Eğitim Personelinin İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Hukuki Sonuçları Seçkin Yayıncılık

Eğitim Personelinin İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Hukuki Sonuçları Seçkin Yayıncılık

 250,00

Stok kodu: 9789750281105 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750281105
Sayfa Sayısı217
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Belirli süreli iş sözleşmesi, işverenler tarafından, belirsiz süreli iş sözleşmesinin, işçilere sağladığı haklardan kaçınmak amacıyla sıklıkla başvurulan ancak birtakım sınırlılıklar nedeniyle unsurlarının sağlanması zor olan bir sözleşme türüdür. Buna karşın, bazı kanunlardaki özel düzenlemeler, belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasının önünü açmış ve esneklik sağlanmıştır. 2018 yılına kadar 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabi eğitim personelinin iş sözleşmesinin türüne ilişkin öğretide farklı görüşler yer almaktaydı. Yargı kararlarında ise bir yeknesaklık bulunmamaktaydı. Özel öğretim kurumu ile eğitim personeli arasında kurulan sözleşmenin türü, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı ile kanundan kaynaklı belirli süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilmiştir. Bu durum gerek işverenler gerekse işçiler açısından lehe düzenlemeler içeren asgari (garanti) süreli iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi ile karşılaştırılmasını gerektirmiştir. Çalışmamızda eğitim personelinin iş sözleşmesinin türünün tespitine ilişkin açıklamaların ardından, her iki sözleşmesi türünün feshine ilişkin hukuki sonuçlar tartışılacaktır.
Konu Başlıkları
.
Özel Öğretim Kurumuna İlişkin Genel Esaslar
.
Özel Öğretim Kurumu ile Eğitim Personeli Arasındaki İş Sözleşmesinin Türünün Belirlenmesi
.
Özel Öğretim Kurumu ile Eğitim Personeli Arasında Kurulan Sözleşmenin Sona Ermesi ve Buna İlişkin Hukuki Sonuçlar
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür 
 
5
Özet 
 
7
Kısaltmalar 
 
13
Giriş 
 
15
Birinci Bölüm
 
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR
 
 
§ 1. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU KAVRAMI 
 
17
I. Özel Öğretim Kurumları 
 
17
1. Özel Türk Öğretim Kurumları 
 
18
2. Yabancı Okullar 
 
19
3. Azınlık Okulları 
 
20
4. Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları 
 
21
II. Diğer Özel Öğretim Kurumları 
 
21
§ 2. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNA İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUKTA VE ULUSAL HUKUKTA YER ALAN DÜZENLEMELER 
 
24
I. Uluslararası Hukukta Yer Alan Düzenlemeler 
 
24
1. Genel Olarak 
 
24
2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
 
24
3. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri 
 
25
A. Çocuk Hakları Sözleşmesi 
 
25
B. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 
 
25
4. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri 
 
26
5. Lozan Antlaşması 
 
27
II. Ulusal Hukukta Yer Alan Düzenlemeler 
 
28
1. Anayasa 
 
28
2. Kanun 
 
29
3. Yönetmelik 
 
32
§ 3. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNUN KURUCUSU VE KURUCU TEMSİLCİSİ İLE KURUM BİNALARI 
 
32
I. Özel Öğretim Kurumunun Kurucusu ve Kurucu Temsilcisi 
 
32
1. Genel Olarak 
 
32
2. Kurucu ve Kurucu Temsilcisinin İşveren Niteliği 
 
33
3. Kurucunun Gerçek Kişi Olması 
 
36
4. Kurucunun Tüzel Kişi Olması 
 
37
II. Özel Öğretim Kurumu Binaları 
 
38
§ 4.ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNDA ÇALIŞAN PERSONEL 
 
39
I. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na Tabi Çalışanlar 
 
39
II. 4857 Sayılı İş Kanunu’na Tabi Çalışanlar 
 
47
§ 5. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNUN AÇILMASI, KAPATILMASI, DEVRİ VE NAKLİ 
 
48
I. Kurumun Açılması 
 
48
II. Kurumun Kapatılması, Devri ve Nakli 
 
50
1. İdare Tarafından Kurum Açma İzninin İptali 
 
50
2. Kurucu Tarafından Kurumun Kapatılması 
 
52
İkinci Bölüm
 
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU İLE EĞİTİM PERSONELİ ARASINDAKİ
 
 
İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ
 
 
§ 1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRÜ 
 
57
I. Genel Olarak 
 
57
1. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı 
 
59
2. Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması 
 
61
A. Asgari Süreli İş Sözleşmesi 
 
61
B. Azami Süreli İş Sözleşmesi 
 
65
C. Asgari ve Azami Süreli İş Sözleşmesi 
 
65
D. Bozucu Koşula Bağlı İş Sözleşmesi 
 
66
E. Deneme Süreli Sözleşme 
 
67
3. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yapılması 
 
69
A. Sözleşmenin Yazılı Şekilde Yapılması 
 
69
B. Süreye Bağlı Olarak Yapılması 
 
72
C. Sözleşmenin Sınırları 
 
74
a. Objektif Koşulun Bulunması Gerekliliği 
 
74
aa.Genel Olarak 
 
74
bb. İşin Belirli Süreli Olması 
 
75
cc. Belli Bir İşin Tamamlanması 
 
76
dd. Belli Bir Olgunun Ortaya Çıkması 
 
76
ee. Benzer Nedenler 
 
77
b. Objektif Koşulun Bulunmamasının Sonuçları 
 
78
c. Kanundan Kaynaklanan Belirli Süreli İş Sözleşmesi 
 
80
c. Zincirleme İş Sözleşmesi 
 
84
D. Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Ayrım Yasağı 
 
92
a. Genel Olarak 
 
92
b. Yasağa Aykırılığın İspatı ve Yaptırımı 
 
94
§ 2. SÖZLEŞMENİN TÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
 
95
1. Özel Öğretim Kurumunda Çalışan Eğitim Personelinin
 
 
Belirli Süreli İş Sözleşmesi ile Çalıştığı Görüşü 
 
96
2. Özel Öğretim Kurumunda Çalışan Eğitim Personelinin
 
 
Asgari Süreli İş Sözleşmesi ile Çalıştığı Görüşü 
 
99
3. Yargıtay Görüşleri 
 
103
4. Sözleşmenin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüş ve Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi 
 
108
Üçüncü Bölüm
 
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI İLE
 
 
EĞİTİM PERSONELİ ARASINDA KURULAN SÖZLEŞMENİN
 
 
SONA ERMESİ VE BUNA İLİŞKİN HUKUKİ SONUÇLAR
 
 
§ 1. FESİH DIŞI SEBEPLERLE SONA ERME VE HUKUKİ SONUÇLARI 
 
117
I. Tarafların Anlaşması 
 
117
II. Taraflardan Birinin Ölümü 
 
120
III. Sözleşme Süresinin Dolması 
 
124
§ 2. FESİH İLE SONA ERME VE HUKUKİ SONUÇLARI 
 
128
I. Genel Olarak 
 
128
II. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi 
 
129
III. İş Sözleşmesinin Bildirimsiz Feshi (Derhal Fesih) 
 
133
1. Kavram 
 
133
2. Fesih Sebepleri 
 
133
3. Feshin Hakkını Kullanma Süresi 
 
136
4. Feshin Hukuki Sonuçları 
 
138
5. Haksız Feshin Hukuki Sonuçları 
 
139
A. Sözleşmenin Özel Öğretim Kurumu Tarafından Haksız Feshedilmesinin Sonuçları 
 
140
a. Bakiye Süre Ücreti 
 
142
b. Kötüniyet Tazminatı 
 
151
c. İş Güvencesi Hükümleri 
 
153
ç. İhbar Tazminatı 
 
156
d. Kıdem Tazminatı 
 
158
e. Ceza Koşulu 
 
163
B. Sözleşmenin Eğitim Personeli Tarafından Haksız Feshedilmesinin Sonuçları 
 
170
a. İşverenin Uğradığı Zararın Tazmini 
 
170
b. Yeni İşverenin Sorumluluğu 
 
171
c. İhbar Tazminatı 
 
172
ç. Kıdem Tazminatı 
 
173
d. Ceza Koşulu 
 
174
aa. Genel Olarak 
 
174
bb. Eğitim Giderlerine Bağlı Ceza Koşulu 
 
175
cc. Rekabet Yasağının İhlaline Bağlı Ceza Koşulu 
 
178
§ 3. EĞİTİM PERSONELİNİN ÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 
 
182
Sonuç 
 
185
Kaynakça 
 
189
Kavramlar Dizini 
 
211

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Eğitim Personelinin İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Hukuki Sonuçları Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: