Hakaret, Tehdit, Terk, Şantaj, Huzur Bozma, Hakların Engellenmesi, Çevre, İmar, İhale, Tefecilik Suçları Seçkin Yayıncılık

Hakaret, Tehdit, Terk, Şantaj, Huzur Bozma, Hakların Engellenmesi, Çevre, İmar, İhale, Tefecilik Suçları Seçkin Yayıncılık

 610,00

Stok kodu: 9789750276651 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıNisan 2022
ISBN9789750276651
Sayfa Sayısı502
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 65 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

TCK 125 ve devamı maddelerdeki Hakaret suçu başta ve ayrıntılı olmak üzere TCK 106. ila 131. ve 181. ila 242. maddelerde tanımlanan Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesinin görevi kapsamındaki bütün suçlara ayrıntılı şekilde yer verilmiştir.
Bu nedenle;
“Hakaret Tehdit Terk Şantaj Huzur Bozma Hakların Engellenmesi ile Çevre İmar İhale ve Tefecilik Suçları” adlı elinizdeki bu kitap;
iki ana kısım içinde yer alan 10 ana bölüm ve 34 ana başlık halinde hazırlanmıştır.
Bu kapsamda;
Birinci kısımdaki üç bölümde; giriş, genel ilkeler, özel uygulama, bu suçlara dair kurallar ile şikayet, uzlaşma, ön ödeme ile seri muhakeme usulü ve basit yargılama usulü detaylıca anlatılmıştır.
Ayrıca ikinci kısımdaki yedi temel bölümde; 33 ana başlık altında Hakaret suçu çok ayrıntılı olmak üzere tehdit, terk, şantaj, huzur bozma, hakların engellenmesi ile çevre, imar, ihale, tefecilik suçları ve ilintili diğer suçların tanım anlatım, tarif, açıklama, örnekleme, emsal karar uygulamalarıyla her bir suç ayrıntılı işlenmiştir.
İnternet ve sosyal medya üzerinden yapılan hakaret suçlarına da yer verilmiştir.
Bu bağlamda;
Kitapta sıralanan suçlar ayrı ayrı açıklamalı, notlu, içtihatlı, somut adli vakıalı ve uygulama örnekli olarak tanımlanıp anlatılmıştır.
Konu Başlıkları
.
Ana Konu Olarak Bütün Yönleriyle Hakaret Suçu
.
Tehdit, Terk, Şantaj, Huzur Bozma, Hakların Engellenmesi Suçları
.
Çevre, İmar, İhale, Tefecilik Suçları ve İlintili Diğer Suçlar
.
Giriş, Genel İlkeler, Özel Uygulamalar, Bu Suçlara Dair Kurallar
.
Şikayet, Uzlaşma, Ön Ödeme İle Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulü
.
Tanımı, Tarifi, Tasviri İle Anlatımın, Somut Adli Vakıalı, Uygulama Örnekli, İçtihatlı ve Notlu Açıklamaları.
İlgili Kategoriler
İçindekiler
2. Baskının Önsözü 
 
7
Önsöz 
 
9
Kısaltmalar 
 
21
2. KİTAP
 
 
(TCK 106–131 VE 181–242 MADDELER) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. CEZA DAİRESİ SUÇLARI HAKARET, TEHDİT, TERK, ŞANTAJ, HUZUR BOZMA HAKLARIN ENGELLENMESİ, ÇEVRE, İMAR, İHALE, TEFECİLİK SUÇLARI
 
 
I. KISIM:
 
 
GİRİŞ, GENEL İLKELER, ÖZEL UYGULAMALAR İLE ŞİKAYET,
 
 
UZLAŞMA, ÖN ÖDEME İLE SERİ MUHAKEME USULÜ VE
 
 
BASİT YARGILAMA USULÜ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
GİRİŞ VE GENEL İLKELER
 
 
A. GİRİŞ 
 
25
1. “Adalet Mülkün Temelidir…!” 
 
25
2. Ceza Muhakemesinin Amacı 
 
29
3. Ceza Muhakemesinin Halka Açıklık İlkesi 
 
29
4. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 
 
31
5. Kanun ve Hukuka Aykırı Deliller Hükme Esas Alınamaz 
 
33
B. BOZMA NEDENLERİ 
 
35
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
ÖZEL UYGULAMALAR
 
 
A. ÇOCUKLARA İLGİLİ ÖZEL UYGULAMALAR 
 
39
1. Çocuklara Karşı Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması 
 
39
2. Dosya Üzerinde Ön İnceleme 
 
42
B. DİĞER İLKESEL UYGULAMALAR 
 
44
1. TCK 52/4 Maddesi Uygulaması Özel Durum 
 
44
2. Taraflara Yükletilecek Yargı Masrafı 
 
45
a. Taraflara Yükletilecek Avukatlık Parası 
 
45
b. Karşılıklı Hakarette Masraf 
 
46
c. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararında Vekalet Ücreti Verilmesi 
 
47
d. HAGB Kararı ve Beraat Kararında Vekalet Ücreti 
 
47
3. Hakarette Matufiyet Şartı 
 
48
4. Haksız Tahrik İndirimi 
 
49
5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
 
49
6. Başvurulacak Kanun Yolu, Süresi, Mercii ve Başvuru Şekli 
 
55
7. Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Kapsamı 
 
58
8. Aleyhe Olan Bozma Kararına Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Direnme Kararı Verilip Verilemeyeceği 
 
59
9. TCK 51. Maddedeki Cezanın Ertelenmesi 
 
59
10. Duruşma Açılmadan Beraat Kararı Verilemez Kuralı 
 
60
11. Savunmanın Kısıtlanması 
 
61
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
ŞİKAYET, UZLAŞMA, ÖN ÖDEME İLE SERİ MUHAKEME USULÜ VE
 
 
BASİT YARGILAMA USULÜ
 
 
A. GENEL AÇIKLAMA 
 
63
B. ŞİKAYET 
 
66
1. Soruşturması Şikâyete Bağlı Olan Suçlar 
 
66
2. Şikâyetle İlgili Hukukî Esaslar 
 
66
3. Şikâyetin Süresi 
 
66
4. Şikâyetin Yapılacağı Yerler 
 
67
5. Şikâyetin Yapılma Şekli 
 
68
6. Şikâyetten Vazgeçmede Yapılacak İşler ve İşlemler 
 
68
7. Takibi Şikâyete Bağlı Suçların Özellikleri 
 
69
8. Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar 
 
70
9. TCK. 167/1. Maddesi Hükmüne Göre, Yukarıda Belirtilen Suçlar 
 
72
10. Şikayetten Vazgeçmenin Uygulamadaki Yansımaları 
 
73
C. UZLAŞMA 
 
77
1. Uzlaşma Kapsamında Soruşturulan Suçlar (Genel Olarak Uzlaşma Usulü ve Uzlaşma Kararları) 
 
77
2. Tanım 
 
81
a. Uzlaşma İlkeleri Şunlardır 
 
82
b. Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar ile İlgili Yeni Düzenleme ve Kapsamı 
 
82
c. Uzlaşma Edimi Şunlardır 
 
84
d. Uzlaşma Sonucunda Tarafların Özellikle Fail Şüpheli Sanığın Kazanımları Şunlardır 
 
85
e. Uzlaşma Gerçekleşmeden Verili Kararda Bozma Örneği; 
 
85
3. TCK da Yer Alan Uzlaşmaya Tabi Suçlar Listesi 
 
86
D. ÖN ÖDEME 
 
88
1. Ön Ödemelik Kapsamında Kalan Suçlar ve Tanım 
 
88
2. Ön Ödemenin Şartları 
 
90
3. Ön Ödemenin Hüküm ve Neticesi 
 
92
4. Ön Ödemeye Tabi Suçlar Listesi 
 
93
E. SERİ MUHAKEME USULÜ 
 
95
1. Genel Olarak Amaç ve Kapsamı 
 
95
2. Hukuki Niteliği 
 
101
a. Uygulama Alanı ve Şartları 
 
102
b. Seri Muhakeme Usulünün Yapılışı 
 
105
c. Seri Muhakeme Usulünün Neticeleri 
 
110
3. Seri Muhakeme Usulünün Kapsamındaki Suçlar 
 
112
F. BASİT YARGILAMA USULÜ 
 
113
1. Genel Olarak 
 
113
2. Basit Yargılama Usulünün Yapılışı 
 
115
3. Basit Yargılama Usulünde itiraz 
 
116
4. 7188 SK ile Düzenlenen Basit Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi’nin İptaliyle Ortaya Çıkan Geriye Yürürlük Durumu 
 
117
II. KISIM
 
 
HAKARET TEHDİT TERK ŞANTAJ HAK ENGELLEME
 
 
ÇEVRE İMAR İHALE TEFECİLİK VE DİĞER SUÇLAR
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇLARI
 
 
A. TERK SUÇU– MADDE 97 
 
123
1. Açıklama 
 
123
a. Genel Olarak 
 
123
b. Terk Suçunun Oluşumu 
 
128
2. Uygulama 
 
130
B. YARDIM VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU–MADDE 98 
 
137
1. Açıklama 
 
137
2. Uygulama 
 
140
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
 
 
A. TEHDİT SUÇU – MADDE 106 
 
149
1. Açıklama 
 
149
2. Uygulama 
 
157
a. Genel Olarak 
 
157
b. Tehdit Suçunda Özel Durumlar 
 
176
ba. Tehditte Suç Birleşmesi 
 
176
bb. Tehditte Tahrik Olur Mu? 
 
177
bc. Tehditte Tahrik İndirimi Ölçütü 
 
177
bd. Tehditte Meşru Savunma Olur Mu? 
 
178
be. Tehdit ve Şantaj İkilisi ve İlişkisi 
 
179
bf. Gıyapta Tehdit–Gıyapta Silahla Tehdit 
 
180
bg. Gıyapta Tehdit Suçunda İlliyet 
 
181
bh. Açık ve Net İfade İçermezse Basit Tehdit Suçu Oluşur. 
 
182
bi. Söz ve Söylem Geçmişe Yönelik İse Tehdit Suçu Oluşur Mu? 
 
182
bj. Birden Fazla Kişiyle Birlikte Silahla Tehdit Suçunda Özel Durum 
 
184
bk. Silahla Tehdidin Ölümle Tehdide Dönüşmesi 
 
187
bl. Tehdit Suçunda Zincirleme Hüküm ve Birlikte Tehdit Niteliklerinin Uygulaması 
 
188
bn. Kasten Yaralamada Tehdit Suçu Oluşur Mu? 
 
189
bo. Nitelikli Tehdit – Basit Tehdide Dönüşüm 
 
191
B. ŞANTAJ SUÇU – MADDE 107 
 
192
1. Açıklama 
 
192
2. Uygulama 
 
194
a. Genel Olarak Uygulama 
 
194
b. Şantaj Suçunun Unsurları Şartları ve Oluşması İle İlgili Uygulama 
 
201
c. Cinsel İlişki İstemli Şantaj Suçu Oluşur Mu? 
 
203
d. Tehdit İle Şantaj Suçları Ayrı Ayrı Oluşur Mu ? 
 
204
e. Şantaj Suçunda Sonuç Almak Önemli Değildir. 
 
205
C. CEBİR SUÇU– MADDE 108 
 
206
1. Açıklama 
 
206
D. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI– MADDE 111 
 
207
1. Açıklama 
 
207
E. EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ENGELLENMESİ SUÇU 
 
208
1. Açıklama 
 
208
2. Uygulama 
 
209
F. KAMU KURUMU VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ SUÇU–MAD.113 
 
220
1. Açıklama 
 
221
G. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU– MAD. 114 
 
221
1. Açıklama 
 
222
H. İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASINI ENGELLEME SUÇU – MADDE 115 
 
223
1. Açıklama 
 
224
İ. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU– MADDE 117 
 
225
1. Açıklama 
 
225
2. Uygulama 
 
227
a. Suçun Oluşumu 
 
227
b. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunun Mağduru ve Şikayet Hakkı 
 
228
J. SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 118 
 
229
1. Açıklama 
 
229
K. HAKSIZ ARAMA SUÇU – MADDE 120 
 
230
1. Açıklama 
 
230
2. Uygulama 
 
232
L. DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 121 
 
241
1. Açıklama 
 
241
M. NEFRET VE AYIRIMCILIK SUÇU – MADDE 122 
 
243
1. Açıklama 
 
243
N. KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU– MADDE 123 
 
244
1. Açıklama 
 
244
2. Uygulama 
 
248
a. Genel Olarak 
 
248
b. Uygulamada Suç Unsurlarının Özellik Göstermesi ve Belirlenmesi 
 
254
ba. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunda Israr Unsuru 
 
255
bb. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunda Maksat/Manevi Unsuru 
 
256
O. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 124 
 
259
1. Açıklama 
 
260
2. Uygulama 
 
261
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
 
 
A. HAKARET SUÇU – MADDE 125 
 
263
1. Açıklama 
 
263
a. Hakaret Suçunda Tanım ve Anlatım 
 
263
aa. Genel Olarak 
 
263
ab. Hakaretin Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir Mesajla Yapılması Halinde 
 
273
ac. Hakaretin Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi Halinde 
 
274
ad. Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle Hakaret 
 
276
b. Hakaret Suçunun Alenen İşlenmesi Bakımından İse 
 
278
ba. Hakarette Aleniyet 
 
279
bb. Hakarette Matufiyet 
 
282
bc. Gıyapta hakaret 
 
284
d. Hakaret Suçunda Zincirleme Suç Tanım ve Uygulamaları 
 
286
da. Zincirleme Suçta Aynı Suç İşleme Kavramı 
 
286
db Suç işleme Kararı 
 
287
dc. Zincirleme Suçta Hukuki Kesinti Kavramı 
 
288
dd. Sarf Edilen Sözlerin Hakaret–Tehdit–Cebir olarak Kabulü 
 
289
2. Hakaret Suçunda Özel Düzenlemeler 
 
290
a. Mağdurun Belirlenmesi 
 
290
b. İsnadın İspatı 
 
291
ba. İsnadın ispatı 
 
291
bb. İspat Hakkı; 
 
292
bc. Kendisine Karşı İşlenen Hakaret ve Tehdit Olaylarını Telefonuna Kaydetmek 
 
294
bd. Hukuka Aykırı Delil 
 
296
c. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 
 
299
d. Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret 
 
302
da. Genel olarak 
 
303
db. Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Kararında Vekalet Ücreti 
 
304
dc. Hakaret Suçlarında Genel Tahrik ve Özel Tahrik Maddesinin Uygulanması 
 
305
e. Kişinin Hatırasına Hakaret 
 
306
f. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 
 
306
fa. Genel olarak 
 
306
fb. Kamu Görevlisine Görevi Nedeniyle Hakarette Basit Yargılama Usulü 
 
307
fc. İddianamede Suçun Tanımlanmamış Olması Gerekir. 
 
308
fd. Şikayete Bağlı Suçta Şikayetten Vazgeçmede Hüküm 
 
309
fe. Hakaret Suçlarının Yargılamasında İzlenecek Usul 
 
310
ff. Hakaret Suçunda İki veya Çok Bendin Birlikte İhlaliyle İşlenmesi 
 
311
fg. Hapis İle Adlî Para Cezasının Seçenek Olarak Öngörüldüğü Hâllerde Seçilen Cezadan Çevrim Olmaz 
 
312
B. HAKARET SUÇUNDA UYGULAMALAR 
 
313
1. Genel Uygulamalardan Örnekler 
 
313
2. Kaba Hitap Tarzındaki Sözlerden Örnekler 
 
316
a. İnfaz Koruma Memuruna Hitaben Söylenen 
 
317
b. Doktora Hemşireye ve Sağlık Çalışanlarına Hitaben Söylenen 
 
318
c. Muhtara Hitaben Söylenen 
 
320
d. Polise, Jandarmaya Hitaben Söylenen 
 
321
e. Hakime Hitaben Duruşma Ortamında Söylenen 
 
325
f. Cumhuriyet Savcısına Hitaben Duruşma Ortamında Söylenen 
 
325
g. Avukata Hitaben Söylenen 
 
326
h. Zabıt Katibine Hitaben Söylenen 
 
327
ı. Öğretmene, Eğitim Görevlisine, Görevliye Hitaben Söylenen 
 
327
i. Belediye Başkanına, Meclis Üyesine Hitaben Söylenen 
 
328
j. İcra Memuruna, Zabıtaya Hitaben Görev Başında Söylenen 
 
329
k. Kamu Görevlisine Hitaben Görevi Başında Söylenen 
 
329
l. Kişilere Hitaben Söylenen 
 
330
3. Eleştiri–Hoşgörü 
 
332
4. Somut Adli Vakıa Uygulamaları 
 
336
a. Uygulamalar 
 
336
b. KYOK Verilen Bir Suçtan Kamu Davası Açılıp Hüküm Kurulamaz 
 
371
c. Hakaret–Kamu Görevlisine Hakarete Örnek 
 
373
d. Somut Adli Olayda Kaba Söz 
 
374
e. Kısaltma Harflerle Hakaret 
 
376
f. Hakaret– Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda İlginç CGK Emsal Kararı 
 
378
g. Kamu Görevlisine Hakaret Suçunda Mahkumiyet Hükmü Kurmak 
 
382
h. Kurumsal Hakaret–Kişisel Hakaret Ayrışması 
 
384
ı. Gerekçesiz Hükmün Yargısal Denetimi 
 
385
j. Şarta bağlı–Olasılıklı– İhtimalli Sözler 
 
387
k. Şerefsiz Sözü Hakaret Midir? 
 
388
l. Soytarı Sözü Hakaret Midir? 
 
389
m. Salak Sözünün Hakaret Oluşturup Oluşturmaması; 
 
390
n. Kasten Yaralama ve Hakaret 
 
396
o. Yüze Karşı Soyut Sövme/Muhatapsız Hakaret Suç Oluşturur Mu? /Yoksa Kaba Söz Müdür ? 
 
398
p. Hakaret Suçunda Mağdur Sayısınca Zincirleme Hükümlerinin Uygulanması 
 
399
r. İştirakte Sirayet Durumu 
 
400
s. Cumhurbaşkanı ve Kamu Görevlisine Hakaret Suçlarında İzlenecek Usül 
 
401
t. Üçüncü. Kişilere Karşı Yapılan Hakarette Tahrik İndirimi Olabilir Mi? 
 
403
ü. Kamu Görevlisine Hakaret, Görevi Yaptırmamak için Direnme 
 
403
v. Görev Nedeniyle Olmaksızın Sırf Görev Sırasında İşlenen Hakaret Suçunun Niteliği 
 
404
y. Hakaret Suçunda Hükmün Bozulması Kararı Uygulaması 
 
405
z. Hakaret Suçunda Beraat Kararı Uygulaması 
 
407
C. İNTERNET/SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN HAKARET SUÇLARI 
 
409
1. İnternet veya Sosyal Medya Çeşitliliği ve Bu Yolla Hakaret Suçu 
 
409
a. Sosyal Medyada Hoşgörü–Eleştiri–Kaba söz ve Hakaret Sınırı 
 
412
b. İnternet Üzerinden Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret Örnekleri 
 
414
2. Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Hakaret Suçları 
 
415
a. Facebook Üzerinden Hakaret Suçu ve Soruşturma 
 
415
b. Twitter Üzerinden ve/veya Retweet Yoluyla Hakaret Suçu 
 
416
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR
 
 
A. ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ SUÇU – MADDE 181 
 
421
1. Açıklama 
 
421
B. ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇU–MADDE 182 
 
422
1. Açıklama 
 
423
C. GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU– MADDE 183 
 
423
1. Açıklama 
 
423
D. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU–MADDE 184 
 
424
1. Açıklama 
 
424
2. Uygulama 
 
428
a. Genel Olarak 
 
428
b. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Özel Durumlar 
 
433
ba. İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçunda Şu Hususlar Araştırılmalıdır 
 
433
bb. İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçunda Somut Adli Olaylardan Uygulama Örnekleri 
 
436
bba. Balkonunu Kapatması 
 
436
bbb. Mücavir Alan 
 
436
bbc. Hazineye Ait Taşınmazı İşgal Etmek 
 
437
bbd. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinde 
 
437
bbe. Bölümleri Ayrılarak Bina Vasfını Taşımayan Değişiklikler 
 
438
bbf. Ruhsatsız Yapının Ruhsata Uygun Hale Getirilmesi 
 
438
bbg. İmar Kirliliğinde Temadi Eden Suç 
 
439
bbh. İmar Kirliliği ve 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçları İkisi Aynı Anda İşlenirse 
 
439
c. İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçunda Etkin Pişmanlık Uygulaması 
 
439
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR
 
 
A. KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA SUÇU – MADDE 228 
 
441
1. Açıklama 
 
441
2. Uygulama 
 
442
B. DİLENCİLİK SUÇU– MADDE 229 
 
443
1. Açıklama 
 
443
2. Uygulama 
 
444
ALTINCI BÖLÜM
 
 
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
 
 
A. BİRDEN ÇOK EVLİLİK, HİLELİ EVLENME, DİNSEL TÖREN SUÇU– MADDE 230 
 
447
1. Açıklama 
 
447
2. Uygulama 
 
449
YEDİNCİ BÖLÜM
 
 
EKONOMİ SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
 
 
A. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU MADDE 235 
 
451
1. Açıklama 
 
452
a. Genel Olarak 
 
452
b. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda İştirak 
 
457
2. Uygulama 
 
458
a. Genel Uygulamalar 
 
458
b. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda İlkesel Uygulamalar 
 
465
ba. Örnek–1 
 
465
bb. Örnek–2 
 
467
bc. Örnek–3 
 
473
B. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – MADDE 236 
 
475
1. Açıklama 
 
476
2. Uygulama 
 
478
C. FİYATLARI ETKİLEME SUÇU – MADDE 237 
 
480
1. Açıklama 
 
480
D. KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA SUÇU – MADDE 238 
 
481
1. Açıklama 
 
482
E. TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGE VE BELGELERİN AÇIKLANMASI SUÇU– MADDE 239 
 
483
1. Açıklama 
 
484
F. MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA SUÇU – MADDE 240 
 
486
1. Açıklama 
 
486
G. TEFECİLİK SUÇU – MADDE 241 
 
488
1. Açıklama 
 
488
2. Uygulama 
 
491
a. Genel Olarak 
 
491
b. Uygulamalarda Özellik Arzeden Hususlar 
 
495
ba. Tefecilik Suçu İvaz Karşılığında Ödünç Para Verilmiş İse Oluşmayacaktır 
 
495
bb. Tefecilik Suçu Bir Alacak Borç İlişkisine Dayanmayıp, Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Para Verilmişse Oluşacaktır 
 
497
H. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI – MADDE 242 
 
501
1. Açıklama 
 
501
Yararlanılan Kaynaklar 
 
503

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Hakaret, Tehdit, Terk, Şantaj, Huzur Bozma, Hakların Engellenmesi, Çevre, İmar, İhale, Tefecilik Suçları Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: