Kaçakçılık Suçları ve Gümrük Kabahatleri Seçkin Yayıncılık

Kaçakçılık Suçları ve Gümrük Kabahatleri Seçkin Yayıncılık

 650,00

Stok kodu: 9789750278037 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıHaziran 2022
ISBN9789750278037
Sayfa Sayısı860
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Bu kitapta, ülkemizin dış ticaretinde önemli yeri olan ve gümrük idarelerinin uygulamalarına esas aldığı 4458 sayılı Gümrük Kanununda düzenlenen gümrük kabahatleri ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda düzenlenen kaçakçılık suçlarının anlatımına yer verilmiştir.
Kitabın birinci kısmında; Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu ele alınmıştır. Kanunun tanımlarına, kaçakçılık suçlarına, suçu etkileyen nedenlere, kanunun usul hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca, bu kanunun uygulamasında önemli olan Türk Ceza Kanununun genel hükümlerinden de ana hatlarıyla bahsedilmiştir.
Kitabın ikinci kısmında ise; gümrük idarelerinin Gümrük Kanunu ve ona dayalı olarak çıkarılan ikincil idari düzenlemeleri dikkate alarak yaptıkları; gümrük vergileri tahakkuk ve tahsil işlemlerine, Kanunda düzenlenen kabahat fiillerine karşılık aldıkları para cezası kararlarına ve yine bu Kanuna göre alınan hukuki sonuç doğurucu kararlara karşı; gümrük idarelerine uzlaşma, itiraz, kararların tebliğ usul ve esasları, idari yargıya başvurma, mahkeme kararlarının uygulanması, Kanunda düzenlenen kabahat fiilleri ve Kabahatler Kanunu genel hükümlerinin bunlara uygulanması konuları işlenmiştir.
Anlatımlarda ağırlıklı olarak; gümrük idaresinin gerek Gümrük Kanunu gerekse Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun uygulanmasından kaynaklanan başta yükümlüler olmak üzere onlar adına iş takip eden temsilcileri arasında yaşanan uyuşmazlıkların neler olduğuna, bunların idari ve adli süreçlerine, bu süreçlerin sonuçlarına Yargıtay ve Danıştay’ın konuyla ilgili verdiği ve içtihat mahiyetinde olan kararlarına da yer vermek suretiyle değinilmiştir. Yine yazarın yıllar içinde edindiği tecrübeleri ışığında, anlatımlarda örnekler verilmek suretiyle konu daha anlaşılır kılınmıştır.
Konu Başlıkları
.
Kaçakçılık Suçları ve Davaları
.
Gümrük Kabahatleri ve Davaları
.
Gümrük Vergi ve Para Cezalarına Karşı Uzlaşma–İtiraz Yolları
.
Gümrük Uyuşmazlıklarının İdari Yargıda Çözümü
.
Yargıtay ve Danıştay Kararları
.
Uygulamadan Örneklerle Açıklamalı Anlatım
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Birinci Kısım
 
 
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA DÜZENLENEN
 
 
SUÇLAR VE USUL HÜKÜMLERİ
 
 
Birinci Bölüm
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA 6455 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 
 
37
II. 5607 SAYILI KANUNDA 2013 YILINDAN SONRA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
 
40
A. 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 
 
40
B. 6770 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikler 
 
41
C. KHK/690 ile Yapılan Değişiklikler 
 
42
D. 7061 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 
 
42
E. 7077 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 
 
42
F. KHK/700 ile Yapılan Değişiklikler 
 
43
G. 7148 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 
 
43
H. 7161 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 
 
43
I. 7186 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 
 
43
İ. 7242 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 
 
44
J. 7244 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 
 
45
K. 7255 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 
 
45
L. 7318 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 
 
46
M. 7341 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 
 
46
III. KANUNUN AMACI 
 
47
IV. TANIMLAR 
 
48
A. Gümrük Vergileri 
 
48
B. Gümrüklenmiş Değer 
 
48
C. Akaryakıt 
 
50
D. Kaim Değer 
 
50
İkinci Bölüm
 
 
TÜRK CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLER
 
 
I. CEZA KANUNLARININ ZAMAN VE YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 
 
51
A. Zaman Bakımından Uygulama 
 
51
B. Yer Bakımından Uygulama 
 
54
II. SUÇA TEŞEBBÜS 
 
55
A. Teşebbüsün Şartları 
 
55
1. Suç İşleme Kastının Bulunması 
 
55
2. Elverişli Hareketlerin Yapılması 
 
55
3. Doğrudan Doğruya Suçun İcrasına Başlanmış Olması 
 
56
4. Elde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması 
 
57
B. İşlenemez Suça Teşebbüs (Teşebbüse Elverişsizlik) 
 
59
III. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 
 
59
IV. SUÇA İŞTİRAK 
 
61
A. Faillik 
 
61
B. Azmettirme 
 
63
C. Yardım Etme 
 
64
D. Suça İştirakte Bağlılık Kuralı 
 
70
E. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 
 
71
V. İÇTİMA 
 
72
VI. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
 
76
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
 
76
B. Eşya Müsaderesi 
 
77
C. Kazanç Müsaderesi 
 
80
D. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
 
81
E. Bazı Kaçakçılık Suçlarından Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna Duyurulması 
 
83
VII. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN SEBEPLER 
 
84
A. Genel Açıklamalar 
 
84
B. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 
 
84
C. Af 
 
85
1. Genel Af 
 
85
2. Özel Af 
 
86
D. Zamanaşımı 
 
87
1. Dava Zamanaşımı 
 
87
2. Ceza Zamanaşımı 
 
89
E. Şikayetten Vazgeçme 
 
90
F. Ön Ödeme 
 
91
VIII. CEZAYA ETKİLİ HALLER 
 
93
A. Cezayı Ağırlatıcı Nedenler 
 
93
1. Kanunda Tanımlanan Suçların Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 
 
93
2. Toplu Kaçakçılık 
 
93
3. Kanunda Tanımlanan Suçların, Kaçakçılık Fiillerini Önlemek, İzlemek, Araştırmak ve Soruşturmakla Görevli Kişiler Tarafından veya Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıklardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 
 
100
4. Kaçakçılık Fiillerini Önlemek, İzlemek ve Araştırmakla Görevli Olanların Suçların İşlenmesine Kasten Göz Yumması 
 
102
5. Kusur Yeteneği Olmayanları Suçun İşlenmesinde Araç Olarak Kullanma 
 
103
6. Üstsoy ve Altsoy İlişkisinden Doğan Nüfuz Kullanılmak Suretiyle Suça Azmettirme veya Çocukların Suça Azmettirilmesi 
 
104
7. Devlet ve Kamu Güvenliği Aleyhine Kaçakçılık Yapılması 
 
104
8. Suçta Tekerrür 
 
106
9. Kaçak Akaryakıt Satışının, 3’üncü Maddenin On Dördüncü Fıkrasında Belirtildiği Şekilde Sabit ya da Seyyar Tank, Düzenek veya Ekipman Kullanılarak Gerçekleştirilmesi 
 
107
10. Kaçakçılığa Konu Eşyanın Akaryakıt, Tütün, Tütün Mamulleri, Etil Alkol, Metanol ve Alkollü İçkiler Olması Durumu 
 
107
11. Kaçakçılık Suçlarına Konu Eşyanın Değerinin Fahiş Olması 
 
107
B. Etkin Pişmanlık 
 
107
1. Suçlara İştirak Eden Kişinin, Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmadan Önce, Etkin Pişmanlık Göstermesi 
 
108
2. Kişinin, Suç Resmi Makamlar Haberdar Olduktan Sonra, Etkin Pişmanlık Göstermesi 
 
111
3. Kaçakçılık Suçu İşleyen Kişinin Soruşturma ve Kovuşturma Evresi Sona Erinceye Kadar Etkin Pişmanlık Göstermesi 
 
112
C. Cezayı Hafifleten Nedenler 
 
114
1. Suç İşlemeye Azmettirenin Ortaya Çıkmasını Sağlama 
 
114
2. Kaçakçılık Suçlarına Konu Eşyanın Değerinin Hafif Olması 
 
114
Üçüncü Bölüm
 
 
KAÇAKÇILIK SUÇLARI
 
 
I. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTMAKSIZIN ÜLKEYE EŞYA SOKMA SUÇU 
 
117
A. Suçun Kanuni Tanımı 
 
117
B. Genel Açıklamalar 
 
117
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği 
 
118
D. Fail 
 
120
E. Maddi Unsur 
 
120
F. Manevi Unsur 
 
125
G. Suça Teşebbüs 
 
126
H. İştirak 
 
126
I. İçtima 
 
126
İ. Suçun Yaptırımı 
 
127
II. GÜMRÜK KAPILARI DIŞINDAN ÜLKEYE EŞYA SOKMA SUÇU 
 
127
A. Suçun Kanuni Tanımı 
 
127
B. Genel Açıklamalar 
 
127
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği 
 
128
D. Fail 
 
129
E. Maddi Unsur 
 
129
F. Manevi Unsur 
 
130
G. Teşebbüs 
 
131
H. Suça İştirak 
 
131
I. İçtima 
 
131
İ. Suçun Yaptırımı 
 
131
III. ALDATICI İŞLEM VE DAVRANIŞLARLA GÜMRÜK VERGİLERİ KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMEKSİZİN ÜLKEYE EŞYA SOKMA SUÇU 
 
132
A. Suç Sayılan Fiiller 
 
132
B. Genel Açıklamalar 
 
132
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği 
 
132
D. Suçun Faili 
 
133
E. Suçun Maddi Unsuru 
 
133
1. Sahte Belge Kavramı 
 
135
2. Gümrük İşlemlerinin BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) Yazılımı ile Yapılmasının Suçun Maddi Unsuruna Etkisi 
 
142
F. Suçun İcrası 
 
144
1. Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla; Gümrük Vergileri Tamamen veya Kısmen Ödenmeksizin Ülkeye Eşya Sokulması 
 
144
2. Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla; Gümrük Vergileri Ödenmediği Halde Ödenmiş Gösterilerek Ülkeye Eşya Sokulması 
 
147
3. Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla; Gümrük Vergilerine Tabi Eşyayı Muafmış Gibi Göstererek İthal Etme 
 
148
G. Suçun Manevi Unsuru 
 
149
H. Suça Teşebbüs 
 
149
I. İştirak 
 
150
İ. İçtima 
 
150
J. Suçun Yaptırımı 
 
151
IV. TRANSİT REJİMİ ÇERÇEVESİNDE TAŞINAN SERBEST DOLAŞIMDA BULUNMAYAN EŞYAYI REJİM HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNDE BIRAKMA SUÇU 
 
152
A. Suçun Kanuni Tanımı 
 
152
B. Genel Açıklamalar 
 
152
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği 
 
152
D. Fail 
 
153
E. Suçun Maddi Unsuru 
 
153
F. Suçun Manevi Unsuru 
 
156
G. Teşebbüs 
 
156
H. İştirak 
 
157
I. İçtima 
 
157
İ. Suçun Yaptırımı 
 
158
V. BELLİ BİR AMAÇ İÇİN KULLANILMAK VEYA İŞLENMEK ÜZERE ÜLKEYE GEÇİCİ İTHALAT VE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN EŞYAYI, HİLE İLE YURTDIŞINA ÇIKARMIŞ GİBİ İŞLEM YAPMA SUÇU 
 
159
A. Suç Sayılan Fiiller 
 
159
B. Genel Açıklamalar 
 
159
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği 
 
160
D. Suçun Faili 
 
160
E. Suçun Maddi Unsuru 
 
160
F. Suçun Manevi Unsuru 
 
163
G. Suça Teşebbüs 
 
163
H. İçtima 
 
163
I. İştirak 
 
164
İ. Suçun Yaptırımı 
 
164
VI. İTHALİ MÜMKÜN KAÇAK EŞYAYI TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, SAKLAMAK, TAŞIMAK SUÇLARI 
 
164
A. Suç Sayılan Fiiller 
 
164
B. Genel Açıklamalar 
 
165
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği 
 
165
D. Fail 
 
166
E. Suçların İcra Hareketleri 
 
166
1. Kaçak Eşyanın Satın Alınması ve Satılması 
 
166
2. Kaçak Eşyanın Satışa Arz Edilmesi 
 
168
3. Kaçak Eşyanın Saklanması 
 
169
4. Kaçak Eşyanın Taşınması 
 
169
F. Manevi Unsur 
 
171
G. Teşebbüs 
 
174
H. İştirak 
 
175
I. İçtima 
 
175
İ. Suçun Yaptırımı 
 
176
VII. ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE GÜMRÜK VERGİLERİNDEN KISMEN VEYA TAMAMEN MUAF OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYAYI; İTHAL AMACI DIŞINDA BAŞKA BİR KULLANIMA TAHSİS ETMEK, SATMAK, DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK SUÇLARI 
 
177
A. Suç Sayılan Fiiller 
 
177
B. Genel Açıklamalar 
 
177
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği 
 
177
D. Suçun Faili 
 
183
E. Suçun Maddi Unsuru 
 
183
1. Belli Bir Amaçla Kısmen veya Tamamen Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak İthal Edilen Eşyayı, İthal Amacı Dışında Başka Bir Kullanıma Tahsis Etmek 
 
183
2. Belli Bir Amaçla Kısmen veya Tamamen Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak İthal Edilen Eşyayı Satmak veya Devretmek ya da Bu Özelliğini Bilerek Satın Almak veya Kabul Etmek 
 
186
F. Suçun Manevi Unsuru 
 
188
G. Suça Teşebbüs 
 
189
H. İçtima 
 
190
I. İştirak 
 
190
İ. Suçun Yaptırımı 
 
190
VIII. KANUN GEREĞİ İTHALİ YASAK EŞYANIN ÜLKEYE SOKULMASI, BU EŞYANIN SATIN ALINMASI, SATIŞA ARZ EDİLMESİ, SATILMASI, SAKLANMASI VE TAŞINMASI SUÇLARI 
 
191
A. Suç Sayılan Fiiller 
 
191
B. Suça Konu Eşyanın Özelliği 
 
191
C. Fail 
 
191
D. Suçun Maddi Unsuru 
 
192
1. İthali Kanun Gereği Yasak Olan Eşyayı Ülkeye Sokmak 
 
192
2. Bu Suçun İşlenmesine İştirak Etmeksizin, Konusunu Oluşturan Eşyayı Bu Özelliğini Bilerek Satın Almak, Satışa Arz Etmek, Satmak, Taşımak ve Saklamak 
 
193
E. Suçun Manevi Unsuru 
 
193
F. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
195
G. Suçun Yaptırımı 
 
196
IX. KANUN GEREĞİ İHRACI YASAK OLAN EŞYAYI ÜLKEDEN ÇIKARMA SUÇU 
 
196
A. Suç Sayılan Fiiller 
 
196
B. Genel Açıklamalar 
 
196
C. Suça Konu Eşyanın Özelliği 
 
197
D. Fail 
 
197
E. Suçun Maddi Unsuru 
 
197
F. Suçun Manevi Unsuru 
 
197
G. Suça Teşebbüs, İştirak, İçtima Durumu 
 
198
H. Suçun Yaptırımı 
 
198
X. İLGİLİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE, TEŞVİK, SÜBVANSİYON VEYA PARASAL İADELERDEN YARALANMAK AMACIYLA İHRACAT GERÇEKLEŞMEDİĞİ HALDE GERÇEKLEŞMİŞ GİBİ GÖSTERME, YA DA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACATA KONU MALIN CİNS, MİKTAR, EVSAF VEYA FİYATINI DEĞİŞİK GÖSTERME SUÇU 
 
199
A. Suç Sayılan Fiiller 
 
199
B. Genel Açıklamalar 
 
199
C. Fail ve Suça Konu Olan Eşyanın Özelliği 
 
200
D. Suçun Maddi Unsuru 
 
200
1. İlgili Kanun Hükümlerine Göre Teşvik, Sübvansiyon veya Parasal İadelerden Yararlanmak Amacıyla İhracat Gerçekleşmediği Hâlde Gerçekleşmiş Gibi Göstermek 
 
200
2. İlgili Kanun Hükümlerine Göre Teşvik, Sübvansiyon veya Parasal İadelerden Yararlanmak Amacıyla Gerçekleştirilen İhracata Konu Malın Cins, Miktar, Evsaf veya Fiyatını Değişik Göstermek 
 
202
E. Suçun Manevi Unsuru 
 
206
F. Suça Teşebbüs 
 
207
G. Suça İştirak, İçtima Durumu 
 
207
H. Suçun Yaptırımı 
 
208
XI. ULUSAL MARKER UYGULAMASINA TABİ OLUP DA, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN BELİRLEDİĞİ SEVİYENİN ALTINDA ULUSAL MARKER İÇEREN VEYA HİÇ İÇERMEYEN AKARYAKITI; TİCARİ AMAÇLA ÜRETMEK, BULUNDURMAK, NAKLETMEK, SATIŞA ARZ ETMEK VEYA SATMAK, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK VE TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMAK 
 
208
A. Suç Sayılan Fiiller 
 
208
B. Genel Açıklamalar 
 
209
C. Fail ve Suça Konu Olan Eşya 
 
209
D. Suçun Unsurları 
 
209
E. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
212
F. Suçun Yaptırımı 
 
212
XII. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN İZİN ALINMADAN; AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN SOLVENT, MADENÎ YAĞ, BAZ YAĞ, ASFALT VE BENZERİ PETROL ÜRÜNLERİNDEN AKARYAKIT ÜRETMEK VEYA BUNLARI DOĞRUDAN AKARYAKIT YERİNE İKMAL EDEREK ÜRETMEK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, BULUNDURMAK, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMAK, TAŞIMAK VEYA SAKLAMAK SUÇLARI 
 
213
A. Suç Sayılan Fiiller 
 
213
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya 
 
213
C. Suçun Unsurları 
 
214
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
217
E. Suçun Yaptırımı 
 
217
XIII. ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIM HATLARI DAHİL OLMAK ÜZERE SIVI VEYA GAZ HALİNDEKİ HİDROKARBONLARLA, HİDROKARBON TÜREVİ OLAN YAKITLARI NAKLEDEN BORU HATLARINDAN, DEPOLARINDAN VEYA KUYULARDAN KANUNLARA AYKIRI ŞEKİLDE ALINAN ÜRÜNLERİ SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, BULUNDURMAK, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMAK, TAŞIMAK VEYA SAKLAMAK SUÇLARI 
 
218
A. Suç Sayılan Fiiller 
 
218
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya 
 
218
C. Suçun Unsurları 
 
219
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
220
E. Suçun Yaptırımı 
 
221
XIV. KAÇAK AKARYAKIT VEYA SAHTE ULUSAL MARKER ELDE ETMEYE, SATMAYA YA DA HERHANGİ BİR PİYASA FAALİYETİNE KONU ETMEYE YARAYACAK ŞEKİLDE LİSANSA ESAS TEŞKİL EDEN BELGELERDE BELİRLENENLERE AYKIRI OLARAK SABİT YA DA SEYYAR TANK, DÜZENEK VEYA EKİPMAN BULUNDURMAK SUÇLARI 
 
221
A. Suç Sayılan Fiiller 
 
221
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya 
 
221
C. Suçun Unsurları 
 
222
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
224
E. Suçun Yaptırımı 
 
224
XV. ULUSAL MARKERİ YETKİSİZ OLARAK ÜRETMEK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, YETKİSİZ KİŞİLERDEN SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK NAKLETMEK VEYA BULUNDURMAK SUÇLARI 
 
225
A. Kanuna Göre Suç Sayılan Fiiller 
 
225
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya 
 
225
C. Suçun Unsurları 
 
225
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
226
E. Suçun Yaptırımı 
 
227
XVI. TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KAĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN AMBALAJLARINA KAMU KURUMLARINCA UYGULANAN BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARETLERİN TAKLİTLERİNİ İMAL ETME VEYA ÜLKEYE SOKMA, BUNLARI BİLEREK BULUNDURMA, NAKLETME, SATMA, YA DA KULLANMA SUÇLARI 
 
227
A. Kanuna Göre Suç Sayılan Fiiller 
 
227
B. Suçun Faili, Suça Konu Olan Eşya 
 
228
C. Suçun Unsurları 
 
228
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
229
E. Suçun Yaptırımı 
 
229
XVII. TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KAĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN AMBALAJLARINA KAMU KURUMLARINCA UYGULANAN BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARETLERİ; İLGİLİ MEVZUATTA BELİRLENEN ŞEKİLDE TEMİN ETMESİNE RAĞMEN BELİRLENEN ÜRÜNLERDE KULLANMAKSIZIN BEDELLİ VEYA BEDELSİZ OLARAK YAYMAK, BUNLARI ALMA VEYA KULLANMA HAKKI OLMADIĞI HALDE SAHTE EVRAK VEYA DOKÜMANLARLA VEYA HERHANGİ BİR BİÇİMDE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARI YANILTARAK TEMİN ETMEK, BUNLARI TAKLİT VEYA TAHRİF EDEREK YA DA KONULDUĞU ÜRÜNDEN KALDIRARAK, DEĞİŞTİREREK YA DA HER NE SURETLE OLURSA OLSUN TEDARİK EDEREK AMACI DIŞINDA KULLANMAK SUÇLARI 
 
230
A. Kanuna Göre Suç Sayılan Fiiller 
 
230
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya 
 
230
C. Suçun Unsurları 
 
231
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
231
E. Suçun Yaptırımı 
 
231
XVIII. AMBALAJLARINDA BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARET BULUNMAYAN YA DA TAKLİT VEYA YANILTICI BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARETLERİ TAŞIYAN TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KÂĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİ; TİCARİ AMAÇLA ÜRETMEK, BULUNDURMAK, NAKLETMEK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK VE TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMAK SUÇLARI 
 
232
A. Kanuna Göre Suç Sayılan Fiiller 
 
232
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya 
 
232
C. Suçun Unsurları 
 
233
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
234
E. Suçun Yaptırımı 
 
235
XIX. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN YETKİ BELGESİ ALMADAN VEYA BİLDİRİMDE BULUNMADAN TÜTÜN TİCARETİ YAPILMASI İLE TİCARİ AMAÇLA; MAKARON VEYA YAPRAK SİGARA KÂĞIDINI, İÇİNE KIYILMIŞ TÜTÜN, PARÇALANMIŞ TÜTÜN YA DA TÜTÜN HARİCİ HERHANGİ BİR MADDE DOLDURULMUŞ OLARAK SATMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, BULUNDURMAK VE NAKLETMEK SUÇLARI 
 
235
A. Kanuna Göre Suç Sayılan Fiiller 
 
235
B. Suçun Faili ve Suça Konu Olan Eşya 
 
235
C. Suçun Unsurları 
 
236
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
236
E. Suçun Yaptırımı 
 
237
XX. YOLCULARIN, BEYANLARINA AYKIRI OLARAK ÜZERLERİNDE, EŞYASI ARASINDA VEYA TAŞIMA ARAÇLARINDA ÇIKAN EŞYANIN TİCARÎ MAHİYETTE VEYA İTHALİ VEYA İHRACININ YASAK OLMASI 
 
237
A. Kanuna Göre Suç Fiilleri 
 
237
B. Genel Açıklamalar 
 
237
C. Yolcular Tarafından İşlenebilen Kaçakçılık Suçunun Unsurları 
 
238
D. Suça Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
240
E. Yolcuların İşleyebileceği Kaçakçılık Suçlarının Yaptırımı 
 
241
XXI. HUKUKEN GEÇERLİ BİR MAZERETİ OLMAKSIZIN İZİNSİZ OLARAK GÜMRÜK BÖLGESİNE GİREN VE SAHİLE VEYA BAŞKA GEMİYE YANAŞAN GEMİLERDE YASAK EŞYA YA DA YÜKLEME VE TAŞIMA BELGELERİNDE YER ALMAYAN EŞYA BULUNMASI 
 
242
A. Kanun Hükümleri 
 
242
B. Genel Açıklamalar 
 
242
C. Suçun Unsurları 
 
243
D. Suça Teşebbüs, İştirak, İçtima Durumu 
 
244
E. Suçun Yaptırımı 
 
244
Dördüncü Bölüm
 
 
KAÇAKÇILIK SUÇLARINI İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, YÖNETME VEYA ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI
 
 
I. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, YÖNETME VEYA ÖRGÜTE ÜYE OLMA 
 
245
II. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, YÖNETME VEYA ÖRGÜTE ÜYE OLMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
246
III. ÖRGÜT KURMA, YÖNETME VEYA ÜYE OLMAK SUÇU 
 
248
A. Suçun Faili 
 
248
B. Suçun Maddi Unsuru 
 
249
C. Suçun Manevi Unsuru 
 
253
D. Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma Suçuna Teşebbüs 
 
254
E. Suç İşlemek Amacıyla, Örgüt Kurma, Örgütü Yönetme veya Üye Olmanın Yaptırımı 
 
254
Beşinci Bölüm
 
 
USUL HÜKÜMLERİ
 
 
I. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA DÜZENLENEN KORUMA TEDBİRLERİ 
 
257
A. Arama ve El Koyma 
 
257
1. Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıta El Koyma 
 
266
2. El Konulan Eşyanın Muhafazası 
 
268
3. Yasak Eşyanın Geri Gönderilmesi 
 
271
4. Kaçakçılık Suçlarına Konu Eşya ve Taşıma Araçlarının Müsaderesi 
 
271
B. Yakalama 
 
272
C. Gözaltı 
 
272
D. Tutuklama 
 
274
E. Adli Kontrol 
 
275
F. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 
 
277
G. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 
 
279
H. Teknik Araçlarla İzleme 
 
280
II. KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİ ÖNLEME, İZLEME, ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMAKLA GÖREVLİ OLANLAR VE BUNLARIN YETKİLERİ 
 
281
A. Kaçakçılık Fiillerini Önleme, İzleme, Araştırma ve Soruşturmakla Görevli Olanlar 
 
281
1. Genel Açıklamalar 
 
281
2. Kaçakçılık Fiillerini Önleme, İzleme ve Araştırmakla Yükümlü Olanlar 
 
281
3. Kaçakçılık Suçlarını Soruşturmakla Yükümlü Olanlar ve Yetkileri 
 
284
4. Kaçakçılığı Önleme, İzleme, Araştırmakla Görevli Olan Personel ile Bu Personel İçinde Yer Alan ve Adli Kolluk Görevi Verilen Personel Arasındaki Görev Ayrımı 
 
288
B. Kaçakçılık Fiillerini Önleme, İzleme ve Araştırmakla Görevli Olanların Yetkileri 
 
290
1. Konuyla İlgili Yazışma Yapma, Bilgi ve Belge Toplama Yetkisi 
 
290
2. Arama ve El Koyma Görev Yetkisi 
 
290
3. Tutanak Düzenleme Görev ve Yetkisi 
 
291
4. Kontrollü Teslimat Yetkisi 
 
293
5. Silah Kullanma Yetkisi 
 
294
III. KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME, İZLEME VE ARAŞTIRMAKLA GÖREVLİ OLANLARIN, KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİ İŞLEMELERİ HALİNDE CEZA SORUMLULUKLARI VE BUNUN SORUŞTURMA USULLERİ 
 
295
A. Kanun Hükümleri 
 
295
B. Açıklamalar 
 
296
C. Kaçakçılık Fiillerini Önleme, İzleme, Araştırmakla Görevli Olanların, İşlenen Kaçakçılık Suçuna İştirak Durumuna Göre Soruşturma Yöntemleri 
 
296
1. Bu Görevlilerin, Kaçakçılık Suçuna İştirak Etmeksizin Sadece Görevlerini İhmal Ettikleri Durum 
 
296
2. Kaçakçılık Fiillerini Önleme, İzleme ve Araştırmakla Görevli Olanların, Kaçakçılık Suçunu İşledikleri veya İştirak Ettikleri Durum 
 
297
IV. KAÇAKÇILIK DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ 
 
299
A. Görev 
 
299
B. Yetki 
 
302
V. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE AÇILAN DAVALARIN TAKİBİ, VERİLEN MAHKEME KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI VE KARARLARIN UYGULANMASI 
 
305
A. Suç Duyurusu ve El Koyma Kararları 
 
305
B. Soruşturma Evresi 
 
305
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi 
 
306
D. Kamu Davasının Açılması 
 
306
E. Kovuşturma Evresi 
 
307
1. Görevsizlik–Yetkisizlik Kararlarına İtiraz 
 
307
2. Bilirkişi Tayini ve Bilirkişi Raporlarına İtiraz 
 
307
3. Kanun Yolları 
 
308
4. Yargılamanın Yenilenmesi 
 
309
F. Müsadere 
 
309
G. Para Cezalarının Tahsilâtı 
 
309
VI. SUÇA KONU EŞYANIN TASFİYESİ 
 
309
VII. İKRAMİYE ÖDENMESİ 
 
315
İkinci Kısım
 
 
GÜMRÜK KANUNUNUN UYGULANMASIYLA İLGİLİ
 
 
UYUŞMAZLIKLAR VE GÜMRÜK KABAHATLERİ
 
 
Birinci Bölüm
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. GÜMRÜK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRMESİ 
 
321
A. 5911 Sayılı Kanunla 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Yapılan Değişikliklerin Genel Değerlendirmesi 
 
321
B. 6455 Sayılı Kanunla 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Yapılan Değişikliklerin Genel Değerlendirmesi 
 
330
C. 4458 Sayılı Gümrük Kanununda 2013 Yılı Sonrasında Yapılan Değişiklikler 
 
332
II. KİTAPTA KULLANDIĞIMIZ BAZI KAVRAMLARIN AÇIKLAMASI 
 
343
A. Gümrük Vergileri ve Gümrük Yükümlülüğü 
 
343
B. FOB ve CIF Değer 
 
344
C. Gümrüklenmiş Değer 
 
344
D. Gümrük İdareleri 
 
344
E. Gümrük Uyuşmazlığı 
 
345
III. GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN UYUŞMAZLIK KONUSU OLMAMASI İÇİN, İDAREDEN VE İLGİLİLERDEN BEKLENİLEN DAVRANIŞ TARZI 
 
345
A. Gümrük İdaresinden Beklenilen Davranış Tarzı 
 
345
B. Gümrük İdaresinin Muhataplarından Beklenen Davranış Tarzı 
 
348
İkinci Bölüm
 
 
GÜMRÜK İDARESİNİN UZLAŞMA, İTİRAZ VE İDARİ YARGIYA KONU OLABİLECEK KARARLARI
 
 
I. KARAR TANIMI VE KARARDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 
 
349
A. Genel Açıklama 
 
349
B. Kararların Özellikleri 
 
350
1. Kararlar Gümrük İdaresince Alınmalıdır 
 
350
2. Kararlar Gümrük Mevzuatının Uygulanmasıyla İlgili Olmalıdır 
 
350
3. Kararlar Kesin, Yürütülmesi Gerekli ve Hukuki Sonuç Doğurucu Olmalıdır 
 
352
4. Kararlar Hukuka Uygun Olmalıdır 
 
354
5. Kararlarda İlgili Kişilerin Hangi Kanuni Yollara ve Mercilere Başvuracağı ve Süresi Belirtilmelidir 
 
354
II. GÜMRÜK İDARESİNDEN, KARAR VERMESİNİ İSTEME VE KARAR VERME PROSEDÜRÜ 
 
355
A. Kanun Hükümleri 
 
355
B. Açıklama 
 
356
III. GÜMRÜK İDARESİNİN KARAR VERİRKEN DİKKATE ALACAĞI GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER 
 
357
A. Kanuni Dayanak 
 
357
B. Açıklama 
 
358
Üçüncü Bölüm
 
 
GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARININ BİRİNCİ ÇÖZÜM YOLU
 
 
UZLAŞMA MÜESSESESİ
 
 
I. UZLAŞMANIN YASAL DAYANAĞI 
 
361
II. UZLAŞMANIN AMACI VE SAĞLAYACAĞI YARARLAR 
 
362
III. UZLAŞMANIN KAPSAMI 
 
363
IV. UZLAŞMAYA KONU OLABİLECEK ALACAKLAR 
 
363
V. UZLAŞMAYA KONU OLAMAYACAK ALACAKLAR 
 
364
VI. UZLAŞMA İÇİN BAŞVURU SÜRESİ 
 
366
VII. UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNABİLECEK KİŞİLER 
 
366
VIII. UZLAŞMA BAŞVURUSUNUN ŞEKLİ 
 
366
IX. UZLAŞMA TALEBİNİN USUL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 
 
367
X. UZLAŞMA TALEBİNİN SONUÇLARI 
 
368
XI. UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE BULUNABİLECEK KİŞİLER 
 
369
XII. UZLAŞMA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ 
 
369
XIII. UZLAŞMA KOMİSYONLARI BAŞKANLARININ SORUMLULUĞU 
 
370
XIV. UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİSİ 
 
371
XV. UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASI 
 
371
XVI. UZLAŞMA GÜNÜNÜN ERTELENMESİ 
 
373
XVII. UZLAŞMA İŞLEMLERİNİN SÜRESİ 
 
373
XVIII. UZLAŞMANIN SONUÇLARI 
 
374
XIX. UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ 
 
374
XX. UZLAŞMANIN VAKİ OLMAMASI VEYA TEMİN EDİLEMEMESİ HALİNDE İTİRAZ VE KANUN YOLU 
 
374
XXI. UZLAŞILAN CEZALARDA UYGULANMAYACAK İNDİRİMLER 
 
375
XXII. UZLAŞILAN ALACAKLARIN ÖDENMESİ 
 
375
XXIII. İTİRAZ VE UZLAŞMA HAKKININ AYNI ANDA KULLANILAMAMASI 
 
375
XXIV. EŞYA GÜMRÜK DENETİMİNDE BULUNDUĞU SIRADA UZLAŞMA TALEP EDİLDİĞİNDE; İZLENECEK PROSEDÜR 
 
376
XV. UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTERLER 
 
376
XVI. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDAN GÜMRÜK KANUNUNA AKTARILAN KABAHATLERDE İZLENECEK UZLAŞMA PROSEDÜRÜ 
 
377
Dördüncü Bölüm
 
 
GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARININ İKİNCİ ÇÖZÜM YOLU İTİRAZ
 
 
I. İTİRAZIN YASAL DAYANAĞI 
 
379
II. İTİRAZIN KAPSAMI 
 
379
III. İTİRAZIN SÜRESİ 
 
380
IV. İTİRAZ DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 
 
380
V. İTİRAZ DİLEKÇELERİNİN VERİLECEĞİ MAKAMLAR 
 
381
VI. İTİRAZ DİLEKÇELERİ ÜZERİNE YAPILACAK İNCELEMELER 
 
382
A. İtirazların Şekil ve Usul Yönünden İncelenmesi 
 
382
B. İtirazların Esastan İncelenmesi 
 
383
VII. İTİRAZ SÜRESİNİN BAŞLAMA TARİHİ 
 
384
VIII. İTİRAZIN SÜRESİNDE YAPILMAMASI 
 
385
IX. İTİRAZIN KARARA BAĞLANMASINDAN ÖNCE EŞYANIN ÇEKİLEBİLMESİ 
 
386
X. İTİRAZIN “İHTİRAZİ KAYITTAN SONRA” YAPILMA DURUMU 
 
387
XI. İTİRAZ EDEBİLECEK KİŞİLER 
 
388
XII. İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN TEBLİĞ EDİLECEĞİ KİŞİLER 
 
388
XIII. İTİRAZLARIN CEVAPLANDIRILMA SÜRESİ VE KANUNİ SÜREDE KARŞILANMAMASININ SONUCU (İDARENİN SUKUTU) 
 
390
XIV. TİCARET BAKANLIĞI MERKEZ BİRİMLERİNCE ALINAN KARARLARA KARŞI İZLENECEK İTİRAZ PROSEDÜRÜ 
 
392
XV. İTİRAZIN GÜMRÜK VERGİLERİNİN ÖDEME SÜRESİNE ETKİSİ 
 
393
XVI. İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLARIN İÇERİĞİ 
 
393
XVII. GÜMRÜK VERGİLERİNE İTİRAZ EDİLMESİNİN PARA CEZASI KARARLARINA ETKİ EDİP ETMEYECEĞİ 
 
393
Beşinci Bölüm
 
 
GÜMRÜK VERGİLERİNE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK
 
 
İTİRAZ NEDENLERİ
 
 
I. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMADIĞININ İLERİ SÜRÜLMESİ 
 
407
A. İthalat Vergilerine Tabi Eşyada Gümrük Yükümlüğünün Doğması 
 
407
1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Göre İthal Edilen Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
407
2. Transit Rejimine Tabi Tutulan Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
409
3. Geçici Depolanan veya Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
413
a. Geçici Depolama ve Gümrük Antrepo Rejimi Hakkında Genel Bilgiler 
 
413
b. Geçici Depolanan veya Antrepo Rejimine Tabi Tutulan İthalat Vergilerine Tabi Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
415
4. Dahilde İşleme Rejimine Göre İthal Edilen Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
416
a. Dahilde İşleme Rejimine İlişkin Genel Bilgiler 
 
416
b. Dahilde İşleme Rejimine Göre İthal Edilen Vergiye Tabi Eşyada Gümrük Vergileri Yükümlülüğünün Doğması 
 
419
c. Dahilde İşleme Rejimine Göre Gümrük Vergileri Tahakkukunun Yapıldığı ve Vergilerin Kesinleştiği Tarih 
 
421
d. Dahilde İşleme Rejimi Altında Elde Edilen Türk Menşeli Eşyanın Bünyesine Giren Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyada Gümrük Vergileri Yükümlülüğü 
 
426
5. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine Göre İthal Edilen Eşyada Gümrük Vergileri Yükümlülüğü 
 
427
a. Rejimin İşleyişine İlişkin Genel Bilgiler 
 
427
b. Gümrük Vergileri Yükümlülüğünün Doğması 
 
428
6. Geçici İthalat Rejimine Tabi Tutulan İthalat Vergilerine Tabi Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
429
a. Geçici İthalat Rejimi Hakkında Genel Bilgiler 
 
429
b. Kısmı Muafiyet Suretiyle Geçici İthal Edilen Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
430
c. Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthal Edilen Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
431
d. Tam Muafiyet ve Kısmı Muafiyet Uygulanarak Geçici İthal Edilen Eşyada Gümrük Vergileri Tahakkuku 
 
433
e. Ata Karnesiyle Yapılan Geçici İthalatta Gümrük Vergilerinin Tahakkuku ve Kefil Kuruluştan İsteme Prosedürü 
 
434
7. Gümrük Kanununa Aykırı Şekilde Türkiye’ye Giren Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
436
8. Serbest Bölgelerde Bulunan Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
437
9. Nihai Kullanım Nedeniyle, İndirimli veya Sıfır Vergi Oranı ile İthal Edilen Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
438
10. İthalatta Gümrük Yükümlülüğünün Doğmamış Sayıldığı Durumlar 
 
438
B. İhracat Vergilerine Tabi Eşyada Gümrük Yükümlülüğünün Doğması 
 
439
1. Kanuna Uygun Olarak İhraç Edilen Eşyada Gümrük Yükümlülüğünün Doğması 
 
439
2. Kanuna Aykırı Şekilde Türkiye’den Çıkarılan Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
439
3. İhracat Vergilerinden Tam veya Kısmı Muafiyet Uygulanan Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
439
C. İthali ve İhracı Yasaklı veya Kısıtlı Eşyada Gümrük Yükümlülüğü 
 
440
D. İthal ve İhraç Eşyasının, Gümrük Yükümlülüğüyle İlgili Ortak Hükümler 
 
440
E. Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yükümlülükleri 
 
441
A. Gümrük Müşavirlerinin Yükümlülükleri 
 
441
B. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yükümlülükleri 
 
445
F. Gümrük Vergilerinin Ödenmesi 
 
452
A. Gümrük Vergilerinin Ödeme Süresi 
 
452
B. Teminatlı Gümrük Vergilerinin Ödeme Süresi 
 
452
G. Gümrük Vergileri Yükümlülüğünün Sona Ermesi 
 
454
II. EŞYANIN GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDEKİ YERİNİN YANLIŞ BELİRLENMESİ 
 
454
A. Genel Açıklamalar 
 
454
B. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Bağlayıcı Tarife Bilgisi Verilmesi ve Uygulamadaki Önemi 
 
456
C. Tarife Uyuşmazlıkları ile İlgili Danıştay Kararları 
 
459
III. EŞYANIN VERGİLENDİRMEYE ESAS OLAN SAYI, BAŞ, AĞIRLIK GİBİ ÖLÇÜLERİNDE YANLIŞLIK YAPILMASI 
 
461
IV. EŞYANIN GÜMRÜK VERGİLERİ MATRAHINI OLUŞTURAN KIYMETİNİN HATALI BELİRLENMESİ 
 
463
A. Gümrük İdaresinin Eşyanın Kıymetini Muayene ve Denetleme ile Belirlemesinin Usul ve Esasları 
 
463
1. Gümrük Kıymetinin Tespiti 
 
463
2. Satış Bedeli Yöntemi 
 
465
3. Satış Bedeli Yönteminin Esas Alınmasına İlişkin Danıştay Kararları 
 
485
4. Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 
 
491
5. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 
 
492
6. İndirgeme Yöntemi 
 
492
7. Hesaplanmış Kıymet Yöntemi 
 
493
8. Son Yöntem 
 
495
9. Fiilen Ödenen veya Ödenecek Olan Fiyata İlave Edilecek Unsurlar 
 
495
10. Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyecek Giderler 
 
498
11. İstisnai Kıymetle Beyan 
 
498
12. Alıcı ile Satıcı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 
 
500
13. Royalti ve Lisans Ücretleri 
 
500
14. Kıymetin Tespitinde Kullanılacak Döviz Kuru 
 
501
15. İhraç Eşyası Kıymetinin Önemi ve Araştırma Yöntemleri 
 
502
V. EŞYAYA İSTİSNA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMIŞ VEYA HATALI UYGULANMIŞ OLMASI 
 
503
VI. ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN HATALI UYGULANMASI VEYA UYGULANMAMASI 
 
504
VII. EŞYANIN MENŞEİNİN BELİRLENMESİNDE HATA YAPILMASI 
 
504
Altıncı Bölüm
 
 
GÜMRÜK İDARESİ KARARLARININ TEBLİĞ USUL VE ESASLARI
 
 
I. YASAL DAYANAK 
 
515
II. TEBLİGATIN YAPILMA ŞEKİLLERİ 
 
516
A. Memur Vasıtasıyla Tebligat 
 
516
B. Elektronik Tebligat 
 
517
C. Ptt İdaresi Kanalıyla Tebligat 
 
519
1. Bilinen Adreste Tebligat 
 
519
2. Adresten Başka Yerde Tebligat 
 
519
3. Vekile Tebligat 
 
519
4. Kanuni Temsilciye Tebligat 
 
520
5. Tüzel Kişilere ve Ticari İşletmelere Tebligat 
 
520
6. Tüzel Kişilerin Memur ve Müstahdemlerine Tebligat 
 
521
7. Er ve Erbaşlara Tebligat 
 
522
8. Diğer Askeri Şahıslara Tebligat 
 
522
9. Seferde Askeri Şahıslara Tebligat 
 
523
10. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat 
 
523
11. Meslek ve Sanat Erbabına Tebligat 
 
523
12. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat 
 
523
13. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat 
 
523
14. Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi Halinde Tebligat 
 
524
15. Muhatabın Adreste Bulunmaması, Ölmesi veya Adresinden Sürekli Olarak Ayrılması Halinde Yapılacak İşlem 
 
525
D. Yabancı Ülkede Yapılacak, Yabancı Ülkeden Gelecek veya Yabancılara Yapılacak Tebligat 
 
527
1. Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşı Olmayanlara Tebligat 
 
527
2. Yabancı Ülkelerde Türk Vatandaşına Yapılacak Tebligat 
 
527
3. Yabancı Ülkelerden Gelen Evrakın Tebliği 
 
528
4. Türkiye’de Yabancılara Tebligat 
 
528
5. Yabancı Ülkelerde Türk Memurlarına Tebligat 
 
528
6. Yabancı Ülkelerde Türk Askeri Şahıslarına Tebligat 
 
529
E. İlanen Tebligat 
 
529
III. TEBLİGAT SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 
531
A. Yaş ve Ehliyet Şartı 
 
531
B. Tebliğ Mazbatası ve İçermesi Gereken Bilgiler 
 
532
C. İmza Edemeyecek Durumlarda Olanlara Yapılacak Tebligat 
 
533
D. Tebligatın Yapılacağı Zaman 
 
533
IV. USULÜNE AYKIRI TEBLİGATIN HÜKMÜ 
 
533
V. GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE TEBLİGAT 
 
535
Yedinci Bölüm
 
 
GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARININ ÜÇÜNCÜ ÇÖZÜM YOLU
 
 
İDARİ YARGI SÜRECİ
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
539
II. GÜMRÜK İDARESİ İŞLEMLERİNDE İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK HUKUKA AYKIRILIKLAR 
 
539
A. Kanun Hükümleri 
 
539
B. İdari İşlemlerde İptal Davasına Konu Olabilecek Hukuka Aykırılıklar 
 
540
1. Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık 
 
540
a. Yer Yönünden Yetkisizlik 
 
541
b. Zaman Yönünden Yetkisizlik 
 
541
c. Kişi Yönünden Yetkisizlik 
 
542
d. Konu Yönünden Yetkisizlik 
 
543
e. Görev (Fonksiyon) Gaspı 
 
545
f. Yetki Devri 
 
546
g. İmza Devri 
 
547
2. Şekil (Biçim) Yönünden Hukuka Aykırılık 
 
548
3. Neden (Sebep) Yönünden Hukuka Aykırılık 
 
551
4. Konu Yönünden Hukuka Aykırılık 
 
557
5. Maksat (Amaç) Yönünden Hukuka Aykırılık 
 
559
III. GÜMRÜK İDARESİNİN İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İDARİ DAVALARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMELER 
 
561
A. Görev 
 
561
1. Vergi Mahkemeleri 
 
561
2. İdare Mahkemeleri 
 
564
3. Bölge İdare Mahkemeleri 
 
565
4. Danıştay 
 
566
5. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma 
 
567
B. Yetki 
 
567
IV. GÜMRÜĞE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ 
 
569
V. GÜMRÜK İDARESİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA, İDARİ DAVA AÇMA EHLİYETİ VE HUSUMET 
 
572
A. Ehliyet 
 
572
B. Husumet 
 
576
VI. GÜMRÜK İDARESİ İŞLEMLERİNE KARŞI, İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİ VE BAŞLANGIÇ TARİHİ 
 
577
A. İdari Yargıda Dava Açma Süresi 
 
577
B. Dava Açma Süresinin Başlangıç Tarihi 
 
577
1. Gümrük Vergileri ve İdare Kararlarına Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcı 
 
577
2. Gümrük İdaresinin İtiraz Karşısında Sessiz Kalması Halinde (Zımni Red) Dava Açma Süresinin Başlangıcı 
 
578
3. Gümrük İdaresinin Düzenleyici İşlemlerinde Süre Başlangıcı 
 
579
4. Gümrük İdaresinin İlan Ettiği İşlemlere Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcı 
 
580
C. Sürelerle İlgili Genel Esaslar 
 
580
D. İtiraz Prosedüründen Sonra, Üst Makama Başvurulup Başvurulamayacağı ve Bunun İşlemeye Başlayan Dava Açma Süresine Etkisi 
 
580
VII. GÜMRÜK İDARESİNİN İŞLEMLERİNE KARŞI İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMASI 
 
583
A. Dava Dilekçelerinde Bulunması Gereken Bilgiler 
 
583
B. Dilekçelerin Verileceği Yerler 
 
584
C. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller 
 
584
D. Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlem 
 
585
E. Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme 
 
585
F. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar 
 
586
G. Dava ve Cevap Dilekçelerinin Bildirimi 
 
587
VIII. GÜMRÜK İDARESİNE İTİRAZ AŞAMASINDA VERİLMEYEN BELGELERİN İDARİ YARGI MERCİLERİNE İBRAZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ 
 
589
IX. GÜMRÜK İDARESİ İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI 
 
590
A. Zamanaşımı 
 
590
B. Derdestlik 
 
592
C. Hüküm Verme Zorunluluğu 
 
593
D. İddia ve Savunmanın Sınırlandırılması 
 
594
E. Yürütmenin Durdurulması 
 
595
1. Gümrük İdaresi Kararlarına Karşı İdari Yargıya Gidilmesi Yürütmeyi Durdurmaz 
 
595
2. Gümrük Vergileri Tahakkukuna Karşı Dava Açılması Yürütmeyi Durdurur 
 
595
3. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesinin Koşulları 
 
597
4. Yürütmeyi Durdurma Kararlarında İzlenecek Yöntem 
 
598
5. Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Sonuçları 
 
599
X. İDARİ YARGIDA, YARGILAMA YAPILMASI VE HÜKÜM VERİLMESİ 
 
600
A. Danıştay Başsavcısı ve Savcılarının İncelemesi 
 
600
B. Tetkik Hakimleri Tarafından Yapılan İnceleme 
 
600
C. Dava Dairelerinde Yapılan İnceleme 
 
601
D. İdare ve Vergi Mahkemelerinde Yapılan İnceleme 
 
601
E. Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerince Yapılan İncelemenin Kapsamı 
 
601
F. İdari Davalarda Delillerin Tespiti 
 
602
G. Duruşma Yapılması 
 
602
1. Duruşma Yapılacak Haller 
 
602
2. Duruşmalara İlişkin Esaslar 
 
603
3. Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi 
 
603
H. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı Haller 
 
603
I. Davaların Karara Bağlanması 
 
604
1. Karar Verilmesi 
 
604
2. Tutanak Tutulması 
 
604
3. Kararlarda Bulunacak Hususlar 
 
604
4. Kararların Saklanması ve Tebliği 
 
605
5. Kararlara Açıklık Getirilmesi ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi 
 
605
İ. Kararların Sonuçları 
 
606
XI. İDARİ YARGI KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 
 
607
A. Olağan Kanun Yolları 
 
607
1. İstinaf 
 
607
2. Temyiz 
 
608
a. Temyiz Edilebilecek Kararlar ve Temyiz Süresi 
 
608
b. Temyiz Dilekçesi 
 
609
c. Temyiz İncelemesi Üzerine Verilecek Kararlar 
 
611
d. Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem 
 
611
e. Kanun Yararına Temyiz 
 
612
f. Temyiz veya İstinaf İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması 
 
612
3. Kararın Düzeltilmesi Kanun Yolu 
 
613
B. Olağan Üstü Kanun Yolu 
 
613
1. Yargılamanın Yenilenmesi 
 
613
2. Yargılamanın Yenilenmesi Usulü 
 
614
Sekizinci Bölüm
 
 
İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
615
II. MAHKEME KARARLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN MEVZUAT 
 
615
III. MAHKEME KARARLARININ UYGULANMAMASININ DOĞURDUĞU SORUMLULUKLAR 
 
617
A. Mali Sorumluluk 
 
617
B. Cezai Sorumluluk 
 
620
C. Siyasi Sorumluluk 
 
625
IV. İDARİ YARGI KARARLARI UYGULANMADIĞINDA AÇILACAK DAVALAR 
 
626
A. İdare Aleyhine Açılacak İptal Davaları 
 
626
B. İdare Aleyhine Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 
 
627
1. Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
628
2. Tazminat Davalarında Dava Açma Süresi 
 
628
3. Tazminat Davalarında, Zararın ve Tazminat Miktarının Tespiti 
 
628
C. Tazminat Davasının Kime Karşı Açılacağı 
 
631
D. İdarenin Ödediği Tazminat İçin Kamu Görevlisine Rücu Etmesi 
 
631
E. Mahkeme Kararlarını Uygulamayan Memur ve Kamu Görevlileri Hakkında Açılacak Ceza Davaları ve Disiplin Soruşturmaları 
 
633
Dokuzuncu Bölüm
 
 
KABAHATLER KANUNU GENEL HÜKÜMLERİNİN GÜMRÜK KABAHATLERİNE UYGULANMASI
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
635
II. KABAHATLER KANUNUNUN GENEL HÜKÜMLERİ VE GÜMRÜK KANUNUNA UYGULANMASI 
 
636
A. Kabahat Tanımı 
 
636
B. Kabahatlerde Kanunilik İlkesi 
 
636
C. Zaman Bakımından Uygulama 
 
637
D. Yer Bakımından Uygulama 
 
638
E. Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları 
 
638
1. Kabahatin İcrai veya İhmali Davranışla İşlenmesi 
 
638
2. Organ veya Temsilcinin Davranışından Dolayı Sorumluluk 
 
639
3. Kabahatte Kast ve Taksir 
 
642
4. Kabahatte Hukuka Uygunluk Nedenleri ile Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler 
 
645
a. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
 
645
b. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler 
 
647
5. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık 
 
648
6. Kabahate İştirak 
 
651
7. Kabahatte İçtima 
 
654
F. Kabahatler İçin Uygulanacak İdari Yaptırımlar 
 
657
1. İdari Para Cezası 
 
657
2. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 
 
658
G. Gümrük Kabahatlerinde Zamanaşımı 
 
659
1. Soruşturma Zamanaşımı 
 
659
2. Yerine Getirme Zamanaşımı 
 
664
3. Para Cezalarının Kesinleşme Zamanları 
 
665
H. Gümrük Kabahatlerinde Karar Verme Yetkisi 
 
667
I. Ceza Kararlarında Bulunması Gereken Hususlar 
 
668
İ. Cezaların Karara Bağlanması 
 
670
J. İtirazların Karara Bağlanması 
 
670
K. Uygulanacak Para Cezasının Tespiti 
 
670
L. Gümrük İdaresince Verilen Para Cezası Kararlarının, Tebliği ve Kayda Geçirilmesi 
 
671
M. Ceza Kararlarına Karşı Kanun Yolları 
 
673
N. Para Cezalarının Taksitlendirilmesi 
 
674
O. Para Cezalarının Tahsili 
 
675
Ö. İndirim Uygulaması 
 
676
P. Para Cezalarının Dağıtılması 
 
678
R. Para Cezalarının Geri Verilmesi veya Kaldırılması 
 
678
S. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararları 
 
679
Onuncu Bölüm
 
 
GÜMRÜK KANUNUNDA DÜZENLENEN KABAHATLER
 
 
I. GÜMRÜK VERGİLERİ KAYBINA NEDEN OLAN GÜMRÜK KABAHATLERİ 
 
687
A. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Kısmı Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Tabi Tutulan Eşyanın; Tarifesinin, Vergilendirmeye Esas, Sayı, Baş, Ağırlık Gibi Ölçüleri veya Kıymetinin Yanlış Beyan Edilerek Noksan Vergi Ödenmesi 
 
688
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri 
 
688
2. Genel Açıklamalar 
 
689
a. Gümrük Kanununun 234/1’inci Maddesine Göre İdari Para Cezası Uygulanması Gereken İthalat Vergileri 
 
690
aa. Katma Değer Vergisi 
 
691
bb. Özel Tüketim Vergisi 
 
692
aa. Dampinge Karşı Vergi veya Telafi Edici Vergi 
 
693
bb. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 
 
696
cc. Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Göre İşlem Yapılacak Diğer Fonlar 
 
697
3. Kabahate Konu Eşyanın Özelliği 
 
702
4. Kabahatte Fail 
 
702
5. Kabahatte İcra Hareketleri 
 
702
6. Kabahatte Kast veya Taksir 
 
706
7. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme veya Etkin Pişmanlık Gösterme 
 
707
8. Kabahate İştirak 
 
709
9. İçtima 
 
711
10. Kabahatin Yaptırımı 
 
711
11. Gümrük Kanununun 234’üncü Maddesi Uygulanırken Dikkat Edilecek Hususlar 
 
712
B. Dahilde İşleme Rejimi Altında Elde Edilen Türk Menşeli Eşyanın Anlaşmalara Taraf Ülkelere İthalinde, Bünyelerine Giren Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyanın İthalat Vergilerinin Zamanında Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi 
 
712
1. Kabahat Sayılan Fiiller 
 
712
2. Kabahate Konu Olan Eşya 
 
713
3. Kabahatin Unsurları 
 
713
4. Kabahatin Faili 
 
714
5. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
714
6. Kabahatin Yaptırımı 
 
715
C. İthali Genel Düzenleyici İdari İşlemlerle Yasaklanan Eşyayı İthal Etme 
 
715
1. Kabahat Sayılan Fiiller 
 
715
2. Kabahate Konu Olan Eşyanın Özelliği 
 
716
3. Kabahatte Fail 
 
716
4. Kabahatin Unsurları 
 
716
5. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, Etkin Pişmanlık İştirak ve İçtima Durumu 
 
717
6. Kabahatin Yaptırımı 
 
718
D. Eşyanın İthali, Belli Kuruluşların Vereceği ve Gümrük İdaresine İbrazı veya Beyanı Zorunlu Olan Lisans, İzin, Uygunluk Belgesi veya Bu Belgeler Yerine Geçen Bilgiye Bağlı Olmasına Rağmen, Eşya Belge veya Bilgiye Tabi Değilmiş ya da Belge veya Bilgi Alınmış Gibi Beyanda Bulunma 
 
718
1. Kabahat Sayılan Fiiller 
 
718
2. Genel Açıklamalar 
 
719
3. Kabahate Konu Eşyanın Özelliği 
 
725
4. Kabahatte Fail 
 
725
5. Kabahatin Unsurları 
 
726
6. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, İştirak ve İçtima Durumu 
 
730
7. Kabahatin Yaptırımı 
 
731
E. Gümrük Antrepoları veya Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerden; Gümrük İşlemlerine Başlanmadan veya Bu İşlemler Bitirilip Gümrük İdaresinin İzni Alınmadan Kısmen veya Tamamen Eşya Çıkarılması veya Buralardaki Eşyanın Değiştirilmesi ya da Yapılan Sayımlarda Kayıtlara Göre Eşyanın Bir Kısmının Noksan Çıkması 
 
732
1. Kanuna Göre Kabahat Sayılan Fiiller 
 
732
2. Genel Açıklamalar 
 
733
3. Kabahate Konu Eşyanın Özelliği 
 
735
4. Fail 
 
735
5. Kabahatte Maddi Unsur 
 
736
6. Kabahatin Manevi Unsuru 
 
739
7. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
743
8. Kabahatin Yaptırımı 
 
744
F. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olmayanlara Satış Yapılması veya Hak Sahiplerine Limit Üstü Satış Yapılması 
 
744
1. Kanuna Göre Kabahat Sayılan Fiiller 
 
744
2. Genel Açıklamalar 
 
744
3. Fail ve Kabahate Konu Eşya 
 
746
4. Kabahatin Unsurları 
 
746
5. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
748
6. Kabahatin Yaptırımı 
 
749
G. Gümrük Vergileri Ödenmek Suretiyle İhraç Edilebilen Eşyayı, Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın veya Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkarma 
 
749
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri 
 
749
2. Fail ve Kabahate Konu Eşyanın Özelliği 
 
749
3. Kabahatte İcra Hareketleri 
 
750
a. Gümrük Vergileri Ödenmek Suretiyle İhraç Edilebilen Eşyayı, Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkarma 
 
750
b. Gümrük Vergileri Ödenmek Suretiyle İhraç Edilebilen Eşyayı, Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkarma 
 
750
4. Kabahatte Kast veya Taksir 
 
751
5. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
751
6. Kabahatin Yaptırımı 
 
752
H. Yolcular Tarafından İşlenen Kabahat Fiilleri 
 
752
1. Kanun Hükümleri 
 
752
2. Yolcu Beraberinde Getirilen Eşyanın Özelliği 
 
752
3. Yolcu Kavramı 
 
755
4. Yolcu Beraberi Eşyanın; Kişisel ve Hediyelik Eşya Kapsamı Dışında Olup, Beyana Aykırı Olarak Yolcunun Üzerinde, Eşyası Arasında veya Taşıma Aracında Çıkması ya da Başkasına Ait Eşyanın Kendi Eşyası İmiş Gibi Gösterilmesi 
 
755
5. Kabahatin Yaptırımı 
 
759
II. USULSÜZLÜKLERE İLİŞKİN GÜMRÜK KABAHATLERİ 
 
759
A. Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Tam Muafiyetli Geçici İthalat Rejimi Hükümlerine Tabi Eşyaya İlişkin Olarak Yapılan Beyan ile Muayene ve Denetleme veya Teslimden Sonra Kontrol Sonucunda; Beyana Aykırılık Çıkması 
 
759
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri 
 
759
2. Fail ve Kabahate Konu Olan Eşya 
 
759
3. Kabahatin Unsurları 
 
760
4. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, İştirak ve İçtima Durumu 
 
762
5. Kabahatin Yaptırımı 
 
762
B. İhracı Genel Düzenleyici İdari İşlemlerle Yasaklanan Eşyayı İhraç Etme 
 
763
C. Eşyanın İhracı, Belli Kuruluşların Vereceği ve Gümrük İdaresine İbrazı veya Beyanı Zorunlu Olan Lisans, İzin, Uygunluk Belgesi veya Bu Belgeler Yerine Geçen Bilgiye Bağlı Olmasına Rağmen, Eşya Belge veya Bilgiye Tabi Değilmiş ya da Belge veya Bilgi Alınmış Gibi Beyanda Bulunma 
 
763
1. Kabahat Sayılan Fiiller 
 
763
2. Genel Açıklamalar 
 
763
3. Fail ve Kabahate Konu Olan Eşya 
 
764
4. Kabahatin Unsurları 
 
764
5. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, İştirak ve İçtima Durumu 
 
766
6. Kabahatin Yaptırımı 
 
767
D. Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilen ve Transit Rejim Beyanında Bulunulan Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyanın, Beyan Edilenden Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya Olması 
 
767
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri 
 
767
2. Genel Açıklamalar 
 
768
3. Fail ve Kabahate Konu Olan Eşyanın Özelliği 
 
768
4. Kabahatin Unsurları 
 
769
5. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, İştirak ve İçtima Durumu 
 
775
6. Kabahatin Yaptırımı 
 
776
E. Transit Rejimine Konu Edilen Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyanın, Hareket Gümrük İdaresinden Sevk Edilmesinden Sonra Varış Gümrük İdaresine Varışından Önce ya da Varış Gümrük İdaresinde Yapılan Kontrolü veya Muayenesi Sonucunda Beyana Göre Eksiklik veya Fazlalık Tespit Edilmesi 
 
777
1. Kanuna Göre Kabahat Sayılan Fiiller 
 
777
2. Genel Açıklamalar 
 
777
3. Fail ve Kabahate Konu Olan Eşya 
 
777
4. Kabahatin Unsurları 
 
777
5. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
779
6. Kabahatin Yaptırımı 
 
779
F. Gümrük Antrepolarında veya Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Yapılan Sayımlarda Kayıtlara Göre Fazla Eşya Çıkması 
 
779
1. Kanuna Göre Kabahat Sayılan Fiiller 
 
779
2. Genel Açıklamalar 
 
780
3. Fail ve Kabahate Konu Olan Eşya 
 
780
4. Kabahatin Unsurları 
 
780
5. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
782
6. Kabahatin Yaptırımı 
 
782
G. Gümrük Antrepolarındaki Eşyanın, Antrepo Beyannamesinde Beyan Edilenden Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya Olması 
 
783
1. Kabahat Sayılan Fiiller 
 
783
2. Genel Açıklamalar 
 
783
3. Fail ve Kabahate Konu Olan Eşya 
 
783
4. Kabahatin Unsurları 
 
784
5. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, İştirak ve İçtima Durumu 
 
789
H. Özet Beyan veya Özet Beyan Olarak Kullanılan Ticari veya Resmi Belgelerdeki Kayıtlı Miktara Göre Noksan veya Fazla Kap Çıkması 
 
790
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri 
 
790
2. Genel Açıklama 
 
791
3. Kabahate Konu Olan Eşya 
 
793
4. Kabahatte Fail 
 
793
5. Kabahatin Unsurları 
 
794
6. Kabahate Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme, İştirak ve İçtima Durumu 
 
800
7. Kabahatin Yaptırımı 
 
802
I. Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ile Geçici İthalat Rejimlerine İlişkin Hükümlerin İhlal Edilmesi 
 
804
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri 
 
804
2. Genel Açıklamalar 
 
805
3. Kabahate Konu Olan Eşya 
 
805
4. Kabahatte Fail 
 
805
5. Kabahatin Maddi Unsuru 
 
806
6. Kabahatin Manevi Unsuru 
 
812
7. Kanunun 238/1’inci Maddesinin Değil 241’inci Maddesinin Uygulanacağı Kabahatler 
 
815
8. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
816
9. Kabahatin Yaptırımı 
 
817
İ. İthalat veya İhracat Vergilerinden Muaf Eşyayı Gümrük Kapıları Dışında Başka Yerlerden İthal veya İhraç Etme veya Bu Tür Eşyayı Gümrük İşlemlerini Yaptırmaksızın Yurda Sokma veya Çıkarma 
 
818
1. Kanuna Göre Kabahat Fiilleri 
 
818
2. Genel Açıklamalar 
 
819
3. Kabahate Konu Eşyanın Özelliği 
 
820
4. Kabahatte Fail 
 
820
5. Kabahatin Unsurları 
 
820
6. Kabahate Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
822
7. Kabahatin Yaptırımı 
 
823
J. Gümrük Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Çıkarılan İkincil Düzenlemelere Aykırı Hareket Etme Fiilleri 
 
823
1. Genel Açıklamalar 
 
823
2. Kanunun 241’inci Maddesinde Düzenlenen Kabahatlerde İcra Hareketleri 
 
824
3. Gümrük Kanununun 241’inci Maddesinde Düzenlenen Kabahatlerde Kast veya Taksir 
 
852
4. Kanunun 241’inci Maddesinde Düzenlenen Kabahatlere Teşebbüs, İştirak ve İçtima Durumu 
 
853
5. 241’inci Maddede Düzenlenen Kabahatlerin Yaptırımları 
 
853
Kaynakça 
 
855
Kavramlar Dizini 
 
857

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Kaçakçılık Suçları ve Gümrük Kabahatleri Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: