Hukuk Başlangıcı Seçkin Yayıncılık

Hukuk Başlangıcı Seçkin Yayıncılık

 110,00

Stok kodu: 9789750281068 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750281068
Sayfa Sayısı194
Ebatı13x19
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Hukuk Başlangıcı isimli bu çalışma, yazarların Hukuka Giriş, Hukukun Temel Kavramları, Genel Hukuk Bilgisi ve Temel Hukuk gibi isimlerle lisans ve ön lisans düzeylerinde verdikleri derslerde edindikleri bilgi ve birikimin sonucunda bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır.
Bu bakımdan Hukuk Fakültesi dışında Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İletişim Fakültesi ile Meslek Yüksekokullarındaki başlangıç düzeyinde hukuk derslerine kaynak olmaya uygun bir eserdir.
Kitapta yer alan konuların açık ve anlaşılabilir bir dille aktarılmasını sağlamak için mümkün olduğunca ayrıntı ve yorumlardan kaçınılmıştır. Bununla birlikte bölümlerde önemli görülen tanım ve bilgilere “kutu” içerisinde dikkat çekilmiştir. Ayrıca her bölümün sonunda “Bölüm Özeti” ve “Bölüm Soruları” verilmek suretiyle konuların pekiştirilmesi istenmiştir.
Hukuk alanında yayınlanan genel eserlerden faydalanılarak okuyucuların hukuka dair temel kavram ve konulara kolayca ulaşması amaçlanmıştır. Böylece temel bilgilerin sunulduğu bu öz eserin, öğrencilerimizin hukuk mantığının oluşmasında ve ülkemizde hukukun yaygınlaştırılmasında faydalı olması umulmaktadır.
Konu Başlıkları
.
Toplumsal Davranış Kuralları ve Hukuk
.
Hukukun Anlamı ve Amacı
.
Hukuk Sistemleri
.
Hukukun Kaynakları
.
Hukukun Tasnifi
.
Kamu Hukuku–Özel Hukuk Ayrımı
.
Hukukun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
.
Yorum, Türleri ve Hakimin Hukuk Yaratması
.
Hukukun Müeyyideleri
.
Hak Kavramı, Kazanılması ve Korunması
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Birinci Bölüm
 
 
TOPLUM HAYATINI DÜZENLEYEN
 
 
KURALLAR VE HUKUK
 
 
I. TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARININ ÖNEMİ, İŞLEVİ VE NİTELİKLERİ 
 
15
II. TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARININ ÇEŞİTLERİ 
 
17
A. Din Kuralları 
 
18
B. Ahlak Kuralları 
 
20
C. Nezaket (Görgü) Kuralları 
 
21
D. Örf ve Adet (Gelenek ve Görenek) Kuralları 
 
23
E. Hukuk Kuralları 
 
24
1. Genel Bakış 
 
24
2. Diğer Toplumsal Davranış Kuralları ile Karşılaştırılması 
 
25
a. Hukuk ve Din Kuralları 
 
25
b. Hukuk ve Ahlak Kuralları 
 
27
c. Hukuk ve Nezaket (Görgü) Kuralları 
 
28
d. Hukuk ile Örf ve Adet (Gelenek ve Görenek) Kuralları 
 
29
BÖLÜM ÖZETİ 
 
31
BÖLÜM SORULARI 
 
33
İkinci Bölüm
 
 
HUKUKUN ANLAMI, AMAÇLARI VE
 
 
HUKUK SİSTEMLERİ
 
 
I. HUKUK KAVRAMININ TANIMI VE ÇEŞİTLİ ANLAMLARI 
 
37
A. Tanımı 
 
37
B. Çeşitli Anlamları 
 
38
1. Pozitif Hukuk 
 
39
2. Mevzu Hukuk 
 
39
3. Tabii Hukuk 
 
40
4. Maddi Hukuk – Şekli Hukuk 
 
41
5. Objektif Hukuk – Sübjektif Hukuk 
 
42
6. Yazılı Hukuk – Yazılı Olmayan Hukuk 
 
42
7. Milli Hukuk – Milletlerarası Hukuk – Evrensel Hukuk 
 
43
II. HUKUKUN AMAÇLARI 
 
44
A. Toplum Düzenini Sağlama 
 
44
B. Toplum İhtiyaçlarını Giderme 
 
45
C. Adaleti Tesis Etme 
 
45
III. HUKUK SİSTEMLERİ 
 
46
A. İslam Hukuk Sistemi 
 
47
B. Kıta Avrupası (Roma) Hukuk Sistemi 
 
48
C. Anglo – Amerikan (Common Law) Sistemi 
 
49
D. Sosyalist Hukuk Sistemi 
 
50
BÖLÜM ÖZETİ 
 
52
BÖLÜM SORULARI 
 
54
Üçüncü Bölüm
 
 
HUKUKUN TASNİFİ VE KAMU HUKUKU –
 
 
ÖZEL HUKUK AYRIMI
 
 
I. GENEL BAKIŞ 
 
57
II. KAMU HUKUKU – ÖZEL HUKUK AYRIMI 
 
58
A. Kullanılan Kriterler 
 
59
1. Menfaat (Amaç) Kriteri 
 
59
2. Egemenlik (Kamu Gücü) Kriteri 
 
59
3. Eşitlik Kriteri 
 
60
4. İrade Serbestisi (Hürriyeti) Kriteri 
 
61
5. Kriterlerin Değerlendirilmesi 
 
61
B. Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımını Reddeden Görüşler 
 
62
III. KAMU HUKUKUNUN KOLLARI 
 
63
A. Genel Kamu Hukuku 
 
63
B. Devletler Genel Hukuku 
 
64
C. Anayasa Hukuku 
 
65
D. İdare Hukuku 
 
66
E. Vergi Hukuku 
 
67
F. Ceza Hukuku 
 
68
G. Yargılama Hukuku 
 
69
IV. ÖZEL HUKUKUNUN KOLLARI 
 
70
A. Medeni Hukuk 
 
70
B. Ticaret Hukuku 
 
71
C. Devletler Özel Hukuku 
 
72
D. İcra ve İflas Hukuku 
 
72
V. KARMA NİTELİKLİ HUKUK KOLLARI 
 
73
A. İş Hukuku 
 
73
B. Bankacılık Hukuku 
 
74
C. Sermaye Piyasası Hukuku 
 
74
D. Rekabet Hukuku 
 
75
E. Tüketici Hukuku 
 
75
F. Fikri Mülkiyet Hukuku 
 
76
G. Bilişim Hukuku 
 
77
H. Spor Hukuku 
 
77
İ. Sağlık Hukuku 
 
77
J. Çevre Hukuku 
 
78
BÖLÜM ÖZETİ 
 
80
BÖLÜM SORULARI 
 
82
Dördüncü Bölüm
 
 
HUKUKUN KAYNAKLARI VE KANUNLAŞTIRMA
 
 
I. GENEL BAKIŞ 
 
85
II. ASLİ–BAĞLAYICI (DOĞRUDAN) KAYNAKLAR 
 
86
A. Yazılı Kaynaklar 
 
86
1. Anayasa 
 
86
a. Yapım Süreci 
 
88
b. Teklif 
 
89
c. Komisyonlarda Görüşülme 
 
89
d. Oylama 
 
90
2. Kanun 
 
91
a. Yapım Süreci 
 
91
3. Uluslararası Sözleşmeler 
 
94
4. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
 
95
a. Olağan Dönem 
 
96
b. Olağanüstü Dönem 
 
97
5. İçtüzük 
 
99
6. Yönetmelikler 
 
100
7. Adsız Düzenleyici İşlemler 
 
101
8. İçtihadı Birleştirme Kararları 
 
102
B. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Adet Hukuku) 
 
103
1. Genel Bakış 
 
103
2. Unsurları 
 
103
III. TALİ–BAĞLAYICI OLMAYAN (DOLAYLI) KAYNAKLAR 
 
107
A. Yargısal İçtihatlar 
 
107
B. Bilimsel İçtihatlar 
 
108
IV. TÜRKİYE’DEKİ BELLİ BAŞLI KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ 
 
109
BÖLÜM ÖZETİ 
 
111
BÖLÜM SORULARI 
 
112
Beşinci Bölüm
 
 
HUKUK KURALLARIN TÜRLERİ VE UYGULANMASI
 
 
I. HUKUK KURALLARININ TÜRLERİ 
 
115
A. Emredici Hukuk Kuralları 
 
115
B. Yetki Verici Hukuk Kuralları 
 
116
C. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları 
 
117
D. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 
 
118
E. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları 
 
119
II. HUKUK KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 
 
119
A. Ülkesellik (Mülkilik) İlkesi 
 
120
B. Kişisellik (Şahsilik) İlkesi 
 
120
III. HUKUK KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
 
121
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi 
 
121
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kaldırılması 
 
121
1. Kendiliğinden Yürürlükten Kalkma 
 
122
2. Başka Bir Kanunla Yürürlükten Kalkma (İlga) 
 
122
a. Açık (Sarih) İlga 
 
123
b. Örtülü (Zimni) İlga 
 
123
3. İptal Edilmesi Nedeniyle Yürürlükten Kalkma 
 
124
C. Kanunların Geçmişe Yürümemesi Prensibi ve İstisnaları 
 
125
IV. HUKUK KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI 
 
126
A. Yorum Türleri 
 
127
1. Yasama Yorumu 
 
127
2. Yürütme Yorumu 
 
127
3. Yargı Yorumu 
 
128
4. Bilimsel Yorum 
 
128
B. Yorum Yolları 
 
129
1. Sözel Yorum 
 
129
2. Tarihsel Yorum 
 
130
3. Sistematik Yorum 
 
130
4. Amaçsal Yorum 
 
130
C. Yorum Yaparken Kullanılan Muhakeme İlkeleri 
 
131
1. Kıyas 
 
131
2. Evleviyet (Öncelikle Uygulama Kuralı) 
 
132
3. Aksiyle İspat 
 
133
D. Hakimin Hukuk Yaratması ve Takdir Yetkisi 
 
134
1. Hakimin Hukuk Yaratması 
 
134
2. Hakimin Takdir Yetkisi 
 
136
E. Hukuk Kurallarının Müeyyidesi 
 
138
1. Genel Bakış 
 
138
2. Müeyyide Türleri 
 
138
a. Kamu Hukuku Müeyyideleri 
 
138
b. Özel Hukuk Müeyyideleri 
 
142
BÖLÜM ÖZETİ 
 
146
BÖLÜM SORULARI 
 
150
Altıncı Bölüm
 
 
HAK
 
 
I. HAK KAVRAMI 
 
153
A. Genel Bakış 
 
153
B. Hak Kavramı Açıklayan Teoriler 
 
154
1. İrade Kuramı 
 
154
2. Menfaat Kuramı 
 
155
3. Karma Kuram 
 
155
II. HAKLARIN TASNİFİ 
 
156
A. Kamu Hakları 
 
157
1. Negatif Statü Hakları 
 
157
2. Pozitif Statü Hakları 
 
157
3. Aktif Statü Hakları 
 
158
B. Özel Haklar 
 
158
1. Niteliklerine Göre Özel Haklar 
 
158
a. Mutlak Haklar 
 
158
b. Nispi Haklar 
 
160
2. Konularına Göre Özel Haklar 
 
162
a. Malvarlığı Hakları 
 
162
b. Şahıs Varlığı Hakları 
 
162
3. Devredilebilir Olup Olmamasına Göre Özel Haklar 
 
163
a. Devredilebilen Haklar 
 
163
b. Devredilemeyen Haklar 
 
163
4. Etki Ettiği Hukuki Sonuca Göre Özel Haklar 
 
164
a. Yenilik Doğuran Haklar 
 
164
b. Yenilik Doğurmayan Haklar 
 
165
III. HAKLARIN KAZANILMASI, KULLANILMASI, KAYBEDİLMESİ VE KORUNMASI 
 
165
A. Hakların Kazanılması 
 
165
1. Hakların Kazanılma Sebepleri 
 
165
a. Hukuki Olay 
 
165
b. Hukuki Fiil 
 
166
c. Hukuki İşlem 
 
166
2. Hakların Kazanılma Biçimleri 
 
166
a. Aslen Kazanma 
 
166
b. Devren Kazanma 
 
167
c. Tesisen Kazanma 
 
167
3. Hakların Kazanılmasında Subjektif İyiniyetin Önemi 
 
167
B. Hakların Kullanılması 
 
170
1. Objektif İyiniyet 
 
170
2. Hakkın Kötüye Kullanılması 
 
171
3. Kanuna Karşı Hile 
 
172
C. Hakların Kaybedilmesi 
 
172
D. Hakların Korunması 
 
173
1. Kişinin Kendisi Tarafından Hakkını Koruması 
 
173
a. Meşru Müdafaa 
 
173
b. Zorda Kalma Hali 
 
174
c. Güç Kullanma 
 
175
2. Devlet Tarafından Korunması 
 
175
3. Uluslararası Düzeyde Korunması 
 
178
BÖLÜM ÖZETİ 
 
180
BÖLÜM SORULARI 
 
182
Kaynakça 
 
185
Kavramlar Dizini 
 
191

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Hukuk Başlangıcı Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: