İdari Yargılama Usulü Kanunu Yetkin Yayınları

-5%

İdari Yargılama Usulü Kanunu Yetkin Yayınları

 522,50

Stok kodu: 9786050510669 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım Yılı2022 Ocak
ISBN9786050510669
Sayfa Sayısı1714
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 29 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu
Turgut CANDAN
2020/05 5. Baskı, LIV+1416 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0540-5

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ1

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

Kapsam ve Nitelik

MADDE: 115

İDARİ YARGI DÜZENİ VE YARGILAMA USULÜ15

I-KURULUŞ VE GÖREVLERİ16

A-İLK DERECE YARGI YERLERİ16

1-İDARE MAHKEMELERİ17

a-Oluşumu17

b-Görevleri17

2-VERGİ MAHKEMELERİ25

a-Oluşumu28

b-Görevleri29

3-DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ37

a-Dava Dairelerinin Oluşumu40

b-Danıştay’ın İlk derece Mahkemesi Olarak Görevleri41

ba-Bakanlar Kurulu Kararları41

bb-Müşterek Kararnameler43

bc-Bakanlıklar ile Kamu Kuruluşları veya
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarınca Çıkarılan ve Ülke Çapında Uygulanacak
Düzenleyici İşlemler44

bd-Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulu’nca Verilen Kararlar Üzerine Uygulanan Eylem ve İşlemler45

be-Birden Çok İdare veya Vergi Mahkemesinin Yetki Alanına Giren İşler46

bf-Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Ka­rarları ile Bu Kurulun Görev Alanı ile İlgili Danıştay Başkanlığı İşlemleri46

bg-Tahkim Yolu Öngörülmeyen İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan İdari Davalar47

B-ÜST DERECE İDARİ YARGI YERLERİ48

1-BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ48

2-DANIŞTAY52

II-YARGILAMA USULÜ54

A-KAYNAK54

B-YARGILAMA HUKUKUNUN TEMEL TAŞI: ADİL YARGILANMA HAKKI VE ALT UNSURLARI58

1- Adil Yargılanma Hakkı, Dayanağı ve Kapsamı58

2- Anayasa Mahkemesinin Adil Yargılanma Hakkının İhlali İddialarıyla İlgili İncelemesinin Kapsamı60

3-Adil Yargılanma Hakkının Unsurları İle İlgili İhlaller62

a)Yargıya Erişim Hakkı62

b)Yasa Dışı Elde Edilen Delillerin Kullanılmaması Hakkı63

c)Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesi63

d)Dinlenilme Hakkı64

e)Tanık Dinletme ve Tanığı Sorgulama Hakkı64

f)Gerekçeli Karar Hakkı66

g)Makul Sürede Karar Verilmesi Hakkı68

h)Kararların Gereğinin Yerine Getirilmemesini
İsteme Hakkı70

C-YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ71

1-YAZILILIK ÖZELLİĞİ71

2-İLK İNCELEME72

3-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI73

4-RE’SEN ARAŞTIRMA YETKİSİ74

Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı

MADDE: 275

AÇIKLAMA76

İDARİ DAVA TÜRLERİ76

I-İDARİ DAVA TÜRLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ77

II-İPTAL DAVASI83

A-İDARİ İŞLEM84

1-TANIM84

a-Yapıcısının İdare Olması85

b-Kamu Hizmetinin Yürütülmesi Amacıyla Yapılması90

c-Kamu Gücü Ayrıcalıklarının Kullanılması91

d-Tek Yanlı İrade Açıklamasının Ürünü Olması92

e-Kesin Olması94

f-Yürütülmesinin Gerekli Olması97

2-İDARİ İŞLEM TÜRLERİ108

a-Düzenleyici İşlem – Kişisel İşlem Ayırımı108

aa-Düzenleyici İşlem108

ab-Kişisel İşlemler117

b-Olumlu İşlem – Olumsuz İşlem Ayırımı118

c-Açık İşlem – Örtülü (Zımni) İşlem118

3-İDARİ İŞLEMLERİN GERİ ALINMASI VE KALDIRILMASI119

a-İdari İşlemlerin Geri Alınması119

b-İdari İşlemlerin Kaldırılması124

B-MENFAAT İHLALİ124

1-TANIMI124

2-İHLALİ İPTAL DAVASINA YOL AÇAN MENFAATİN NİTELİĞİ133

3-MENFAAT İLİŞKİSİNİN KANUN TARAFINDAN
TAYİNİ142

a-Vergi Usul Kanununun 377’nci Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Durum142

b-Vergi Usul Kanununun 377’nci maddesinin İkinci Fıkrasındaki Durum149

c-Vergi Usul Kanununun 377’nci maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Durum151

d-Vergi Usul Kanununun 378’inci Maddesinin İkinci Fıkrasındaki Durum153

e-Vergi Usul Kanununun Mükerrer 49’uncu Maddesinde Öngörülen Durum153

f-6183 Sayılı Kanunda Düzenlenen Durumlar154

C-İŞLEMİN İPTALİNİ GEREKTİREN HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ154

1-YETKİ UNSURU155

a-Tanım155

b-Özellikleri155

c-Yetki Unsurunda Hukuka Aykırılık Halleri159

ca-Fonksiyon Gasbı159

cb-Yetki Gasbı160

cc-Yetki Aşımı162

2-ŞEKİL UNSURU168

a-Tanım168

b-Usul Kuralları Uyulmaması169

ba-Süre koşuluna uyulmamış olması170

bb-Görüş alınmamış olması171

bc-Teklif (öneri) alınmamış olması173

bd-Savunma alınmamış olması174

be-Toplanma biçimine veya nisaba uyulmamış
olunması175

bf-Usulde paralellik ilkesi175

bg-Bildirim ve ilan koşuluna uyulmamış olması176

c-Biçim (Şekil) Kurallarına Uyulmaması178

ca-Sözlü ve yazılı işlem179

cb-Gerekli bilgileri içerme zorunluluğu 179

cc-Gerekçe184

cd-İmza184

ce-Zımni ret veya kabul işlemi185

3-SEBEP UNSURU186

a-Hukuki Sebep188

b-Maddi Sebep188

4-KONU UNSURU190

5-AMAÇ UNSURU192

III-TAM YARGI DAVASI195

A-TANIM195

B-İDARENİN SORUMLULUĞUNUN DAYANAĞI196

C-İDARENİN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI198

1-İDARENİN ZARAR DOĞURUCU FAALİYETİ198

2-İDARE EDİLENLER BAKIMINDAN ZARAR
DOĞMUŞ OLMALIDIR199

3-İDARENİN EYLEM VEYA İŞLEMİ İLE ZARAR ARASINDA İLLİYET BAĞI (NEDENSELLİK İLİŞKİSİ) BULUNMALIDIR201

4-İDARENİN SORUMLULUĞUNUN SEBEBİ204

a-Kusurlu Sorumluluk205

aa-Hizmet Kusuru ve Hukuka Aykırılık209

ab-Hizmet Kusuru Çeşitleri211

ac-Kusurun Ağırlık Dereceleri218

b-Kusursuz Sorumluluk220

ba-İdarenin Sorumluluğunun Riskin
Sosyalleştirilmesi Düşüncesine Dayanması221

bb-İdarenin Sorumluluğunun Kamu Külfetleri
Önünde Eşitlik İlkesine Dayanması224

5-İDARENİN SORUMLULUĞUNU AZALTAN VE KALDIRAN DURUMLAR225

a-Mücbir Sebep226

b-Beklenmedik Olay226

c-Mağdurun Kusuru227

d-Üçüncü Kişinin Kusuru228

6-TAZMİNATIN HESAPLANMASI229

a-Maddi Tazminatın Hesabı229

b-Manevi Tazminatın Hesabı232

IV-İDARİ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN DAVALAR234

A-İDARİ SÖZLEŞME235

B-İDARİ SÖZLEŞMEDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR VE KONU EDİLEBİLECEKLERİ İDARİ DAVALAR237

1-AYRILABİLİR İŞLEMLERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR238

2-SÖZLEŞMENİN KENDİSİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR239

V-YENİ BİR BAŞVURU YOLU: İDARİ PARA CEZALARINA
 İTİRAZ242

A-TARİHÇE242

B-ÖZELLİKLERİ247

C-SONUÇ251

VI-VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KONU EDİLEBİLECEKLERİ
 İDARİ DAVA TÜRLERİ252

A-GENEL OLARAK252

B-VERGİ İDARESİNİN İDARİ İŞLEM TESİS ETMESİ DURUMUNDA DAVA TÜRÜ257

C-VERGİ İDARESİNİN İDARİ EYLEM TESİS ETMESİ DURUMUNDA DAVA TÜRÜ261

VII-İDARİ YARGIDA TESPİT DAVASI AÇILABİLİR Mİ?261

A-GENEL AÇIKLAMA261

B-İDARİ YARGININ VARLIK NEDENİ263

C-DENETİM YETKİSİNİN SINIRI264

D-DEĞERLEME264

E-UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN GÖRÜŞÜ267

İDARİ YARGI YETKİSİNİN SINIRI269

I-HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ270

II-HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ VE YERİNDELİK
 DENETİMİ272

III-HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ VE YÜRÜTME GÖREVİNİN
 YERİNE GETİRİLMESİNİN KISITLANMASI274

IV-HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ VE İDARENİN YERİNE
 GEÇİLMESİ275

V-HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ VE TAKDİR YETKİSİ276

CUMHURBAŞKANININ DOĞRUDAN DOĞRUYA YAPTIĞI İŞLEMLER VE YARGI DENETİMİ   (Devam Eden Davalar Bakımından)280

İdari Davanın Açılması

MADDE: 3283

DAVA DİLEKÇESİ283

I-DİLEKÇENİN ŞEKLİ284

A-DİLEKÇEYE GİRİŞ284

B-OLAYIN, DAVANIN SEBEPLERİNİN VE DAYANAĞI DELİLLERİN AÇIKLANMASI289

1-OLAYIN AÇIKLANMASI289

2-DAVANIN SEBEPLERİNİN VE DAYANDIĞI
DELİLERİN AÇIKLANMASI290

a-Davanın Sebeplerinin Açıklanması290

b-Delil Gösterilmesi292

C-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ VE DİĞER İSTEMLER293

D-DİLEKÇENİN SONUCA BAĞLANMASI294

II-DİLEKÇE SAYISI VE EKLERİ295

Dilekçelerin Verileceği Yerler

MADDE: 4299

AÇIKLAMA299

Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Haller

MADDE: 5303

AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILMASI303

I-BİRDEN FAZLA İDARİ İŞLEME KARŞI AYNI DİLEKÇE İLE
 DAVA AÇILMASI303

A-MADDİ YÖNDEN BAĞLILIK304

B-HUKUKİ YÖNDEN BAĞLILIK305

C-SEBEP‑SONUÇ İLİŞKİSİ308

D-DİĞER KOŞULLAR310

II-BİRDEN FAZLA DAVACININ MÜŞTEREK DİLEKÇE İLE
 DAVA AÇ­MASI315

Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlem

MADDE: 6323

İDARİ DAVANIN AÇILMASI VE İDARİ YARGI HARÇLARI323

BİRİNCİ BÖLÜM-YARGI HARÇLARI325

BİRİNCİ ALT BÖLÜM-BİRİNCİ KISIMDA YER ALAN YARGI HARÇLARI326

I-BAŞVURMA HARCI327

A-KONUSU327

1-DAVA AÇILMASI327

2-KARŞILIK DAVA AÇILMASI329

3-DAVAYA MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNULMASI329

4-DELİL TESPİTİ İSTEMİNDE BULUNULMASI329

5-YARGILAMANIN YENİLENMESİ329

B-MÜKELLEFİ330

C-ÖDEME ZAMANI330

D-BAŞVURMA HARCINA TABİ OLMAYAN YARGISAL İŞLEMLER330

II-KARAR VE İLAM HARCI331

A-NİSPİ HARÇ331

1-KONUSU331

2-MÜKELLEFİ332

3-MİKTARI VE HESABI332

4-ÖDEME ZAMANI333

B-MAKTU HARÇ334

1-KONUSU VE MİKTARI334

a-İdare Mahkemelerinde334

b-Bölge İdare Mahkemelerinde335

c-Danıştay’da336

d-Yargılamanın Yenilenmesinde Maktu Harç337

2-MÜKELLEFİ337

3-ÖDEME ZAMANI VE YERİ337

C-KARAR VE İLAM HARÇLARININ FERAGAT VE
DAVANIN KABULÜ HALİNDE HESAPLANMASI339

D-KARAR VE İLAM HARCINA TABİ OLMAYAN
KARARLAR339

III-CELSE HARCI340

A-KONUSU340

B-MÜKELLEFİ340

C-MİKTARI340

IV-SURET HARÇLARI340

A-KONUSU340

B-MİKTARI341

C-MÜKELLEFİ341

V-YARGI HARÇLARINDAN MÜSTESNA İŞLEMLER341

VI-YARGI HARCINDAN MUAF OLANLAR341

İKİNCİ ALT BÖLÜM-VERGİ YARGISI HARÇLARI342

I-BAŞVURMA HARCI345

A-KONUSU345

B-MİKTARI345

C-MÜKELLEFİ345

D-ÖDEME ZAMANI VE YERİ346

II-KARAR VE İLAM HARÇLARI346

A-NİSPİ HARÇLAR346

1-KONUSU VE MİKTARI346

a-Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinin Kararların­da346

b-Danıştay’da348

2-MÜKELLEFİ348

3-ÖDEME ZAMANI VE YERİ349

B-MAKTU HARÇLAR349

1-KONUSU349

2-MİKTARI351

3-ÖDEME ZAMANI VE YERİ352

C-KARAR VE İLAM HARCINA TABİ OLMAYAN
KARARLAR352

III-SURET HARÇLARI353

IV-İSTİSNA VE MUAFİYET353

A-İSTİSNA353

B-MUAFİYET353

İKİNCİ BÖLÜM: NOKSAN HARÇ VE/VEYA POSTA ÜCRETİ İLE
DAVA AÇILMASI VE SONUÇLARI354

Dava Açma Süresi

MADDE: 7357

İDARİ DAVA AÇMA SÜRELERİ357

I-İDARİ DAVA AÇMA SÜRELERİNİN TÜRLERİ359

A-GENEL DAVA AÇMA SÜRELERİ359

B-İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA
DÜZENLENEN ÖZEL DAVA AÇMA SÜRELERİ360

1-İVEDİ YARGILAMA USULÜNE TABİ İDARİ DAVALARDA DAVA AÇMA SÜRESİ360

2-MERKEZÎ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜNE TABİ İDARİ DAVALARDA DAVA AÇMA SÜRESİ361

C-ÖZEL KANUNLARDA GÖSTERİLEN DAVA AÇMA SÜRELERİ361

1-DANIŞTAY’IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVİNE GİREN İDARİ DAVALARDA ÖZEL DAVA AÇMA SÜRELERİ361

2-İDARE MAHKEMELERİNDE AÇILACAK İDARİ DAVALARDA ÖZEL DAVA AÇMA SÜRELERİ361

3-VERGİ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK İDARİ DAVALARDA ÖZEL DAVA AÇMA SÜRELERİ363

a-213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Gösterilen
Özel Dava Açma Süreleri363

b-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Gösterilen Özel Dava Açma Süreleri364

D-EK DAVA AÇMA SÜRELERİ365

1-İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN EK SÜRELER365

a-Görevli Olmayan Yerlere Başvurulması Halinde
Ek Süre365

b-Dava Dilekçesinin Reddi Halinde365

2-VERGİ USUL KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN EK SÜRE365

E-DAVA AÇMA SÜRESİNİ İDARİ İŞLEMDE BELİRTME ZORUNLULUĞU (AY. Md.40)368

II-İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI371

A-İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI373

1-7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU İLE TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE TEBLİĞ375

a-Kapsamı375

b-Memur Vasıtasıyla Tebliğin Koşulları376

ba-4’üncü Maddeye Göre Memur Vasıtasıyla Tebliğ376

bb-41’inci Maddede Öngörülen Durum377

bc-48’inci Maddede Öngörülen Durum377

c-Tebligat Esasları377

ca-Tebligat Adresi ve Zamanı377

cb-Vekile Ve Kanuni Mümessile Tebligat378

cc-Tüzel Kişilere Ve Ticari İşletmelere Tebligat379

cd-Askeri Şahıslara Tebligat381

ce-Aynı Konuttu Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat381

cf-İşyerinde Tebligat381

cg-Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat, Mevkuf ve Mahkumlara Tebligat382

ch-Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi Durumunda Tebligat383

cı-Tebliğ İmkansızlığı ve Tebliğlerden İmtina384

ci-Yabancı Ülkelere Tebligat386

cj-Yaş ve Ehliyet Şartı387

ck-Elektronik Ortamda Tebligat387

cl-Tebliğ Mazbatası ve İmza390

cm-Usule Aykırı Tebligat391

2-213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TEBLİĞ394

a-Tahakkuk Fişinin Tebliği394

b-Diğer Vergilendirme İşlemlerinin Tebliği395

c-Hatalı Tebliğ405

3-TEBLİĞ YERİNE GEÇEN İŞLEM VE DURUMLAR413

a-Makbuz Karşılığı Ödeme Yapılması413

b-Yurt Dışına Çıkış Tarihi414

c-Tapu İstem Belgesinin Tarihi414

d-Maaş Ödemesi Ve Terfi413

e-Tebliğden Önce Öğrenme415

B-VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI420

1-TAHAKKUKU TAHSİLLE BAĞLI VERGİLERDE
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI421

2-TEBLİĞ YAPILAN HALLERDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI421

3-TEBLİĞ YERİNE GEÇEN İŞLEMLERDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI422

a-Verginin Tarih ve Tahakkukunda Tebliğ Yerine Geçen İşlemler423

b-Basit Usulde Vergiye Tabi Mükelleflerin Vergilerinin Tebliği423

4-TEVKİF YOLUYLA ALINAN VERGİLERDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI424

5-TESCİLE BAĞLI VERGİLERDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI425

6-İDARENİN DAVACI OLMASI HALİNDE İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI425

7-İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN EDİLEN VERGİLERDE
İDA­Rİ DAVA AÇMA SÜRESİ426

C-İLAN YOLUYLA TEBLİĞ OLUNAN İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İDARİ DAVALARDA SÜRENİN
BAŞLANGICI427

1-7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE
İLAN YOLUYLA TEBLİĞ428

a-Tespit428

b-İlanın Şekli429

c-İlanın Muhteviyatı429

d-Tebliğ Tarihi429

2-213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE
İLAN YOLUYLA TEBLİĞ430

a-İlan Yoluyla Tebliğin Koşulları430

b-İlanın Şekli431

c-İlanın Muhteviyatı Ve Sonuçları432

D-İLANI GEREKEN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDE
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI433

1-İLANI GEREKEN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER434

a-Tüzükler434

b-Yönetmelikler434

c-Resmi Gazete ile Yayımlanması Gereken Diğer Düzenleyici İşlemler435

2-DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI436

3-UYGULAMA İŞLEMİNİN DE İDARİ DAVAYA KONU EDİLMESİ VE İPTALİ439

4-GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİ442

Sürelerle İlgili Genel Esaslar

MADDE: 8445

SÜRENİN HESABINDA UYGULANACAK ESASLAR445

I-BİLDİRİM GÜNÜNÜN NAZARA ALINMAYACAĞI445

II-SÜRENİN GÜN OLARAK HESAPLANMASI446

III-TATİL GÜNÜNÜN SÜREYE ETKİSİ447

A-SÜRENİN BAŞLANGICINA RASTLAYAN VEYA SÜRE DEVAM EDERKEN BAŞLAYIP BİTEN TATİL GÜNÜNÜN SÜREYE ETKİSİ447

B-SÜRENİN SON GÜNÜNÜN TATİL GÜNÜNE
RASTLAMASI448

C-SÜRENİN SON GÜNÜNÜN ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANINA RASTLAMASI449

1-ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANI449

2-SÜRENİN UZAMASI450

3-SÜRENİN SON GÜNÜNÜN 1 ‑ 7 EYLÜL TARİHLERİ ARASINA RASTLAMASI451

IV-ÜST MAKAMA YAPILAN BAŞVURUNUN DAVA AÇMA
 SÜRESİNE ETKİSİ451

V-MÜCBİR SEBEBİN SÜREYE ETKİSİ452

VI-MALİ TATİLİN SÜREYE ETKİSİ453

VII-BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNA İTİRAZIN
 SÜREYE ETKİSİ456

VIII-İDARİ İŞLEMİN İKİNCİ KEZ TEBLİĞİ457

Görevli Olmayan Yerlere Başvurma

MADDE: 9459

GÖREVSİZ YARGI DÜZENİNE DAHİL MAHKEMELERE
BAŞVURULMASI459

İdari Makamların Sükutu

MADDE: 10463

İDARİ İŞLEM VEYA EYLEM YAPILMASI İÇİN İDARİ MAKAMLARA BAŞVURU VE SONUÇLARI463

I-10’UNCU MADDEDE 4001 SAYILI KANUNLA YAPILAN
 DEĞİŞİKLİKLER465

A-İKİNCİ FIKRADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER465

B-ÜÇÜNCÜ FIKRANIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI467

II-10’UNCU MADDENİN İŞLEYİŞİ469

A-İDARENİN, BEKLEME SÜRESİ İÇİNDE BAŞVURUYU CEVAPLANDIRMASI471

B-İDARENİN, BEKLEME SÜRESİ İÇİNDE BAŞVURUYA CEVAP VERMEMESİ472

C-İDARENİN BEKLEME SÜRESİ İÇİNDE VERDİĞİ
CEVABIN KESİN OLMAMASI475

D-BEKLEME SÜRESİ İÇİNDE CEVAP VERMEYEN İDARENİN, İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAP VERMESİ479

E-İDARENİN NE ALTMIŞ GÜNLÜK BEKLEME SÜRESİ İÇİNDE, NE DE DAHA SON­RA CEVAP VERMİŞ
OLMASI480

III-10’UNCU MADDENİN VERGİ HUKUKU İLE İLGİLİ OLARAK
 İKİ ÖZEL UYGULAMASI480

A-VERGİ HATALARI VE DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR481

1-VERGİ HATALARI481

2-VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ482

a-Vergi Hatasının Ortaya Çıkarılması482

b-Re’sen Düzeltme483

c-Müracaat Üzerine Düzeltme483

ca-Düzeltme İsteme Hakkı Olanlar483

cb-Düzeltme İsteminin Yapılışı485

cc-Düzeltme İsteme Zamanı485

cd-Düzeltme Yapma Yetkisi488

ce-Şikayet Başvurusu489

B-GÜMRÜK İDARELERİNİN TAHAKKUK VE
KARARLARINA İTİRAZ492

1- GÜMRÜK İDARELERİNİN GÜMRÜK MEVZUATINI UYGULAYARAK YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER494

 1. a)Gümrük Vergisi Tahakkukları494
 2. b)Para Cezası Kararları496
 3. c)İdari Kararlar496
 4. d)Gümrük İdarelerinin Kararlarının İdari İşlem Olarak Niteliği498

2-İDARİ İTİRAZ YOLLARI502

a)Gümrük Vergilerine, Cezalara ve İdari Kararlara İtiraz503

aa-İtirazın Konusu503

ab-İtirazın Şekli ve Usulü504

ac-İtiraz Süresi505

ad-İtirazın Vergi Ve Cezanın Ödenmesine Etkisi507

ae-İtirazın Karara Bağlanması507

b-Kimyevi Tahlil Sonuçlarına İtiraz511

c-İdari Dava512

3-ÖDENEN GÜMRÜK VERGİSİNİNİN GERİ VERİLMESİNİN VEYA KALDIRILMASININ İSTENİLMESİ531

IV-TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDAKİ
 EYLEMLERDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ İÇİN
 ÖZEL BAŞVURU YÖNTEMİ533

Üst Makamlara Başvurma

MADDE 11537

ÜST MAKAMA YAPILAN BAŞVURUNUN DAVA AÇMA SÜRESİNE
ETKİSİ537

I-11’İNCİ MADDEDE 4001 SAYILI KANUNLA YAPILAN
 DEĞİŞİKLİKLER538

II-11’İNCİ MADDEYE UYGUN BAŞVURU540

III-ÜST MAKAMA BAŞVURUNUN İŞLEMİN
 YÜRÜTÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ543

IV-İDARİ BAŞVURU İLE DURAN DAVA AÇMA SÜRESİNİN
 YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAMASI VE HESABI546

V -YENİ BİR BAŞVURU YOLU: İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN
 SULH YOLUYLA HALLİ548

A-SULH YOLUNUN, ÜST MAKAMA BAŞVURU İLE KARŞILAŞTIRILMASI549

B-SULH YÖNTEMİNDEN YARARLANABİLECEK
KAMU İDARELERİ551

C-SULH OLMA YETKİSİNİ KULLANABİLECEK BİRİM
VEYA MAKAM556

Ç-YÖNTEM557

1 – Başvurunun Şekli557

2 – Başvuruda Bulunma Süresi557

3 – Başvuruyu Sonuçlandırma Süresi558

4 – Başvurunun İncelenip Sonuçlandırılması559

5 – Sulh Tutanağının Kabul Edilmemesi veya Kabul Edilmemiş Sayılması560

VI –KAMU DENETÇİSİNE BAŞVURUNUN DAVA AÇMA
 SÜRESİNE ETKİSİ561

A-KAMU DENETÇİSİNE BAŞVURU562

1 –Başvurunun Konusu562

2 –Başvuru Usulü, Şekli, Süresi Ve Sonuçlandırılması563

B –DAVA AÇMA SÜRESİNİN YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAMASI564

VII -TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMUNA  
 BAŞVURUNUN DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ565

A -BAŞVURUNUN KONUSU565

B – BAŞVURU HAKKI VE BAŞVURU MAKAMI566

C – BAŞVURU İÇİN ÖN KOŞUL566

D – BAŞVURUNUN DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ567

E –  DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESABI567

İptal ve Tam Yargı Davaları

MADDE 12569

İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARI VE DAVA AÇMA SÜRESİ569

I-ZARARIN İŞLEMİN TEBLİĞİ ANINDA DOĞMASI
 DURUMUNDA570

A-DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI
AÇILMASI571

B-İPTAL VE TAM YARGI DAVALARININ BİRLİKTE AÇILMASI573

C­-ÖNCE İPTAL DAVASI AÇILMASI577

II-ZARARIN İŞLEMİN İCRASI İLE DOĞMASI581

Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması

MADDE 13585

İDARİ EYLEMLERDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARI585

I-İDAREYE BAŞVURUNUN YAPILIŞI588

II-DAVA AÇMA SÜRESİ593

III-SÜRENİN BAŞLANGICI594

Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme

MADDE 14597

İLK İNCELEME597

I-DAVA DİLEKÇELERİNİN HAVALESİ VE KAYDA
 GEÇİRİLMESİ599

II-İLK İNCELEMEYE YÖNTEMİ600

A-İLK İNCELEMEYE YETKİLİ OLANLAR600

B-İNCELEMEDE NAZARA ALINACAK KANUNA
AYKIRILIK HALLERİ600

C-RAPOR HAZIRLANMASI602

D-İLK İNCELEMEYİ SONUÇLANDIRMA SÜRESİ VE
BU SÜREYE UYULMAMASININ SONUÇLARI603

İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar

MADDE 15605

AÇIKLAMA605

I-GÖREV VE YETKİ KURALLARINA UYULMADAN
 DAVA AÇILMIŞ OLMASI606

A-DAVANIN KONUSU OLAN UYUŞMAZLIĞIN
İDARİ YARGI DÜZENİNİN GÖREVİNE GİRMESİ606

1-Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişilerinin Kendi Aralarında Doğan Uyuşmazlıklar613

2-İdarenin Davacı Olduğu Davalar613

3-İdare Aleyhine Açılan, Ancak İdari Yargının Görev Alanına Girmeyen Davalar614

a-İdarenin Kamu Hukukuna tabi olmayan faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar615

b-Yargı yolu kapalı olan veya başka yargı yerlerinin görevine bırakılan uyuşmazlıklar625

ba-Anayasa ile, idarenin söz konusu faaliyetlerine karşı, idari yargı yolu kapatılmış olabilir625

bb– Başka yasalarda da, gerçekte, İdari Yargı’nın görevine girebilecek nitelikteki uyuşmazlıklar, haklı nedenler ve kamu yararı bulunması koşuluyla, diğer yargı düzenlerine mensup mahkemelerin görevine bırakılmış olabilir627

bc-Hakemin Görevine Giren Uyuşmazlıklar628

bç-Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren İdari Yaptırımlarla İlgili Kanun Yolu629

4-İdari Dava Türlerine Konu Edilen Uyuşmazlıklar648

5-Sonuç649

B-İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREVLERİ VE YETKİ ALANLARI652

1-İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREVLERİ652

2-YETKİLİ İDARİ YARGI YERİ652

C-GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALİNDE
VERİLECEK KARARLAR VE YAPILACAK İŞLEMLER653

1-DAVANIN BAŞKA YARGI DÜZENLERİNİN
GÖREVİNE GİRMESİ DURUMUNDA654

a-Dava İlk Kez İdari Yargı Yerinde Açılmışsa654

b-Dava, Adli Yargı Yerinin Görevsizlik Kararı
Üzerine Açılmışsa656

c-Görev İtirazı656

2-DAVANIN, BAŞKA İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVİNE VEYA YETKİSİNE GİRMESİ659

a-Dava, Başka İdari Yargı Yerinin Görevine Giriyorsa659

b-Dava Dosyası, Görevsizlik Nedeniyle Verilen Davanın Reddine Dair Karar Üzerine Başka Bir İdari Yargı
Yerince Gönderilmişse659

3-DAVA, GÖREVLİ, FAKAT YETKİSİZ İDARİ YARGI YERİNDE AÇILMIŞSA660

II-DAVANIN, İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ SONUCU AÇILMIŞ
 OLMASI661

III-DAVANIN EHLİYETSİZ KİŞİ TARAFINDAN AÇILMASI665

IV-DAVAYA KONU OLABİLECEK KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ
 GEREKLİ İŞLEMİN OLMAMASI668

V-DAVANIN İDARİ DAVA SÜRESİ GEÇİRİLDİKTEN SONRA
 AÇILMASI669

VI-DAVANIN HASIM GÖSTERİLMEDEN VEYA YANLIŞ
 HASIM GÖSTERİLEREK AÇILMASI669

VII-DAVA DİLEKÇESİNDE USULE AYKIRILIK YAPILMASI672

A-3’ÜNCÜ MADDEYE AYKIRILIK672

1-ŞEKLE AYKIRILIK672

2-VEKİLİN AVUKAT OLMAMASI673

B-5’İNCİ MADDEYE AYKIRILIK674

C-YENİLENEN DİLEKÇELERDE AYNI YANLIŞLIKLARIN YAPILMASI674

VIII-İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLEN KARARLARA KARŞI
  KANUN YOLU676

Tebligat ve Cevap Verme

MADDE 16679

İDARENİN SAVUNMASI VE SAVUNMAYA CEVAP679

I-SAVUNMA VE CEVAP HAKLARI679

II-SAVUNMA VE CEVAP SÜRELERİ681

III-SAVUNMA VE CEVAP HAKLARININ
 SINIRLANDIRILAMAYACAĞI682

IV-SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA SAVUNMA VE CEVAP683

V-TAM YARGI DAVALARINDA DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP
 EDİLEN MİKTARIN ARTIRILMASI684

VI-SAVUNMA YAPILMAMASININ VEYA CEVAP
 VERİLMEMESİNİN SONUÇLARI685

Duruşma

MADDE 17687

Duruşmalara İlişkin Esaslar

MADDE 18687

Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi

MADDE 19688

DURUŞMA”688

I-DURUŞMA YAPILMASININ KOŞULLARI688

A-DURUŞMANIN TARAFLARLARCA İSTENİLMESİ688

1-İLK DERECE MAHKEMELERİNDE689

2-ÜST İDARİ YARGI YERLERİNDE695

B-DURUŞMA YAPILMASINA YARGI YERİNCE KENDİLİĞİNDEN KARAR VERİLMESİ695

C-DURUŞMA YAPILMASINI ZORUNLU KILAN ÖZEL HALLER696

II-DURUŞMANIN AÇILMASI696

III-DURUŞMANIN CEREYANI698

Dosyaların İncelenmesi

MADDE 20701

DOSYALARIN İNCELENMESİ702

I-RE’SEN ARAŞTIRMA YETKİSİ702

II-ARA KARARIYLA BELGE VE BİLGİ İSTENİLMESİ704

III-DOSYALARIN İNCELENMESİNDE SIRA710

İvedi yargılama usulü

MADDE 20/A711

İVEDİ YARGILAMA USULÜ712

I – AÇIKLAMA712

II – İVEDİ YARGILAMA USULÜNE TABİ İDARİ DAVALAR714

III –USUL714

Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü

MADDE 20/B719

MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜ720

I – AÇIKLAMA720

II – BU YARGILAMA USULÜNE TABİ İDARİ DAVALAR720

III –USUL721

IV – KARARLARIN SONUÇLARI725

Sonradan İbraz Olunan Belgeler

MADDE 21727

AÇIKLAMA727

Davaların Karara Bağlanması

MADDE 22731

Tutanaklar

MADDE 23731

Kararlarda Bulunacak Hususlar

MADDE 24731

Kararların Saklanması ve Tebliği

MADDE 25732

DAVANIN KARARA BAĞLANMASI VE KARAR732

I-DAVANIN KARARA BAĞLANMASI732

A-USUL SORUNLARININ KARARA BAĞLANMASI733

B-DAVANIN ESASININ KARARA BAĞLANMASI735

1-İPTAL DAVALARININ KARARA BAĞLANMASI740

2-TAM YARGI DAVALARININ KARARA
BAĞLANMASI742

II-TUTANAK TUTULMASI743

III-KARAR743

IV-KARARIN SAKLANMASI748

Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik

MADDE 26749

TARAFLARIN KİŞİLİK VEYA NİTELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK749

I-AKTİF TARAFTA DEĞİŞİKLİK751

A-AKTİF TARAFIN GERÇEK KİŞİ OLMASI751

1-ÖLÜM SEBEBİYLE KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ752

2-DAVAYI TAKİP EHLİYETİNDE DEĞİŞİKLİK756

3-UYUŞMAZLIK KONUSU TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN EL DEĞİŞTİRMESİ757

B-AKTİF TARAFIN TÜZEL KİŞİ OLMASI758

II-PASİF TARAFTA DEĞİŞİKLİK759

III-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARININ
 DURUMU762

IV-DAVACIYA TEBLİGAT YAPILAMAMASI765

V-YENİLEME SÜRESİ VE USUL768

A-YENİLEME SÜRESİ768

B-YENİLEMEDE USUL770

Yürütmenin Durdurulması

MADDE 27771

İLK DERECE İDARİ YARGI YERLERİNDE AÇILAN DAVALAR DOLAYISIYLA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI772

I-İDARİ DAVA AÇILMASININ İDARİ İŞLEMİN
 YÜRÜTÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ774

A-DANIŞTAY’DA VE İDARE MAHKEMELERİNDE İDARİ DAVA AÇILMASI774

B-VERGİ MAHKEMELERİNDE İDARİ DAVA AÇILMASI775

II-YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ KOŞULLARI779

III-YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA DAİR KARARLARIN
 NİTELİĞİ VE DAVA KONUSU İŞLEM ÜZERİNDE ETKİSİ789

IV-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLERİ HAKKINDA
 VERİLEN KARARLARA İTİRAZ790

Kararların Sonuçlar

MADDE 28795

İDARİ YARGI KARARLARININ GEREKLERİNİN YERİNE
GETİRİLMESİ796

I-İNFAZ YÖNTEMİNİN DAVA TÜRÜNE BAĞLILIĞI797

II-İPTAL DAVALARINDA VERİLEN KARARLARIN İNFAZI799

A-İNFAZI 28’İNCİ MADDEYE GÖRE OLAN KARARLAR802

1-ESASA İLİŞKİN KARARLAR803

2-YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA İLİŞKİN KARARLAR805

B-İNFAZ YÖNTEMİ807

1-İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI BAKIMINDAN KURAL808

2-TARH, TAHAKKUK VE CEZA KESME İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALARDA VERİLEN KARARLARIN İNFAZI BAKIMINDAN KURAL813

C-İNFAZDA İMKANSIZLIK815

1-HUKUKİ İMKANSIZLIK816

2-MADDİ İMKANSIZLIK817

D-İNFAZ SÜRESİ818

E-ADEMİ İNFAZ820

1-ADEMİ İNFAZ SAYILAN HALLER820

a-Hiç İnfaz Etmeme820

b-Noksan İnfaz820

c-Hatalı İnfaz821

d-Geç İnfaz821

e-Muvazaalı İnfaz821

2-ADEMİ İNFAZIN BAŞLANGICI822

3-ADEMİ İNFAZIN YAPTIRIMI824

a-Tazminat824

aa-Ademi İnfazın Hizmet Kusuru Oluşturması825

ab-Ademi İnfaz Sebebiyle İdarenin Sorumluluğunun Kusursuz Sorumluluk İlkesine Dayalı Olması826

ac-Tazminat Davasında Süre827

b-Gecikme Faizi832

c-Yeniden İptal Edilme835

d-Cezai Yaptırım836

III-TAM YARGI DAVALARINDA VERİLEN KARARLARIN
 İNFAZI837

A-BELLİ MİKTAR İÇEREN KARARLARIN İNFAZI838

B-BELLİ MİKTAR İÇERMEYEN KARARLARIN İNFAZI840

Açıklama

MADDE 29843

Yanlışlıkların Düzeltilmesi

MADDE 30843

KARARIN AÇIKLANMASI, YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ843

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı Haller847

MADDE 31847

AÇIKLAMA847

I-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN
 HÜKÜMLERİNE GÖNDERME YAPILAN HALLER VE
 GÖNDERMELERİN KAPSAMI848

A-HAKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN MEMNUİYETİ VE REDDİ851

1-HAKİMİN DAVADAN MEMNUİYETİNE İLİŞKİN SEBEPLER852

a-Hakim, kendisine ait olan veyahut doğrudan doğruya
veya dolayısıyla ilgili olduğu davalara bakamaz853

b-Hakim, aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile, eşinin davasında (b bendi); kendisinin veya eşinin alt soyunun veya üst soyunun davasında (c bendi); kendisi ile evlatlık bağı bulunanın davasında (ç bendi); üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalkmış olsa dahi, kayın hısımlığı bulunanların davasında (d bendi); nişanlısının davasında (e bendi),  talep olmasa bile çekinmek zorundadır.,854

c-Hakim, iki taraftan birinin, diğerinin vekili, vasisi veya kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği davalara bakamaz855

2-HAKİMİN REDDİNE GEREKTİREN SEBEPLER VE
RET USULÜ855

a-Hakimin, davada, taraflardan birine öğüt vermiş veya
yol göstermiş olması856

b-Hakimin, davada iki taraf birine veya
üçüncü bir kişiye, kanun gerekmemesine karşın,
görüşünü açıklamış olması856

c-Hakimin, davada, tanık veya  bilirkişi, hakem veya
hakim sıfatıyla dinlenilmiş veya hakim veya hakem sıfatıyla hareket etmiş olması857

d-Dava, hakimin dördüncü derece dedahil yansoy hısımlarına aitse857

e-Hakimin, dava esnasında, iki taraftan biriyle davası
veya aralarında düşmanlık varsa857

3-ÇEKİNME VE RET İSTEMİNİN KARARA BAĞLANMASINDA USUL859

a-Danıştay’da Çekinme ve Ret859

b-Mahkemelerde Çekinme ve Ret860

4-HAKİMİN REDDİ İSTEMİNİN KARARA
BAĞLANMASI861

B-EHLİYET863

1-TANIM863

2-HAK EHLİYETİ864

3-FİİL EHLİYETİ865

a-Gerçek Kişiler865

b-Tüzel Kişiler868

ba-Özel Hukuk Tüzel Kişileri868

 • Kar Amacı Gütmeyen Özel Hukuk
  Tüzel Kişileri869
 • Kar Amacı Güden Özel Hukuk Tüzel Kişileri871

bb-Kamu Tüzel Kişileri883

bc-Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşlar veya
Tüzel Kişiliği Sona Erenlerle İlgili İdari Dava886

3-MENFAAT888

C-DAVANIN İHBARI  ve DAVAYA KATILMA888

1-DAVANIN İHBARI890

a.Tanımı890

b.Davanın İdari Yargı Yerince Re’sen İhbarı 891

c.Tarafların Davayı İhbarı892

2-DAVAYA KATILMA (MÜDAHALE)893

a-Asli Müdahale893

b-Fer’i Müdahale895

3-DAVAYA KATILMANIN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİNE
ETKİSİ898

D-KARŞILIK DAVA (DAVAYI MÜTEKABİLE)899

1-TANIM VE AMACI899

2-KOŞULLARI900

a-Esasa İlişkin Koşullar900

b-Usule İlişkin Koşulları900

3-KARŞILIK DAVANIN İDARİ YARGI İLE BAĞDAŞABİLİRLİĞİ900

E-FERAGAT VE KABUL902

1-TANIM902

2-KOŞULLARI VE YÖNTEMİ902

3-ZAMANI908

4-SONUÇLARI911

F-TARAFLARIN VEKİLLERİ913

1-TANIM913

2-İDARİ YARGI YERLERİNDE VEKİL OLABİLECEKLER VE VEKALETİN ŞEKLİ914

3-VEKALETİN KAPSAMI917

a-Vekilin Yapabileceği İşler918

b-Vekilin İzinle Yapabileceği İşlemler919

c-Vekilin Yapamayacağı İşlemler919

4-VEKALETİN SONA ERMESİ920

G-TEMİNAT921

1-TEMİNAT İSTENİLMESİNİ GEREKTİREN DURUM922

2-TEMİNAT GÖSTERMEK ZORUNDA OLANLAR923

3-TEMİNAT GEREKTİRMEYEN HALLER924

4- TEMİNAT TUTARI VE ŞEKLİ924

H-YARGILAMA GİDERLERİ925

1-YARGILAMA GİDERİ SAYILABİLECEK
MASRAFLAR925

2-YARGILAMA GİDERLERİNİN AİDİYETİ927

a-Kural927

b-İstisnalar930

c-Vekalet Ücretine Hükmedilmesi931

I-ADLİ YARDIM940

1-TANIMI VE YARARLANABİLECEK OLANLAR940

2-YARARLANMA KOŞULLARI941

a-Fakirlik Koşulu941

b-Haklılık Koşulu942

3-YÖNTEM942

4-KAPSAMI943

5-YARGILAMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ944

İ-DELİLLERİN TESPİTİ945

1-TANIM945

2-DELİLLERİN TESPİTİNİN İSTENİLEBİLECEĞİ YARGI YERİ945

3-DELİLLERİN TESPİTİNİN USULÜ947

J-BİLİRKİŞİ948

1-TANIMI948

2-BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASINI GEREKLİ KILAN DURUMLAR948

3-KİMLER BİLİRKİŞİ TAYİN EDİLEBİLİR954

4-BİLİRKİŞİLİĞİ KABUL ZORUNLULUĞU958

5-BİLİRKİŞİ TAYİNİNDE YÖNTEM VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ960

6-RAPOR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER966

7-BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BAĞLAYICILIĞI969

8- BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BAĞLAYICILIĞI 971

K-KEŞİF973

1-TANIM973

2-KEŞFE KARAR VERİLMESİ VE KEŞİF YÖNTEMİ974

L-DURUŞMANIN SUKUNU VE İNZİBATI İLE İLGİLİ KURALLAR976

M-ELEKTRONİK İŞLEMLER977

N-SES VE GÖRÜNTÜ NAKLEDİLMESİ YOLUYLA
DURUŞMA İCRASI979

II-VERGİ USUL KANUNUNA YAPILAN GÖNDERME980

VERGİ KANUNU: TANIMI VE YORUMU

A – VERGİ KANUNU TERİMİ983

B – VERGİ KANUNLARININ YORUMU984

VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN İSPATI                                                                                        

A-VERGİLENDİRMEDE İSPATI GEREKEN HUSUS989

1-GERÇEK MAHİYET ESASI989

2-MUVAZAA TÜRLERİ993

a-Adi (Basit – Mutlak) Muvazaa993

b-Nitelikli (Mevsuf – Nispi) Muvazaa993

aa-Aktin Niteliğinde (Vasfında) Muvazaa994

ab-Aktin Unsurlarından Birinde Muvazaa995

ac-Aktin Taraflarında Muvazaa996

B-İSPAT VASITALARI997

1-KANIT (DELİL)998

a-İkrar998

b-Karine1001

ba-Kanuni Karineler1001

bb-İçtihadın Kabul Ettiği Karineler1002

c-Resmi Kurum ve Mesleki Kuruluşlardan Alınan Bilgi ve Belgeler1005

ca-Bilirkişi Olarak Bilgi İsteme1005

cb-Vergiyle İlgili Muamelenin Tarafı Sıfatıyla Bilgi İsteme1006

cc-Görevleriyle İlgili Olarak Bilgi İsteme1006

d-Vergi İdaresinin İşlemleri1008

e-Yoklama Fişi ve İnceleme Tutanağı1009

f-El Defterleri1011

2-KANIT SERBESTİSİNİN SINIRLARI1011

a-Belli Kanıtlarla İspatlama Zorunluluğu1012

aa-Kanuni Defter ve Belgelerle İspatlama
Zorunluluğu1012

ab-Belli Şekilde Kanıtlama Zorunluluğu1014

b-Tanık (Şahit)1014

ba-Tanığın Vergiyi Doğuran Olayla İlgisi Tabii Bulunmalıdır1015

bb-Tanığın Vergiyi Doğuran Olayla İlgisi Açık
Olmalıdır1016

c-Vergilemede hukuki Değer Taşımayan Kanıtlar1018

ca-Yemin1018

cb-Kanıt Serbestisine İçtihadın Getirdiği
Sınırlamalar1018

d-Özel Hukuka İlişkin Kanıtlar1020

C-İSPAT KÜLFETİ1021

1-KURALIN İŞLEYİŞİ1022

a-Belge Düzenine Uyma Ödevi1023

b-Defter Tutma Ödevi1026

c-Bildirme Ödevi1027

d-Muhafaza ve İbraz Ödevi1027

2-AKSİNİN İDDİA EDENCE KANITLANMASI GEREKEN HALLER1031

a-İktisadi İcaplar1031

b-Ticari İcaplar1032

c-Teknik İcaplar1033

d-Olayın Özelliğine Göre Normal ve Mutad Sayılması Gereken Durum1035

İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ DAVALARDA YETKİ VE BAĞLANTI İLE GÖREVSİZLİK VE
YETKİSİZLİK HALLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

İdari Davalarda Genel Yetki

MADDE 321039

Kamu Görevli ile İlgili Davalarda Yetki

MADDE 331039

Taşınmaz Mallara ve Kamu İdarelerine İlişkin Davalarda Yetki

MADDE 341039

Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki

MADDE 351040

Tam Yargı Davalarında Yetki

MADDE 361040

Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki

MADDE 371040

Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlemler

MADDE 431041

Merci Tayini

MADDE 441041

AÇIKLAMA1042

YETKİLİ İDARİ YARGI YERİ1042

I-İDARİ DAVALARDA GENEL YETKİ1043

II-KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ DAVALARDA YETKİ1046

A-ATAMA VE NAKİLLERLE İLGİLİ DAVALAR1046

B-GÖREVE SON VERME HALİNDE YETKİ1048

C-3’ÜNCÜ FIKRADA ÖNGÖRÜLEN DURUMLAR1050

D-4’ÜNCÜ FIKRADA ÖNGÖRÜLEN DURUMLAR1050

III-TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ1051

IV-MAHALLİ İDARELERE İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ1052

V-TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ1053

VI-TAM YARGI DAVALARINDA YETKİ1053

A-İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARINDA YETKİ1054

B-İDARİ EYLEMDEN DOĞAN TAM YARGI DAVALARINDA YETKİ1054

C-DİĞER HALLERDE YETKİ1056

VII-VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİ1056

A-TARH, TAHAKKUK VE CEZA KESME İŞLEMLERİNİ KONU EDİNEN İDARİ DAVALARDA YETKİ1057

B-GÜMRÜK VERGİLERİNDE VE VERGİ HATALARINDA YETKİ1058

C-AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ1059

D-DİĞER UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ1060

VIII-GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALLERİNDE YAPILACAK
 İŞLEMLER1061

IX-MERCİ TAYİNİ1063

A-TANIMI VE KOŞULLARI1063

B-USUL1064

Bağlantılı Davalar

MADDE 381065

Bağlantının Danıştayca İncelenmesi

MADDE 391065

Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi

MADDE 401066

Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi

MADDE 411066

Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar

MADDE 421066

BAĞLANTILI DAVALAR1066

I-TANIM1066

II-KOŞULLARI1067

A-KANUNUN ARADIĞI KOŞULLAR1067

B-DİĞER KOŞULLAR1069

III-BAĞLANTI HAKKINDA KARAR1071

A-KARAR1071

B-DANIŞTAY’IN İNCELEMESİ1072

C-BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN İNCELEMESİ1074

D-KARARLARIN KESİNLİĞİ1074

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- A

Kararlara Karşı Başvuru Yolları

İLK DERECE İDARİ YARGI YERLERİNCE,
6545 SAYILI KANUNDA KURULMASI ÖNGÖRÜLEN
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN (İSTİNAF MAHKEMELERİNİN) TÜM YURTTA GÖREVE BAŞLADIKLARI 20 TEMMUZ 2016
GÜNÜNDEN SONRA VERİLEN KARARLAR BAKIMINDAN
UYGULANACAK BÖLÜM.

İstinaf

MADDE 451077

Temyiz

MADDE 461078

Temyiz Edilemeyecek Kararlar

MADDE 471079

Temyiz Dilekçesi

MADDE 481079

Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar

MADDE 491080

Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem

MADDE 501081

AÇIKLAMA1081

I-İSTİNAF VE TEMYİZ BAŞVURULARI1081

A-ÜST İDARİ YARGI YERLERİ1082

B-İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KONUSU VE TEMYİZ BAŞVURUSUNUN KONUSUNDAN FARKI1082

1-      İSTİNAF BAŞVURUSUNA KONU EDİLEBİLECEK KARARLAR1084

a-Davanın Esası Hakkında verilenKararlar1084

b- Usule ilişkin kararlar1085

c-Yargılamanın yenilenmesi istemleri hakkında verilen kararlar1086

2-İSTİNAF BAŞVURUSUNA KONU EDİLEMEYECEK KARARLAR1086

a-Nihai Kararlar1086

b-Nihai Olmayan Kararlar1088

C-TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLEBİLECEK KARARLAR1090

1- Esasa İlişkin Kararlar1090

2-Usule İlişkin Kararlar1092

Ç- TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLEMEYECEK KARARLAR1092

1-Nihai Kararlar1092

2-Nihai Olmayan Kararlar1094

D-İSTİNAF VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEK OLANLAR1094

E-İSTİNAF VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNİN DÜZENLENİŞİ1098

1-DİLEKÇENİN ŞEKLİ.1098

2-BİRDEN FAZLA KARARIN İSTİNAF VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLMESİ1103

3-İSTİNAF VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNDE USULE AYKIRILIK YAPILMASI1103

F-HARÇ VE POSTA ÜCRETİ1104

G-İSTİNAF VE TEMYİZ SÜRELERİ1105

H-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNMA GEREĞİ1110

I-DURUŞMA1113

II-İSTİNAF VE TEMYİZ İNCELEMELERİ ÜZERİNE
 VERİLEBİLECEK KARARLARI1114

A-GÖREV VE YETKİ DIŞINDA İŞE BAKILMIŞ OLMASI1115

B-HUKUKA AYKIRI KARAR VERİLMİŞ OLMASI1115

1-MADDİ UYUŞMAZLIĞIN VE BU UYUŞMAZLIKLA İLGİLİ OLAYLARIN SAPTANMASINDA HATA1117

2-MADDİ UYUŞMAZLIĞIN VE OLAYLARIN HUKUKİ NİTELEMESİNDE HATA1118

3-HATALI HUKUK KURALI UYGULANMASI1122

4-UYUŞMAZLIĞA UYGULANAN HUKUK KURALININ HATALI YORUMLANMASI1124

5-HUKUK KURALININ OLAYA HATALI
UYGULANMASI1125

C-USUL HÜKÜMLERİNE UYGULANMASINDA KARARI ETKİLEYECEK NİTELİKTE HATA VE EKSİKLİK BULUNMASI1125

III-İSTİNAF VE TEMYİZ BAŞVURULARININ KARARA
 BAĞLANMASI1134

A-İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KARARA BAĞLANMASI1134

B-TEMYİZ BAŞVURUSUNUN KARARA BAĞ­LANMASI1145

IV-BOZMA KARARI ÜZERİNE VERİLEBİLECEK KARARLAR
 VE SONUCU1149

A-ALT DERECE İDARİ YARGI YERİNİN BOZMA KARARINA UYMASI1150

1-UYMA KARARININ NİTELİĞİ VE BAĞLAYICILIĞI1150

2-UYMA KARARI ÜZERİNE VERİLEBİLECEK KARARLAR1153

3-BOZMA KARARINA UYULARAK VERİLEN
KARARIN TEMYİZİ1156

B-BOZMA KARARINA DİRENİLMESİ (İLK KARARDA
ISRAR EDİLMESİ)1157

1-ISRAR KARARI VE NİTELİĞİ1157

2-ISRAR KARARININ TEMYİZİ VE DAVA DAİRELERİ KURULLARININ İNCELEMESİ1160

V-TEMYİZEN VERİLEN KARARLAR ÜZERİNE YAPILACAK
 İŞLEM1163

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – B

Kararlara Karşı Başvuru Yolları

İLK DERECE İDARİ YARGI YERLERİNCE, 6545 SAYILI
KANUNDA KURULMASI ÖNGÖRÜLEN BÖLGE İDARE
MAHKEMELERİNİN TÜM YURTTA GÖREVE BAŞLADIKLARI 20 TEMMUZ 2016 GÜNÜNDEN ÖNCE VERİLEN KARARLAR 
BAKIMINDAN UYGULANACAK BÖLÜM.

İtiraz

MADDE 451167

Temyiz

MADDE 461168

Temyiz Edilemeyecek Kararlar

MADDE 471168

Temyiz Dilekçesi

MADDE 481168

Kararın Bozulması

MADDE 491170

Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem

MADDE 501170

AÇIKLAMA1170

I-İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARI1170

A-ÜST İDARİ YARGI YERLERİ1171

B-İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARINA KONU
KARARLAR1171

1-İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARINA KONU OLABİLECEK KARARLAR1173

2-İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARINA KONU EDİLEMEYECEK KARARLAR1175

a-Nihai Kararlar1175

b-Nihai Olmayan Kararlar1178

C-İTİRAZ VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEK OLANLAR1180

D-İTİRAZ VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNİN DÜZENLENİŞİ1183

1-DİLEKÇENİN ŞEKLİ1183

2-BİRDEN FAZLA KARARIN İTİRAZA VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLMESİ1186

3-İTİRAZ VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNDE USULE AYKIRILIK YAPILMASI1186

E-HARÇ VE POSTA ÜCRETİ1187

F-İTİRAZ VE TEMYİZ SÜRELERİ1188

G-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE
BULUNMA GEREĞİ1192

H-DURUŞMA1195

II-KARARIN BOZULMASINI GEREKTİREN NEDENLER1195

A-GÖREV VE YETKİ DIŞINDA İŞE BAKILMIŞ OLMASI1196

B-HUKUKA AYKIRI KARAR VERİLMİŞ OLMASI1196

1-MADDİ UYUŞMAZLIĞIN VE BU UYUŞMAZLIKLA İLGİLİ OLAYLARIN HATALI SAPTANMASI1197

2-MADDİ UYUŞMAZLIĞIN VE OLAYLARIN HUKUKİ NİTELEMESİNDE HATA1198

3-HATALI HUKUK KURALI UYGULANMASI1202

4-UYUŞMAZLIĞA UYGULANAN HUKUK KURALININ HATALI YORUMLANMASI1203

5-HUKUK KURALININ OLAYA HATALI
UYGULANMASI1204

C-USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMIŞ OLUNMASI1204

III-İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARININ KARARA
 BAĞLANMASI1212

A-İTİRAZ BAŞVURUSUNUN KARARA
BAĞLANMASI1212

B-TEMYİZ BAŞVURUSUNUN KARARA
BAĞLANMASI1214

IV-BOZMA KARARI ÜZERİNE VERİLEBİLECEK
 KARARLAR VE SONUCU1216

A-MAHKEMENİN BOZMA KARARINA UYMASI1217

1-UYMA KARARININ NİTELİĞİ VE BAĞLAYICILIĞI1217

2-UYMA KARARI ÜZERİNE VERİLEBİLECEK KARARLAR1220

3-BOZMA KARARINA UYULARAK VERİLEN
KARARIN TEMYİZİ1223

B-BOZMA KARARINA DİRENİLMESİ
(İLK KARARDA ISRAR EDİLMESİ)1225

1-ISRAR KARARI VE NİTELİĞİ1225

2-ISRAR KARARININ TEMYİZİ VE DAVA DAİRELERİ KURULLARININ İNCELEMESİ1227

V-TEMYİZEN VERİLEN KARARLAR ÜZERİNE YAPILACAK
 İŞLEM1230

Kanun Yararına Temyiz

MADDE 511231

AÇIKLAMA1231

I-HUKUKİ NİTELİĞİ1232

II-KANUN YARARINA TEMYİZİN KOŞULLARI1233

A-KARAR MADDEDE YAZILI İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLMİŞ OLMALIDIR1236

B-KARAR NİHAİ NİTELİKTE OLMALIDIR1236

C-KANUN YARARINA TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLECEK KARAR KESİN YA DA İSTİNAF VEYA
TEMYİZ İNCELEMESİNDEN GEÇMEDEN KESİNLEŞMİŞ OLMALIDIR1237

1-İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNİN
KARARLARI1237

 1. a) İstinaf Yolu Açık Olmayan İdare ve Vergi Mahkemesi Kararları1237

b)İstinaf İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen İdare ve Vergi Mahkemesi Kararları1238

 1. c) İdare Mahkemelerinin Temyize Tabi Olan; Ancak,
  Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen
  Kararları1238

2-BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI1239

a)Temyiz Yolu Açık Olmayan Bölge İdare Mahkemesi Kararları1239

b)Bölge İdare Mahkemelerinin Temyiz İncelemesinden Geçmeden Kesinleşen Kararları1239

3-DANIŞTAYIN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK VERDİĞİ KARARLAR1240

D-KARAR, HUKUKA AYKIRI BİR SONUCU İFADE ETMELİDİR1240

III-KANUN YARARINA TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNMA
 YETKİSİ1242

IV-KANUN YARARINA TEMYİZ BAŞVURUSU VE KARARA
 BAĞLANMASI1243

V-BOZMA KARARININ HUKUKSAL SONUÇ VE ETKİLERİ1244

Temyiz veya İstinaf İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması

MADDE 521245

KANUN YOLLARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
MÜESSESESİ1245

I-İLK DERECE İDARİ YARGI KARARININ DAVAYA KONU
 İDARİ İŞLEM YÜRÜTÜLEBİLİRLİĞİ (İCRAİLİĞİ)NE
 ETKİSİ1247

II‑DAVANIN (KISMEN VEYA TAMAMEN) KABULÜNE
 İLİŞKİN KARARLARIN YÜRÜTÜLMELERİNİN
 DURDURULMASI1249

A-DAVANIN (KISMEN VEYA TAMAMEN) KABULÜNE İLİŞKİN KARARLAR1249

B-YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA İLİŞKİN KOŞULLAR1250

C-YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA DAİR
KARARIN İLK DERECE İDARİ YARGI YERİNİN KANUN YOLU BAŞVURUSUNA KONU EDİLEN KARARININ İNFAZ EDİLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ1251

III‑DAVANIN (KISMEN VEYA TAMAMEN) REDDİNE DAİR
 KARARLARIN KANUN YOLU BAŞVURUSUNA KONU
  EDİLMESİ DOLAYISIYLA YÜRÜTMENİN
 DURDURULMASI1252

IV-YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLERİ HAKKINDA
 ÜST İDARİ YARGI YERİNCE VERİLEN KARARLARA
 İTİRAZIN OLANAKSIZLIĞI1255

Yargılamanın Yenilenmesi

MADDE 531257

Kararın Düzeltilmesi

MADDE 541258

Yargılamanın Yenilenmesine (ve Kararın Düzeltilmesine) İlişkin
Özel Hükümler

MADDE 551259

I-KARARIN DÜZELTİLMESİ (6545 sayılı Kanunda kurulması
 öngörülen bölge idare mahkemelerinin tüm Yurtta göreve
 başladıkları tarihten önce ilk derece idari yargı yerlerince
 verilen kararlar bakımından)1259

A-KONUSU1260

B-DİLEKÇENİN DÜZENLENMESİ1261

C-SÜRESİ1262

D-KARARIN DÜZELTİLMESİNİ GEREKTİ­REN
SEBEPLER1262

E-SAVUNMA VE İSTEMİN KARARA BAĞLAN­MASI1263

F-KARARIN DÜZELTİLMESİNİN İKİNCİ KEZ
İSTENİLMESİ 1263

II-YARGILAMANIN YENİLENMESİ1264

A-KONUSU1264

B-DİLEKÇENİN DÜZENLENMESİ1266

C-SÜRESİ1266

D-YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ1266

E-SAVUNMA VE İSTEMİN KARARA BAĞLANMASI1271

III –ANAYASA MAHKEMESİNE, YARGILAMANIN YENİLENMESİ
 SONUCU DOĞURAN, BİREYSEL BAŞVURU HAKKI1272

A)BAŞVURU KOŞULLARI1273

1) Başvurucu İle İlgili Koşullar1273

2) Tüm Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması1273

3) Diğer Koşullar1276

 1. a) Başvuru Süresi1276
 2. b) Dilekçenin Şekli1276
 3. c) Harç Ödeme Zorunluluğu1277
 4. B) BAŞVURU DİLEKÇESİNİN DİLEKÇENİN
  VERİLEBİLECEĞİ YERLER1277
 5. C) İHLALİN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER1277

IV-İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİNE,
 YARGILAMANIN YENİLENMESİ SONUCU DOĞURAN,
 BİREYSEL BAŞVURU HAKKI1279

A)BAŞVURU KOŞULLARI 1283

1)Başvurucu İle İlgili Koşullar1283

2)Başvurunun Yöneltileceği Tarafla İlgili Koşul ve Devletlerin Sorumluluğu1284

3)Tüm Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması Koşulu1284

4)Aykırılığın Ulusal Mahkemeler Önünde İleri Sürülmüş
Olması Koşulu1286

5)Başvuru Süresi1286

6)Dilekçenin Şekli ve Düzenlenmesi1287

7) Dilekçede Kullanılacak Dil Koşulu1289

 1. B) BAŞVURU DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ1289
 2. C) GEÇİCİ ÖNLEM TALEBİ1289
 3. D) ADİL TATMİN (TAZMİNAT) TALEBİ1290
 4. E) DOSTANE ÇÖZÜM1291
 5. F) DURUŞMA YAPILMASI1291
 6. G) ADLİ YARDIM TALEBİ1292
 7. H) KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI1292
 8. I) BÜYÜK DAİREYE BAŞVURU1293

İ) PİLOT KARAR1293

 1. J) KARARLARIN UYGULANMASI VE UYGULAMANIN DENETLENMESİ1294
 2. K) İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİNİN KARARININ, DAHA ÖNCE AYNI OLAY HAKKINDA İDARİ YARGI YERİNCE VERİLEN KARARLAR ÜZERİNDE ETKİSİ1294

1)İç Hukuk Yolları Tüketilmeden Yapılan Bireysel Başvurunun İdari Yargılama Sürecine Etkisi1297

2)İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin İçtihadının
Görülmekte Olan  İdari Davada Etkisi1300

 1. a) Mahkemenin önceki içtihadı, ulusal yargıcı,
  adil yargılama ilkesi bakımından ilgilendirebilir1300
 2. b) Mahkemenin içtihadı, idari yargıcı, idarenin işleminin veya eyleminin Sözleşmeye uygunluğu bakımından ilgilendirebilir1302

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Danıştayda Çekinme ve Ret

MADDE 561305

Mahkemelerde Çekinme ve Ret

MADDE 571305

İdari Davalarda Delillerin Tespiti

MADDE 581306

Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler

MADDE 591306

Tebliğ İşleri ve Ücretler

MADDE 601307

Çalışmaya Ara Verme

MADDE 611307

Nöbetçi Mahkemenin Görevleri

MADDE 621307

AÇIKLAMA1307

I-ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANI1307

II-NÖBETÇİ MAHKEMENİN OLUŞUMU1308

III-ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANINDA GÖRÜLECEK
 İŞLER1309

EK MADDE 11309

EK MADDE 21310

AÇIKLAMA1310

EK MADDE 31311

Kaldırılan Hükümler

MADDE 631311

GEÇİCİ MADDE 11311

GEÇİCİ MADDE 21311

GEÇİCİ MADDE 31311

GEÇİCİ MADDE 41311

GEÇİCİ MADDE 51312

GEÇİCİ MADDE (3622 sayılı Kanunun geçici maddesi)1312

4001 Sayılı Kanunla Getirilen Geçici Maddeler

GEÇİCİ MADDE 11312

GEÇİCİ MADDE 21312

6352 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde

GEÇİCİ MADDE 6 1312

6459 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde

GEÇİCİ MADDE 71313

6545 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde

GEÇİCİ MADDE 81313

Yürürlük

MADDE 641314

Yürütme

MADDE 651314

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMA1317

 • VUK.nun 371’inci maddesine uygun dilekçe örneği1319
 • VUK.nun 376’ncı maddesine uygun dilekçe örneği1320
 • VUK.nun Ek 1’inci maddesine uygun uzlaşma başvurusu dilekçesi örneği1321
 • VUK.nun 122’nci maddesine uygun düzeltme dilekçesi örneği1322
 • VUK.nun 124’üncü maddesine uygun şikayet başvuru­su dilekçesi örneği1323
 • Gümrük Kanununun 242’nci maddesine uygun itiraz başvurusuna
  ait dilekçe örneği1324
 • İYUK.nun 11’inci maddesi uyarınca üst makama baş­vuru dilekçesi örneği1326
 • İYUK.nun 11’inci maddesi uyarınca üst makama baş­vuru dilekçesi örneği1327
 • İptal davası için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun dilekçe
  ör­neği1328
 • İptal davası için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun dilekçe
  ör­neği1331
 • Düzenleyici işlemle uygulama işlemi için, İYUK.nun 7’nci maddenin 4’üncü fıkrasına uygun dava dilekçe ör­neği1334
 • İdari işlemin icrasından doğan zararın tazmini istemiyle açılan
  tam yargı davasına, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun dava
  dilekçesi ör­neği1337
 • İptal ve tam yargı davasının birlikte açılması durumunda,
  İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun dava dilekçesi ör­neği1339
 • İdari eylemden doğan zararın tazmini istemiyle açılan
  tam yargı davasına, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun
  dava dilekçesi ör­neği1341
 • Vergi uyuşmazlıkları için, İYUK.nun 3’üncü maddesine
  uygun dava dilekçesi ör­neği1343
 • Vergi mahkemesi için, İYUK.nun 3’üncü maddesine
  uygun dava dilekçesi ör­neği1346
 • Gümrük vergisi uyuşmazlıkları için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun dava dilekçesi ör­neği1349
 • Gümrük vergisi uyuşmazlıkları için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun dava dilekçesi ör­neği1352
 • İhtiyati haciz kararları için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun
  dava dilekçesi ör­neği1355
 • Ödeme emirleri için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun
  dava dilekçesi ör­neği1358
 • Haciz kararları için, İYUK.nun 3’üncü maddesine uygun
  dava dilekçesi ör­neği1361
 • İYUK.nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasına uygun dava dilekçesi
  ör­neği1363
 • İYUK.nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasına uygun dava dilekçesi örneği1366
 • Dilekçenin reddi üzerine davanın yenilenmesi dilekçesi örneği1370
 • Harç ve posta ücreti tamamlama dilekçesi örneği1372
 • İYUK.nun 6’ncı maddesi uyarınca işlemden kaldırılan dosyanın
  yeniden işleme konulması isteğine ilişkin dilekçe örneği1373
 • Savunma dilekçesi örneği1374
 • Yürütmenin durdurulması istemlerine ilişkin kararlara itiraz
  dilekçesi örneği1376
 • Hakimin Reddi İstemine İlişkin Dilekçe Örneği1378
 • Bilirkişiye İtiraza İlişkin Dilekçe Örneği1379
 • Bilirkişi Raporuna İtiraza İlişkin Dilekçe Örneği1381
 • Davaya katılma isteğine ilişkin dilekçe örneği1383
 • Davanın ihbarı isteği ile ilgili dilekçe örneği1385
 • İYUK.nun 26’ncı maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca işleme konulma dilekçesi örneği1387
 • İYUK.nun 26’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması isteğine ilişkin
  dilekçe örneği1388
 • İYUK.nun 29’uncu maddesi uyarınca yapılan açık­lama veya
  aykırılığın kaldırılması isteklerine ait dilekçe örneği1389
 • İYUK.nun 30’uncu maddesi uyarınca yapılan yanlışlıkların
  düzeltilmesi isteklerine ait dilekçe örneği1390
 • İYUK.nun 48’inci maddesi uyarınca düzenlenecek iti­raz ve
  temyiz dilekçesi örneği1391
 • Kararın düzeltilmesi istemlerine ilişkin dilekçe örneği1394
 • Yargılamanın yenilenmesi istemlerine ilişkin dilekçe örneği1396

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ, VERGİ MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ1403

YARARLANILAN KİTAP VE MAKALELER1409

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“İdari Yargılama Usulü Kanunu Yetkin Yayınları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: