Kambiyo Senetlerinde Bedelsizliğe Dayanan Menfi Tespit Davası ve Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Seçkin Yayıncılık

Kambiyo Senetlerinde Bedelsizliğe Dayanan Menfi Tespit Davası ve Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Seçkin Yayıncılık

 295,00

Stok kodu: 9789750276576 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıNisan 2022
ISBN9789750276576
Sayfa Sayısı184
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Hukukumuzda kambiyo senetleri, ticaret hayatında önemli bir fonksiyona sahiptir. Kambiyo senetleri olan poliçe, bono ve çek; ödeme, teminat ve kredi aracı olarak kullanılan sebepten soyut senetlerdir. Her ne kadar kambiyo senetleri sebepten soyut da olsa arka planda senedin dayandığı bir temel borç ilişkisi bulunmaktadır. Kambiyo senetlerinin dayandığı temel borç ilişkisinde çıkan bir uyuşmazlık nedeni ile senet bedelsiz hale gelebilir.
Kambiyo senetlerinin bedelsiz kalması halinde görünürde borçlu konumundaki kişi, borçlu olmadığını menfi tespit davası açarak ispat edebilir. Menfi tespit davası sonucunda verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.
Kambiyo senetlerinde bedelsizlik nedeniyle açılan menfi tespit davası, Türk Borçlar Kanunu’ndaki sebepsiz zenginleşme hükümleri ile yakından ilişkilidir. Temel borç ilişkisinin herhangi bir sebeple mevcut olmaması ya da geçersiz olması, kambiyo senedinin geçerliliğini etkilemez. Kambiyo senetleri geçerliliğini korur.
Bedel yahut bedelsiz kelimesi, mevzuatta tanım olarak açıkça yer almamış olsa da Türk Ceza Kanunu’nun 156. md’de; “Bedelsiz Senedin Kullanılması” suçu düzenlenmiştir. TCK’nın bedelsiz senedin kullanılmasını suç olarak kabul ettiği işbu maddede bedelsiz senedin kullanılması suç olarak düzenlenmiştir.
Kitapta kambiyo senetlerinde bedelsizliğe dayalı olarak açılan menfi tespit davasına, menfi tespit davasında hukuki yarar koşuluna, davanın taraflarına, dava şartı arabuluculuk konusuna, davada ispat yükü ve araçlarına, davadaki yargılama usulüne, davanın hüküm ve sonuçlarına, menfi tespit davasının istirdat davasına dönüşmesine, menfi tespit davasının kıymetli evrakın zıyai ve iptali davasından farklarına, bedelsiz senedi kullanma suçunun güveni kötüye kullanma suçu ile karşılaştırılmasına, suçun maddi-manevi unsurlarına, kovuşturma-yaptırım sürecine ve bu konuda Yargıtay’ın görüşlerine değinilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Kambiyo Senetlerinde Bedelsizlik Türleri
.
Bedelsizliğin Defi Olarak ileri Sürülmesi
.
Bedelsizlik Nedeniyle Açılan Menfi Tespit Davalarındı İspit Yükü V§ Araçları
.
Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi
.
Menfi Tespit Davası – Kıymetli Evrakın Ziyaı – İptali Davası Farktan
.
Bedelsiz Senedin Kullanılması Suçunda Kovuşturma ve Yaptırım
İçindekiler
Teşekkür 
 
7
Önsöz 
 
9
Özet 
 
11
Kısaltmalar 
 
19
Giriş 
 
23
Birinci Bölüm
 
 
KAMBİYO SENEDİ KAVRAMI
 
 
1.1. GENEL OLARAK 
 
27
1.2. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI 
 
28
1.3. KAMBİYO SENEDİ KAVRAMI 
 
30
1.3.1. Tanımı 
 
30
1.3.2. Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri 
 
31
1.3.3. Türleri 
 
34
1.3.3.1. Poliçe 
 
35
1.3.3.1.1. Hukuki ve İktisadi Niteliği 
 
35
1.3.3.1.2. Şekli Unsurları 
 
36
1.3.3.1.3. Kabul Beyanı ve Sorumlulukları 
 
39
1.3.3.2. Bono 
 
40
1.3.3.2.1. Hukuki ve İktisadi Niteliği 
 
40
1.3.3.2.2. Şekli Unsurları 
 
41
1.3.3.3. Çek 
 
45
1.3.3.3.1. Hukuki ve İktisadi Niteliği 
 
45
1.3.3.3.2. Şekli Unsurları 
 
46
1.3.4. Kambiyo Taahhüdü 
 
49
İkinci Bölüm
 
 
KAMBİYO SENETLERİNDE
 
 
BEDELSİZLİK
 
 
2.1. BEDEL VE BEDELSİZLİK TERİMLERİNİN ANLAMLARI 
 
55
2.2. KAMBİYO SENETLERİNDE BEDELSİZLİK KAVRAMI 
 
56
2.3. BEDELSİZLİK TÜRLERİ 
 
56
2.3.1. Tarafların Bedelsizlik Konusunda Bir Anlaşma Yapmamış Olması 
 
57
2.3.1.1. Başta Mevcut Bedelsizlik Halleri 
 
57
2.3.1.1.1. İrade Bozuklukları 
 
57
2.3.1.1.2. Aşırı Yararlanma 
 
59
2.3.1.1.3. Ehliyetsizlik 
 
60
2.3.1.1.4. Temel Borç İlişkisinin Emredici Hukuk Kurallarına, Ahlaka, Kamu Düzenine, Kişilik Haklarına Aykırı veya İmkânsız Olması 
 
62
2.3.1.1.5. Şekle Aykırılık 
 
63
2.3.1.2. Sonradan Oluşan Bedelsizlik 
 
64
2.3.1.2.1. Alacağın İfası Sebebiyle Bedelsizlik 
 
64
2.3.1.2.2. Temel Borç İlişkisinin Zamanaşımına Uğraması 
 
65
2.3.1.2.3. Temel Borç İlişkisine İstinaden Başka Bir Kambiyo Senedi Düzenlenmesi 
 
69
2.3.1.2.4. Taraflar Arasında Temel İlişki Dışında Meydana Gelen Başka Bir Borç İlişkisinden Kaynaklanan Bedelsizlik 
 
70
2.3.1.3. Geçici Süreyle Bedelsizlik 
 
71
2.3.1.3.1. Vade Zamanında Alacağın Talep Edilemeyeceği Kambiyo Senetleri 
 
71
2.3.1.3.2. Temel Alacağın Cari Hesaba Kaydedilmesi Sonucu Bedelsizlik 
 
72
(Hatır Senetleri) 
 
73
2.4. BEDELSİZLİĞİN DEF’İ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ 
 
77
2.4.1. Kambiyo Senetlerinde Def’iler 
 
77
2.4.1.1. Etkilerine Göre Def’ilerin Sınıflandırılması 
 
78
2.4.1.1.1. Mutlak Def’iler 
 
78
2.4.1.1.2. Nispi Def’iler 
 
79
2.4.1.2. Türk Ticaret Kanunu’nda Def’ilerin Sınıflandırılması 
 
80
2.4.1.2.1. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler 
 
80
2.4.1.2.2. Senetteki Bir Taahhüdün Geçersizliğine İlişkin Def’iler 
 
80
2.4.1.2.2.1. Ehliyetsizlik 
 
81
2.4.1.2.2.2. Senette Sahte İmzanın Bulunması 
 
82
2.4.1.2.2.3. Yetkisiz Temsil 
 
83
2.4.1.2.2.4. Kambiyo Sözleşmesinin Bulunmaması 
 
84
2.4.1.2.2.5. Senet Metninde Tahrifat Yapılması 
 
85
2.4.1.2.3. Şahsi Def’iler 
 
86
Üçüncü Bölüm
 
 
BEDELSİZLİK NEDENİYLE AÇILAN
 
 
MENFİ TESPİT DAVASI
 
 
3.1. BEDELSİZLİĞİN MENFİ TESPİT DAVASI OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ 
 
89
3.1.1. Menfi Tespit Davası 
 
91
3.1.1.1. Genel Olarak 
 
91
3.1.1.2. Menfi Tespit Davasının Hukuki Niteliği 
 
93
3.1.1.3. Menfi Tespit Davasının Tarafları 
 
97
3.1.1.4. Menfi Tespit Davasında Hukuki Yarar 
 
98
3.1.1.5. Menfi Tespit Davasının Şartları 
 
100
3.1.1.6. Menfi Tespit Davasında Senedin İadesi 
 
100
3.1.1.7. Davanın Açılma Zamanına Göre Menfi Tespit Davası 
 
101
3.1.1.7.1. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 
 
102
3.1.1.7.2. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 
 
103
3.2. BEDELSİZLİĞE DAYALI MENFİ TESPİT DAVASINDA
 
 
İSPAT YÜKÜ VE ARAÇLARI 
 
106
3.2.1. Kesin Hüküm ile İspat 
 
112
3.2.2. Senet ile İspat 
 
115
3.2.3. Yemin ile İspat 
 
117
3.2.4. İkrar ile İspat 
 
118
3.2.5. Belge ile İspat 
 
119
3.2.6. Ticari Defter ile İspat 
 
121
3.2.7. Delil Başlangıcı ile İspat 
 
123
3.2.8. Tanık ile İspat 
 
124
3.2.9. Bilirkişi ile İspat 
 
125
3.3. MENFİ TESPİT DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
 
126
3.4. MENFİ TESPİT DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ 
 
131
3.5. MENFİ TESPİT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ VE YARGILAMA GİDERLERİ 
 
132
3.6. MENFİ TESPİT DAVASINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUĞA
 
 
İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
 
133
3.7. MENFİ TESPİT DAVASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI 
 
137
3.7.1. Menfi Tespit Davasının Alacaklı Lehine Sonuçlanması 
 
138
3.7.2. Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine Sonuçlanması 
 
141
3.8. MENFİ TESPİT DAVASININ İSTİRDAT DAVASINA DÖNÜŞMESİ 
 
143
3.9. MENFİ TESPİT DAVASI VE KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI–İPTALİ
 
 
DAVASI FARKLARI 
 
145
Dördüncü Bölüm
 
 
BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU
 
 
4.1. GENEL BAKIŞ 
 
149
4.2. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 
151
4.3. TCK’DA BEDELSİZLİĞİN İSPAT KOŞULLARI 
 
152
4.4. SUÇUN MADDİ UNSURU 
 
154
4.4.1. Fail ve Mağdur 
 
154
4.4.2. Suçun Konusu 
 
156
4.4.3. Hareket ve Sonuç 
 
157
4.5. SUÇUN MANEVİ UNSURU 
 
158
4.6. KOVUŞTURMA VE YAPTIRIM 
 
160
4.7. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BEDELSİZLİĞİN CEZAİ SORUMLULUĞU 
 
163
4.8. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
166
Sonuç 
 
169
Kaynakça 
 
175
Kavramlar Dizini 
 
183

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Kambiyo Senetlerinde Bedelsizliğe Dayanan Menfi Tespit Davası ve Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: