Çiftçi Tipi Anonim Ortaklıklar Seçkin Yayıncılık

Çiftçi Tipi Anonim Ortaklıklar Seçkin Yayıncılık

 280,00

Stok kodu: 9789750278143 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıHaziran 2022
ISBN9789750278143
Sayfa Sayısı162
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Tarım kooperatifleri Türk tarımsal yapısı için uygun bir model midir? Yoksa tarımsal işletmelerinin çoğunluğunu küçük işletmelerin oluşturduğu ve işletmelerinin arazileri parçalı yapıdaki tarımsal yapımız, yeni bir örgütlenme modeline muhtaç mıdır? Ülkemizde 10 kişi, 1 kişinin işleyeceği araziyi işlemektedir; 1 kişi de tarımsal üretim yapabilmek için 5 kişilik iş yapmaktadır.
Türkiye’de tarımsal örgütlenme politikası olarak benimsenen kooperatifler, bu işletmelere ürünlerinin satışı veya girdi temini konusunda ekonomik destek sağlamakta ve hizmet sunmaktadır. Ancak zaten sorunlu olan işletmeleri bir araya getirerek onlara hizmet sunmak, onların ürünlerini piyasa fiyatı üzerinde satın almak veya onlara piyasa fiyatının altında girdi temin etmek sorunu çözmemektedir. Örneğin Türkiye’de 1 traktör kullanılarak işlenebilecek arazi için 10 traktör kullanılmaktadır. Kooperatif, traktörü piyasa fiyatının altında işletmeye sağlıyor olsa bile girdi miktarının yüksek olması, maliyeti yine yükseltmektedir. Aynı şekilde işletmenin ürettiği ürünü piyasa fiyatının üzerinde satmak, girdi maliyeti yüksek olan üretim süreci nedeniyle istenen faydayı sağlamaktan uzak kalmaktadır.
Bu sebeple, Türkiye’de tarımsal örgütlenmede öncelik, örgütlenmenin yapı taşı olan tarımsal işletmelerin yapısal sorunlarını giderecek ve adeta bu sorunları giderilmiş ekonomik büyüklüğe sahip tarımsal işletmeler yaratacak bir modelin benimsenmesi olacaktır. Bunun için de kişisel öğelerin öne çıktığı örgütlenmelerden ziyade, parçalanmış arazileri sermaye olarak gören ve örgütleyen modele ihtiyaç vardır. Bu ancak bir sermaye ortaklığı olan anonim ortaklıklarla yapılabilecektir. “Çiftçi Tipi Anonim Ortaklıklar”, Türk tarımında yapısal bir sorun olan tarımsal işletmelerin küçük ve parçalı yapısına, kooperatiflerin bir çözüm olamayacağının altını çizerek, anonim ortaklıkların kurum ve ilkeleri aracılığıyla ve toprağın doğal varlık niteliğini ve çiftçinin sosyoekonomik durumunu ön planda tutarak ekolojik ve ekonomik anlayışla, çözüm olarak önerilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Türkiye’de Tarımsal İşletmelerin Örgütlenmesi
.
Çiftçi Tipi Anonim Ortaklık Modeli
.
Çiftçi Tipi Anonim Ortaklıkların Tarımsal Örgütlenme Modeli Olarak Benimsenmesi: TTK’ye Madde Eklenmesi Önerisi ve Destek Sistemi
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Sunuş 
 
5
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
13
Özet 
 
15
Giriş 
 
17
Birinci Bölüm
 
 
TÜRKİYE’DE TARIMSAL İŞLETMELERİN ÖRGÜTLENMESİ
 
 
I. TÜRKİYE’DE TARIMSAL İŞLETMELERİN DURUMU 
 
19
A. Tarım Hukukunda Tarımsal İşletme Kavramı 
 
19
B. Tarımsal İşletmelerin Sermaye Öğesi 
 
21
C. Tarımsal İşletmelerde Optimum Büyüklük 
 
21
D. Tarımsal İşletmelerin Sınıflandırılması 
 
22
E. Türkiye’de Tarımsal İşletmelerin İstatistiksel Değerlendirmesi 
 
23
1. Tarımsal İşletme Büyüklükleri 
 
23
2. İşletme Başına Düşen Arazi Parça Sayısı ve Ortalama Arazi Büyüklüğü 
 
23
3. İşletmelerin Ekonomik Büyüklüklerine Göre Dağılımı 
 
24
F. Türk Tarımsal İşletmelerinin Büyüklük Bakımından AB Ülkeleri ile Kıyaslaması 
 
24
G. Tarımsal İşletmelerin Küçük ve Parçalı Yapısının Etkileri 
 
25
II. TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER 
 
27
A. Kooperatif Tanımı 
 
27
B. Kooperatifin Temel Unsurları ve Nitelikleri 
 
28
1. Kooperatifte Amaç Unsuru 
 
28
2. Kooperatifte Amaca Ulaşmada Kullanılacak Araçlar 
 
29
a. Karşılıklı Yardım ve Dayanışma 
 
29
b. Sermaye 
 
30
3. Kooperatiflerde Kar Konusu 
 
31
a. Risturn 
 
31
b. Sermayeye Sınırlı Faiz Verilmesi 
 
32
c. Ortak Dışı İşlemler 
 
32
4. Kooperatifte Açık Kapı İlkesi 
 
33
5. Kooperatiflerin Şahıs Birlikteliği Olması 
 
34
C. Tarımsal Amaçlı Kooperatif Tanımı ve Kuruluş Amacı 
 
36
D. Türkiye’de Parçalı Yapıdaki Tarımsal İşletmelerin Örgütlenmesinde Kooperatif Uygun Model Midir? 
 
36
III. TARIMSAL ÖRGÜTLENMEDE ŞİRKETLEŞME ARAYIŞLARI 
 
40
İkinci Bölüm
 
 
ÇİFTÇİ TİPİ ANONİM ORTAKLIK MODELİ
 
 
I. ÇAO’NUN GENEL ESASLARI 
 
44
A. Şirket Türünün Anonim Ortaklık Seçilmesinin Sebepleri 
 
44
1. Genel Olarak 
 
44
2. Anonim Ortaklığın Ekonomik İşlevi Üzerinden Değerlendirme 
 
44
3. Anonim Ortaklığın İlke ve Kurumları Üzerinden Değerlendirme 
 
46
a. Sınırlı Sorumluluk İlkesi 
 
46
b. Esas Sermaye Sistemi 
 
47
aa. Sermayenin Teşkili İlkesi 
 
48
bb. Sermayenin Korunması İlkesi 
 
49
cc. Sistemin ÇAO Yönünden Değerlendirmesi 
 
51
dd. Esas Sermaye Sistemi İle Ortaklığın Finansman Kaynağının Oluşması 
 
51
ee. Esas Sermaye Sisteminin Kredilendirilebilirlik İmkanı Sağlaması 
 
52
c. Profesyonel Yönetim İmkanı 
 
52
B. ÇAO’da Ekonomik Amaç ve İşletme Konusu 
 
53
1. AO’da Ekonomik Amaç ve İşletme Konusunun Belirlenmesi 
 
53
2. ÇAO’da İşletme Konusu 
 
55
C. ÇAO’nun İşleyeceği “Uygun Arazi Genişliği” 
 
57
1. Genel Olarak 
 
57
2. Mevzuatta Belirlenen “Asgari Genişlik” Örnekleri 
 
59
3. Uygun Arazi Genişliğinin Belirlenmesinde “Havza” Esaslı Yaklaşım 
 
60
II. ÇAO’DA SERMAYE 
 
60
A. AO’ya Sermaye Konulabilecek Malvarlığı Unsurları 
 
60
B. ÇAO’da Sermaye Unsuru 
 
61
1. Genel Olarak 
 
61
2. Tarım Arazilerinin Mülkiyetinin Sermaye Olarak Konulması 
 
64
3. Tarım Arazileri Üzerinde Sermaye Olarak Şirket Lehine İntifa Hakkı Kurulması 
 
66
a. İntifa Hakkının Tanımı ve Unsurları 
 
67
b. İntifa Hakkının Ayni Sermaye Olmaya Uygunluğu 
 
67
aa. Nakden Değerlendirilebilirlik 
 
68
bb. Devrolunabilirlik 
 
69
cc. Haczedilebilirlik 
 
70
c. Tarım Arazileri Üzerinde Kurulacak İntifa Hakkının Sermaye Olarak Taahhüdü 
 
71
aa. Genel Olarak 
 
71
bb. Mahkemeden Bilirkişi Talebi ve Değerleme 
 
73
cc. Taahhüdün Esas Sözleşmeye Kaydı 
 
75
dd. Şerh 
 
77
ee. Sermaye Borcunun Doğuşu 
 
78
ff. Sermaye Borcunun İfası 
 
79
d. ÇAO’da İntifa Hakkının Ekonomik Özgülenme Yönü 
 
82
e. İntifa Hakkının Sona Ermesinin AO Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi 
 
85
aa. İntifa Hakkı İçin Belirlenen Sürenin Dolması 
 
86
bb. İntifa Konusu Eşyanın Yok Olması 
 
86
cc. AO Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi 
 
87
dd. İntifa Hakkı Sahibinin Terkini 
 
90
ee. İntifa Konusu Eşyanın Harap Olması 
 
93
ff. İntifa Konusu Eşyanın Kamulaştırılması 
 
94
gg. Cebri İcra 
 
94
f. ÇAO’da İntifa Hakkı Sahibinin ve Mülkiyet Hakkı Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri 
 
94
aa. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 
 
94
bb. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 
 
96
cc. Malikin Hak ve Yükümlülükleri 
 
98
g. İntifa Hakkı İçin Önerilen Süre 
 
99
4. Tarım Arazileri Üzerinde Sermaye Olarak Şirket Lehine Kiracılık Hakkı Kurulması 
 
100
a. Kiracılık Hakkının Ayni Sermaye Olmaya Uygunluğu 
 
101
b. Sermaye Olarak Getirilen Kiracılık Hakkının İfası 
 
102
c. Kiracılık Hakkının Sermaye Olarak Getirilmesine İlişkin Öğretide Tartışılan Sorunlar 
 
105
aa. Pay Sahibinin Sermaye Borcunu İfa Etmeden Payını Devretmesi 
 
105
bb. Pay Sahibinin Kiracılık Hakkını Tek Taraflı Olarak Sona Erdirmesi 
 
107
cc. Pay Sahibinin Kiraya Konu Eşyayı Devretmesi 
 
108
d. Sermaye Olarak Tarım Arazileri Üzerinde Şirket Lehine Kurulacak Kiracılık Hakkının ÇAO Yönünden Değerlendirmesi ve Öneri 
 
109
5. Tarım Arazilerinin Sermaye Olarak Taahhüdünün Sermaye Artırımı Yoluyla Gerçekleşmesi 
 
114
a. Sermaye Artırımı Kararı Öncesinde Yapılacaklar 
 
115
b. Artırım Kararının Alınması 
 
116
c. Artırılan Sermayenin Taahhüt Edilmesi 
 
117
d. Ticaret Siciline Tescil ve İlan 
 
120
III. ÇAO’DA YÖNETİM KURULU 
 
121
A. AO’larda Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Üyelerin Nitelikleri 
 
121
1. Yönetim Kurulunun Bir Üyeden Oluşma İmkanı 
 
121
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahibi Olma Zorunluluğunun Bulunmaması 
 
122
3. Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Olma İmkanı 
 
122
B. ÇAO İçin Yönetim Kurulu Modeli Önerisi 
 
123
1. ÇAO Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 
 
123
2. Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Önerilen Mali Haklar 
 
126
3. Yönetim Kurulunun Arazi Denetim Görevi 
 
128
Üçüncü Bölüm
 
 
ÇİFTÇİ TİPİ ANONİM ORTAKLIKLARIN
 
 
TARIMSAL ÖRGÜTLENME MODELİ OLARAK BENİMSENMESİ:
 
 
TTK’YE MADDE EKLENMESİ ÖNERİSİ VE DESTEK SİSTEMİ
 
 
I. ÇAO İÇİN DESTEK SİSTEMİ ÖNERİSİ 
 
130
A. ÇAO’ya Tanınacak Vergisel Muafiyet Sistemi 
 
130
1. Vergi Muafiyetleri Bakımından Ön Koşul 
 
131
2. Kurumlar Vergisi Muafiyeti 
 
132
3. Gelir Vergisi Muafiyeti 
 
132
4. Kuruluş Masraflarına Tanınacak Muafiyet 
 
132
B. Kitle Fonlaması İle “Toplum Destekli Tarım” 
 
133
1. Genel Olarak Kitle Fonlaması 
 
133
2. Kitle Fonlaması Platformu 
 
135
3. Girişimci ve Girişim Şirketi 
 
135
4. Kitle Fonlamasının ÇAO Yönünden Değerlendirmesi 
 
136
II. ÇAO HAKKINDA TTK’DE YAPILACAK EK MADDE DÜZENLEMESİNİN KAMU YARARI ANALİZİ 
 
137
A. Konuya İlişkin Anayasa Maddeleri 
 
138
B. Kamu Yararı Bakımından Değerlendirme 
 
140
1. Ekonomik Açıdan Değerlendirme 
 
140
2. Ekolojik Açıdan Değerlendirme 
 
140
a. Toprağın Onarımı 
 
140
b. Sağlıklı Gıda Üretimi 
 
144
III. ÇAO HAKKINDA TTK’DE YAPILACAK EK MADDE DÜZENLEMESİ 
 
145
Sonuç 
 
149
Kaynakça 
 
155
Kavramlar Dizini 
 
161

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Çiftçi Tipi Anonim Ortaklıklar Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: