Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları Yetkin Yayınları

-5%

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları Yetkin Yayınları

 133,00

Stok kodu: 9786050505733 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım Yılı2020
ISBN9786050505733
Sayfa Sayısı193
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 29 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR15
GİRİŞ17
BİRİNCİ BÖLÜM
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN
HUKUKİ ÇERÇEVESİ
I.SÖZLEŞMENİN SOSYAL VE EKONOMİK
KONJONKTÜR ÇERÇEVESİNDE ORTAYA ÇIKMASI21
II. SÖZLEŞMENİN İSMİ ÜZERİNDEKİ TERMİNOLOJİ
SORUNU21
III. SÖZLEŞMENİN TANIMI22
IV. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI24
A.Taraf İradelerinin Birleşmesi24
B.Arsa Sahibinin Muayyen Arsa Paylarının Mülkiyetinin DevriniBorçlanması25
C.Yüklenicinin Bina İnşasıile Bağımsız Bölümlerin Teslimini Borçlanması26
V. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ27
A. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması27
B.Çift Tipli Bir Karma Sözleşme Olması28
C.Sözleşmenin Ani- Sürekli Borç İlişkisi Doğurması Üzerindeki Tartışmalar ile “Ani – Sürekli Borç Karmaşığı” Niteliği Yönündeki Görüş31
D.Sözleşmenin Şerh Edilebilirliği35
VI. SÖZLEŞMENİN MEYDANA GETİRİLME TİPLERİ36
A.Arsa Payı Üzerinde Satış Vaadine Karşılıkİnşaat Yapma Taahhüdü İçerir Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi36
B.Belli Arsa Paylarının Yükleniciye Devri Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi37
C.Arsanın Tamamının Yükleniciye Devri Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi38
D.Arsa Paylarının İnşaat Aşaması Çerçevesinde Devri Şeklinde
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi38
VII. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ39
İKİNCİ BÖLÜM
TARAFLARIN BORÇLARI
I.ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI43
A.Arsayı İnşaata Elverişli ve Ayıpsız Olarak Teslim Etme Borcu43
B.Arsa Payı Devir Borcu49
II.YÜKLENİCİNİN BORÇLARI52
A.Sözleşmeye Uygun Bina İnşa Etme Borcu54
1.Binayı Şahsen İnşa veya Yönetimi Altında İnşa Borcu54
a.Yüklenicinin Binayı Şahsen İnşası54
b.Yüklenicinin Binayı Yönetimi Altında İnşası56
c.Kısmi İnşaat İşlerinin Alt Yüklenicilere Devri58
2.Araç – Gereç, Malzeme Sağlama Borcu62
3.İşe Zamanında Başlama ve İşe Devam Etme Borcu66
4.Sadakat ve Özen Borcu68
a.Yüklenicinin Sadakat (Bağlılık) Borcu68
b.Yüklenicinin Özen (İhtimam) Borcu72
B.Bağımsız Bölümleri Teslim Borcu78
1.Genel Olarak Teslim Borcunun İfası80
2.Teslimin Kavramsal Çerçevesi84
a.Eserin Tesliminin Eserin Tamamlanmasından Ayırt Edilmesi84
b.Eserin Teslim Alınmasının Eserin Kabulünden Ayırt Edilmesi85
3.Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri Teslim Borcunu İfada Temerrüdü87
a.Yüklenicinin Teslim Borcunu İfada Temerrüdünün Şartları87
aa. Borcun Muaccel Olması87
bb. Edimin İfasının Mümkün Olması88
cc. Borcun İfa Edilmemesi89
dd. Borcun Yerine Getirilmesi Hususunun İhtar
Edilmesi89
b.Yüklenicinin Teslim Borcunu İfada Temerrüdünün Sonuçları89
C.Ayıba Karşı Tekeffül Borcu90
1.Genel Olarak90
2.Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Doğması için Gerekli Şartlar91
a.Tamamlanmış Bina Çerçevesinde Arsa Sahibine Ait Bağımsız Bölümlerin Teslim Edilmiş Olması91
b.Yapının Ayıplı Olması94
aa. Yapının Sözleşme ile Öngörülen Nitelikleri İçermemesi94
aaa. Yüz Ölçümü Eksikliği Üzerindeki Nitelik Eksikliği Tartışması96
bbb.İskan Ruhsatı (Yapı Kullanma İzni)
Alınmaması Üzerindeki Nitelik Eksikliği Tartışması97
bb. Lüzumlu Nitelikleri İçermemesi100
cc. Ayıp Tipleri101
aaa. Açık Ayıp – Gizli Ayıp101
bbb. Hukuki Ayıp – Maddi (Fiili) Ayıp101
ccc. Asli Ayıp – Tali (İkincil) Ayıp101
ddd. Tam Önemli Ayıp – Daha Az Önemli Ayıp102
c.Arsa Sahibince Muayene ve İhbar Külfetlerinin Zamanında Yerine Getirilmesi102
aa. Genel Olarak102
bb. Muayene Külfeti104
cc. İhbar Külfeti106
D.Arsa Sahibince Tarafına Yetki Verilmesi ya da
Sözleşmede Kayıt Altına Alınması Çerçevesinde Yüklendiği
Muhtelif Borçlar109
1.3194 sayılı İmar Kanunu m. 21 Anlamında
“Yapı Ruhsatı” ve m.30 Anlamında “Yapı Kullanma İzni” Alınması109
2.Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Kurulması110
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN
FESHİ VE SONUÇLARI
I.SÖZLEŞMENİN FESHİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNMEDEN
AYIRT EDİLMESİ111
A.Fesih Kavramı112
B.Dönme Kavramı ve Dönmenin Sözleşmeye Etkisi Üzerindeki Teoriler114
1.Dönme Kavramı114
2.Dönmenin Sözleşmenin Geçerliliğine Etkisi Üzerine
Teoriler114
a.Klasik Dönme Teorisi (Dönmenin Dolaysız Gücü)114
b.Yasal Borç İlişkisi Teorisi115
c.Ayni Etkili Dönme (İstihkak) Teorisi115
d.Yeni Dönme ya da Dönüşüm Teorisi
(Dönmenin Dolaylı Gücü)116
C.Fesih ve Dönme Arasındaki Farklar118
II.ARSA SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE
SÖZLEŞMEYİ FESİH HALLERİ120
A.TBK m. 125/2 Çerçevesinde Arsa Sahibinin Yüklenicinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Nedeniyle Sözleşmeden Dönmesi120
1.Yüklenicinin Temerrüdü Üzerine Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönmesinin Fesih Olarak Nitelendirilip Nitelendirilemeyeceği Sorunsalı120
2.Yazarların Dönme ve Fesih ile Sonuçları Üzerine
Düşünceleri121
a.Geriye Etkili Dönme Görüşünü Savunan Yazarlar121
aa. Tandoğan’a Göre121
bb. Seliçi’ye Göre122
cc. Öz’e Göre123
b.İleriye Etkili Fesih Görüşünü Savunan Yazarlar126
aa. Sungurbey’ e Göre126
bb. Serozan’a Göre128
cc. Erman’a Göre129
dd. Karahasan’a Göre130
3.Sözleşmeden Geriye Etkili Dönme Yönündeki Argümanın Dayanakları132
a.Sözleşmenin Ani Edimli Olarak Nitelendirilmesi132
b.Yüklenicinin “Orantılı Ücret Hakkı” Görüşünün Hakkaniyetle Bağdaşmaması132
c.TBK m. 475/f.1-(2),(3) ve f.3’ün Yüklenicinin İşi Yarıda Bırakması Halinde Uygulanmasının Hakkaniyetle Bağdaşmaması134
d.Günümüz Anlamında Yüklenicinin Her Koşulda “Emekçi” Olarak Nitelendirilemeyecek Olması ve Ekonomik Olarak Daha Zayıf Olan Arsa Sahibinin Korunması Yönündeki Görüş136
e.TBK m. 486 Hükmünün Anlamını Yitirecek Olması136
f.Arsa Sahibinin Aralarındaki Güven İlişkisinin Zedelendiği Yüklenici ile Müşterek Mülkiyete Sahip Olmasının Bir Kısım Sakıncayı da Beraberinde
Getirmesi Olasılığı137
4.Sözleşmenin İleriye Etkili Feshi Yönündeki Argümanın Dayanakları138
a.Yapıt Sözleşmelerinde Sürekli Edimli Sözleşmelere İlişkin Kuralların da Dikkate Alınması Gerektiği138
b.Yükleniciye “Orantılı Ücret” Ödenmesinin Hakkaniyet Gereği Olduğu138
c.TBK m. 475/f.1-(2),(3) ve f.3’ ün Yüklenicinin Temerrüdü Durumunda Kıyasen Uygulanabilirliği139
d.Bir “Emekçi” Olarak Addedilen Yüklenicinin Emeğinin Korunması Yönündeki Görüş139
e.TBK m. 475 Hükmünün Uygulanması ile TBK m. 486 Hükmünün Anlamını Yitirmeyeceği140
f.Kat Mülkiyeti Devrini Mecbur Kılan Kanun Hükümlerinin Varlığı140
5.Yargıtay’ ın Görüşü141
a.YİBBGK 25.01.1984 tarih, 1983/3 E., 1984/1 K. Sayılı Kararı Öncesinde Mevcut Durum141
b.YİBBGK 25.01.1984 tarih, 1983/3 E., 1984/1 K. Sayılı Kararı ve Sonrasında Mevcut Durum144
B.TBK m. 473/1 Çerçevesinde Arsa Sahibinin Yüklenicinin Sözleşme Konusu İşi Vadesinde Yetiştiremeyeceğinin Anlaşılması Nedeniyle Sözleşmeden Dönmesi151
1.Genel Olarak151
2.Uygulanma Koşulları152
3.TBK m. 473/1 Anlamında Sözleşmeden Dönme ve
Sonuçları Üzerine Görüşler153
C.TBK m. 475/1 – (1) Çerçevesinde Arsa Sahibinin Yapının
Ayıplı Olmasından Dolayı Sözleşmeden Dönmesi155
1.Genel Olarak155
2.Uygulanma Koşulları157
a.Ayıbın Ağırlığı157
b.Yapının Sökülmesi ve Kaldırılmasının Yüklenici Aleyhine Oransız Zarar Doğurmaması158
3.TBK m. 475/1 – (1) Hükmü Uyarınca Dönmenin
Sonuçları159
D.TBK m. 484 Çerçevesinde Arsa Sahibinin Tam Tazminat Karşılığı Sözleşmeyi Feshetmesi162
1.Genel Olarak162
2.Genel Olarak TBK m. 484 Hükmünün Uygulanma
Koşulları163
a.Sözleşme Konusu İşin Natamam Olması163
b.Fesih Bildiriminde Bulunma163
3.TBK m. 484 Hükmünün Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Uygulanabilirliği165
4.TBK m. 484 Hükmü Uyarınca Feshin Sonuçları168
a.Yüklenicinin İnşa Ettiği Kısma İlişkin Orantılı Bedel Verilmesi171
b.Yükleniciye Tazminat Ödenmesi171
III.YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE
SÖZLEŞMEYİ FESİH HALLERİ173
A.TBK m. 480/2 Çerçevesinde Yüklenicinin Öngörülemeyen
Haller Dolayısıyla Sözleşmeden Dönmesi173
B.TBK m. 125/2 Çerçevesinde Yüklenicinin Arsa Sahibinin
Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Nedeniyle Sözleşmeden
Dönmesi177
C.Yüklenicinin Arsa Sahibinin Alacaklı Temerrüdüne Düşmesi Nedeniyle Sözleşmeden Dönmesi178
IV.YARGITAY’IN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE
İLİŞKİN UYGULAMASI179
A.Sözleşmeden Dönme ve Sözleşmeyi Feshin Ancak
Taraf İradelerinin Birleşmesi ya da Mahkeme Kararı ile
Mümkün Olacağı179
B.Sözleşmeden Geriye Etkili Dönme Çerçevesinde Yüklenicinin Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri (TBK m. 77-82) Kapsamında İade Talebinde Bulunabileceği181
SONUÇ183

KAYNAKÇA189

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları Yetkin Yayınları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: