez 
 
58
E. İdarenin Düzenleyici İşlemlerle Suç Yaratabilip Yaratamayacağı Sorunu 
 
58
§2. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ 
 
60
§3. KUSURSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ 
 
61
§4. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMLİ DİĞER İLKELER 
 
62
I. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı 
 
62
II. Eşitlik İlkesi 
 
63
III. Oranlılık ve İkincillik İlkeleri ile Aşırılık Yasağı 
 
63
§5. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN SOMUTLAŞTIRILMASI: CEZA HUKUKU DOGMATİĞİ 
 
64
Üçüncü Bölüm
 
 
CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE
 
 
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ
 
 
§1. İLKEL CEZA HUKUKU DÖNEMİ 
 
67
I. İlkel Topluluklarda 
 
67
II. Eski Hukuk Düzenlerinde 
 
68
§2. BATI’DA 
 
68
I. Eski Yunan Hukuku’nda 
 
68
II. Roma Hukukunda 
 
69
III. Germen Hukuku 
 
70
IV. Frank Hukuku 
 
70
V. Ortaçağ Hukukunda 
 
71
VI. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi 
 
72
§3. TÜRK HUKUKUNDA 
 
73
I. İslamiyet Öncesi Dönemde 
 
73
II. İslamiyet’ten Sonraki Dönemde 
 
74
A. Osmanlı’da 
 
75
1. Tanzimata Kadarki Dönemde 
 
76
a. Genel Olarak 
 
76
b. Kanunnameler 
 
76
2. Tanzimat Döneminde 
 
76
a. 1840 Tarihli Kanunname–i Ceza 
 
76
b. 1851 Tarihli Kanun–u Cedit 
 
77
c. 1858 Ceza Kanunname–i Humayunu 
 
77
B. Cumhuriyet Türkiye’sinde 
 
77
§4. CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ 
 
78
I. Klasik Okul 
 
78
II. Pozitivist Okul 
 
79
III. Üçüncü Okul 
 
80
IV. Toplumsal Savunma Akımı 
 
80
Dördüncü Bölüm
 
 
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
 
 
§1. KAYNAK KAVRAMI VE KAYNAKLARIN ÖZELLİKLERİ 
 
81
§2. ÇEŞİTLERİ 
 
81
I. Asıl Kaynaklar 
 
81
A. Anayasa 
 
81
B. Uluslararası Sözleşmeler 
 
81
C. Kanun 
 
82
1. Genel Olarak 
 
82
2. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki 
 
83
II. Yardımcı Kaynaklar 
 
84
A. Örf ve Adet (Gelenek) Kuralları 
 
84
B. Ahlak ve Din Kuralları 
 
85
C. Mahkeme İçtihatları 
 
85
D. Doktrin (Öğreti) 
 
86
§3. KAYNAKLARIN YORUMU 
 
86
I. Yorum Kavramı ve Kıyastan Farkı 
 
86
II. Yorum Yöntemleri 
 
87
A. Gramatik ya da Sözel Yorum Yöntemi 
 
87
B. Sistematik Yorum Yöntemi 
 
87
C. Tarihsel Yorum Yöntemi 
 
88
D. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi 
 
88
III. Yorum Araçları 
 
89
A. Mantık 
 
89
B. Tarihçe 
 
90
C. Hukukun Genel İlkeleri 
 
90
D. Karşılaştırmalı Hukuk 
 
90
E. Örf ve Adet Kuralları 
 
90
IV. Yorum Çeşitleri 
 
91
A. Daraltıcı Yorum 
 
91
B. Genişletici Yorum 
 
91
Beşinci Bölüm
 
 
CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI
 
 
§1. CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
 
93
I. Zaman Bakımından Uygulamaya İlişkin İlkeler 
 
93
A. Hemen Uygulama 
 
93
B. Lehe Kanunun Uygulanması: Lehe Kanunun Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu–Geriye Yürüme Yasağı 
 
94
1. Lehe Yasanın Geriye Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
95
2. Lehe Kanunun Tespiti 
 
95
3. Zamanaşımına İlişkin Kurallar Bakımından Lehe Kanunun Belirlenmesi 
 
97
4. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
98
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
98
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
98
C. İleriye Yürüme 
 
99
II. Ceza Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi, Yürürlükten Çıkması ve Yürürlük Süreleri Bakımından Ceza Kanunları 
 
99
III. Suçun İşlendiği An 
 
100
A. Ani Suçlar 
 
100
B. İhmali Suçlar 
 
101
C. Kesintisiz (Mütemadi) ve Zincirleme (Müteselsil) Suçlar 
 
101
§2. CEZA HUKUKU KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
 
102
I. Mülkilik İlkesi (Sistemi) 
 
102
A. Genel Olarak 
 
102
B. Ülke Kavramı 
 
102
C. Suçun İşlendiği Yer Sorunu 
 
107
D. Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi (TCK m.9) 
 
109
II. Şahsilik İlkesi (Sistemi) 
 
110
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi 
 
110
1. Görev Suçları (TCK m.10) 
 
111
2. Vatandaş Tarafından İşlenen Suç (TCK m.11) 
 
111
B. Mağdura Göre Şahsilik 
 
113
1. Türkiye’nin Zararına İşlenen Suçlar (TCK m. 12/1) 
 
113
2. Vatandaşın Zararına İşlenen Suçlar (Vatandaşı Koruma İlkesi ya da Mağdura Göre Şahsilik İlkesi) (TCK m. 12/2) 
 
114
III. Evrensellik İlkesi (TCK m. 12/3) 
 
115
IV. Koruma İlkesi (TCK m.13) 
 
116
V. Yer Bakımından Uygulamada Özellik Gösteren Haller 
 
116
A. Seçimlik Cezalarda Soruşturma (TCK m.14) 
 
116
B. Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması (TCK m.15) 
 
117
C. Cezadan Mahsup (TCK m.16) 
 
117
D. Hak Yoksunlukları (TCK m.17) 
 
118
VI. İade (Geri Verme) 
 
118
A. İade Kavramı 
 
118
B. İadenin Kaynakları 
 
119
C. İadenin Çeşitleri 
 
119
D. İadenin Koşulları 
 
120
1. Fiile İlişkin Koşullar 
 
120
a. Fiil Her İki Devlet Kanununa Göre de Suç Sayılmalı ve Belli Ağırlıkta Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.10/2) 
 
120
b. Suç Türkiye Devletinin Güvenliğine Karşı, Türkiye Devletinin veya Bir Türk Vatandaşının ya da Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Bir Tüzel Kişinin Zararına İşlenmiş Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–3) 
 
121
c. Suç Zamanaşımına veya Affa Uğramamış Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–5) 
 
121
d. İadeye Konu Olan Suçun Talep Eden Ülke Yasasına Göre Ölüm Cezasını Gerektirmesi Halinde Bu Cezanın İnfaz Edilmeyeceği Konusunda Güvence Verilmiş Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/3) 
 
122
e. Suç, Türkiye’nin Yargılama Yetkisine Giren Bir Suç Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–4) 
 
122
f. Suçun Düşünce Suçu veya Siyasi, Siyasi Suçla Bağlantısı ya da Askeri Suç Olmaması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–1, 2) 
 
122
aa. Düşünce Suçu 
 
122
bb. Siyasi Suç 
 
123
aaa. Siyasi Suçun Tanımı 
 
123
bbb. Çeşitleri: Tam ve Nisbi Siyasi Suç 
 
123
ccc. Siyasal Suç Kapsamında Görülmeyen Eylemler 
 
123
cc. Siyasi Suçla Bağlantılı Suç 
 
124
dd. Askeri Suç 
 
124
2. Faile İlişkin Koşul 
 
125
E. İade Yöntemi 
 
125
F. İadesi İstenen Kişi Hakkında Geçici Tutuklama ((6706 sayılı Kanun m.14) 
 
126
G. Teslim (6706 sayılı Kanun m.20) 
 
126
H. İade İsteminin Reddi 
 
127
I. İadede Hususilik Kuralı [Sözl. m. 14; 6706 sayılı Kanun m. 10/4] 
 
128
İ. Türkiye’nin iade talepleri ve şartları (6706 sayılı Kanun m.22) 
 
128
VII. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması (TCK m.19) 
 
129
A. Bir Türk veya Yabancının Yabancı Ülkede İşlediği Suç Bakımından Türkiye’de Yapılacak Yargılamada Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi 
 
129
B. Hükmün Uygulanması 
 
129
§3. CEZA KANUNLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI 
 
130
I. Genel Olarak 
 
130
II. Ceza Kanununun Uygulanmasında Özellik Gösteren Kişiler 
 
130
A. Cumhurbaşkanı 
 
130
B. Milletvekilleri 
 
132
1. Genel Olarak 
 
132
2. Sorumsuzluğun Koşulları 
 
132
3. Sonuçları 
 
133
4. Dokunulmazlık ile Sorumsuzluk Arasındaki Farklar 
 
133
C. Diplomatlar 
 
133
D. NATO Mensupları (Yabancı Asker Kişiler) 
 
135
1. Genel Olarak 
 
135
2. Sözleşme Kapsamına Giren Kişiler 
 
135
3. Gönderen ve Kabul Eden Devletlerin Yargı Yetkileri 
 
136
a. Mutlak Yargı Yetkisi 
 
136
b. Öncelikli Yargı Yetkisi 
 
137
İKİNCİ KİTAP
 
 
SUÇ GENEL TEORİSİ
 
 
Birinci Bölüm
 
 
SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI, SUÇUN TANIMI, SUÇ KAVRAMI VE SUÇUN YAPISAL UNSURLARI, UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR
 
 
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI 
 
139
I. Kavram 
 
139
II. Suç Genel Teorisinin Yararı 
 
140
§2. SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI 
 
140
§3. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI 
 
141
I. Tipe Uygunluk 
 
141
A. Kavram 
 
141
B. Tipin İçeriği 
 
143
1. Objektif Nitelikteki Unsurlar 
 
143
a. Fail 
 
143
b. Mağdur 
 
143
c. Hareketin Konusu 
 
144
d. Eylem 
 
144
aa. Hareket 
 
144
aaa. Hareket Teorileri 
 
144
a1. Hareketin Temelini Hukuk Dışında Arayan Teoriler 
 
144
aa1. Nedensel (Doğal) Hareket Teorisi 
 
144
aa2. Amaççı Hareket Teorisi 
 
145
aa3. Sosyal Hareket Teorisi 
 
146
a2. Hareketin Temelini Hukuk İçinde Arayan Teori: Normativist Teori 
 
146
a3. Görüşümüz 
 
147
bbb. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 
 
147
a1. Hareket Yeteneği 
 
147
a2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 
 
148
aa1. Tüzel Kişi Kavramı 
 
148
aa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 
 
148
ccc. Hareketin Niteliğinin Suçların Sınıflandırılmasına Etkisi 
 
150
a1. Hareketin Sayısına Göre Suçlar 
 
150
aa1. Tek Hareketli Suçlar 
 
150
aa2. Birden Fazla Hareketli Suçlar 
 
150
aaa1. Birleşmiş Hareketli Suçlar 
 
151
aaa2. Bölünebilen ya da Kesintili Suçlar 
 
151
aa3. Seçimlik Hareketli Suçlar 
 
151
aa4. İtiyadi Suçlar 
 
151
a2. Hareketin Şekline Göre Suçlar 
 
152
a3. Hareketin Önemine Göre Suçlar 
 
153
bb. Netice 
 
156
aaa. Kavram 
 
156
bbb. Neticeye Göre Suçların Tasnifi 
 
156
a1. Şekli Suç–Maddi Suç (Neticesiz– Neticeli Suçlar– Neticesi Harekete Bitişik Suçlar) 
 
156
a2. Zarar Suçu–Tehlike Suçu 
 
157
a3. Ani Suç–Kesintisiz (Mütemadi) Suç 
 
157
a4. Kalkışma Suçları 
 
160
cc. Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif Yüklenebilirliği (İsnad Edilebilirliği) 
 
160
aaa. Genel Olarak 
 
160
bbb. Nedensellik Bağlantısını Ortaya Koymaya Çalışan Teoriler 
 
160
a1. Şart Teorisi 
 
160
a2. Uygunluk (Uygun sebep) Teorileri 
 
161
ccc. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar 
 
162
a1. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu 
 
162
a2. Atipik Nedensel Gelişme 
 
163
a3. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi 
 
163
a4. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması 
 
164
a5. Öne Geçen Sebep 
 
164
a6. Alternatif Nedensellik (Çift Nedensellik) 
 
166
a7. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi) 
 
167
a8. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik) 
 
167
ddd. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi 
 
168
a1. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik) 
 
169
a2. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler) 
 
174
a3. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının (İlişkisinin) Bulunmaması) 
 
174
a4. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması 
 
175
a5. Varsayıma Dayalı Nedensellik 
 
176
e. Tipte Yer Alan Diğer Objektif Nitelikteki Unsurlar 
 
177
2. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar 
 
177
a. Kast 
 
177
aa. Tanım–Kavram 
 
178
bb. Kastın Unsurları 
 
178
aaa. Bilme Unsuru: (Düşünme ve Öngörme) 
 
178
bbb. İstemek (İrade Etmek) 
 
180
cc. Kastın Aranacağı Zaman– Eklenen Kast 
 
183
dd. Kastın Çeşitleri 
 
185
aaa. Genel Kast–Özel Kast 
 
185
a1. Genel kast 
 
185
a2. Özel Kast (Amaç, maksat, niyet, saik) 
 
185
aa1. Genel Olarak 
 
185
aa2. Özel Kastın İşlevi 
 
186
bbb. Ani Kast–Tasarlama (Taammüt–Düşünce) Kastı 
 
186
ccc. Doğrudan Kast–Dolaylı (Olası) Kast 
 
188
ee. Olası Kast (Dolaylı–Gayrı Muayyen Kast)–Bilinçli Taksir 
 
188
aaa. Genel Olarak 
 
188
bbb. Olası Kastın Sonuçları (Sorumluluğun Kapsamı) 
 
189
ccc. Olası Kastın Uygulanamayacağı Suç Tipleri 
 
191
b. Taksir 
 
191
3. Yaptırım 
 
192
4. Tipin İncelenmesinden Çıkan Sonuçlar (Tipin Sentezi) 
 
192
a. Suçun Temel ve Türemiş Biçimi 
 
192
b. Suçun Birleşik Şekli 
 
192
II. Hukuka Aykırılık 
 
193
A. Genel Olarak 
 
193
B. Hukuka Aykırılık ve Kusur Ayrımı 
 
193
C. Hukuka Uygunluk Sebepleri 
 
194
1. Genel Olarak 
 
194
2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Niteliği 
 
194
3. Özellikleri 
 
195
4. Çeşitleri 
 
196
a. Kanun Hükmünü Yerine Getirme 
 
196
aa. Kavram– Tanım 
 
196
bb. “Kanun” Teriminin Anlamı 
 
197
cc. Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi 
 
198
aaa. Genel Olarak 
 
198
bbb. Kapsam 
 
198
ccc. Zor Kullanma Yetkisinin Aşamaları 
 
199
b. Meşru Savunma 
 
201
aa. Hukuki Niteliği 
 
201
bb. Meşru Savunmanın Koşulları 
 
202
aaa. Saldırıya İlişkin Koşullar 
 
202
a1. Bir Saldırı Bulunmalı 
 
202
a2. Saldırı Haksız Olmalı 
 
203
a3. Saldırı Bir Hakka Yönelmiş Olmalı 
 
204
a4. Saldırı Halen Mevcut, Gerçekleşmesi ya da Tekrarı Muhakkak Olmalı 
 
205
bbb. Savunmaya İlişkin Koşullar 
 
205
a1. Savunmada Zorunluluk Bulunmalı 
 
205
a2. Savunma Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılmalı (Saldırı ile Savunma Arasında Nedensellik Bağlantısı Bulunmalı) 
 
206
a3. Saldırı ile Oranlı (=Ölçülü) Olmalı 
 
206
cc. Haksız Tahrik–Meşru Savunma İlişkisi 
 
207
c. Hakkın Kullanılması 
 
208
aa. Genel Olarak 
 
208
bb. Koşulları 
 
208
cc. Hakkın Kullanılması (İcrası) Durumları 
 
209
aaa. Hekimlik Mesleğinin İcrası 
 
209
bbb. Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları 
 
210
ccc. Gazetecilik Mesleğinin İcrası 
 
212
ddd. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 
 
213
d. İlgilinin Rızası 
 
214
aa. Hukuksal Nitelik 
 
214
bb. Koşulları 
 
215
aaa. Mağdurun Üzerinde Serbestçe Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı 
 
215
bbb. Rızaya Ehliyet 
 
217
ccc. Rızanın Açıklanması 
 
218
e. Yükümlülüklerin Çatışması 
 
218
5. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması (TCK m. 27) 
 
222
a. Sınırın Kasten Aşılması 
 
222
b. Sınırın Taksirle Aşılması 
 
222
c. Meşru Savunmada Sınırın Korku, Panik ya da Heyecan Gibi Nedenlerle Aşılması 
 
223
d. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata ve Sınırın Aşılması 
 
223
III. Kusurluluk 
 
223
A. Kusurluluğun Koşulları 
 
224
1. Kusur Yeteneğinin Varlığı 
 
224
a. Kusur Yeteneği Kavramı 
 
224
b. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman 
 
225
c. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller 
 
226
aa. Yaş Küçüklüğü 
 
226
aaa. Genel Olarak 
 
226
bbb. Yaşla İlgili Bazı Ön Sorunlar 
 
227
ccc. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Aynı Kişide Birleşmesi 
 
228
ddd. Yaş Küçüklüğü Halleri 
 
228
a1. 12 Yaşını Doldurmamış Çocuklar (TCK m.31/1) 
 
228
a2. 13–15 Yaş Arasında Kalan Küçükler (TCK m. 31/2) 
 
230
a3. 16–18 Yaş Grubu (TCK m. 31/3) 
 
231
bb. Akıl Hastalığı 
 
233
aaa. Akıl Hastalığı Nedeniyle, İşlenen Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarının Algılanamaması veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalması 
 
233
a1. Kavram 
 
233
a2. Tedbirin Süresi 
 
234
bbb. Algılama Yeteneğinin Tümüyle Ortadan Kalkmaması ve Fakat İşlenen Fiille İlgili Olarak Önemli Derecede Olmamakla Birlikte Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalması 
 
234
cc. Sağır ve Dilsizlik 
 
235
dd. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
 
236
aaa. Geçici Nedenler 
 
236
bbb. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
 
237
2. Mazeret Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Hallerin Bulunmaması 
 
239
a. Mazeret Sebepleri 
 
240
aa. Zorunluluk (Zaruret) Hali (m. 25/2) 
 
240
aaa. Zorunluluk Halinin Koşulları 
 
240
a1. Tehlikeye İlişkin Koşullar 
 
240
aa1. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Varlığı 
 
240
aa2. Tehlikenin Bir “Hakka” Yönelik Olması 
 
242
aa3. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi 
 
242
a2. Korunmaya İlişkin Koşullar 
 
243
aa1. Tehlike ile Korunma Hareketi Arasında Nedensellik Bağının Olması 
 
243
aa2. Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkanının Bulunmaması 
 
243
aa3. İşlenen Fiil ile Tehlike Arasında Oran Bulunması 
 
244
aa4. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması 
 
244
bbb. Zorunluluk Hali ve Meşru Savunma Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Karşılaştırılması 
 
245
bb. Amirin Emrini İfa (m. 24/2, 3, 4) 
 
245
aaa. Genel Olarak 
 
245
bbb. Hukuki Niteliği 
 
245
ccc. Koşulları 
 
247
a1. Bir Emir Bulunmalıdır 
 
247
a2. Emir Meşru (Bağlayıcı) Olmalıdır 
 
247
a3. Kanuna Aykırı Emir– Konusu Suç Olan Emir 
 
248
cc. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması (m.27/2) 
 
251
b. Kusurluluğu Etkileyen (Kaldıran ya da Azaltan) Haller 
 
253
aa. Cebir–Şiddet–Tehdit 
 
253
bb. Kusurluluğu Azaltan Neden: Haksız Tahrik 
 
256
aaa. Genel Olarak 
 
256
bbb. Haksız Tahrikin Uygulama Koşulları 
 
256
a1. Tahrik Teşkil Eden Haksız Bir Fiil Olmalıdır 
 
256
a2. Haksız Fiil Failde Hiddet veya Şiddetli Elem Etkisi Meydana Getirmelidir 
 
257
a3. Suç Bu Hiddet ve Şiddetli Elem Etkisi Altında İşlenmelidir 
 
257
a4. Suç Tahriki Oluşturan Haksız Eylemi İşleyen Kimseye Karşı İşlenmelidir 
 
258
ccc. Haksız Tahrikle İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar 
 
258
c. Hata 
 
259
aa. Kavram 
 
259
bb. Suçun Maddi Unsurlarında Hata 
 
259
aaa. Suçun Konusunda Hata 
 
260
bbb. Nedensellik Bağında Hata 
 
262
ccc. Suçun Maddi Unsurlarında Hatanın Sonuçları 
 
263
cc. Suçun Nitelikli Unsurlarında (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerde) Hata 
 
264
dd. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşulların Varlığında Hata 
 
266
aaa. Genel Olarak 
 
266
bbb. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata 
 
266
a1. Hukuka Uygunluk Sebebinin Varlığında Hata 
 
266
a2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata 
 
268
ccc. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Nedenlerde Hata 
 
271
ee. Şahısta Hata 
 
272
ff. Hedefte Sapma 
 
273
gg. Haksızlık Bilinci (Yasaklılık Yanılması) 
 
276
§4. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR (TİPİKLİK DIŞINDA BULUNAN HUSUSLAR) 
 
278
I. Genel Olarak 
 
278
II. Ön Şartlar 
 
278
III. Cezalandırılabilme Şartları 
 
279
IV. Muhakeme Şartları 
 
281
A. Şikayet 
 
281
1. Tanım–Kavram 
 
281
2. Özellikleri 
 
281
B. İzin 
 
283
C. Talep (İstem) 
 
284
D. Karar 
 
284
E. Uzlaşma 
 
284
İkinci Bölüm
 
 
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
 
 
§1. TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞ SUÇLAR 
 
289
I. Genel Olarak 
 
289
II. Teşebbüsün Şartları 
 
290
A. Ön Şart: Suç Tipinin Teşebbüse Elverişli Olması 
 
290
B. Suç İşleme Kastının Varlığı (Suç, Kasten İşlenen Suçlardan Olmalıdır) 
 
291
C. Suçun İcrasına Elverişli Hareketlerle Doğrudan Doğruya Başlamak 
 
291
1. Sübjektif Teori 
 
292
2. Objektif Teoriler 
 
292
D. Failin İşlemeyi Kastettiği Suçu Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlayamaması 
 
294
1. Genel Olarak 
 
294
2. Suçun Tamamlanması Kavramı 
 
294
3. Suçun Bitmesi Kavramı ve Teşebbüs ile İlişkisi 
 
295
III. Teşebbüs Halinde Verilecek Cezanın Belirlenmesi 
 
296
IV. İşlenemez Suça Teşebbüs (Elverişsiz Teşebbüs) 
 
297
A. Objektif Teori 
 
297
B. Sübjektif Teori 
 
298
C. Yeni Objektif Teori (Tehlike Teorisi) 
 
298
D. Görüşümüz 
 
299
V. Teşebbüste Özellik Gösteren Diğer Bazı Haller 
 
299
VI. Gönüllü Vazgeçme 
 
300
§2. TAKSİRLİ SUÇLAR 
 
302
I. Taksir Kavramı 
 
302
II. Taksirin Tanımı 
 
303
III. Taksirin Unsurları 
 
303
A. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması 
 
304
B. Hareketin İradi Olması–Neticenin İstenmemiş Bulunması 
 
304
C. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş Olması 
 
304
D. Neticenin Öngörülebilir Olması 
 
305
E. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Varlığı 
 
306
VI. Taksir Şekilleri 
 
307
V. Bilinçli Taksir–Bilinçsiz Taksir 
 
309
VI. Taksirli Suçlara İştirak 
 
310
VII. Taksirli Suçlarda Verilecek Cezanın Belirlenmesi 
 
312
VIII. Ceza Sorumluluğunun Kalkması 
 
312
§3. İHMALİ HAREKETLE İŞLENEN SUÇLAR 
 
313
I. Kavram 
 
313
II. Gerçek İhmali Suçlar 
 
314
III. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar 
 
314
§4. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR 
 
315
I. Genel Olarak 
 
315
II. Tanım–Çeşitleri–Koşulları 
 
316
A. Tanım 
 
316
B. Çeşitleri 
 
316
C. Koşulları 
 
317
III. Temel Suç ile Ağır veya Başka Netice Arasındaki Bağlantı 
 
318
Üçüncü Bölüm
 
 
SUÇLULARIN ÇOKLUĞU: FAİLLİK VE İŞTİRAK
 
 
§1. KAVRAM 
 
319
§2. SUÇA KATILANLARIN SORUMLULUĞU KONUSUNDAKİ SİSTEMLER 
 
320
§3. TCK’NIN KABUL ETTİĞİ SİSTEM 
 
321
I. Genel Olarak 
 
321
II. Faillik 
 
321
A. Birlikte (Müşterek) Faillik 
 
321
1. Genel Olarak 
 
321
2. TCK Anlamında Birlikte (Müşterek) Faillik 
 
324
B. Dolayısıyla Faillik (TCK. m. 37/2) 
 
325
III. Suç Ortaklığı (Şeriklik) 
 
327
A. Suç Ortaklığının Koşulları 
 
327
1. Birden Çok Kişi (Fail) Tarafından Yapılan ve Aralarında Nedensel Bağlantı Bulunan Birden Çok Hareketin Varlığı (Objektif Koşul) 
 
327
2. Suça Katılma Kastı (İştirak İradesi) (Sübjektif Koşul) 
 
327
3. Karar Verilen Suçun İşlenmesi (Bağlılık Kuralı) 
 
328
B. Suç Ortaklığı Halleri 
 
332
1. Azmettirme 
 
332
a. Kavram 
 
332
b. Azmettirmede Ağırlatıcı Sebep 
 
332
c. Muhbir Suç Ortağı (TCK m. 38/3) 
 
333
2. Yardım Etme 
 
334
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek 
 
334
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek 
 
335
c. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek 
 
335
d. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek 
 
335
e. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak 
 
335
f. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak 
 
336
IV. Özgü Suçlarda İştirak 
 
336
V. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 
 
336
Dördüncü Bölüm
 
 
SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI)
 
 
YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)
 
 
§1. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI) HALLERİ 
 
339
I. Bileşik Suç 
 
339
A. Genel Olarak 
 
339
B. Bileşik Suç Olarak Kabul Edilmeyen Haller 
 
340
II. Zincirleme Suç 
 
340
A. Tanım–Kavram 
 
340
B. Koşulları 
 
341
1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi 
 
341
2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi 
 
343
3. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı 
 
343
4. Mağdurun Aynı (Tek) Kişi Olması 
 
344
C. Zincirleme Suçun Varlığının Sonucu 
 
344
D. Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanamayacağı Suçlar 
 
345
E. Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlenmesi 
 
345
III. Fikri İçtima 
 
346
A. Terim–Kavram 
 
346
B. Koşulları 
 
347
1. Tek Fiil 
 
347
2. Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması (Kanunun Değişik Hükümlerinin İhlali) 
 
348
§2. YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA) 
 
349
ÜÇÜNCÜ KİTAP
 
 
CEZA HUKUKUNUN YAPTIRIMLARI, BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
 
 
§1. CEZA KAVRAMI VE CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI 
 
354
§2. CEZANIN NİTELİKLERİ 
 
354
§3. CEZANIN TÜRLERİ 
 
355
§4. TCK’DA YAPTIRIMLAR 
 
356
I. Cezalar 
 
357
A. Hapis Cezaları 
 
357
1. Ağırlaştırılmış Hapis Cezası 
 
357
2. Müebbet Hapis Cezası 
 
357
3. Süreli Hapis Cezası 
 
358
a. Kavram 
 
358
b. Kısa Süreli Hapis Cezası ve Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 
 
358
aa. Kısa Süreli Hapis Cezası 
 
358
bb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 
 
359
aaa. Çevirmenin Koşulları 
 
359
bbb. Çevirme Zorunluluğu 
 
359
ccc. Çevirme Yasağı 
 
361
ddd. TCK m. 5 ve m. 50 
 
362
ggg. Çevirmeye Konu Yaptırımlar 
 
363
a1. Adli Para Cezasına Çevirme 
 
363
a2. Tedbire Çevirme 
 
363
aa1. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderme 
 
363
aa2. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme 
 
363
aa3. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 
 
364
aa4. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma 
 
364
aa5. Gönüllü Olarak Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma 
 
365
aa6. Çevrilen Ceza ve Tedbirlere Uymamanın Yaptırımı 
 
365
aa7. Önlemin Değiştirilmesi 
 
365
cc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri 
 
366
B. Adli Para Cezası 
 
368
1. Tanım–Kavram 
 
368
2. Para Cezasına İlişkin Sistemler 
 
368
3. TCK’da Para Cezası 
 
369
4. Adli Para Cezasının İnfazı 
 
370
II. Güvenlik Tedbirleri 
 
370
A. Genel Olarak 
 
370
B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
 
371
C. Müsadere 
 
377
1. Genel Olarak 
 
377
2. Hukuki Nitelik 
 
378
3. Müsaderenin Çeşitleri 
 
378
4. Koşulları 
 
379
a. Eşya Müsaderesinin Çeşitleri ve Koşulları 
 
380
aa. Suçla İlgili Eşyanın Müsaderesi (TCK m. 54/1 ve 3) 
 
380
bb. Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi (TCK m.54/4) 
 
382
b. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2) 
 
382
c. TCK m. 54/4 Anlamında Müsaderenin Koşulları 
 
383
5. Kazanç Müsaderesi 
 
383
a. Genel Olarak 
 
383
b. Hukuki Nitelik 
 
383
c. Kazanç Müsaderesinin Koşulları 
 
383
d. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları 
 
384
D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 
 
385
E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
 
386
F. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular 
 
387
1. Kavram 
 
387
2. Koşulları 
 
387
a. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması 
 
387
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi 
 
388
3. Tekerrürde Süre 
 
389
4. Tekerrürün Sonuçları 
 
390
5. Özel Tehlikeli Suçlular 
 
391
G. Sınır Dışı Edilme 
 
393
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
 
395
1. İznin İptali 
 
395
2. Müsadere 
 
397
3. Hakimin Takdir Yetkisi 
 
397
§5. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 
 
398
I. Cezanın Belirlenmesi 
 
399
A. Genel Olarak 
 
399
B. Ceza Türünün Belirlenmesi 
 
400
C. Temel Cezanın Belirlenmesi 
 
400
1. Genel Olarak 
 
400
2. Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar 
 
401
a. Suçun İşleniş Biçimi 
 
401
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar 
 
402
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer 
 
402
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri 
 
402
e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı 
 
403
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı 
 
404
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki 
 
404
3. Olası Kast ve Bilinçli Taksirin Dikkate Alınması 
 
405
4. Nitelikli Hallerin Varlığı 
 
405
D. Sonuç Cezanın Belirlenmesi 
 
408
E. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırlarının Aşılmaması 
 
409
F. Cezanın Hesaplanması 
 
410
1. Genel Olarak 
 
410
2. Adli Para Cezalarının Hesaplanması 
 
410
3. Cezaların İçtimaı (Birleştirilmesi) 
 
411
a. Genel Olarak 
 
411
b. Cezaların İçtimaı Sistemleri 
 
412
c. Cezaların İçtimaı Kuralları 
 
412
d. İçtima Kurallarını Uygulama Yetkisi 
 
413
II. Cezanın Bireyselleştirilmesi 
 
414
A. Cezanın Bireyselleştirilmesi Kavramı 
 
414
B. Cezanın Bireyselleştirilmesi Araçları 
 
414
1. Takdiri İndirim Nedenleri 
 
414
2. Mahsup 
 
418
a. Genel Olarak 
 
418
b. Hukuki Esası 
 
418
c. Mahsup Hükümlerinin Uygulanış Şekli 
 
418
d. Adli Kontrol ve Mahsup 
 
419
e. Yurtdışında Geçen Sürenin Mahsubu 
 
420
3. Hapis Cezasının Ertelenmesi 
 
420
a. Tanım–Kavram 
 
420
b. Koşulları 
 
422
aa. İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Cezanın Belli Ağırlıkta Olması 
 
422
bb. Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olmak 
 
423
cc. Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması 
 
425
c. Erteleme Kararı 
 
425
d. Ertelemenin Koşula Bağlanması 
 
426
e. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik 
 
426
aa. Denetim Süresi 
 
427
bb. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler 
 
427
cc. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri 
 
428
f. Ertelemenin Sonucu 
 
428
g. Ertelemenin Düşmesi 
 
428
DÖRDÜNCÜ KİTAP
 
 
DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER
 
 
§1. GENEL OLARAK 
 
431
§2. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER 
 
432
I. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 
 
432
A. Genel Olarak 
 
432
B. Sanığın Ölümü 
 
432
C. Hükümlünün Ölümü 
 
432
D. Mağdurun Ölümü 
 
433
II. Af 
 
433
A. Genel Olarak 
 
433
B. Affın Çeşitleri 
 
434
1. Genel Af 
 
434
2. Özel Af 
 
435
3. Cumhurbaşkanınca Af 
 
435
III. Zamanaşımı 
 
435
A. Genel Olarak 
 
435
B. Dava Zamanaşımı 
 
436
1. Dava Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar 
 
437
2. Dava Zamanaşımı Süreleri 
 
438
3. Dava Zamanaşımı Süresinin Kısalması 
 
438
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi 
 
439
5. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlaması 
 
439
a. Genel Olarak 
 
439
b. Bazı Suçlar Bakımından Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlamasına İlişkin Özel Düzenlemeler 
 
439
aa. Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu (TCK m.230/1, 2, 3) 
 
439
bb. İftira Suçu (TCK m.267) 
 
440
6. Dava Zamanaşımının Durması 
 
440
a. İzin – Karar 
 
440
b. Bekletici Mesele 
 
440
c. Kaçaklık Kararı 
 
441
d. TCK Dışındaki Bazı Kanunlarda Zamanaşımının Durmasına İlişkin Hükümler 
 
441
aa. Uzlaşma (CMK m.253 – 255) 
 
441
bb. Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi (CMK m.171/2 vd.) 
 
441
cc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK. m.231/5 vd.) 
 
442
dd. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Çocuk Hakkında Açılacak Kamu Davasının Ertelenmesi (ÇKK m.19) 
 
442
ee. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (ÇKK m.23) 
 
442
ff. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Bakımından Geri Bırakma (m.20) 
 
442
gg. Bankacılık Kanunu Bakımından Dosyanın Bilirkişiye Tevdii (m.165) 
 
443
7. Dava Zamanaşımının Kesilmesi 
 
443
a. Kesilme Halinde Dava Zamanaşımının Uzaması 
 
444
b. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Şeriklere Etkisi 
 
444
C. Ceza Zamanaşımı 
 
445
1. Genel Olarak 
 
445
2. Ceza Zamanaşımı Süreleri 
 
445
3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Ceza Zamanaşımı Süresinin Tespiti 
 
445
4. Farklı Türde Cezalar İçeren Hükümlerde Ceza Zamanaşımı Süresinin Değerlendirilmesi 
 
446
5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kısalması 
 
446
6. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlaması 
 
447
a. Hükmün Kesinleşmesi 
 
447
b. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi 
 
448
7. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar 
 
448
8. Ceza Zamanaşımının Durması 
 
448
9. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları 
 
449
10. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi 
 
450
11. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri 
 
450
13. Ceza Zamanaşımının Sonuçları 
 
451
D. Müsadere Zamanaşımı 
 
451
E. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması 
 
452
IV. Uzlaşma 
 
452
V. Önödeme 
 
452
A. Genel Olarak 
 
452
B. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar 
 
453
§3. DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ 
 
456
BEŞİNCİ KİTAP
 
 
KOŞULLU SALIVERİLME – ADLİ SİCİL VE
 
 
HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ
 
 
§1. KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLA SALIVERME–MEŞRUTEN TAHLİYE) 
 
459
I. Tanım–Kavram 
 
459
II. Koşulları 
 
459
A. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması 
 
459
B. İyi Hal 
 
464
III. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme 
 
469
IV. Koşullu Salıverilme Yasağı 
 
469
V. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik 
 
470
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması 
 
472
A. Geri Alınmayı Gerektiren Haller 
 
472
B. Geri Alınmanın Sonucu 
 
473
C. Geri Almaya Karar Verecek Makam 
 
473
VII. Koşullu Salıverilmenin Sonucu 
 
473
§2. ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ 
 
474
Kaynakça 
 
479
Kavramlar Dizini 
 
485

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: