Kentleşme Politikaları,Çevre Hukuku ve İklim Değişikliği Umuttepe Yayınları

Kentleşme Politikaları,Çevre Hukuku ve İklim Değişikliği Umuttepe Yayınları

 315,00

Sepeti görüntüle


Basım YılıKasım 2022
ISBN9786057858979
Sayfa Sayısı258
Ebatı16X24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

İçindekiler
KENTLEŞME POLİTİKALARI, ÇEVRE HUKUKU VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 9
Kent Kavramı 9
Chicago Ekolü: Sosyal Ekolojik Yaklaşım 10
Robert Park 10
Roderick D. McKenzie 11
Ernest Burgess 11
Louis Wirth 11
Nüfusun büyüklüğü 12
Nüfusun yoğunluğu 12
Nüfusun çeşitliliği 12
Ekonomi Politik Yaklaşım 13
Henri Lefebvre 13
Manuel Castells 13
KENT SOSYOLOJİSİ 14
KENTLEŞME 14
Kentsel Alan 16
KENT DEVLETLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 16
ÇEVRE KİRLİLİĞİ 17
Toprak Kirliliği 17
Hava Kirliliği 18
Su Kirliliği 18
Ambalaj Atıkları 18
Ses Kirliliği 18
Radyoaktif Kirlenme 19
Işık Kirliliği 19
TÜRKİYE’DE ÇEVRE MÜCADELESİ 19
ÇEVRECİ AKIMLAR 21
ÇEVRECİ HAREKETLERİN ÖZELLİKLERİ 22
Erken Farkındalık 22
Koruma Hareketi 23
Çevre Koruma Topluluklarının Oluşumu 23
20. Yüzyıl 25
Amerika Birleşik Devletleri 28
Latin Amerika 29
Brezilya 29
Avrupa 29
Orta Doğu 30
Güney Kore ve Tayvan 30
Çin 31
Hindistan 32
Bangladeş 32
ÇEVRE BİLİMİ 33
Birincil odak noktaları 33
ÇEVRE HUKUKU VE TEORİSİ 34
Mülkiyet Hakları 34
Vatandaşların Hakları 34
Doğanın Hakları 34
Çevresel Reaktivizm 34
Radikal Çevrecilik 35
ÇEVRECİ HAREKETİN TARİHSEL GELİŞİMİ 36
TÜRKİYE’DE ÇEVRECİ HAREKETİN GELİŞİM
SEYRİ 37
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (GELİŞME) 38
Sürdürülebilirliğin Tarihçesi 39
Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri 41
Sürdürülebilir Gelişme Eğitimi 41
BM Sürdürülebilir Kalkınma İçin On Yıl 41
Sürdürülebilir Kalkınma 42
Kirleten Öder İlkesi 43
Katılım İlkesi 43
Çevre Politikası Modelleri 44
Kent Planlaması 46
Klasik Kent Planlama Kuramı 47
Geniş Kapsamlı Kent Planlaması Kuramı 47
İletişimsel Planlama 48
II. Dünya Savaşı Sonrası Kent Planlaması 48
Ebenezer Howard’ın ‘Yarın’ Adlı Çalışması 48
TÜRKİYE’DE KENT PLANLAMASI 49
Tarihçe 49
Cumhuriyetin Kuruluşu ve Kent Planlaması 50
1960 Sonrası Kent Planlaması (1960-1980) 50
1980 Sonrası Kent Planlaması 51
KENTSEL TOPLUM SÜRECİ 51
KENT VE SINIF MÜCADELESİ 53
Sınıf Savaşı 53
Egemen Sınıf 54
TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM 54
Kentsel Dönüşüm  54
KENTSEL KORUMA 55
Türkiye’de Kentsel Koruma Kavramının Gelişim Süreci 56
Türkiye’nin Demografik Yapısı 57
Nüfus Artış Hızı 57
Yaşlılık 58
Birleşmiş Milletler Tahminleri 59
Diğer Nüfus Verileri 62
ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA
VAKFI 65
TÜRKİYE’DE KONUT POLİTİKALARI 65
Konut Politikası 67
Konut Piyasasına Müdahale Nedenleri 67
Türkiye’de Konut Politikalarının Tarihsel Gelişimi 68
YEREL YÖNETİMLER 70
ÇEVRE SORUNLARIYLA İLGİLİ POLİTİKALAR 71
Çevre 71
Çevre Kirliliği 71
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME (KALKINMA) 72
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (KÜRESEL ISINMA) 73
BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 73
Gecekondu ve Çarpık Kentleşme 74
Kentsel Çevre Sorunları 74
Çevre Etiği (Ahlâkı) 75
İNSANIN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 76
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE NEDEN OLABİLECEK FAKTÖRLER 76
Madencilik 76
Barajlar 77
Biyodizel 78
Kömür 78
Nükleer Enerji 78
Petrol 78
Petrollü Şeyl 79
Rüzgâr Gücü 79
Boya 79
İlaçlar ve Kişisel Bakım Ürünleri 79
Kâğıt 80
Nano-teknoloji 80
Pestisitler (Biyolojik Ajan) 80
Plastik 80
Temizlik Maddeleri 81
Ulaşım 81
Havacılık 81
Yollar 82
Deniz Ulaşımı 82
Askeriye 82
Işık Kirliliği 83
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 83
Gözlemlenen Sıcaklık Değişimleri 84
Sera Etkisi 85
Arazi Kullanımı Değişikliği 86
İklim Değişikliğinin Etkenleri 86
Beşeri Etkenler 87
Elektrik Tüketimi ve Sera Gazı 89
Endüstriyel Tarım ve Hayvancılık 89
Çevresel Etkenler 90
Volkanik Patlamalar 90
İklim Değişikliğinin Birtakım Etkileri 91
Çevre Üzerindeki Etkileri 91
Azalan Biyo-çeşitlilik 91
Deniz Seviyesinin Yükselmesi 92
İnsan Faaliyetlerine Etkileri 93
İnsan Sağlığı: Toplum & Yaşam Alanları 93
İnsan Sağlığına Etkileri 94
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE 95
ULUSLARARASI İKLİM ANLAŞMALARI VE TÜRKİYE 95
Viyana Sözleşmesi 95
Paris Anlaşması 96
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR MEKÂNSAL ÇÖZÜMLER 96
İklime Duyarlı Mekân Tasarımı 96
Biyofilik Tasarım 96
Atık Su Dönüşümü ile Mekânsal Tasarım 97
Sıfır Karbon (Karbon Nötr) Şehirler 97
İKLİM EYLEMİ 97
İklim Aktivizmi 97
İklim Adaleti 97
İklim Mülteciliği 98
İklim Değişikliğini Hafifletme 98
İklim Değişikliği ve Hükûmetin Görevleri 98
İklim Mühendisliği 99
İklim Değişikliği ve Gündelik Yaşam Pratikleri 99
Adaptasyon 100
DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ 100
Doğal Kaynaklar 100
ÇEVRE KİRLİLİĞİ TÜRLERİ 101
KÜRESEL ISINMANIN SONUÇLARI 103
Küresel Isınmanın Olumlu Etkisi 104
TÜRKİYE’NİN TARAFI OLDUĞU ULUSLARARASI İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLEŞMELERİ 104
Ozon Tabakasının İncelmesine Dair Alınan Önlemler 105
Asit Yağmurlarının Çevresel Etkileri 106
ÇEVRE SORUNLARININ ULUSLARARASILAŞMASI 107
TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU 109
ÇEVRE HUKUKU VE ÇEVRE HAKKI 109
TEMEL MAHALLÎ İDARE KANUNLARI 111
İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 111
BELEDİYE KANUNU 132
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU 169
KÖY KANUNU 186
MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU 198
MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE
İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN 206
İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ
GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 211
Payların hesaplanması ve oranı 211
Payların ayrılmasına ve gönderilmesine ilişkin esaslar 211
İl özel idare paylarının tahsisine ilişkin esaslar 211
Belediye paylarının tahsisine ilişkin esaslar 212
KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN 212
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 213
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN 216
Kuruluş 216
Bankanın amacı ve faaliyet konuları 216
Ortaklık yapısı ve sermaye 217
Bankanın Organları ve Yönetimi 217
Genel Kurul 217
Genel Kurulun görev ve yetkileri 217
Yönetim Kurulu 217
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 218
Denetim Kurulu 218
6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KURULMASI HAKKINDA KANUN 219
Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının
belirlenmesi 219
Çeşitli hükümler 220
İMAR KANUNU 223
SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU 231
Birlik bütçesi 231
Birliğin gelir ve giderleri 231
Siyaset yapma yasağı 232
Birlik tüzel kişiliğinin sona ermesi 232
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI (=AYYÖŞ) VE
EK PROTOKOL 232
YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 235
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 235
UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA 238
ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA
DAİR KANUN 238
Emlâk ve Eytam Bankası 245
Etibank 252
Yararlanılan Kaynaklar 257

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Kentleşme Politikaları,Çevre Hukuku ve İklim Değişikliği Umuttepe Yayınları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: