Ceza Hukuku Genel Hükümler Seçkin Yayıncılık

Ceza Hukuku Genel Hükümler Seçkin Yayıncılık

 340,00

Stok kodu: 9789750279751 Kategoriler:
Sepeti görüntüle


Basım YılıEylül 2022
ISBN9789750279751
Sayfa Sayısı856
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Konu Başlıkları
.
Ceza Hukuku Kavramı, Konusu ve Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi
.
Ceza Hukukunun Kaynakları ve Kanunilik İlkesi, Ceza Hukuku Kurallarının Tasnifi, Yorumu, Uygulama Alanı ve Suçluların İadesi
.
Suç Genel Teorisi; Suç Kavramı, Suçun Unsurları, Suçun Özel Gerçekleşme Şekilleri (Teşebbüs, İştirak, Suçların İçtimaı)
.
Yaptırım; Hapis Cezası, Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri
.
Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
.
Cezalar Sistemini Tamamlayan Kurumlar; Erteleme, Koşullu Salıverilme, Önödeme
.
Ceza İlişkisinin Düşmesi; Ölüm, Af, Şikayetten Vazgeçme, Zamanaşımı
.
Memnu Hakların İadesi ve Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi
İçindekiler
Teşekkür 
 
5
Kısaltmalar Cetveli 
 
13
Giriş 
 
15
Birinci Bölüm
 
 
GENEL OLARAK TEHLİKE SORUMLULUĞU
 
 
I. TEHLİKE SORUMLULUĞU 
 
17
II. TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN TANIMI 
 
21
III. TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN DÜŞÜNSEL DAYANAKLARI 
 
22
A. Hakkaniyet Düşüncesi 
 
23
B. Riskin Topluma Dağıtılması Düşüncesi 
 
23
C. Sosyal Devlet Düşüncesi 
 
24
IV. TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 
 
25
A. Dünyada Tehlike Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi 
 
25
1. Roma Hukuku Dönemi 
 
26
2. Liberalizm Dönemi 
 
28
3. Sosyalizm Dönemi 
 
31
4. Sosyal Devlet Düşüncesi Dönemi 
 
32
B. Türkiye’de Tehlike Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi 
 
33
1. Mecelle–i Ahkâm–ı Adliyye Dönemi 
 
33
2. 818 Sayılı Borçlar Kanunu Dönemi 
 
35
3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Dönemi 
 
38
V. TEHLİKE SORUMLULUĞUNA HAKİM OLAN İLKELER 
 
41
A. Nimet–Külfet Dengesi İlkesi 
 
41
B. Faaliyetin Tehlikeli Olması İlkesi 
 
42
C. Hakkaniyet İlkesi 
 
44
D. Zayıf Olanın Korunması İlkesi 
 
45
E. Hâkimiyet İlkesi 
 
46
F. Zararın Topluma Dağıtılması İlkesi 
 
47
İkinci Bölüm
 
 
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TEHLİKE SORUMLULUĞU
 
 
I. ALMANYA 
 
53
A. Almanya’da Tehlike Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi 
 
53
B. Alman Mevzuatında Tehlike Sorumluluğunun Düzenlenişi 
 
56
C. Alman Hukukunda Tehlike Sorumluluğu Çeşitleri 
 
58
1. Trenyolları Taşımacılık Faaliyeti Sırasında Meydana Gelen Zararlardan Tehlike Sorumluluğu 
 
58
2. Trafik Kazaları Sonucu Meydana Gelen Zararlardan Tehlike Sorumluluğu 
 
61
3. Havacılık Faaliyeti Sırasında Meydana Gelen Zararlardan Tehlike Sorumluluğu 
 
66
D. TBK 71. Maddesi Karşısında Alman Hukukundaki Düzenlemelere İlişkin Değerlendirme 
 
70
II. İSVİÇRE 
 
71
A. İsviçre’de Tehlike Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi 
 
71
B. İsviçre Mevzuatında Tehlike Sorumluluğunun Düzenlenişi 
 
72
C. İsviçre Hukukunda Tehlike Sorumluluğu Çeşitleri 
 
74
1. Trafik Kazaları Sonucu Meydana Gelen Zararlardan Tehlike Sorumluluğu 
 
74
2. Üreticinin Ürün Nedeni ile Meydana Gelen Zararlardan Tehlike Sorumluluğu 
 
77
3. İşletenin Nükleer Faaliyet Sonucu Meydana Gelen Zararlar Nedeni İle Tehlike Sorumluluğu 
 
79
D. TBK 71. Maddesi Karşısında İsviçre Hukukundaki Düzenlemelere İlişkin Değerlendirme 
 
82
III. İNGİLTERE 
 
85
A. İngiltere’de Tehlike Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi 
 
85
B. Tehlike Sorumluluğunun Haksız Fiil Sorumluluğu İçinde Ortaya Çıkışı 
 
87
C. İngiliz Mevzuatında Tehlike Sorumluluğunun Düzenlenişi 
 
88
1. Haksız Fiil, Kusur ve Sorumluluk Kavramları 
 
89
2. Tehlike ve Tehlike Sorumluluğu Kavramları 
 
93
3. Rylands v Fletcher Kuralı 
 
94
D. İngiliz Hukukunda Tehlike Sorumluluğunun Uygulama Alanı 
 
97
E. TBK 71. Maddesi Karşısında İngiliz Hukukundaki Düzenlemelere İlişkin Değerlendirme 
 
101
Üçüncü Bölüm
 
 
TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA GENEL TEHLİKE SORUMLULUĞU
 
 
I. TÜRK SORUMLULUK HUKUKU İÇİNDE TEHLİKE SORUMLULUĞU 
 
105
A. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk ve Tehlike Sorumluluğu Arasındaki İlişki 
 
105
B. Kusur Sorumluluğu ve Tehlike Sorumluluğu Arasındaki İlişki 
 
109
C. Sebep Sorumluluğu Türleri ve Tehlike Sorumluluğu Arasındaki İlişki 
 
110
D. Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Tehlike Sorumluluğu Arasındaki İlişki 
 
112
II. TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN MEVZUAT SİSTEMİ İÇİNDEKİ DÜZENLEME YÖNTEMLERİ VE TBK 71. MADDESİNİN DURUMU 
 
117
III. TBK 71. MADDESİNDE DÜZENLENEN TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
118
IV. HAKİMİN TBK 71. MADDESİ İLE DEĞİŞEN TAKDİR YETKİSİNİN YENİ SINIRLARI 
 
124
V. TÜRK BORÇLAR HUKUKUNA GÖRE GENEL TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN UNSURLARI 
 
126
A. Tehlike Sorumluluğunun Genel Unsurları 
 
127
1. Fiil–Davranış Unsuru (Tehlikeli Faaliyet) 
 
127
2. Zarar Unsuru (Tipik Zarar) 
 
131
3. İlliyet Bağı Unsuru 
 
135
a. İlliyet Bağı Teorileri 
 
135
b. Normun Koruma Amacına Uygun İlliyet Bağı Kuralı 
 
137
c. İlliyet Bağını Kesen Sebepler 
 
139
aa. Mücbir Sebep 
 
140
bb. Zarar Görenin Kusuru 
 
142
cc. Olaya Etki Eden Üçüncü Kişinin Kusuru 
 
144
4. Hukuka Aykırılık Unsuru ve İlgili Tartışmalar 
 
147
a. Genel Açıklamalar 
 
147
b. Hukuka Aykırılığın Sorumluluğun Unsuru Olamayacağı Görüşü 
 
150
c. Hukuka Aykırılığın Sorumluluğun Unsuru Olduğunu İleri Süren Görüş 
 
151
d. TBK’nın 71/I Fıkrası Karşısında TBK’nın 71/IV. Fıkrasındaki Düzenlemenin Anlamı 
 
152
5. Kusur Unsurunun Aranmaması 
 
157
B. TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN ÖZEL UNSURLARI 
 
159
1. İşletme Faaliyetinin Varlığı 
 
159
2. İşletme Faaliyeti Kavramının Kapsamı 
 
161
3. İşletme Faaliyetinin Önemli Ölçüde Tehlikeli Olması 
 
165
a. ‘Önemli Ölçüde Tehlikeli Olma’ Kriterinin Kaynakları 
 
166
b. ‘Önemli Ölçüde Tehlikeli Olma ’ Kriterinin Varlık Unsurları 
 
168
c. ‘Önemli Ölçüde Tehlikeli Olma’ Kriterinin Şartları 
 
170
4. Karakteristik Rizikonun Varlığı 
 
173
Dördüncü Bölüm
 
 
ÖZEL KANUNLARDA DÜZENLENEN TEHLİKE SORUMLULUĞU HALLERİ
 
 
I. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE TEHLİKE SORUMLULUĞU 
 
176
A. 2918 Sayılı Kanuna Göre Tehlike Sorumluluğunun Kapsamı ve Hukuki Niteliği 
 
176
1. Kusur Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler: 
 
176
2. Sebep Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler 
 
177
3. Genel Sorumluluk Kurallarının Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler 
 
178
4. Tehlike Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler 
 
179
B. 2918 Sayılı Kanuna Göre Tehlike Sorumluluğunun Unsurları 
 
180
1. 2918 Sayılı Kanuna Göre Tehlike Sorumluluğunun Olumlu Unsurları 
 
181
a. Bir Zararın Doğmuş Olması 
 
181
b. Zararın Trafik Kazasından Doğmuş Olması 
 
182
c. Kazaya Motorlu Aracın Sebebiyet Vermiş Olması 
 
184
d. Zarar ile Kaza Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması 
 
185
e. Bir İşleten ve/veya Bir Müteşebbisin Bulunması 
 
187
aa. Gerçek İşleten 
 
187
bb. Farazi İşleten 
 
190
cc. Müteşebbis 
 
192
f. Zarara Aracın İşletilmesinin Sebebiyet Vermesi 
 
192
2. 2918 Sayılı Kanuna Göre Tehlike Sorumluluğunun Olumsuz Unsurları 
 
194
a. İşletenin veya Müteşebbisin Kurtuluş Kanıtı Getirmemiş Olması 
 
194
b. Zararın Hatır Taşımacılığından İleri Gelmemiş Olması 
 
195
c. Kazaya Motoru Bulunmayan Bir Aracın Sebebiyet Vermemiş Olması 
 
197
C. 2918 Sayılı Kanundaki Tehlike Sorumluluğu Düzenlemesinin TBK’nın 71. Maddesi Karşısında Durumu 
 
198
II. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNA GÖRE TEHLİKE SORUMLULUĞU 
 
201
A. 2872 Sayılı Çevre Kanununa Göre Tehlike Sorumluluğunun Kapsamı 
 
201
B. 2872 Sayılı Çevre Kanununa Göre Sorumluluğunun Hukuki Niteliği 
 
204
C. 2872 Sayılı Çevre Kanununa Göre Tehlike Sorumluluğunun Unsurları 
 
210
1. 2872 Sayılı Yasaya Göre Tehlike Sorumluluğunun Genel Unsurları 
 
210
a. Bir Zararın Doğmuş Olması 
 
210
b. Zararın, Çevrenin Kirletilmesinden Doğmuş Olması 
 
212
c. Kirletme Faaliyetinin Hukuka Aykırı Olması 
 
214
d. Zarar ile Çevrenin Kirletilmesi Arasında Koruma Amacına Uygun İlliyet Bağının Bulunması 
 
216
2. 2872 Sayılı Yasaya Göre Tehlike Sorumluluğunun Özel Unsurları 
 
220
a. Bir Kirletenin Bulunması 
 
220
b. Kirletmenin, Tipik Tehlike İçeren Atıklar ya da Faaliyetlerden İleri Gelmesi 
 
221
D. 2872 Sayılı Çevre Kanununa Göre Tehlike Sorumluluğunun TBK’nın 71. Maddesi Karşısındaki Durumu 
 
223
III. 2920 SAYILI TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNUNA (TSHK) GÖRE TEHLİKE SORUMLULUĞU 
 
226
A. 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa Göre Sorumluluğun Kapsamı 
 
226
1. 2920 sayılı Kanunun İçerik Bakımından Uygulama Alanı 
 
227
2. 2920 Sayılı Kanun Yer Bakımından Uygulama Alanı 
 
230
3. 2920 Sayılı Kanun Zaman Bakımından Uygulama Alanı 
 
231
B. 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa Göre Tehlike Sorumluluğunun Hukuki Niteliği 
 
231
C. 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa Göre Tehlike Sorumluluğunun Şartları 
 
234
1. Genel Unsurlar 
 
234
a. Bir Zararın Doğmuş Olması 
 
234
b. Zarara Hava Aracının Sebebiyet Vermiş Olması 
 
236
c. Hava Kazası ile Meydana Gelen Zarar Arasında, Normun Koruma Amacına Uygun İlliyet Bağı Bulunması 
 
238
2. Özel Unsurlar 
 
239
a. Bir İşletenin Bulunması 
 
239
b. Zararın, Üçüncü Kişiye Verilmiş Olması 
 
243
c. Müterafik Kusurun Bulunmaması 
 
245
D. 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa Göre Tehlike Sorumluluğunun TBK’nın 71. Maddesi Karşısındaki Durumu 
 
248
IV. SİVİL AMAÇLI NÜKLEER SANTRAL İŞLETENİN TEHLİKE SORUMLULUĞU 
 
250
A. Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Tehlike Sorumluluğunun Kapsamı 
 
250
1. Paris Sözleşmesine Göre Nükleer Tesisi İşletenin Sorumluluğunun Zaman Bakımından Kapsamı 
 
252
2. Paris Sözleşmesine Göre Nükleer Tesisi İşletenin Sorumluluğunun Miktar Bakımından Kapsamı 
 
253
3. Paris Sözleşmesine Göre Nükleer Tesisi İşletenin Sorumluluğunun Yer Bakımından Kapsamı 
 
254
4. Paris Sözleşmesine Göre Nükleer Tesisi İşletenin Sorumluluğunun Konu Bakımından Kapsamı 
 
255
B. Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği 
 
256
C. Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Tehlike Sorumluluğunun Unsurları 
 
262
1. Genel Unsurlar 
 
262
a. Bir Zararın Doğmuş Olması 
 
262
b. Zararın Nükleer Bir Kazadan Doğmuş Olması 
 
267
c. Zarar ile Nükleer Kaza Arasında Normun Koruma Amacına Uygun İlliyet Bağının Olması 
 
268
2. Özel Unsurlar 
 
272
a. Bir Nükleer Tesis İşleteninin Bulunması 
 
272
b. Nükleer Faaliyetin, 1964, 1982 ve 2004 Tarihli Ek Protokollerle Değişik Paris Sözleşmesinde Düzenlenen Sorumluluk Alanında Yer Alması 
 
273
c. Zararın Nükleer Tesisin İşletilmesinden İleri Gelmiş Olması 
 
274
D. Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Tehlike Sorumluluğunun TBK’nın 71. Karşısındaki Durumu 
 
277
Sonuç 
 
281
Kaynakça 
 
285
Kavramlar Dizini 
 
299
Özgeçmiş 
 
303

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Ceza Hukuku Genel Hükümler Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: