Kiracının Kira Bedelini Ödememesi ve Tahliyesi Seçkin Yayıncılık

Kiracının Kira Bedelini Ödememesi ve Tahliyesi Seçkin Yayıncılık

 260,00

Stok kodu: 9789750280818 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750280818
Sayfa Sayısı224
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Kiracının kira bedelini ödememesinin hukuki sonuçları ve buna bağlı olarak kiracının tahliyesi, kira sözleşmeleri ile ilgili uygulamada en sık rastlanılan sorunların başında gelmektedir.
Eserde kiracının kira bedelini ödeme borcu kapsamlı bir şekilde ele alınmış, kiracının kira bedelini ödemede temerrüde düşmesinin şartları ve sonuçları aktarılmıştır. Konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından kiracının kira bedelini ödememesinin sonuçları incelenmiş, iki haklı ihtara dayalı kiracının tahliyesinin şartları ve sonuçları detaylıca sunulmuştur. Eserde, konuyla ilgili doktrinde yer alan görüşlere yer verilmiş ve özellikle güncel Yargıtay kararları değerlendirilmiştir. Eserde aynı zamanda kira hukuku alanında güncel hukuki sorunlardan birisi olan aşırı ifa güçlüğüne dayalı olarak kira bedelinin uyarlanması konusuna da yer verilmiştir.
Kiracının kira bedelini ödememesinin hukuki sonuçları ve tahliyesi, hem uygulama açısından hem de özel hukuk literatüründe ayrı bir öneme ve değere sahip olduğundan, uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunulmuştur. Bu özelliğiyle çalışma, kaynak eser ve aynı zamanda uygulamada ortaya çıkacak problemlere ışık tutacak bir niteliğe sahiptir.
Konu Başlıkları
.
Tahliye Davası
.
Koronavirüs Pandemisinin Kira Sözleşmelerine Etkisi
.
Aşırı İfa Güçlüğüne Dayalı Olarak Kira Bedelinin Uyarlanması
.
Kira Bedelinin Ödenmemesinin Teminatı Olarak Hapis Hakkı
İçindekiler
Önsöz 
 
7
Teşekkür 
 
9
Kısaltmalar 
 
19
GİRİŞ 
 
21
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER VE KİRA SÖZLEŞMESİ
 
 
I. SÖZLEŞMELERE DAİR GENEL BİR DEĞERLENDİRME 
 
26
A. İsimli (Tipik) Sözleşmeler 
 
26
B. İsimsiz (Atipik) Sözleşmeler 
 
27
II. KİRA HUKUKUNUN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ 
 
27
III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİ TBK.’DAKİ YERİ 
 
31
IV. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI 
 
35
A. Tanımı 
 
35
B. Unsurları 
 
36
1. Kiralanan Şey 
 
36
a. Kira Sözleşmesine Konu Olabilecek Eşya 
 
36
b. Kira Sözleşmesine Konu Eşyanın Sınırı ve Kapsamı 
 
36
2. Kullanım ve Yararının Kiracıya Bırakılması 
 
37
3. Kira Bedeli 
 
37
a. Genel Olarak Kira Bedeli 
 
37
4. Tarafların Anlaşması 
 
38
V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
 
39
A. Kiracı 
 
39
B. Kiraya Veren 
 
41
1. Genel Olarak 
 
41
2. Kiraya Verenin Ayni Hak Sahibi Olmaması Hali 
 
44
3. Birden Fazla Malikin Bulunması 
 
45
a. Elbirliği Mülkiyet 
 
45
b. Paylı Mülkiyet 
 
46
4. Ortak Yerlerin Kiraya Verilmesi 
 
48
VI. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 
 
48
A. Yalın Kira Sözleşmesi 
 
49
1. Tanımı 
 
49
2. Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
 
49
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi 
 
50
1. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası 
 
50
2. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
 
53
C. Ürün Kira Sözleşmesi 
 
53
1. Ürün Kirası 
 
53
2. Ürün Kirasının Hukuki Niteliği 
 
58
D. Kira Sözleşmeleri Arasındaki Farklar 
 
58
1. Konu Bakımından 
 
58
2. Kiracıya Sağladığı Haklar ve Yükümlülükler Bakımından 
 
59
3. Kira Bedelinin İçeriği Bakımından 
 
59
VII. KİRA SÜRESİ 
 
60
A. Kira Sözleşmesinde Süre 
 
60
B. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi 
 
60
1. Genel Olarak 
 
60
2. Sürenin Belirli Olması 
 
61
3. Sözleşmenin Bildirimsiz Sona Ermesi 
 
61
4. Sözleşmenin Belirli Olmasına Bağlanan Sonuçlar 
 
61
C. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi 
 
61
1. Belirsiz Süre 
 
61
2. Belirsiz Süre Karinesi 
 
61
3. Belirsiz Süreli Sözleşmelere Bağlanan Sonuçlar 
 
62
VIII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI 
 
62
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRACININ KİRA BEDELİNİ ÖDEME BORCU
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
69
II. KİRA BEDELİ KAVRAMI 
 
69
III. KİRA BEDELİNİN KİRACININ ASLİ YÜKÜMÜ OLMASI 
 
70
A. Genel Olarak 
 
70
B. Üçüncü Kişilerin Kira Bedelini Ödemekle Yükümlü Olduğu Haller 
 
71
IV. KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ 
 
72
V. İFA ZAMANI 
 
73
A. İfa Zamanını Düzenleyen Hükmün Genel Özellikleri 
 
73
B. İfa Zamanını Düzenleyen Hükmün Kapsamı ve Sınırı 
 
74
C. İfa Zamanının Belirlenmesi 
 
74
1. Kira Bedeli ve Yan Gider Borcunun Doğumu 
 
74
2. Kira Bedeli ve Yan Gider Borcunun Muacceliyetine İlişkin Kural 
 
75
3. İstisnalar 
 
78
VI. İFA YERİ 
 
78
A. Genel Olarak 
 
78
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında 
 
80
VII. ZAMANAŞIMI 
 
80
A. Genel Olarak Şartları 
 
80
B. Kira Bedeli Alacağı 
 
82
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
KİRACININ KİRA BEDELİNDE TEMERRÜDÜNÜN ŞARTLARI VE SONUÇLARI
 
 
I. GENEL OLARAK BORÇLU TEMERRÜDÜ 
 
83
II. KİRACININ KİRA BEDELİNDE TEMERRÜDÜ 
 
83
A. Genel Olarak 
 
83
B. TBK Md. 315’in Getirdiği Yenilikler 
 
89
1. Genel Olarak 
 
89
2. Yan Giderin Kiracı Tarafından Ödenmemesi 
 
91
III. TBK Md. 315’E GÖRE TEMERRÜDÜN ŞARTLARI 
 
93
A. Kiralananın Kullanımının Kiracıya Bırakılması 
 
93
B. Kira Bedeli veya Yan Giderlerin Muaccel Olması 
 
93
1. Genel Olarak 
 
93
2. Dönemli Kira Bedellerinin Ödenmesi Açısından Temerrüdün Oluşması 
 
97
3. Kira Bedeli Açısından Temerrüde Esas Olan Alacaklar 
 
98
a. Asıl Kira Bedelinin Muaccel Olması 
 
98
b. Kira Artırım Farkının Muaccel Olması 
 
99
c. Kira Tespit Davası Sonucu Mahkeme ile Belirlenen Miktarın MuaccelOlması 
 
100
4. Yan Giderler Açısından Temerrüde Esas Olan Alacaklar 
 
101
5. Temerrüde Esas Olmayan Alacaklar 
 
102
a. Stopajın Yatırılmaması 
 
102
b. Cezai Şart ve Gecikme Faizi 
 
102
c. Muacceliyet Koşulu 
 
104
6. Kiracıya Muaccel Olan Kira Bedelinin ve Yan Giderlerin Ödememesinden Dolayı İhtar Yapılmalı ve Süre Verilmeli 
 
105
a. İhtarı Yapacak Kiraya Veren ve Muhatap Kiracı 
 
106
b. İhtarın Şekli ve İçeriği 
 
107
aa. İhtarın Yazılı Olması ve Hangi Aylara İlişkin Kira Bedelinin İstendiğinin Belirtilmesi 
 
108
bb. TBK md. 315 Uyarınca Kiracıya Süre Verilmesi 
 
109
cc. Ürün Kira Sözleşmesinde Süre Tayini 
 
111
c. İhtarın Haklı Olması 
 
112
d. İhtarın Tebliği ve Sürelerin Başlangıcı 
 
114
aa. Bildirimin Süre Verme Faaliyeti Niteliği 
 
115
bb. Bildirimin Şekli 
 
116
cc. Bildirimin Tarafları 
 
116
dd. Bildirimin İçeriği 
 
121
ee. Bildirimin Koşullarının Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Sonuçlarının Doğurmaması 
 
123
7. Verilen Süre Zarfında Ödeme Yapılmaması 
 
125
a. Genel Olarak 
 
125
b. Eksik Borç Ödenmesi 
 
126
c. Takas 
 
127
d. Kira Tespit Davasının Bulunması 
 
127
e. Uyarlama Davasının Bulunması 
 
128
V. KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRACININ TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI 
 
128
A. Genel Olarak Temerrüt Faizi 
 
128
B. Kira Bedelinin Ödenmemesi Üzerine Temerrüt Faizi 
 
131
1. Genel Olarak 
 
131
2. Kira Bedelinin Mahkeme Kararı ile Tespit Edilmiş Olması Halinde Kiracının Temerrüt Faizinden Sorumluluğu 
 
132
3. Temerrüt Faizi Miktarı 
 
132
a. Ticari Nitelikte Olmayan Kira Sözleşmelerinde Temerrüt Faizi 
 
133
b. Ticari Nitelikte Olan Kira Sözleşmelerinde Temerrüt Faizi 
 
133
aa. Ticari İş Kavramı 
 
133
bb. Ticari Temerrüt Faizi Oranı 
 
134
c. Kira Bedelinin Yabancı Para Olarak Kararlaştırılması Durumunda Temerrüt Faizi 
 
135
C. Temerrüt Faizinin Talep Edilmesi 
 
135
D. Temerrüt Faizinin Başlangıcı 
 
136
E. Temerrüt Faizinin Durması 
 
136
F. Temerrüt Faizinde Zamanaşımı 
 
137
G. Kiracının Temerrüt Faizini Aşan Zarardan Sorumluluğu 
 
138
1. Genel Olarak Aşkın Zarar Kavramı 
 
138
2. Kiraya Verenin Aşkın Zararının Tazmininin Şartları 
 
139
a. Kira Bedeli Olarak Para Borcunun İfasında Temerrüde Düşülmüş Olmalı 
 
139
b. Kiraya Verenin Aşkın Zararının Bulunması 
 
139
aa. Genel Olarak Aşkın Zarar 
 
139
bb. Aşkın Zarar Olarak Nitelendirilebilecek Zarar Kalemleri 
 
140
c. Kiracının Kira Bedelini Ödemede Temerrüdü ile Kiraya Verenin Aşkın Zararı Arasında Uygun İlliyet Bağı Olmalı 
 
141
d. Kiracı Temerrüde Düşmede Kusurlu Olmalı 
 
141
3. Aşkın Zararın İspatı 
 
142
4. Aşkın Zararın Hesaplanması 
 
142
5. Aşkın Zarara İlişkin Tazminat Talebine Uygulanacak Zamanaşımı 
 
142
H. KİRA SÖZLEŞMESİİN FESHİ 
 
143
1. Genel Olarak 
 
143
2. Fesih Bildirimi 
 
145
3. Fesih Hakkından Feragat 
 
146
4. Feshin Sonuçları 
 
147
a. Genel Olarak 
 
147
b. Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi 
 
148
c. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini Zamanında Ödememesinden Dolayı İki Haklı İhtar Dolayısıyla Tahliye Edilmesi 
 
155
aa. Genel Olarak 
 
155
bb. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliyenin Şartları 
 
156
aaa. Kiracı Kira Bedelini veya Yan Giderleri Zamanında Ödememiş Olmalı 
 
156
bbb. Kira Bedelini Ödememeden Dolayı Haklı İhtar Yapılmış Olmalı 
 
157
ccc. İhtar Yazılı Olmalı ve Hangi Vadeye Yönelik Kira Bedellerinin İstendiği Belirtilmeli 
 
160
ddd. Bir Kira Yılı İçinde İki Haklı İhtar Yapılmış Olmalı 
 
160
aaaa. Bir Yıldan Kısa Süreli Kira Sözleşmelerinde 
 
160
bbbb. Bir Yıl veya Daha Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde 
 
161
cccc. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde 
 
163
dddd. Kira Bedelinin Peşin Olarak Kararlaştırıldığı Durumlarda 
 
163
cc. Hukuki Niteliği ve Sonuçları 
 
165
aaa. Genel Olarak 
 
165
bbb. Kiraya Veren Bir Ay İçerisinde Tahliye Davası Açmalıdır 
 
165
aaaa. Dava Açma Süresi 
 
165
bbbb. Davanın Tarafları 
 
167
cccc. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
169
dddd. İspat Meselesi 
 
171
d. Kovid–19 Salgını Sebebiyle Tahliye Yasağı 
 
172
e. Kiralananın Sözleşmeye Uygun Bir Durumda İadesi 
 
172
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİNİN TEMİNATI OLARAK HAPİS HAKKI VE
 
 
KİRA BEDELİNE İLİŞKİN ÖZELLİK ARZ EDEN HALLERİN İNCELENMESİ
 
 
I. HAPİS HAKKI179
 
 
A. Genel Olarak Şartları 
 
179
B. Kapsamı ve Sınırları 
 
179
C. Hakkın Kullanılması 
 
181
D. Hapis Hakkından Feragat 
 
181
II. KİRA BEDELİNE İLİŞKİN ÖZELLİK ARZ EDEN HALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
182
A. (Yasaklanan) Dövizli Kira Sözleşmeleri 
 
182
B. Koronavirüs Pandemisinin Kira Sözleşmelerine Etkileri 
 
182
1. Mücbir SebepNedeniyle Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık Hali 
 
184
a. Mücbir Sebepten Kaynaklanan Sonraki İmkansızlık 
 
185
b. Koronavirüs Salgınının Kira Sözleşmeleri Yönünden Mücbir Sebep Teşkil Edip Etmediği 
 
186
c. Mücbir Sebebin Sonuçları 
 
187
2. Geçici İfa İmkansızlığı 
 
189
3. Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması 
 
190
a. Beklenmeyen Hal 
 
190
b. Öngörülemezlik 
 
191
c. Edimler Arası Dengenin Aşırı Şekilde Bozulması 
 
192
d. Uyarlama Kayıtları 
 
192
e. Edimin İfa Edilmemiş Olması 
 
194
f. Uyarlamanın Sonuçları 
 
195
4. Kira Sözleşmelerinin Olağanüstü Feshi 
 
195
5. Amacın Boşa Çıkması Nedeniyle Uyarlama 
 
196
6. Kiralananda Hukuki Ayıp Nedeniyle Bedel İndirimi 
 
196
7. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Eklenen Geçici Madde ile Birlikte Kira Artışına Getirilen Sınır 
 
196
SONUÇ 
 
199
EKLER 
 
203
KARARNAME VE TEBLİĞLER 
 
203
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008–32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018–32/51) 
 
204
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008–32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018–32/52) 
 
209
Kaynakça 
 
215
Yararlanılan Diğer Kaynaklar 
 
219
Kavram Dizini 
 
221

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Kiracının Kira Bedelini Ödememesi ve Tahliyesi Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: