Faktoring Sözleşmesi Seçkin Yayıncılık

Faktoring Sözleşmesi Seçkin Yayıncılık

 250,00

Stok kodu: 9789750280931 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750280931
Sayfa Sayısı216
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Finansman; KOBİ’lerden çok uluslu şirketlere, bankalardan hükümetlere kadar her ekonomik aktör için karşı karşıya kalınan en büyük problemdir. Ekonomik aktörler, finansman problemlerini genellikle banka kredileri, leasing veya faktoring gibi modern finansman teknikleri yoluyla çözüme kavuşturmaktadır.
Ticari hayatta varlıklarını sürdürebilmek için malvarlıklarını likidite ile desteklemek zorunda olan kısa vadeyle hizmet arzı veya mal satışı yapan KOBİ’ler, hem pazar piyasalarında yaşanan büyük gelişmelere ayak uydurabilmek hem de bankaların ağır ayni ve şahsi teminat talepleri, kredi süreci içerisindeki formaliteleri ile vakit kaybetmemek için satışları dolayısıyla müşterilerinden olan alacaklarını faktoring şirketlerine devretmekte ve ticari işletmelere cazip fırsatlar sunan faktoring şirketleri yoluyla şiddetli likidite ihtiyaçlarını telafi etmeye çalışmaktadır.
Faktoring, ticareti kısa vadede finanse etmenin modern bir yoludur. Eser, Yargıtay içtihatları ve doktrindeki görüşler ışığında açıklamalara yer veren iki ana bölüm halinde ele alınmış; ilk bölümde faktoring kavramı, faktoringin küresel ve ulusal çaptaki tarihsel gelişimi, işlevleri, türleri ve benzer finansman teknikleri ile karşılaştırılması üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise faktoring sözleşmesi, faktoring sözleşmesinin tarafları, tartışmalı olan hukuki niteliği, taraflarının hak ve yükümlülükleri, faktoring sözleşmelerinin sona ermesi incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise çalışmanın genelinde varılan sonuçlar okuyucuya sunulmuştur.
Konu Başlıkları
.
Faktoringin Tarihsel Gelişimi
.
Faktoring Sözleşmesinin İşlevleri ve Türleri
.
Faktoring Sözleşmesinin Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri
.
Faktoring Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
.
Alacağın Devri (Alacağın Temliki)
.
Faktoring Sözleşmesinin Sona Ermesi
İçindekiler
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar Listesi 
 
13
Giriş 
 
15
Birinci Bölüm
 
 
FAKTORİNGE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
 
 
I. KAVRAMSAL OLARAK FAKTORİNG 
 
17
A. Terminolojik Olarak Faktoring 
 
17
B. Faktoring’in Tanımı 
 
19
II. FAKTORİNGİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
 
22
A. Genel Olarak 
 
22
B. İlkel Faktoring 
 
23
C. Koloni Tarzı Faktoring 
 
26
D. Tam Servis Faktoringi 
 
28
E. Modern Faktoring 
 
29
F. Dünya Ekonomik Buhranı Sonrası Faktoring 
 
30
G. Faktoring Sözleşmesinin Türkiye’de Tarihsel Gelişimi 
 
34
III. FAKTORİNGİN İŞLEVLERİ 
 
41
A. Genel Olarak 
 
41
B. İş Görme İşlevi 
 
42
C. Finansman İşlevi 
 
45
D. Teminat İşlevi 
 
48
IV. FAKTORİNG TÜRLERİ 
 
50
A. Gerçek Faktoring – Gerçek Olmayan Faktoring 
 
51
1. Gerçek Faktoring 
 
52
2. Gerçek Olmayan Faktoring 
 
54
B. Gizli Faktoring – Açık faktoring 
 
58
1. Gizli Faktoring 
 
58
2. Açık Faktoring 
 
60
C. Ön Ödemeli Faktoring – Ön Ödemesiz Faktoring 
 
61
1. Ön Ödemeli Faktoring 
 
61
2. Ön Ödemesiz Faktoring 
 
62
D. Ulusal Faktoring – Uluslararası Faktoring 
 
63
1. Ulusal Faktoring 
 
63
2. Uluslararası Faktoring 
 
64
a. İkili Faktor Sistemi 
 
65
b. Doğrudan Faktoring 
 
66
c. Back–To–Back Factoring 
 
67
d. İhracat Faktoringi 
 
68
e. İthalat Faktoringi 
 
68
E. Katılmalı Faktoring 
 
68
F. Acente Faktoringi 
 
68
G. Geleneksel Faktoring 
 
69
H. Fatura İskontosu Faktoringi 
 
70
V. FAKTORİNGİN BENZER İŞLEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 
72
A. Genel Olarak 
 
72
B. İskonto İşlemi ile Karşılaştırılması 
 
73
C. Forfaiting ile Karşılaştırılması 
 
73
D. Senet Karşılığı Kredi ile Karşılaştırılması 
 
75
E. Alacak Devri Karşılığı Kredi ile Karşılaştırılması 
 
75
F. İkrazatçılık ile Karşılaştırılması 
 
76
G. Leasing ile Karşılaştırılması 
 
77
H. Ticari Alacak Sigortası ile Karşılaştırılması 
 
78
İkinci Bölüm
 
 
FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HUKUKİ ESASLAR
 
 
I. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ 
 
79
II. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
 
81
A. Faktoring Şirketi 
 
81
B. Müşteri (Satıcı firma) 
 
83
C. Müşterinin Alıcısı (Borçlu) 
 
84
D. Muhabir Faktor 
 
87
III. FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
88
A. Çerçeve Sözleşme Niteliği 
 
95
B. İsimsiz Sözleşme Niteliği 
 
98
1. Karma Sözleşmeler 
 
103
2. Kendine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler 
 
106
3. Bileşik Sözleşmeler 
 
107
C. Faktoring Sözleşmesinin Sinallagmatik Niteliği 
 
109
D. Faktoring Sözleşmesinin Sürekli Borç İlişkisi Niteliği 
 
110
E. Tasarruf İşlemi Olma Niteliği 
 
111
F. Borçlandırıcı İşlem Olma Niteliği 
 
112
G. Standart Sözleşme Olma Niteliği 
 
113
IV. FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ 
 
115
A. Münferit Devir Şeklinde 
 
115
B. Toptan Devir Şeklinde 
 
116
C. Çerçeve Devir Şeklinde 
 
119
D. Gizli Devir 
 
120
V. FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
120
A. Genel Olarak 
 
120
B. Müşterinin Hak ve Yükümlülükleri 
 
121
1. Alacakları Faktoring Şirketine Devretme Yükümlülüğü 
 
122
a. Alacağın Devri Sözleşmesi 
 
122
aa. Alacağın Devri İşleminin Türleri 
 
123
aaa. Yasal Devir 
 
124
bbb. Yargısal Devir 
 
125
ccc. İradi Devir 
 
125
bb. Alacağın Devri İşleminin Amacı 
 
126
aaa. İfa Amacıyla Devir 
 
126
bbb. Tahsil Amacıyla Devir 
 
127
ccc. Teminat Amacıyla Devir 
 
128
ddd. Bağışlama Amacıyla Devir 
 
129
cc. Alacağın Devrinin Hukuki Niteliği 
 
129
aaa. Alacağın Devri Bir Tasarruf İşlemidir 
 
129
bbb. Alacağın Devri Hukuki Bir İşlemdir 
 
130
ccc. Alacağın Devri Bir Sözleşmedir 
 
130
ddd. Alacağın Devri Sebebe Bağlı Bir İşlemdir 
 
131
dd. Alacağın Devri İşleminin Geçerlilik Koşulları 
 
133
aaa. Esasa İlişkin Koşullar 
 
133
bbb. Taraflara İlişkin Koşullar 
 
137
ee. Alacağın Devrinin Hüküm ve Sonuçları 
 
139
ff. Alacağın Devri İşlemi Çerçevesinde Faktoring İşleminin İncelenmesi 
 
140
b. Faktoring İşlemlerinde Kıymetli Evrak 
 
142
2. Alacakların Devrini Borçluya Bildirme Yükümlülüğü 
 
147
3. Faiz, Komisyon, Vergi ve Masraf Ödeme Yükümlülüğü 
 
148
4. Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü 
 
153
5. Alacakların Hukuken Mevcut Olmama Riskinden Doğan Garanti Yükümlülüğü ile Borçlularının Ödeme Gücüne Sahip Olduğunu Garanti Yükümlülüğü 
 
158
6. Teminat Verme Yükümlülüğü 
 
164
7. Alacakların Devrinin ve Diğer Edimlerin Amacına Ulaşmasına Engel Olmama Yükümlülüğü 
 
165
C. Faktoring Şirketinin hak ve Yükümlülükleri 
 
166
1. Müşterinin Alacaklarını Devralma Yükümlülüğü 
 
168
2. Ödeme Yapma Yükümlülüğü 
 
169
3. Alacakların Tahsilinde Özen Gösterme 
 
171
4. Faktorun Faktoring Sözleşmesi Dolayısıyla Almış Olduğu Kişisel Verileri İade veya İmha Yükümlülüğü 
 
172
5. Sır Saklama Yükümlülüğü 
 
173
VI. FAKTORİNG SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ 
 
175
A. Faktoring Sözleşmesini Doğrudan Sona Erdiren Sebepler 
 
175
1. Kararlaştırılan Sürenin Sona Ermesi 
 
176
2. Kişiliğin Sona Ermesi ve Fiil Ehliyetinin Kaybı 
 
177
3. Sonraki Kusursuz İmkânsızlık 
 
180
B. Faktoring Sözleşmesini Dolaylı Sona Erdiren Sebepler 
 
182
1. Ödemeden Acz ve İflas 
 
182
2. Tarafların Anlaşması 
 
184
3. Fesih 
 
188
a. Olağan Fesih 
 
189
b. Olağanüstü Fesih 
 
192
C. Faktoring Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları 
 
193
D. Faktoring Sözleşmelerinde Sözleşmeye Aykırılık Halleri 
 
194
Sonuç 
 
197
Kaynakça 
 
205
Kavramlar Dizini 
 
215

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Faktoring Sözleşmesi Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: