İcra ve İflâs Hukuku Seçkin Yayıncılık

İcra ve İflâs Hukuku Seçkin Yayıncılık

 655,00

Stok kodu: 9789750280580 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750280580
Sayfa Sayısı768
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Bireylerin borçlarını kendiliğinden ifa etmesi asıl olandır ve bu şekilde hareket edildiği müddetçe bir hukuk kurumuna başvur – maya da ihtiyaç olmayacaktır. Ancak bazen borçlu borcunu ifa etmeyebilir veya alacaklı borcun zamanında ve uygun bir şekilde ifa edilmediğini ileri sürebilir.
Hakkının ihlal edildiğini düşünen kişinin bizzat kendi hakkını almaya çalışması kural olarak mümkün değildir. Modern hukuk sistemleri kendiliğinden hak almayı yasaklamış, bu yola başvurulmasına yaptırım bağlamıştır. Bu nedenle hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişinin kural olarak yargı mercilerine başvurması gerekir. Yargı merciine başvuran kişi, lehine karar alırsa ve aleyhine karar verilen kişi buna rağmen mahkeme kararının gereğini yerine getirmezse cebri icra organlarına başvurulması ve o kişiye karşı takip başlatılması mümkün olur. Ancak kanunda belirtilen istisnai bazı durumlarda, mahkeme kararı olmadan da borçluya karşı takip başlatma imkânı verilmiştir.
İcra ve iflâs hukuku, borçluların borçlarını yerine getirmemesi durumunda, alacaklıların başvurabileceği takip yollarını gösteren bir hukuk alanıdır. Bu çalışmada icra ve iflâs hukukunun temel kavramları, ilkeleri, kurumları ve takip yolları sistematik bir şekilde ele alınmıştır. Bu bağlamda yapılan açıklamalar, güncel mevzuat bilgileri, doktrindeki yaklaşımlar ve kararlarla zenginleştirilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Takip Hukuku
.
İcra Teşkilatı
.
İtirazın İptali Davası
.
İtirazın Kaldırılması
.
Hacze İştirak
.
Menfi Tespit ve İstirdat Davası
.
Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
.
İlamlı İcra
.
İflas Tasfiyesi
.
Konkordato
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
31
Birinci Kitap
 
 
İCRA HUKUKU
 
 
§ 1. CEBRİ İCRA HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
 
33
A. CEBRİ İCRA HUKUKU KAVRAMI VE GELİŞİMİ 
 
33
B. CEBRİ İCRA HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 
 
35
I. Alacak–Borç ve Alacaklı–Borçlu 
 
35
II. Kanunda Uygulama Alanı Belirtilen Terimler 
 
35
III. Takip İşlemleri 
 
36
1. Taraf Takip İşlemleri 
 
36
2. İcra Takip İşlemleri 
 
36
IV. İcra Sözleşmeleri 
 
38
1. Genel Bilgi ve Kavram 
 
38
2. İcra Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği 
 
38
3. İcra Sözleşmelerinin Türleri 
 
38
C. İCRA VE İFLAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
 
39
§ 2. CEBRİ İCRA ÇEŞİTLERİ 
 
41
A. İCRA YOLLARI 
 
41
I. İlamsız İcra 
 
41
II. İlamlı İcra 
 
42
III. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 
 
42
B. İFLAS 
 
42
C. KAMU ALACAKLARININ TAHSİL USÛLÜ 
 
43
§ 3. İCRA ORGANLARI 
 
44
A. İCRANIN ASLİ ORGANLARI 
 
44
I. İcra Dairesi 
 
44
1. İcra Dairesinin Kuruluşu ve İcra Dairesi Görevlileri 
 
44
2. İcra Dairesinin Görev Yetki ve Yükümlülükleri 
 
45
a. Görev ve Yetkileri 
 
45
b. Yükümlülükleri 
 
46
aa. Dosya ve Tutanak Düzenlemek 
 
46
bb. Elektronik İşlemler 
 
47
cc. Paranın Ödenmesi ve Değerli Eşyanın Muhafazası 
 
47
dd. İş Görme Yasağı 
 
48
ee. Sözleşme Yapma Yasağı 
 
48
3. İcra Dairesi Görevlilerinin Sorumlulukları 
 
48
a. Hukuki Sorumluluğu 
 
48
aa. Tazminat Sorumluluğu 
 
48
bb. Zimmet Sebebiyle Devletin Sorumluluğu 
 
49
b. Cezai Sorumluluğu 
 
49
c. Disiplin Sorumluluğu 
 
50
II. İcra Daireleri Başkanlığı 
 
50
III. İcra Mahkemesi 
 
50
1. İcra Mahkemesinin Kuruluşu ve Niteliği 
 
50
2. İcra Mahkemesinin Görevleri ve Yargılama Usûlü 
 
51
3. İcra Mahkemesinin Kararlarına Karşı Kanun Yolları 
 
52
a. Hukuka İlişkin Kararları 
 
52
b. Cezaya İlişkin Kararları 
 
56
B. İCRANIN TALİ (YARDIMCI) ORGANLARI 
 
56
§ 4. ŞİKÂYET 
 
58
A. GENEL BİLGİ 
 
58
B. ŞİKÂYETİN KONUSU 
 
58
C. ŞİKÂYET SEBEPLERİ 
 
60
I. İşlemin Kanuna Aykırı Olması 
 
60
II. İşlemin Hadiseye Uygun Olmaması 
 
61
III. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi 
 
62
IV. Bir Hakkın Sebepsiz Sürüncemede Bırakılması 
 
62
D. ŞİKÂYETİN SÜRESİ 
 
62
I. Kural: 7 Günlük Süre 
 
62
II. Süresiz Şikâyet 
 
63
E. ŞİKÂYETİN TARAFLARI 
 
65
F. ŞİKÂYET USÛLÜ VE ŞİKÂYETİN TAKİP ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 
67
G. ŞİKÂYET SONUCUNDA İCRA MAHKEMESİNİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR 
 
69
§ 5. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 
 
71
A. İCRA HARÇLARI 
 
71
B. İCRA GİDERLERİ 
 
72
C. İCRA TAKİBİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 
 
72
§ 6. TEBLİGAT SÜRELER TATİL VE TALİK HALLERİ 
 
74
A. TEBLİGAT 
 
74
B. SÜRELER 
 
75
C. TATİL VE TALİKLER 
 
77
I. Tatil Zamanları 
 
77
II. Talik Halleri 
 
77
§ 7. İCRA TAKİBİNDE TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 
 
79
A. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI 
 
79
B. TARAF EHLİYETİ 
 
79
C. TAKİP EHLİYETİ VE TAKİP YETKİSİ 
 
81
D. SIFAT 
 
82
E. TARAFLARIN TEMSİLİ 
 
83
F. TAKİP ARKADAŞLIĞI 
 
83
G. TAKİPTE TARAF DEĞİŞİKLİĞİ 
 
84
H. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 
 
85
§ 8. GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP 
 
88
A. GENEL BİLGİ 
 
88
B. GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİBİN KONUSU 
 
88
I. Para Alacakları 
 
89
II. Teminat Alacakları 
 
91
C. GÖREV VE YETKİ 
 
91
I. Görev 
 
91
II. Yetki 
 
92
D. TAKİP TALEBİ 
 
94
I. Takibin Başlaması 
 
94
II. Takip Talebinin Unsurları 
 
94
III. Takip Talebinde Bulunmanın Sonuçları 
 
98
1. Takip Hukuku Bakımından Sonuçları 
 
98
2. Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları 
 
99
E. ÖDEME EMRİ VE ÖDEME EMRİNİN KESİNLEŞMESİ 
 
99
I. Ödeme Emri 
 
99
II. Ödeme Emrinin İçeriği 
 
100
III. Ödeme Emrinin Tebliği 
 
101
IV. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra Takibin Seyri 
 
101
1. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 
 
102
2. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi 
 
102
a. Kavram 
 
102
b. İtirazın Şekli ve Mercii 
 
102
c. İtiraz Sebepleri 
 
103
aa. İtirazın Kaynaklandığı Hukuk Alanına Göre İtiraz Sebepleri 
 
103
bb. İtirazın İleri Sürülüş Şekline Göre İtiraz Sebepleri 
 
104
d. Kısmi İtiraz 
 
105
e. İtirazın Süresi 
 
106
f. Gecikmiş İtiraz 
 
106
3. İtirazın Etkisi 
 
108
§ 9. ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ 
 
109
A. GENEL BİLGİ 
 
109
B. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 
 
111
I. Genel Bilgi 
 
111
II. Hukuki Niteliği 
 
112
III. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
113
IV. Yargılama Usûlü 
 
114
V. İtirazın İptali Davasında Karar ve Kararın Sonuçları 
 
115
1. Davanın Kabulü 
 
115
a. Takibin Kesinleşmesi 
 
115
b. İcra İnkâr Tazminatı 
 
115
c. Mal Beyanı 
 
117
2. Davanın Reddi 
 
118
C. İTİRAZIN KALDIRILMASI 
 
118
I. İtirazın Kesin Kaldırılması 
 
119
1. Genel Bilgi 
 
119
2. İtirazın Kesin Kaldırılmasında Alacaklının Dayanabileceği Belgeler 
 
119
a. İmzası İkrar Edilmiş Adi Senet 
 
120
b. İmzası Noterlikçe Onaylanmış Senet 
 
121
c. Resmî Dairelerin veya Yetkili Makamların Yetkileri Dahilinde ve Usûlüne Göre Verdikleri Bir Belge 
 
121
d. Resmi Makamlar Önünde Borç İkrarını İçeren Belgeler 
 
121
e. Kredi Kurumlarınca Düzenlenen Belgeler 
 
122
3. Borçlunun İtirazını İspat Etmesi 
 
122
4. İtirazın Kesin Kaldırılması Usûlü 
 
123
a. İtirazın Kesin Kaldırılması Talebi 
 
123
b. Yargılama Usûlü 
 
124
5. İcra Mahkemesi Kararı ve Sonuçları 
 
125
a. İtirazın Kesin Kaldırılması Talebinin Reddi 
 
125
b. İtirazın Kesin Kaldırılması 
 
125
II. İtirazın Geçici Kaldırılması 
 
126
1. Genel Bilgi 
 
126
2. İtirazın Geçici Kaldırılması Usûlü 
 
126
3. İcra Mahkemesi Kararı 
 
129
a. İtirazın Geçici Kaldırılması Talebinin Reddi 
 
129
b. İtirazın Geçici Kaldırılması Talebinin Kabulü 
 
129
4. Borçtan Kurtulma Davası 
 
130
a. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
130
b. Davanın Açılması ve Yargılama Usûlü 
 
131
c. Borçtan Kurtulma Davasının Sonuçları 
 
132
§ 10. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE ERTELENMESİ 
 
133
A. GENEL OLARAK 
 
133
B. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ 
 
133
I. İtfa Sebebiyle İcra Takibinin İptali 
 
133
II. Zamanaşımı Sebebiyle İcra Takibinin İptali 
 
134
III. İcra Takibinin İptalinin Sonuçları 
 
135
C. İCRA TAKİBİNİN ERTELENMESİ (TALİKİ) 
 
135
I. İcra Takibinin Ertelenmesi Şartları 
 
135
II. İcra Takibinin Ertelenmesinin Sonuçları 
 
136
§ 11. MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI 
 
137
A. GENEL BİLGİ 
 
137
B. MENFİ TESPİT DAVASI 
 
137
I. Genel Bilgi 
 
137
II. Davanın Açılma Zamanına Göre Menfi Tespit Davası 
 
138
1. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 
 
138
2. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 
 
138
III. Menfi Tespit Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
139
IV. Menfi Tespit Davasında Yargılama Usûlü ve İspat 
 
139
V. Menfi Tespit Davasının Sonuçları 
 
140
1. Davanın Kabulü 
 
140
2. Davanın Reddi 
 
140
C. İSTİRDAT DAVASI 
 
141
I. Genel Bilgi 
 
141
II. İstirdat Davasının Şartları 
 
141
1. Ödemenin İcra Takibi Sırasında Yapılması 
 
141
2. Ödemenin Takibin Kesinleşmesinden Sonra Yapılması 
 
142
3. Borç Olmayan Bir Paranın Ödenmiş Olması 
 
142
4. Davanın Bir Yıl İçinde Açılması 
 
143
III. İstirdat Davasında Yargılama Usûlü 
 
143
IV. İstirdat Davasının Sonuçları 
 
144
§ 12. MAL BEYANI 
 
145
A. GENEL OLARAK 
 
145
B. MAL BEYANINDA BULUNMA ZAMANI 
 
145
C. MAL BEYANININ KAPSAMI 
 
145
D. MAL BEYANINA İLİŞKİN YAPTIRIMLAR 
 
146
I. Mal Beyanında Bulunmamanın Yaptırımı 
 
146
II. Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmanın Yaptırımı 
 
146
III. Sonradan Kazanılan Malların ve Gelirdeki Artışın Bildirilmemesinin Yaptırımı 
 
146
§ 13. HACİZ 
 
148
A. GENEL BİLGİ 
 
148
B. HACİZ ÇEŞİTLERİ 
 
148
C. HACİZ TALEBİ 
 
149
D. YETKİLİ İCRA DAİRESİ 
 
150
E. İCRA DAİRESİNİN HACZİ UYGULAMASI 
 
150
F. HACİZDE TERTİP 
 
152
G. HACZİN KONUSU 
 
153
I. Taşınır Malların Haczi 
 
153
II. Taşınmaz Malların Haczi 
 
155
III. Yetişmemiş Mahsullerin Haczi 
 
156
IV. İntifa Hakkının Haczi 
 
156
V. Hisse Haczi 
 
157
1. Şirket Hissesinin Haczi 
 
157
2. Elbirliği Mülkiyetinde Hisse Haczi 
 
157
3. Paylı Mülkiyette Hisse Haczi 
 
158
VI. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi 
 
158
1. Maaş ve Ücret Haczi 
 
159
2. Maaş ve Ücret Dışındaki Mal ve Alacakların Haczi 
 
159
a. Birinci Haciz İhbarnamesi 
 
160
aa. Üçüncü Kişinin Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmesi 
 
160
bb. Üçüncü Kişinin Borcunu Kabul Etmesi 
 
161
cc. Üçüncü Kişinin Birinci Haczi İhbarnamesine İtiraz Etmemesi 
 
161
b. İkinci Haciz İhbarnamesi 
 
161
c. Üçüncü Haciz İhbarnamesi 
 
162
H. HACZİN ETKİSİ 
 
163
I. Alacaklı Bakımından Etkisi 
 
163
II. Borçlu Bakımından Etkisi 
 
163
III. Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi 
 
164
§ 14. HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR 
 
165
A. GENEL BİLGİ 
 
165
B. TAMAMI HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR 
 
166
I. Maddi Hukuka Göre Başkasına Devredilemeyen Mal ve Haklar 
 
166
II. İcra ve İflas Kanununa Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 
 
166
III. Özel Kanun Hükümlerine Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 
 
177
C. BİR KISMI HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR 
 
177
D. HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT 
 
179
§ 15. HACZE İŞTİRAK 
 
181
A. HACZE İŞTİRAKİN PAYLAŞTIRMAYA İLİŞKİN İLKELER ARASINDAKİ YERİ 
 
181
B. İŞTİRAK EDİLECEK HACZİN ÖZELLİKLERİ 
 
183
I. İlk Kesin Hacze İştirak 
 
183
II. İştirakin Mümkün Olmadığı Hacizler 
 
188
1. Kanun Hükmü Gereği Öncelik İlkesinin Benimsendiği Haciz Türleri 
 
188
2. 6183 Sayılı Kanun’dan Kaynaklanan Kamu Alacakları 
 
188
C. HAZCE ADİ (TAKİPLİ) İŞTİRAKİN ŞARTLARI 
 
189
I. Genel Bilgiler 
 
189
II. Alacaklının Haciz İsteme Yetkisinin Bulunması Gerekir 
 
190
III. Öncelik Şartı 
 
191
IV. Belgelendirme Şartı 
 
191
1. Borç Ödemeden Aciz Vesikası 
 
191
2. İlam 
 
193
3. Resmi Senetler 
 
194
4. Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Vermiş Oldukları Belgeler 
 
195
V. Mahcuz Malların Paraya Çevrilerek İcra Dairesi Veznesine Girmemiş Olması Gerekir 
 
197
D. HACZE İMTİYAZLI (TAKİPSİZ) İŞTİRAK 
 
198
I. Genel Bilgiler 
 
198
II. Hacze İmtiyazlı (Takipsiz) İştirak Edebilecek Alacaklılar 
 
198
III. İmtiyazlı (Takipsiz) İştirake Muhalefet 
 
200
E. HACZE İŞTİRAKİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
 
201
§ 16. HACİZDE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ 
 
203
A. GENEL BİLGİ 
 
203
B. İSTİHKAK İDDİASI 
 
204
I. İstihkak İddiasına Dayanak Oluşturabilecek Haklar 
 
204
II. İstihkak İddiasının Konusunu Oluşturabilen Malvarlığı Unsurları 
 
206
III. İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi 
 
208
1. İstihkak İddiasının İleri Sürülme Zamanı 
 
208
2. İstihkak İddiasının Alacaklı ve Borçluya Bildirilmesi 
 
210
C. İSTİHKAK DAVASI 
 
211
I. İstihkak Davasının Hukuki Niteliği 
 
211
II. Malın Borçlunun Elinde Bulunması Hâli 
 
213
1. Genel Bilgiler 
 
213
2. Takibin Talikine veya Devamına Karar Verilmesi 
 
214
3. İstihkak Davasının Açılması 
 
215
a. Davanın Tarafları 
 
215
b. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
216
c. Yargılama Usûlü ve Tahkikat 
 
217
d. Karar 
 
219
III. Malın Üçüncü Kişide Bulunması Hâli 
 
220
§ 17. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 
 
222
A. GENEL BİLGİ 
 
222
B. HACİZDEN ÖNCE TAKSİTLE ÖDEME 
 
222
I. Hacizden Önce Taksitle Ödeme Şartları 
 
222
II. Hacizden Önce Taksitle Ödeme Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları 
 
223
C. HACİZDEN SONRA TAKSİTLE ÖDEME 
 
224
I. Borcu Taksitle Ödeme Taahhüdü 
 
224
II. Taksitle Ödeme Sözleşmesi 
 
224
III. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme Taahhüdü ve Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları 
 
225
§ 18. PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ) 
 
226
A. GENEL BİLGİ 
 
226
B. SATIŞ TALEBİ 
 
227
I. Satış Talep Edebilecek Kişiler 
 
227
1. Alacaklı 
 
227
2. Borçlu 
 
228
3. İcra Dairesi Tarafından Re’sen Paraya Çevirme Kararı Verilmesi 
 
229
II. Satış Talebinin Şekli ve İçeriği 
 
229
III. Satış Talebinin Süresi ile Süreye İlişkin Hüküm ve Sonuçlar 
 
232
1. Satış İsteme Süresi 
 
232
2. Sürenin Hukuki Niteliği ve Süreyi Durduran Hâller 
 
232
3. Süresi İçerisinde Satış Talep Edilmemesinin Hüküm ve Sonuçları 
 
234
C. TAŞINIRLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
 
237
I. Artırma Suretiyle Paraya Çevirme 
 
237
1. 7343 Sayılı Kanunla Değişiklikten Önceki Hükümlere Göre 
 
237
a. Artırma İlanı 
 
237
b. Şartname 
 
241
c. Artırmanın Yapılması ve İhale 
 
242
2. 7343 Sayılı Kanunla Değiştirilmiş Hükümlere Göre 
 
248
a. Genel Olarak 
 
248
b. Borçluya Satış İsteme Yetkisi Verilmesi (m. 111/a) 
 
248
c. Artırma İlanı 
 
252
d. Şartnamenin Hazırlanması 
 
254
e. Artırmanın Yapılması 
 
254
II. Pazarlık Suretiyle Paraya Çevirme 
 
256
D. TAŞINMAZLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
 
259
I. 7343 Sayılı Kanunla Değişiklikten Önceki Hükümlere Göre 
 
259
1. Genel Bilgiler 
 
259
2. Artırma İlanı 
 
260
a. Artırma Yer ve Zamanı 
 
260
b. İlanın Şekli 
 
261
c. İlanın İçeriği 
 
262
3. Artırma Şartnamesi ve Mükellefiyetler Listesinin Hazırlanması 
 
265
a. Şartname 
 
265
b. Mükellefiyetler listesi 
 
268
4. Taşınmazın Kıymetinin Takdir Edilmesi 
 
272
a. Paraya Çevirme Prosedüründe Esas Alınacak Kıymet Takdiri 
 
272
b. Kıymet Takdirine Karşı Muhalefet 
 
275
c. Artırmanın Yapılması ve İhale 
 
277
II. 7343 Sayılı Kanunla Değiştirilmiş Hükümlere Göre Taşınmazların Paraya Çevrilmesi 
 
285
1. Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi 
 
285
2. Artırma İlanı 
 
285
3. Artırma Şartnamesi ve Mükellefiyetler Listesi 
 
287
4. Taşınmazın Kıymetinin Takdir Edilmesi 
 
287
5. Artırmanın Yapılması 
 
287
E. HAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
 
290
I. Borsada Fiyatı Olmayan Alacaklar 
 
290
1. Mahcuz Alacağın Ödeme Yerine Alacaklılara Devri 
 
290
a. Kurumun Özellikleri ve Devrin Şartları 
 
290
b. Devrin Hukuki Sonuçları 
 
291
2. Haczedilen Alacağın Tahsil için Devri 
 
292
II. İntifa Hakkı ve İştirak Hâlinde Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi 
 
293
§ 19. İHALENİN FESHİ 
 
296
A. HUKUKİ NİTELİĞİ VE İHALENİN FESHİNİN YAPISI 
 
296
B. İHALENİN FESHİNE MÜRACAAT EDEBİLECEK KİŞİLER 
 
297
C. İHALENİN FESHİ SEBEPLERİ 
 
303
I. Artırmaya Hazırlık İşlemlerine Aykırılık 
 
303
II. Artırma Sırasındaki Usûlsüzlükler 
 
308
III. Artırmaya Fesat Karıştırılması 
 
310
IV. Alıcının Satılan Malın Esaslı Vasıflarında Hataya Düşürülmesi 
 
311
D. İHALENİN FESHİNDE SÜRE 
 
313
E. İHALENİN FESHİ TALEBİ 
 
317
I. Görevli ve Yetkili mahkeme 
 
317
1. Görevli Mahkeme 
 
317
2. Yetkili Mahkeme 
 
318
II. Talebin Şekli 
 
319
III. İhalenin Feshi Talebinin Sonuçları 
 
319
F. İHALENİN FESHİ YARGILAMASI 
 
321
I. Tahkikatın Yapılması 
 
321
II. Karar 
 
322
1. İhalenin Feshi Kararı 
 
322
III. İhalenin Feshinin Reddi Kararı 
 
323
§ 20. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 
 
326
A. GENEL OLARAK 
 
326
B. PAYLAŞTIRMANIN ŞARTLARI 
 
326
C. PAYLAŞTIRMA PROSEDÜRÜ 
 
327
I. Paylaştırmaya Katılacak Alacaklılar ve Alacak Miktarı 
 
327
II. Tamamlama Haczi Yapılması 
 
330
III. Sıra Cetvelinin Hazırlanması 
 
330
IV. Sıra Cetveline Karşı Muhalefet 
 
332
1. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası Açılması 
 
332
2. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yoluna Müracaat Edilmesi 
 
334
§ 21. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI 
 
336
A. GENEL BİLGİ 
 
336
B. ACİZ VESİKASI ÇEŞİTLERİ 
 
336
I. Geçici Aciz Vesikası 
 
336
II. Kesin Aciz Vesikası 
 
337
1. Haciz Tutanağının Kesin Aciz Vesikası Hükmünde Olması 
 
337
2. Satış Sonrası Kesin Aciz Vesikasının Düzenlenmesi 
 
337
III. Aciz Vesikasının Hüküm ve Sonuçları 
 
338
1. Geçici Aciz Vesikasının Hüküm ve Sonuçları 
 
338
2. Kesin Aciz Vesikasının Hüküm ve Sonuçları 
 
338
a. Takip Hukuku Bakımından 
 
338
b. Maddi Hukuk Bakımından 
 
339
c. İcra Ceza Hukuku Bakımından 
 
340
§ 22. ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİP 
 
341
A. GENEL BİLGİ 
 
341
B. TAKİBE BAŞVURU ŞARTLARI 
 
342
I. Taraflar Arasında Abonelik Sözleşmesi Bulunmalıdır 
 
342
II. Takibin Konusu Para Alacağı Olmalıdır 
 
342
III. Tüketiciye Sunulmuş ve Bedeli Faturaya Yansıtılmış Bir Mal veya Hizmet Olmalıdır 
 
342
IV. Avukatla Takip Zorunluluğu 
 
342
C. TAKİBİN AŞAMALARI 
 
342
I. Takip Talebi 
 
343
II. Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz 
 
344
1. Ödeme Emri 
 
344
2. Ödeme Emrine İtiraz 
 
346
III. Takibin Kesinleşmesi 
 
347
§ 23. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP 
 
349
A. GENEL BİLGİ 
 
349
B. TAKİBİN ŞARTLARI 
 
350
I. Alacağın Kambiyo Senedine Dayanması 
 
351
II. Alacaklının Takip Hakkının Bulunması ve Borçlunun Kambiyo Senedi Uyarınca Sorumlu Olması 
 
352
1. Genel Bilgi 
 
352
2. Takip Alacaklısı (Yetkili Hamil) 
 
352
3. Takip Borçlusu 
 
353
III. Kambiyo Senedinin Vadesinin Gelmesi 
 
354
IV. Kambiyo Senedinin İcra Dairesine Tevdi Edilmesi 
 
355
1. Senedin Aslının Takip Talebine Eklenmesi 
 
355
2. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi 
 
356
C. TAKİPTE YETKİ 
 
358
D. TAKİBİN AŞAMALARI 
 
359
I. Takip Talebi 
 
359
1. Genel Bilgi 
 
359
2. Takip Talebinin Sonuçları 
 
360
II. Ödeme Emri 
 
361
1. Genel Bilgi 
 
361
2. Takibin Kesinleşmesi 
 
362
a. Ödeme Emrine İtiraz 
 
362
aa. Genel Bilgi 
 
362
bb. İmzaya İtiraz 
 
364
cc. Borca İtiraz 
 
366
aaa. Genel Bilgi 
 
366
bbb. İtirazın İncelenmesi 
 
367
ccc. Karar 
 
368
dd. Genel Haciz Yolunun Uygulanan Hükümleri 
 
371
b. Ödeme Emrine Karşı Şikâyet 
 
371
aa. Kambiyo Senedinin Vasfına ve Takip Hakkına İlişkin Şikâyet 
 
372
bb. Kambiyo Senedinin Vadesine ve İcra Dairesine Tevdiine İlişkin Şikâyet 
 
373
c. Ödeme Emrine Karşı Konulmaması 
 
374
III. Takibin Diğer Aşamaları ve Ortak Hükümler 
 
374
E. GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP İLE KARŞILAŞTIRMA 
 
375
§ 24. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ 
 
377
A. GENEL BİLGİ 
 
377
B. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İLAMSIZ TAHLİYE 
 
378
I. Genel Bilgi 
 
378
II. Takibin Aşamaları 
 
379
1. Takip Talebi 
 
379
2. Ödeme Emri ve Takibin Kesinleşmesi 
 
380
a. Genel Bilgi 
 
380
b. Takibin Kesinleşmesi 
 
381
aa. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 
 
382
bb. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi ve İtirazın Hükümden Düşürülmesi 
 
384
aaa. Genel Bilgi 
 
384
bbb. Kira Sözleşmesine İtiraz 
 
384
ccc. Kira Sözleşmesi Dışındaki İtirazlar 
 
386
ddd. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Kararının İcrası 
 
387
III. Ortak Hükümler 
 
387
C. KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ SEBEBİYLE İLAMSIZ TAHLİYE 
 
388
I. Genel Bilgi 
 
388
II. Konut ve Çatılı İş Yeri Olarak Kiralanmayan Taşınmazların Tahliyesi 
 
388
1. Genel Bilgi 
 
388
2. Takibin Aşamaları 
 
389
a. Takip (Tahliye) Talebi 
 
389
b. Tahliye Emri ve Takibin Kesinleşmesi 
 
389
aa. Tahliye Emri 
 
389
bb. Takibin Kesinleşmesi 
 
389
aaa. Tahliye Emrine İtiraz Edilmemesi 
 
390
bbb. Tahliye Emrine İtiraz Edilmesi ve İtirazın Hükümden Düşürülmesi 
 
390
III. Konut ve Çatılı İş Yeri Olarak Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi 
 
391
1. Genel Bilgi 
 
391
2. Takibin Aşamaları 
 
392
a. Takip (Tahliye) Talebi 
 
392
b. Tahliye Emri ve Takibin Kesinleşmesi 
 
393
aa. Tahliye Emri 
 
393
bb. Takibin Kesinleşmesi 
 
393
aaa. Tahliye Emrine İtiraz Edilmemesi 
 
393
bbb. Tahliye Emrine İtiraz Edilmesi ve İtirazın Hükümden Düşürülmesi 
 
393
III. Ortak Hükümler 
 
395
D. KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI 
 
395
§ 25. İLAMLI İCRA 
 
397
A. GENEL BİLGİ 
 
397
B. İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDE BELGELER 
 
397
I. İlamlar 
 
397
1. İcra ve İflas Kanunu m. 38’e Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler 
 
399
2. Özel Kanunlara Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler 
 
400
III. Kural Olarak İlamların Kesinleşmeden İcra Edilebilmesi 
 
400
C. İLAMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI VE AŞAMALARI 
 
404
I. Genel Bilgi 
 
404
II. Yetkili İcra Dairesi 
 
404
III. Takibin Tarafları 
 
405
IV. Takip Talebi 
 
405
V. İcra Emri 
 
405
VI. İcranın Durdurulması (Tehir–i İcra) 
 
407
1. Kanun Yoluna Başvuru Sebebiyle İcra Mahkemesinden İcranın Durdurulması Kararı Alınması 
 
407
2. Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvuru Sebebiyle Yargılamanın Yenilenmesine Bakan Mahkemeden İcranın Durdurulması Kararı Alınması 
 
410
VII. İcranın Geri Bırakılması 
 
411
1. Genel Bilgi 
 
411
2. İcranın Geri Bırakılmasının Türleri 
 
413
a. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Sebeplere Dayanarak İcranın Geri Bırakılması 
 
413
b. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Sebeplere Dayanarak İcranın Geri Bırakılması 
 
414
3. İcranın Geri Bırakılması Talebi Hakkındaki Kararlara Karşı Kanun Yolu ve Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 
 
415
VIII. İcranın İadesi 
 
416
IX. İlamların İcra Edilmesi 
 
418
1. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası 
 
418
2. Taşınır Teslimine İlişkin İlamların İcrası 
 
419
3. Taşınmazların Tahliye ve Teslimine İlişkin İlamların İcrası 
 
421
a. Genel Bilgi 
 
421
b. Taşınmazın Borçlunun Elinde Bulunması 
 
421
c. Taşınmazın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması 
 
422
4. Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası 
 
423
a. Bir İşin Yapılmasına İlişkin İlamların İcrası 
 
423
b. Bir İşin Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası 
 
424
5. İrtifak Haklarına İlişkin İlamların İcrası 
 
425
6. Gemilere ve Bunlarla İlgili Ayni Haklara İlişkin İlamların İcrası 
 
425
7. Çocuk Teslimine ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası 
 
427
a. Genel Bilgi 
 
427
b. Çocuk Teslimine İlişkin İlamların İcrası 
 
429
c. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası 
 
430
d. Şikâyet ve İtiraz 
 
432
e. İlamların İcrasına Aykırılık 
 
432
§ 26. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP 
 
434
A. GENEL OLARAK 
 
434
B. ÖNCE REHİNE MÜRACAAT ZORUNLULUĞU 
 
434
I. Hukuki Niteliği ve Takibe Muhalefet 
 
434
II. Önce Rehne Müracaat Kuralının İstisnaları 
 
436
C. TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP 
 
438
I. Kanun Gereği Taşınır Rehni Sayılan Hususlar 
 
438
II. Takip Talebi 
 
440
III. Borçluya İcra Emri ve Ödeme Emri Gönderilmesi 
 
442
1. İcra Emri Gönderilmesi 
 
442
2. Ödeme Emri Gönderilmesi 
 
443
a. Ödeme Emrinde Bulunması Gereken Kayıtlar 
 
443
b. Ödeme Emrine İtiraz 
 
444
c. İtirazın Hükümden Düşürülmesi 
 
446
D. TAŞINMAZ REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP 
 
446
I. Kanunda Taşınmaz Rehni Olarak Sayılan Hususlar 
 
446
II. Takip Talebi 
 
448
III. Borçluya İcra Emri ve Ödeme Emri Gönderilmesi 
 
450
1. İcra Emri Gönderilmesi 
 
450
a. İpotek Akit Tablosunda Kayıtsız Şartsız Bir Para Alacağının Yer Alması (m. 149) 
 
451
b. Alacağın ve Rehin Hakkının İlam ve İlam Niteliğinde Belge ile Tespit Edilmiş Olması (m. 150/h) 
 
455
c. Bankaların Cari Hesap Kredilerinden Nakdi Kredilerin Kullanılmasından Doğan ve Gayri Nakdi Kredilerden Kaynaklanan Tazminat Talepleri (m. 150/ı) 
 
457
2. Ödeme Emri Gönderilmesi 
 
460
a. Ödeme Emrinde Bulunması Gereken Kayıtlar ve Ödeme Emrine İtiraz 
 
460
b. İtirazın Hükümden Düşürülmesi 
 
464
IV. Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesine İlişkin Diğer Hükümler 
 
465
1. Kiracılara Haber Verme 
 
465
2. Tapu İdaresine Haber Verme ve Satış Hazırlıklarına Başlama 
 
466
E. MÜŞTEREK HÜKÜMLER 
 
467
I. Satış İsteme Süresi 
 
467
II. Rehin Açığı Belgesinin Tanzimi 
 
468
§ 27. İHTİYATİ HACİZ 
 
471
A. GENEL BİLGİ 
 
471
B. İHTİYATİ HACZİN ŞARTLARI 
 
472
I. Para Alacağının Olması 
 
472
II. Alacağın Rehinle Teminat Altına Alınmamış Olması 
 
473
III. Alacağın Vadesinin Gelmiş Olması 
 
476
1. Kural 
 
476
2. İstisnalar (İhtiyati Haciz Sebepleri) 
 
478
C. İHTİYATİ HACİZ YARGILAMASI 
 
480
I. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
480
II. Yargılama Usûlü ve İspat 
 
481
1. İhtiyati Haciz Talebi 
 
481
2. İspat Yükü ve İspat ölçüsü 
 
482
3. Teminat Gösterme Zorunluluğu ve Tazminat Davası 
 
483
a. Teminat 
 
483
b. Tazminat Davası 
 
485
D. İHTİYATİ HACİZ KARARI 
 
489
I. İhtiyati Haciz Kararının Hukuki Niteliği ve Etkisi 
 
489
1. İhtiyati Haciz Kararının Hukuki Niteliği 
 
489
2. İhtiyati Haciz Kararının Etkisi 
 
490
II. İhtiyati Haciz Kararının İçeriği 
 
492
III. İhtiyati Haciz Kararının İcrası 
 
494
IV. İhtiyati Haciz Kararına Karşı Hukuki Çarelere Müracaat 
 
496
1. İtiraz 
 
496
2. İstinaf 
 
499
3. İhtiyati Haczin Teminat Karşılığında Kaldırılması 
 
500
E. İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM 
 
502
I. Genel Bilgiler 
 
502
II. Dava veya Takipten Önce Verilen İhtiyati Haciz Kararlarında 
 
502
III. Dava veya Takip Sırasında İhtiyati Hacze Karar Verilmiş Olması Hâlinde 
 
504
IV. Tamamlayıcı Merasimin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 
 
505
İkinci Kitap
 
 
İFLÂS HUKUKU
 
 
§ 28. İFLÂS HUKUKUNA GİRİŞ 
 
507
A. GİRİŞ 
 
507
B. İFLÂS KAVRAMI, TANIMI VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 
508
I. İflâs Kavramı ve Tanımı 
 
508
II. İflâs Hukuku Hakkında Genel Bilgiler 
 
509
C. İFLÂS KURALLARININ AMACI VE İFLÂSIN HUKUKÎ NİTELİĞİ 
 
511
D. ALEYHİNE İFLÂS YOLUYLA TAKİP YAPILABİLECEKLER 
 
513
I. Tacirler ve Tacir Sayılan Kişiler 
 
514
1. Gerçek Kişi Tacirler 
 
514
2. Tüzel Kişi Tacirler 
 
515
II. Tacir Olmamalarına Rağmen Tacirlere İlişkin Hükümlere Tabi Olanlar 
 
516
III. Tacir Olmamalarına Rağmen Özel Kanun Hükümlerine Göre İflâsa Tabi Olan Kişiler 
 
517
1. Ticareti Terk Edenler 
 
517
2. Kollektif Şirket Ortakları 
 
518
3. Komandit Şirket Ortakları 
 
518
4. Konkordato İle İlgili Gerçekleşen Bazı Özel Durumlar 
 
519
5. Karar ve İşlemleriyle Bankanın İflâsına Sebep Olanlar 
 
520
6. Sermaye Piyasası Kurumu Ortakları ve Yöneticileri 
 
521
7. Miras Ortaklığı (Tereke/Miras Şirketi) 
 
521
IV. Borçlunun İflâsa Tabi Olmadığına İlişkin Muhalefetini İleri Sürmesi 
 
523
V. İflâs Yolu İle Takip Edilen Kişiye Karşı Müracaat Edilen Takip Yolunun Değiştirilmesi 
 
523
E. İFLÂS ORGANLARI 
 
525
I. Resmi İflâs Organları 
 
525
1. Asıl (Resmi) İflâs Organları 
 
525
a. İcra Dairesi 
 
526
b. İflâs Dairesi 
 
527
c. İcra Mahkemesi 
 
529
d. Asliye Ticaret Mahkemesi 
 
531
e. Kanun Yolu Mahkemelerinin (Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay) İflâsla İle İlgili Hukuk Daireleri 
 
534
2. Yardımcı (Resmi) İflâs Organları 
 
536
II. Özel İflâs Organları 
 
536
F. İFLÂS SEBEPLERİ 
 
537
I. Genel İflâs Sebebi 
 
538
II. Özel İflâs Sebepleri 
 
539
G. İFLÂSTA YETKİ 
 
540
I. İcra Dairesinin Yetkisi 
 
540
II. Asliye Ticaret Mahkemesinin Yetkisi 
 
541
III. İflâs Dairesinin Yetkisi 
 
541
H. İFLÂS HARÇ VE GİDERLERİ 
 
542
§ 29. İFLÂS YOLLARI 
 
544
A. TAKİPLİ İFLÂS 
 
545
I. Genel (Adi) İflâs Yolu ile Takip 
 
545
1. Takip Talebi ve Ödeme Emri 
 
546
a. Takip talebi 
 
546
b. Ödeme Emri 
 
546
2. Ödeme Emrine Muhalefet 
 
546
3. İflâs Davası Prosedürü 
 
548
a. Davanın Açılması 
 
548
b. Muhafaza Tedbirlerinin Alınması 
 
550
c. Yargılama Usûlü ve Davaya İlişkin İnceleme Yapılması 
 
552
aa. Borçlu Tarafından Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Halinde 
 
553
bb. Borçlu Tarafından Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi Halinde 
 
554
d. Depo Kararı 
 
555
e. İflâs Kararı 
 
557
II. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takip 
 
560
1. Genel Bilgi 
 
560
2. Takip Talebi 
 
561
3. Ödeme Emri 
 
561
4. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonraki Süreç 
 
562
a. Borcun Ödenmesi 
 
562
b. Borçlunun Süresi İçinde İtiraz ve Şikâyette Bulunmaması 
 
562
c. Borçlunun Ödeme Emrine Karşı Koyması 
 
562
5. İflas Davası 
 
563
a. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz ve Şikâyette Bulunmaması 
 
564
b. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz ve/veya Şikâyette Bulunması 
 
564
§ 30. DOĞRUDAN DOĞRUYA (TAKİPSİZ) İFLÂS HALLERİ 
 
566
A. GENEL BİLGİ 
 
566
B. ALACAKLININ TALEBİYLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS SEBEPLERİ 
 
566
I. Borçlunun Yerleşim Yerinin Belli Olmaması 
 
566
II. Borçlunun Taahhütlerinden Kurtulmak Amacıyla Kaçması 
 
568
III. Alacaklıların Haklarını İhlal Eden Hileli İşlemlerde Bulunması veya Bunlara Teşebbüs Etmesi 
 
568
IV. Borçlunun Haciz Yoluyla Yapılan Takipte Mallarını Saklaması 
 
569
V. Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmesi 
 
570
VI. Konkordatodan Kaynaklanan Doğrudan İflâs Sebepleri 
 
570
VII. İlama Dayanan Alacağın İcra Emrine Rağmen Ödenmemesi 
 
572
VIII. Kollektif ve Komandit Şirketin Ortaklarının Doğrudan İflâsı 
 
572
1. Kollektif Şirkete Tebliğ Edilen İcra Emrine Rağmen Borcun Ödenmemesi 
 
572
2. Kollektif Şirket Aleyhine Verilen Depo Kararının Şirket Ortaklarına Tebliği 
 
572
IX. Sermaye Şirketlerinin Borca Batık Olması 
 
573
C. ALACAKLININ TALEBİYLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂSTA YARGILAMA USÛLÜ 
 
573
D. BORÇLUNUN TALEBİYLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS SEBEPLERİ 
 
574
I. İhtiyari İflâs Talebi 
 
574
II. Zorunlu İflâs Talebi 
 
575
1. Hacizden Sonra Ortaya Çıkan Özel Durum Sebebiyle Zorunlu İflâs Talebi 
 
575
2. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Sebebiyle Zorunlu İflâs Talebi 
 
575
E. BORÇLUNUN TALEBİYLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂSTA YARGILAMA USÛLÜ 
 
575
F. TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ 
 
576
§ 31. İFLÂSIN HUKUKİ SONUÇLARI 
 
577
A. GENEL BİLGİLER 
 
577
B. İFLÂSIN MÜFLİSİN MALVARLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
 
578
I. İflâs Masasının Teşekkülü 
 
578
1. İflâs Masasının Hukuki Niteliği 
 
578
II. İflâs Masasının Kapsamı 
 
579
1. İflâs Masasının Kapsamına İlişkin Genel Kurallar 
 
579
2. Kanunda Düzenlenen Özel Hâller 
 
583
III. İflâsın Açılmasının Müflisin Tasarruf Yetkisine Etkisi 
 
585
1. Tasarruf İşlemlerinin Geçersiz Olması 
 
585
2. Müflise Yapılan Ödemenin Geçersiz Olması 
 
587
C. İFLÂSIN TAKİP VE DAVALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 
588
I. İflâsın Takiplere Etkisi 
 
588
II. İflâsın Davalara Etkisi 
 
591
D. İFLÂSIN ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 
593
I. İflâs Alacağı ve Masa Borcu Kavramları 
 
593
§ 32. İFLÂS TASFİYESİ 
 
600
A. GENEL BİLGİ 
 
600
B. İFLÂS MASASININ OLUŞMASI (TEŞKİLİ) 
 
601
I. İflâs Alacağı–Masa Alacağı Kavramları 
 
601
II. Masa Mallarının Defterinin Tutulması 
 
602
III. Masa Mallarının Muhafazası (Muhafaza Tedbirleri) 
 
603
IV. Müflisin Yükümlülükleri 
 
605
1. Bilgi Verme Yükümlülüğü 
 
605
2. Bulunma (Hazır Olma) Yükümlülüğü 
 
606
a. Müflisin İflâs İdaresinin Emri Altında Hareket Etme Yükümlülüğü 
 
606
b. Müflise Uygun Bir Miktarda Yardımda Bulunulması 
 
607
V. Tasfiye Şeklinin (Türünün) Belirlenmesi 
 
607
1. İflâs Tasfiyesinin Tatili 
 
608
2. Basit Tasfiye Usûlü 
 
609
3. Adi Tasfiye 
 
611
a. Genel Bilgi 
 
611
b. Adi Tasfiyenin İlânı 
 
612
c. İflâs Alacaklarının Masaya Kaydı 
 
613
aa. Süresinde Kayıt 
 
614
bb. Geç Kayıt (Alacakların Geç Bildirilmesi) 
 
614
cc. Masaya Kaydettirilmeyen (Yazdırılmamış) Alacakların Durumu 
 
615
C. İFLÂS MASASININ İDARESİ 
 
616
I. Birinci Alacaklılar Toplantısı 
 
617
II. İflâs Bürosu 
 
619
III. İflâs İdaresi 
 
620
1. Genel Bilgi 
 
620
2. İflâs İdaresinin Görev Alanı 
 
628
3. İflâs İdaresinin Denetlenmesi 
 
632
4. İflâs İdaresinin Görevinin Sona Ermesi ve Sorumluluğu 
 
633
D. İFLÂSTA İSTİHKAK DAVALARI 
 
634
I. Malın İflâs Masasının Elinde Olması Halinde İstihkak Davası 
 
635
II. Malın Üçüncü Kişinin Elinde Olması Halinde İstihkak Davası 
 
639
E. İFLÂS TASFİYESİ İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR 
 
640
I. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Satışlar 
 
640
1. Vadesi Gelmiş Alacakları Tahsil Etmek 
 
640
2. Acil Satışları Yapmak 
 
641
II. Alacakların İncelenmesi 
 
642
F. SIRA CETVELİ 
 
645
I. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi 
 
645
II. Sıra Cetveline Muhalefet 
 
648
1. Şikâyet 
 
649
2. Sıra Cetveline İtiraz Davası 
 
651
a. İflâs Masasına Karşı Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davası (Kayıt Kabul Davası) 
 
652
b. Bir Alacaklının Diğer Bir Alacaklıya Karşı Açtığı Sıra Cetveline İtiraz Davası (Kayıt Silme Davası) 
 
652
III. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi 
 
653
G. İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI 
 
653
H. İFLÂS MASASINA AİT MALLARIN SATIŞI VE PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 
 
657
I. Masaya Ait Malların Satışı 
 
657
1. Açık Arttırma Yoluyla Satış 
 
659
a. Menkul (Taşınır) Malların Satılması 
 
659
b. Gayrimenkul (Taşınmaz) Malların Satılması 
 
659
2. Pazarlık Yoluyla Satış 
 
659
3. Takip Hakkının Devri 
 
661
II. Paraların Paylaştırılması 
 
663
1. Pay Cetveli ve Son Hesap 
 
663
2. Paraların Dağıtılması 
 
665
a. Kesin Dağıtma 
 
666
b. Geçici Dağıtma 
 
667
III. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 
 
670
1. Genel Olarak 
 
670
2. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları 
 
671
3. Aciz Belgesinin Takip Hukuku Bakımından Hükümleri 
 
671
İ. İFLÂSIN KAPANMASI VE KALDIRILMASI 
 
673
I. İflâsın Kapanması 
 
673
1. Genel Olarak 
 
673
2. İflâsın Kapanmasından Sonra Yeni Mal Bulunması 
 
675
II. İflâsın Kaldırılması 
 
677
1. İflâsın Kaldırılmasının Şartları 
 
678
a. Süre 
 
678
b. İflâsın Kaldırılmasına Karar Verilmesini Gerektiren Sebepler 
 
678
c. İflâsın Kaldırılması Talebi 
 
679
2. İflâsın Kaldırılması Usûlü 
 
679
3. İflâsın Kaldırılmasının Hükümleri 
 
680
4. Kanun Yolları 
 
681
§ 33. İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR 
 
682
A. KAMU HUKUKU BAKIMINDAN İFLÂS TÜRLERİ 
 
682
I. Adi İflâs 
 
682
II. Taksirli İflâs 
 
682
III. Hileli (Dolanlı) İflâs 
 
684
B. MÜFLİSİN İTİBARININ İADESİ (YERİNE GELMESİ) 
 
686
§ 34. KONKORDATO VE TÜRLERİ 
 
689
A. KONKORDATO 
 
689
B. KONKORDATO TÜRLERİ 
 
689
§ 35. ADİ KONKORDATO (İFLAS DIŞI KONKORDATO) 
 
691
A. KONKORDATOYA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER 
 
691
B. KONKORDATOYA BAŞVURULABİLEN HALLER 
 
692
C. KONKORDATO TALEBİ VE GEÇİCİ MÜHLET 
 
693
I. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
693
II. Konkordato Başvurusu 
 
694
III. Geçici Mühlet Kararı ve Sonuçları 
 
696
D. KESİN MÜHLET 
 
698
I. Kesin Mühlet Verilmesinin Şartları 
 
698
II. Kesin Mühletin Verilmesi, Uzatılması ve Kaldırılması 
 
698
III. Kesin Mühlet Verilmesinin Sonuçları 
 
700
1. Alacaklılar Bakımından Sonuçları 
 
700
2. Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 
 
704
3. Borçlu Bakımından Sonuçları 
 
705
E. KONKORDATO KOMİSERİ 
 
706
I. Komiserin Görevlendirilmesi 
 
706
II. Komiserin Görevleri 
 
706
III. Komiserin Hakları Yükümlülükleri ve Yetkileri 
 
707
IV. Komiserlerin Sorumluluğu ve İşlemlerinin Denetimi 
 
708
F. ALACAKLILAR KURULU 
 
708
G. ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ VE İNCELENMESİ 
 
709
H. ALACAKLILAR TOPLANTISI VE KONKORDATO PROJESİNİN KABULÜ 
 
710
I. KONKORDATONUN İNCELENMESİ VE TASDİKİ 
 
712
I. Konkordatonun Mahkeme Tarafından İncelenmesi 
 
712
II. Konkordatonun Tasdik Şartları 
 
712
III. Konkordatonun Tasdikine İlişkin Karar ve Kanun Yolları 
 
714
İ. KONKORDATONUN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
 
717
I. Konkordatonun Alacaklılar Bakımından Bağlayıcı Olması ve İstisnaları 
 
717
II. Takiplere Etkisi 
 
717
J. KONKORDATONUN FESHİ 
 
718
K. KONKORDATODA REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 
 
718
§ 36. İFLASTAN SONRA (İFLAS İÇİ) KONKORDATO 
 
720
§ 37. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 
 
723
A. GENEL OLARAK 
 
723
B. KONKORDATONUN TASDİKİ VE SONUÇLARI 
 
724
C. ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ VE SIRA CETVELİNİN YAPILMASI 
 
724
D. PARAYA ÇEVİRME VE PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 
 
724
E. TASFİYENİN SONA ERMESİ 
 
726
§ 38. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 
 
727
A. GENEL OLARAK 
 
727
B. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ VE BAŞVURUSU 
 
727
C. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN MAHKEMECE İNCELENMESİ 
 
730
D. YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ, PROJENİN TADİLİ VE İHLALİ 
 
731
§ 39. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 
 
732
A. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 
732
I. Genel Bilgi 
 
732
II. Tasarrufun İptali ile Muvazaanın Karşılaştırılması 
 
733
B. İPTALE TABİ TASARRUFLAR 
 
734
I. İvazsız Tasarruflar 
 
734
II. Acz Halinde Yapılan Tasarruflar 
 
737
III. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar 
 
738
C. İPTAL DAVASI 
 
739
I. Davanın Koşulları 
 
739
II. Davanın Tarafları 
 
741
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
742
IV. Yargılama Usûlü 
 
744
V. Davanın Sonuçları 
 
745
§ 40. İCRA VE İFLÂS KANUNU’NDA YER ALAN CEZAÎ HÜKÜMLER 
 
746
A. GENEL BİLGİ 
 
746
B. İCRA YAPTIRIMLARINDA YARGILAMA 
 
748
D. İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN CEZAİ YAPTIRIMLARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞU SORUNU 
 
749
Kaynakça 
 
751
Kavramlar Dizini 
 
763

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“İcra ve İflâs Hukuku Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: