Kamulaştırmasız Elatma Seçkin Yayıncılık

Kamulaştırmasız Elatma Seçkin Yayıncılık

 390,00

Stok kodu: 9789750277733 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıMayıs 2022
ISBN9789750277733
Sayfa Sayısı392
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Bu çalışma, Türk Hukuku’nda kamulaştırmasız elatma şeklinde isimlendirilen olguyu ve bu olgunun hüküm ve sonuçlarını konu almaktadır. Mülkiyet hakkına, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma koşullarına riayet edilmeksizin veya bu koşullar gereği gibi işletilmeksizin, anayasal güvencelere aykırı şekilde müdahale edilmesi hukuka aykırıdır. Kamulaştırmasız elatma da idare tarafından gerçekleştirilen ve sistematik bir sorun teşkil eden hukuka aykırı bir müdahaledir. Bu hukuka aykırı müdahale, maliki, mülkiyet hakkından yoksun bırakacak içerikte elatma içermektedir.
Çalışma, iki temel sorudan hareket etmiştir. İlk soru, kamulaştırmasız elatmanın tanımının, hukuki nitelik ve unsurlarının ne olduğudur. İkinci soru ise kamulaştırmasız elatmanın hüküm ve sonuçlarına dairdir. Kamulaştırmasız elatma kavramının tanımlanması, hukuki nitelendirme ve unsurlarına dair analiz, Türk Hukuku uygulamasında kabul edilen fiili elatma ve hukuki elatma modellerinin her ikisini de kapsayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla yapılmıştır. Bütüncül bakış açısı ile uyumlu bir şekilde hem fiili elatma hem de hukuki elatma olgusunun, yürürlükteki kanuni düzenlemeler ve yargı kararları uyarınca şekillenen hüküm ve sonuçları, ardından Medeni Hukuk bakış açısıyla özel hukuk nezdinde hangi hukuki kavram ve müesseseler üzerinden ele alınabileceği ve bu müesseseler üzerinden olası hüküm ve sonuçları değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda 1956 tarihli Yargıtay içtihadı birleştirme kararlarından günümüze uzanan süreçte Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin kararları, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ve bireysel başvuru kararları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarından yararlanılmıştır. Konunun mevzuattaki yansımaları, tarihsel süreçteki değişiklikler de aktarılmak suretiyle mevzuata dair değerlendirilmeler gözetilerek paylaşılmıştır. Disiplinlerarası bir çalışma olması hasebiyle farklı hukuk disiplinlerinden konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Gerek mevzuat gerekse de literatür taraması, konunun mahiyeti gereği, ulusal bir hukuki sorun olması hasebiyle Türk Hukuku ile sınırlandırılmıştır.
Sunulan model önerisi ile de idarenin, maliki, taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkından mahrum bırakacak şekildeki bu ağır hukuka aykırılık içeren eyleminin önlenebilmesine, gerçekleşmesi halinde ise etkin ve tam bir koruma sağlanabilmesine katkı sunulması amaçlanmıştır.
Konu Başlıkları
.
Kamulaştırmasız Elatma Kavramsal Tercihi
.
Kamulaştırmasız Elatmanın Tanımı, Hukuki Niteliği ve Unsurları
.
Fiili Elatma
.
Hukuki Elatma
.
Kamulaştırmasız Elatmanın Hüküm ve Sonuçları
.
Kamulaştırmasız Elatmanın Hüküm ve Sonuçlarına Dair Model Önerisi
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
11
GİRİŞ
 
 
A. TEMEL BİLGİLER 
 
13
1. Mülkiyet Hakkı Kavramı ve Hukuki Niteliği 
 
13
2. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması ve Kamulaştırmasız Elatma 
 
20
B. SORUNUN GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 
 
26
1. Kamulaştırma Kanunu Çerçevesinde 
 
27
2. İmar Kanunu Çerçevesinde 
 
35
C. KONUNUN ELE ALINMA GEREĞİ, USULÜ VE AMACI 
 
55
Birinci Bölüm
 
 
KAMULAŞTIRMASIZ
 
 
ELATMA KAVRAMI
 
 
A. KAVRAMSAL TERCİH 
 
61
B. KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞİMİ 
 
65
1. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Çerçevesinde Gelişimi 
 
65
2. 221 Sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun Çerçevesinde Gelişimi 
 
77
3. 8.11.1983 Tarihli RG ile Yürürlüğe Giren 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 38. Maddesi Çerçevesinde Gelişimi 
 
80
4. 5999 Sayılı Kanun İle 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na Eklenen Geçici 6. Madde Çerçevesinde Gelişimi 
 
87
5. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2010/5–662 E., 2010/651 K., 15.12.2010 T. Kararı İle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2007/2255 E., 2012/801 K., 24.5.2012 T. Kararı Çerçevesinde Gelişimi 
 
95
6. 6487 Sayılı Kanun İle Değişik Kamulaştırma Kanunu Geçici 6. Madde Çerçevesinde Gelişimi 
 
106
7. 6745 Sayılı Kanun İle Kamulaştırma Kanunu’na Eklenen Ek Madde 1 Çerçevesinde Gelişimİ 
 
114
8. 7181 Sayılı Kanun İle Değişik İmar Kanunu 13. Madde Çerçevesinde Gelişimi 
 
120
C. KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN TANIMI, UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
124
1. Kamulaştırmasız Elatmanın Tanımı 
 
124
2. Kamulaştırmasız Elatmanın Unsurları 
 
132
2.1. Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Taşınmaz Olmalı 
 
133
2.2. İdare (Kamu Hukukuna Tâbi Tüzel Kişi) Tarafından Gerçekleştirilmeli 
 
137
2.3. (Hukuka Aykırı) Elatma Niteliğinde Eylem veya İşlem Olmalı 
 
140
2.3.1. Fiili Elatma Olgusu (Eylemli Şekilde Doğrudan Müdahale Suretiyle Elatma) 
 
144
2.3.2. Hukuki Elatma Olgusu (Eylemsiz Kalmak Şeklinde Dolaylı Müdahale Suretiyle Elatma) 
 
156
3. Kamulaştırmasız Elatmanın Hukuki Niteliği 
 
165
3.1. Fiili Elatmanın Hukuki Niteliği 
 
166
3.2. Hukuki Elatmanın Hukuki Niteliği 
 
169
3.3. Kanaatimiz 
 
172
D. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İLE ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARLARINDA KAVRAMA YAKLAŞIM 
 
178
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Kavrama Yaklaşım 
 
179
1.1. Fiili Elatmayı Konu Alan Kararlarında Kavrama Yaklaşım 
 
180
1.2. Hukuki Elatmayı Konu Alan Kararlarında Kavrama Yaklaşım 
 
188
1.3. Değerlendirme 
 
195
2. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarında Kavrama Yaklaşım 
 
199
2.1. Fiili Elatmayı Konu Alan Kararlarında Kavrama Yaklaşım 
 
199
2.2. Hukuki Elatmayı Konu Alan Kararlarında Kavrama Yaklaşım 
 
208
2.3. Değerlendirme 
 
211
İkinci Bölüm
 
 
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN
 
 
HÜKÜM VE SONUÇLARI
 
 
A. GENEL OLARAK 
 
217
B. ÖZEL KANUNİ DÜZENLEMELER KAPSAMINDAKİ KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
 
219
1. 221 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamulaştırmasız Elatmanın Hüküm ve Sonuçları 
 
219
1.1. 221 Sayılı Kanun’un Kapsamı 
 
219
1.2. 221 Sayılı Kanun’un Öngördüğü Hüküm ve Sonuçlar 
 
221
2. 6754 Sayılı Kanun İle Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Geçici 6. Madde Kapsamındaki Kamulaştırmasız Elatmanın Hüküm ve Sonuçları 
 
227
2.1. 6754 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Geçici 6. Maddenin Kapsamı 
 
227
2.2. 6754 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Geçici 6. Madde Uyarınca Uzlaşma 
 
228
2.3. 6754 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Geçici 6. Maddenin Öngördüğü Hüküm ve Sonuçlar 
 
233
C. YARGI KARARLARI UYARINCA KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
 
239
1. Fiili Elatmanın Hüküm ve Sonuçları 
 
239
1.1. Elatmanın Önlenmesi Davası Çerçevesinde Hüküm ve Sonuçları 
 
242
1.1.1. Elatmanın Önlenmesi Davasında Usul ve Taraf Sıfatı 
 
242
1.1.2. Elatmanın Önlenmesi Davasının Hüküm ve Sonuçları 
 
246
1.2. Bedel Davası Çerçevesinde Hüküm ve Sonuçları 
 
249
1.2.1. Bedel Davasında Usul ve Taraf Sıfatı 
 
249
1.2.2. Bedel Davasının Hüküm ve Sonuçları 
 
252
1.3. Tazminat Davası Çerçevesinde Hüküm ve Sonuçları 
 
258
1.4. Ecrimisil Davası Çerçevesinde Hüküm ve Sonuçları 
 
260
2. Hukuki Elatmanın Hüküm ve Sonuçları 
 
266
2.1. İdari Başvuru Çerçevesinde Hüküm ve Sonuçları 
 
268
2.2. İdari Yargı Çerçevesinde Hüküm ve Sonuçları 
 
270
2.2.1. İptal Davası Çerçevesinde Hüküm ve Sonuçları 
 
273
2.2.2. Tam Yargı Davası Çerçevesinde Hüküm ve Sonuçları 
 
278
D. MEDENİ KANUN VE BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
286
1. Medeni Kanun Hükümleri Uyarınca Kamulaştırmasız Elatmanın Hüküm ve Sonuçları 
 
286
1.1. Mülkiyet Hakkı ile İlgili Genel Hükümler Uyarınca Kamulaştırmasız Elatma 
 
288
1.1.1. Fiili Elatmanın Mülkiyet Hakkını Koruyucu Genel Hükümler Açısından Değerlendirilmesi 
 
288
1.1.2. Hukuki Elatmanın Mülkiyet Hakkını Koruyucu Genel Hükümler Açısından Değerlendirilmesi 
 
295
1.2. Taşınmaz Mülkiyeti ile İlgili Özel Hükümler Uyarınca Kamulaştırmasız Elatma 
 
298
1.2.1. Kamulaştırmasız Elatmanın Haksız Yapı Açısından Değerlendirilmesi 
 
299
1.2.1.1. Yapının Sökülüp Kaldırılması Talebi Açısından 
 
303
1.2.1.2. Tazminat Talebi Açısından 
 
305
1.2.1.3. Arazinin Devri Talebi Açısından 
 
307
1.2.2. Kamulaştırmasız Elatmanın Taşkın Yapı Açısından Değerlendirilmesi 
 
310
1.2.3. Kamulaştırmasız Elatmanın Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Olgusu Açısından Değerlendirilmesi 
 
315
1.3. Zilyetlik ile İlgili Hükümler Uyarınca Kamulaştırmasız Elatma 
 
320
1.3.1. Fiili Elatmanın, Tapuda Adına Tescil Kaydı Bulunan Kişi Açısından Zilyetliği Koruyucu Hükümler Uyarınca Değerlendirilmesi 
 
323
1.3.2. Fiili Elatmanın, Tapuda Adına Tescil Kaydı Bulunmayan Kişi Açısından Zilyetliği Koruyucu Hükümler Uyarınca Değerlendirilmesi 
 
325
2. Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Kamulaştırmasız Elatmanın Hüküm ve Sonuçları 
 
326
2.1. Haksız Fiil Hükümleri Uyarınca Kamulaştırmasız Elatmanın Hüküm ve Sonuçları 
 
327
2.1.1. Hukuka Aykırı Fiil Unsuru Açısından 
 
328
2.1.3. Kusur Unsuru Açısından 
 
334
2.1.4. Fiili Elatma ile Hukuki Elatmanın Haksız Fiil Açısından Değerlendirilmesi 
 
336
2.2. Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Uyarınca Kamulaştırmasız Elatmanın Hüküm ve Sonuçları 
 
338
2.2.1. Fiili Elatmanın Sebepsiz Zenginleşme Açısından Değerlendirilmesi 
 
340
2.2.2. Hukuki Elatmanın Sebepsiz Zenginleşme Açısından Değerlendirilmesi 
 
343
2.3. Bedel Davası ile Taşınmaz Bedelinin Ödenmesine İlişkin Tam Yargı Davasının Değerlendirilmesi 
 
344
E. KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARINA DAİR BİR MODEL ÖNERİSİ 
 
351
1. Fiili Elatma İle Hukuki Elatma Hakkında Uygulamada Kabul Edilen Hüküm ve Sonuçların Karşılaştırılması 
 
351
2. Mevcut Uygulamaya İlişkin Öneriler 
 
357
3. Model Önerimiz 
 
358
Sonuç 
 
367
Kaynakça 
 
377
Kavramlar Dizini 
 
389
Özgeçmiş 
 
392

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Kamulaştırmasız Elatma Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: