İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Eser Niteliği Seçkin Yayıncılık

İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Eser Niteliği Seçkin Yayıncılık

 305,00

Stok kodu: 9789750281457 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750281457
Sayfa Sayısı196
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 65 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

İnternet sitelerinin ve web sayfalarının oluşturulması, belirli bir emek ve zaman gerektirmektedir. Ayrıca, bir bütün olarak internet siteleri, önemli bir ekonomik değeri ihtiva etmektedir. Bu bağlamda, internet sitelerinin ve web sayfalarının hukuki korumaya tabi tutulması, bilgi ve teknoloji çağının bir gerekliliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kitapta, fikrî haklar bağlamında internet sitelerinin ve web sayfalarının eser niteliği konusu ele alınmıştır. Birinci bölümde; internetin kısa tarihçesi ve teknik altyapısı incelenmiş, internet siteleriyle ve web sayfalarıyla ilgili genel bilgiler verilmiştir. Böylece, internet sitelerinin ve web sayfalarının doğru bir şekilde değerlendirilmesine yönelik temel bir anlayış oluşturulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde; internet sitelerinin ve web sayfalarının hukuki korumaya tabi tutulmasıyla ilgili daha sonraki kısımlarda yapılacak açıklamalara temel teşkil etmesi açısından, telif hakkı, telif hakkı korumasına tabi olma şartları, eser sahibi ve eser sahibinin hakları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. İnternet sitelerinin ve web sayfalarının hukuken korunmasında uygulanacak olan rejim ve kurallarla ilgili ortaya atılan en kapsamlı öneri, bunların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında, eser sayılmalarına yöneliktir. Bu nedenle kitabın üçüncü bölümünde; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu esas alınarak, internet sitelerinin ve web sayfalarının telif hakkı korumasından yararlanmasıyla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
Konu Başlıkları
.
İnternetin Kısa Tarihçesi ve Teknik Altyapısı
.
İnternet Siteleriyle ve Web Sayfalarıyla İlgili Genel Bilgiler
.
Telif Hakkı ve Telif Hakkı Korumasına Tabi Olma Şartları
.
Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları
.
İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Hukuken Korunması ve Bu Bağlamda Link Meselesi
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
15
GİRİŞ 
 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
İNTERNETİN KISA TARİHÇESİ, TEKNİK ALTYAPISI, İNTERNET SİTELERİYLE VE WEB SAYFALARIYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
 
 
§ 1. İNTERNETİN KISA TARİHÇESİ VE TEKNİK ALTYAPISI 
 
23
I. Ufak Bir Kıvılcımdan Uluslararası Bilgisayar ve İletişim Ağına Dönüşen ARPANET Projesinin Başlangıç Motivasyonu 
 
23
1. ARPANET’in Askerî Amaçlarla Başlatıldığı İddiası 
 
23
2. ARPANET’in Kaynak Paylaşımını Gerçekleştirmek İçin Akademik Amaçlarla Başlatıldığı İddiası 
 
24
II. ARPANET’i İnternet Yapan Teknik Altyapının Ortaya Çıkışı 
 
26
1. Devre Anahtarlamalı Telefon Sistemi Yerine Paket Anahtarlamalı İnternet Sisteminin Yürütülüşü 
 
26
2. IMP’lerin Kuruluşu ve İlk Bağlantı 
 
26
3. TCP/IP Sisteminin Devreye Girişi 
 
27
4. ARPANET’in İnternete Dönüşmesi 
 
28
III. WEB (World Wide Web–Dünyayı Saran Ağ) 
 
28
1. WEB’in İnternet Ortamına Girişi 
 
28
2. WEB’in Çalışma Prensipleri 
 
29
A. Html 
 
29
B. 
 
29
C. Uri ve Url 
 
30
IV. İnternetin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimine Kısa Bir Bakış 
 
30
§ 2. İNTERNET SİTELERİYLE VE WEB SAYFALARIYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
 
31
I. İnternetin Tanımı 
 
31
II. İnternet Sitesinin ve Web Sayfasının Tanımı 
 
31
1. İnternet Sitesi 
 
31
2. Web Sayfası 
 
32
III. İnternet Siteleriyle ve Web Sayfalarıyla İlgili Diğer Bazı Kavramların Tanımı 
 
32
1. Web Tarayıcısı 
 
32
2. Arama Motoru 
 
32
3. Sunucu (Server) 
 
33
4. İstemci (Client) 
 
33
5. Depolama (Hosting) 
 
33
6. Ön Belleğe Alma (Caching) 
 
33
7. Eşten Eşe Veri Paylaşımı (Peer–to–peer (p2p) file sharing) 
 
34
8. Link (Bağlantı/Çengel) 
 
34
IV. İnternet Alan Adı Sistemi 
 
35
1. İnternet Alan Adı Sisteminin İşleyiş Şekli 
 
35
2. İnternet Alan Adlarının Yapısı 
 
36
A. Ülke Birinci Derece Alan Adları 
 
37
B. Jenerik Birinci Derece Alan Adları 
 
37
C. İkinci Derece ve Alt Derece Alan Adları 
 
37
3. İnternet Alan Adlarıyla İlgili Yasal Mevzuat 
 
38
V. İnternet Servis Sağlayıcıları ve Yerine Getirdikleri Hizmetler 
 
38
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
TELİF HAKKI, TELİF HAKKI KORUMASINA TABİ OLMA ŞARTLARI,
 
 
ESER SAHİBİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI
 
 
§ 1. TELİF HAKKI 
 
41
I. Terminoloji Sorunu: Fikrî Mülkiyet Hakkı, Fikrî Hak, Telif Hakkı, Sınai Mülkiyet Hakkı (Sınai Hak) Kavramları 
 
41
1. Fikrî Mülkiyet Hakkı 
 
41
2. Fikrî Hak 
 
42
3. Telif Hakkı 
 
43
A. Türk Hukuku’nda Telif Hakkı Kavramı 
 
43
B. Ortak Hukuk’ta (Common Law) Telif Hakkı (Copyright) Kavramı 
 
44
4. Sınai Mülkiyet Hakkı (Sınai Hak) 
 
45
5. Değerlendirmelerimiz 
 
45
III. Telif Hakkı Bakımından Ülkesellik İlkesi 
 
47
IV. Telif Hakkı Korumasının Süreyle Sınırlı Olması 
 
49
1. Türk Hukuku’nda Koruma Süreleri 
 
49
2. Bern Sözleşmesi ve TRIPS Uyarınca Koruma Süreleri 
 
50
§ 2. TELİF HAKKI KORUMASINA TABİ OLMA ŞARTLARI 
 
50
I. Türk Hukuku Uyarınca Telif Hakkı Korumasına Tabi Olma Şartları 
 
50
1. Genel Olarak 
 
50
2. Eser Kavramı ve Eser Sayılma Şartları 
 
51
A. Genel Olarak 
 
51
B. Subjektif Unsur (Esasa İlişkin Şart) 
 
53
a. Genel Olarak 
 
53
b. Hususiyetin Şekilde mi Yoksa İçerikte mi Aranacağı Sorunu 
 
54
c. Hususiyetin Her Eser Türü İçin Farklılık Arz Etmesi 
 
55
d. Makine Kullanımı ve Hususiyet Bağının Kurulması 
 
56
C. Objektif Unsur (Şekle İlişkin Şart) 
 
57
a. Fikrî Ürünün Şekillenmesi Zorunluluğu 
 
57
b. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Sayılan Eser Kategorilerinden Birine Dahil Olma Koşulu 
 
59
aa. Eser Kategorilerinde Sınırlı Sayı İlkesi 
 
59
bb. Eser Kategorileri 
 
60
II. İngiliz Hukuku ve Amerikan Hukuku Uyarınca Telif Hakkı Korumasına Tabi Olma Şartları 
 
61
1. Orijinallik (Originality) Şartı 
 
62
A. İngiliz Hukuku’nda 
 
62
B. Amerikan Hukuku’nda 
 
63
2. Kaydedilme–Sabitlenme (Recorded–Fixed) Şartı 
 
64
A. İngiliz Hukuku’nda 
 
64
B. Amerikan Hukuku’nda 
 
65
§ 3. ESER SAHİBİ 
 
66
I. Genel Olarak 
 
66
II. Eser Sahipliği Karineleri 
 
67
1. Sahibinin Adı Belirtilen Eserlerde 
 
67
2. Sahibinin Adı Belirtilmeyen Eserlerde 
 
68
III. Tüzel Kişilerin ve Çalıştıranların Durumu 
 
69
1. Türk Hukuku’nda 
 
69
2. İngiliz Hukuku’nda ve Amerikan Hukuku’nda 
 
72
IV. Birden Fazla Kişinin Eser Sahipliği 
 
73
1. Ortak Eser Sahipliği (Eser Ortaklığı) 
 
73
2. Birlikte Eser Sahipliği (Eser Sahipleri Birliği) 
 
75
§ 4. ESER SAHİBİNİN HAKLARI 
 
76
I. Manevi Haklar 
 
77
1. Umuma (Kamuya) Arz Yetkisi 
 
79
2. Adın Belirtilmesi Yetkisi 
 
80
3. Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetme Yetkisi 
 
81
4. Eserin Malikinden ve Zilyedinden Eserden Yararlanmayı Talep Etme Yetkisi 
 
82
II. Mali Haklar 
 
82
1. İşleme Hakkı 
 
84
2. Çoğaltma Hakkı 
 
85
3. Yayma Hakkı 
 
86
4. Temsil Hakkı 
 
89
5. Umuma (Kamuya) İletim Hakkı 
 
91
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
İNTERNET SİTELERİNİN VE WEB SAYFALARININ
 
 
TELİF HAKKI KORUMASINDAN YARARLANMASI
 
 
§ 1. İNTERNET SİTELERİNİN VE WEB SAYFALARININ HUKUKEN KORUNMASI 
 
95
I. İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Anlamında Eser Sayılarak Korunması 
 
95
1. İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Eser Niteliği 
 
95
2. İnternet Sitelerinin Bir Bütün Olarak mı Yoksa Web Sayfalarının Tek Tek mi Korunacağı Sorunu 
 
98
3. İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Mevcut Eser Türlerinden Birine Göre mi Yoksa Yeni Bir Eser Türü Sayılarak mı Korunacağı Sorunu 
 
99
A. İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Bilgisayar Programı Olarak Korumaya Tabi Tutulması 
 
99
a. Bilgisayar Programlarının Eser Niteliği 
 
99
b. Bilgisayar Programlarının İnternet Siteleriyle ve Web Sayfalarıyla Karşılaştırılması 
 
100
B. İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Sinema Eseri Olarak Korumaya Tabi Tutulması 
 
102
a. Sinema Eserlerinin Hukuki Niteliği 
 
102
b. Sinema Eserlerinin İnternet Siteleriyle ve Web Sayfalarıyla Karşılaştırılması 
 
103
C. İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Veri Tabanı Olarak Korumaya Tabi Tutulması 
 
104
a. Veri Tabanlarının Eser Niteliği 
 
104
b. Veri Tabanlarının İnternet Siteleriyle ve Web Sayfalarıyla Karşılaştırılması 
 
106
D. İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Multimedya Eser Olarak Korumaya Tabi Tutulması 
 
108
a. Multimedya Eser 
 
108
b. Multimedya Eserlerin İnternet Siteleriyle ve Web Sayfalarıyla Karşılaştırılması 
 
110
c. Birer Multimedya Eser Olarak İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Mevcut Eser Türlerinden Birine Göre mi Yoksa Yeni Bir Eser Türü Sayılarak mı Korunacağı Sorunu 
 
111
aa. Birer Multimedya Eser Olarak İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Mevcut Eser Türlerinden Birine Göre Korunması Görüşü 
 
112
bb. Birer Multimedya Eser Olarak İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Yeni Bir Eser Kategorisi Oluşturularak Korunması Görüşü 
 
116
aaa. Yeni Bir Eser Kategorisi Olarak Multimedya Eserler 
 
116
aaaa. Genel Olarak 
 
116
bbbb. Hususiyetin Tespiti 
 
119
cccc. Eser Sahibinin Belirlenmesi 
 
120
bbb. İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Yeni Eser Kategorisi Multimedya Eserler Kapsamında Korumaya Tabi Tutulması 
 
126
4. İnternet Sitelerinde ve Web Sayfalarında Eser Sahipliği 
 
126
A. Genel Olarak 
 
126
B. İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Eser (İstisna) Sözleşmesi Kapsamında Meydana Getirilmesi Durumunda Eser Sahipliği 
 
128
II. İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Tasarım Olarak Korunması 
 
134
§ 2. İNTERNET SİTELERİNİN VE WEB SAYFALARININ KORUNMASI BAĞLAMINDA LİNK MESELESİ 
 
140
I. Link Kavramı 
 
140
II. Link Türleri ve Link Oluşturulması Neticesinde Ortaya Çıkabilecek Hak İhlalleri 
 
142
1. Yüzeysel (Surface) Link 
 
142
A. Yüzeysel (Surface) Link Oluşturulması 
 
142
B. Yüzeysel (Surface) Link Oluşturulmasının Hak İhlalleri Bakımından Değerlendirilmesi 
 
142
2. Derin (Deep) Link 
 
145
A. Derin (Deep) Link Oluşturulması 
 
145
B. Derin (Deep) Link Oluşturulmasının Hak İhlalleri Bakımından Değerlendirilmesi 
 
146
a. Genel Olarak 
 
146
b. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “Nils Svensson and Others v Retriever Sverige AB” Kararı 
 
148
3. Gömülü (Embedded–Inline–Hot) Link 
 
151
A. Gömülü (Embedded–Inline–Hot) Link Oluşturulması 
 
151
B. Gömülü (Embedded–Inline–Hot) Link Oluşturulmasının Hak İhlalleri Bakımından Değerlendirilmesi 
 
152
4. Çerçeveleme (Framing) 
 
155
A. Çerçeveleme (Framing) Oluşturulması 
 
155
B. Çerçeveleme (Framing) Oluşturulmasının Hak İhlalleri Bakımından Değerlendirilmesi 
 
156
a. Genel Olarak 
 
156
b. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “VG Bild–Kunst v Stiftung Preußischer Kulturbesitz” Kararı 
 
157
SONUÇ 
 
163
Kaynakça 
 
177
Kavram Dizini 
 
193

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“İnternet Sitelerinin ve Web Sayfalarının Eser Niteliği Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: