Kaim Makam Sınav Mevzuatı Konu Çalışma Kitabı 4.Baskı Akfon Yayınları

-35%

Kaim Makam Sınav Mevzuatı Konu Çalışma Kitabı 4.Baskı Akfon Yayınları

0

 156,00

Sepeti görüntüle


Basım YılıŞubat 2021
ISBN9786257125468
Sayfa Sayısı1002 2 Cilt
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 13 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Kaim Makam Kaymakamlık Mevzuat ve Teori Konu Anlatım Kitabı Yiğit Yılmaz, Levent Ersin Eylül 2021

Kaim Makam Kaymakamlık Mevzuat ve Teori

Anayasa Hukuku
Anayasa Hukukuna İlişkin Kavramlar ve Genel Esaslar
Türkiye’de Anayasalcılık Hareketleri
1982 Anayasası

Türkiye’nin İdari Yapısı
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
4 Sayılı Bakanlıklar Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
5 Sayılı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında CB Kararnamesi
6 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında CB Kararnamesi
3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair CB Kararnamesi
14 Sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
13 Sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
7 Sayılı Savunma Sanayi Başkanlığı Hakkında CB Kararnamesi
10 Sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
12 Sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
8 Sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
9 Sayılı Uluslararası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
11 Sayılı Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında CB Kararnamesi
Türkiye Varlık Fonu
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kurulu
Türkiye Çevre Ajansı
23 Sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında CB Kararnamesi
68 Sayılı Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında CB Kararnamesi
47 Sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulması Teşkilat ve Görevleri Hakkında CB Kararnamesi
49 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında CB Kararnamesi
38 Sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında CB Kararnamesi
34 Sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında CB Kararnamesi
63 Sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair CB Kararnamesi

Mahalli İdareler Kapsamında
Yer Alan Mevzuatlar
Genel Esaslar
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
442 Sayılı Köy Kanunu
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
Devlet Memurları Mevzuatı
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

İdare Hukuku
İdare Hukukuna Giriş – Genel Esaslar
İdare Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler
İdari İşlemler
İdarenin Yetkileri
Kolluk Faaliyetleri
Kamu Hizmetleri
Kamu Malları
İdarenin Mali Sorumluluğu

İdare Hukuku Kapsamında Yer Alan Mevzuatlar
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
4283 Sayılı Ya-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
2575 Sayılı Danıştay Kanunu
7062 Sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu
2272 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun
5253 Sayılı Dernekler Kanunu

Anayasa Hukuku Kapsamında Yer Alan Diğer Mevzuatlar
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun
6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
584 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları Kapsamındaki Ulusal Mevzuatlar
6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
5840 Sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
4847 Sayılı Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözülmesine Dair Kanun
4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
İnsan Hakları ile İlgili Genel Esaslar
Kavramlar
Tarihçe

İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması
Avrupa Konseyi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa Sosyal Şartı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Uluslararası Ceza Mahkemesi
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT
Uluslararası Af Örgütü
Avrupa Birliği

ÖNSÖZ
Kıymetli Kardeşlerim;
2018 yılından itibaren kaymakamlık sınavında yeniden test usulüne geçilmiştir. 100 sorudan oluşan sınavda, Anayasa Hukuku (13 Soru), İdare Hukuku (18 soru), Türkiye’nin İdari Yapısı (14 Soru), Türkiye’de Mahalli İdareler (9 soru), Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokratikleşme (6 soru) kısımlarından toplam 60 soru bulunmaktadır.
Kaymakamlık sınavında mevzuat önemli bir yer tutmaktadır. Sınavın ortalama yüzde 55’i (55 soru) mevzuattan oluşmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan kitabımızda, son 20 yılın kaymakamlık sınav soruları incelenerek, sınavda soru gelen ve gelebilecek mevzuatlara yer verilmiştir. Bunun yanında, sınav müfredatında yer alan Anayasa Hukuku ve İdare Hukukunun teori kısımları da sınav müfredatı kapsamında yeterli olacak şekilde eserimizde bulunmaktadır. Dolayısıyla eserimiz, Anayasa Hukuku ve İdare Hukukunun tüm konularını kapsamaktadır.
Dolayısıyla eserimizde yer alan dersler;
Anayasa Hukuk (13 Soru)
İdare Hukuku (18 Soru)
Türkiye’nin İdari Yapısı (14 Soru)
Türkiye’de Mahalli İdareler (9 Soru)
İnsan Hakları ve Demokratikleşme – Yardımcı Kaynak (6 Soru)
Kaim Makam konu anlatım kitabı iki ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte Anayasa Hukuku, Türkiye’nin Teşkilat Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, yer almaktadır. Sınavda, bu kısımlardan ortalama 45 soru gelmektedir. Dolayısıyla birinci ciltte yer alan tüm hususlar defalarca tekrar edilerek iyice pekiştirilmelidir.
Kitabımızın ikinci cildinde Devlet Memurları Mevzuatı, İdare Hukuku teori kısımları, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku kapsamındaki mevzuatlar, İnsan Hakları ve Demokratikleşme ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata yer verilmiştir. Sınavda bu kısımlardan ortalama 15 soru gelmektedir.
Eserimizden yararlanılırken elbette birinci ciltte yer alan kısımlarla Devlet Memurları Mevzuatına öncelik verilmelidir. Ancak her sorunun hayati derecede önemli olduğu sınavda başarılı olmak için ikinci cildin de yıllara göre soru dağılımları da göz önünde bulundurularak etkili bir şekilde çalışılması gerekmektedir.
Kaim Makam Konu Anlatım kitabıyla aynı doğrultuda Kaim Makam Kaymakamlık Çözümlü Soru Bankası hazırlanmıştır. Konu anlatım kısmı çalışıldıktan hemen sonra çözümlü soru bankası kitabımızda ilgili konuya dair soruların çözülmesi konunun pekişmesini sağlayacaktır.
Son yılların Kaymakamlık sınav soru dağılımları çalışmada rehberlik edecektir. Çalışmaya başlamadan önce 2. Cildin sonunda yer alan tablolar detaylı bir şekilde incelenmelidir.
İnsan Hakları ve Demokratikleşmeyle ilgili kavramlar, haklar, ulusal ve uluslararası mevzuatlar yer almaktadır. Önemle belirtelim ki insan hakları kısmı yardımcı olma özelliğine sahip olup bu dersin alanında yetkin bir insan hakları kitabıyla desteklenmesi faydalı olacaktır.
Kaim Makam Kaymakamlık Mevzuat ve Teori Kitabı, Kaymakamlık 2014 Test Sınavı 1.’liği, TODAİE 2018 Test Sınavı 1.’liği, Kaymakamlık test ve açık uçlu sınav dereceleri, KPSS A 2. 3. likleri başta olmak üzere diğer dereceler, Kurum Sınavları 1.’likleri ve diğer derecelerinin kazandırdığı tecrübeyle, ÖSYM sınav formatında hazırlanmıştır. Kaim Makam kitabı 10 yıllık yoğun sınav tecrübelerinin kazandırdığı perspektifle oluşturulmuştur.
Sınav hazırlık sürecinde konu anlatımları iyice çalışıldıktan sonra bol soru çözmek başarının anahtarıdır.
Hayatınızdaki tüm sınavlarda başarılar diliyorum.

YİĞİT YILMAZ
1 Şubat 2021
Baskı Tarihi 2021
Baskı Sayısı 6 Baskı
Yayınevi Akfon Yayınevi
Yazar Yiğit Yılmaz
Sayfa sayısı 1002
Ebat 16X24

Bu ürünü sepete eklediniz: