Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri Pratik Çalışmalı Konu Anlatımı Seçkin Yayıncılık

Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri Pratik Çalışmalı Konu Anlatımı Seçkin Yayıncılık

 205,00

Stok kodu: 9789750280290 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750280290
Sayfa Sayısı351
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Kitap; yazarların öğrencilerine sormuş olduğu sınav sorularından derlenmiş bir pratik çalışma kitabı olmakla birlikte, öğrencinin medeni hukuk dersi sınavına hazırlanırken, birden fazla kaynak arasında zorlanmaması için, ön bilgi niteliğinde bazı bilgileri de sunmaktadır.
Bu doğrultuda kitapta; her bir konuya ilişkin ilgili kanun maddelerine, ders notlarından hareketle genel bir bilgiye ve bunlarla ilgili pratik çalışmalara yer verilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Medeni Kanunun İlgili Hükümleri
.
Konular ve Pratik Çalışmalar
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
21
Birinci Bölüm
 
 
MEDENÎ KANUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ
 
 
§ 1. KONULARA İLİŞKİN MEDENÎ KANUN MADDELERİ 
 
23
İkinci Bölüm
 
 
KONULAR VE PRATİK ÇALIŞMALAR
 
 
§ 2. GİRİŞ 
 
25
I. ANA KAYNAKLAR 
 
27
A. 22.11.2001 T. 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu 
 
27
B. 11.01.2011 T. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 
 
28
II. BAZI TEMEL KAVRAM VE İLKELER 
 
28
A. İrade Özerkliği (İrade Serbestisi, Muhtariyeti) 
 
28
B. Hak 
 
29
C. Hukukî İşlem 
 
29
D. Mülkiyet 
 
30
E. Aile 
 
30
F. Sorumluluk 
 
31
III. ALT ALANLAR (KONULAR) 
 
31
A. Başlangıç Hükümleri 
 
31
B. Kişiler Hukuku 
 
32
C. Aile Hukuku 
 
32
D. Borçlar Hukuku 
 
33
E. Eşya Hukuku 
 
33
F. Miras Hukuku 
 
33
§ 3. HUKUK NEDİR? 
 
34
I. KAVRAMSAL BELİRLEME 
 
36
II. İŞLEVLERİ ÜZERİNDEN HUKUK 
 
38
A. Sosyal Düzeni Sağlama İşlevi 
 
39
1. Politik Alanda 
 
42
a. Davranışı Kontrol Altına Alma 
 
42
b. Toplumsal Gücü Organize Etme, İktidarı Paylaştırma ve Egemen Gücü Meşrulaştırma 
 
44
2. Toplumsal Alanda 
 
45
a. Hukuk Güvenliği ve Güvenin Korunması 
 
45
aa. Hukuk Devleti İlkesi 
 
46
bb. Adil Yargılama İlkesi 
 
48
cc. Karar Güvenliği 
 
49
b. Hukukî Sorunları Çözüme Kavuşturma 
 
49
3. Münferit Bireyin Devlete Karşı Korunması Alanında 
 
50
B. Toplumsal (Sosyal) Gereksinimleri Sağlama/Karşılama İşlevi 
 
50
C. Adaleti Sağlama İşlevi 
 
52
1. Genel Olarak 
 
52
2. Adalet Nedir? 
 
54
3. Hukuk Adaleti Nasıl Gerçekleştirir? 
 
56
III. HUKUKUN ANLAMLARI 
 
58
A. Objektif Hukuk – Sübjektif Hukuk 
 
58
B. Pozitif Hukuk (Olan Hukuk: De Lege Lata) – İdeal Hukuk (Olması Gereken Hukuk: De Lege Ferenda) 
 
60
C. Ulusal Hukuk – Evrensel Hukuk 
 
62
D. Yazılı (Mevzu) Hukuk – Yazılı Olmayan Hukuk 
 
64
E. Maddî Hukuk – Şeklî Hukuk 
 
65
IV. HUKUKUN DALLARI 
 
65
A. Kavramsal Belirleme 
 
65
B. Ayrıma İlişkin Ölçütler 
 
66
V. HUKUKUN KAYNAKLARI 
 
70
A. Genel Bakış 
 
70
1. Hukukun Sosyolojik Kaynağı 
 
70
2. Hukukun Organik Kaynağı 
 
71
3. Hukukun Şeklî Kaynağı 
 
72
B. Yazılı Kaynaklar 
 
73
C. Yazısız Kaynak: Örf ve Âdet (Gelenek ve Görenek) Hukuku 
 
74
1. Kavramsal Belirleme 
 
74
2. Unsurları 
 
75
3. Sınırları ve Konumu 
 
76
D. İkincil (Talî– Tamamlayıcı) Kaynaklar 
 
78
1. Bilimsel Görüşler (Doktrin, Öğreti, Nazariyat) 
 
78
2. Yargı Kararları (İçtihatlar) 
 
79
VI. HUKUKUN UYGULANMASI (TMK md. 1) 
 
80
A. Genel Bilgi 
 
80
B. Hukuk Normu 
 
82
1. Kavram 
 
82
2. Yapısı 
 
84
a. Hukukî Olgu 
 
85
b. İrade/Emir/Yasak/İzin/Davranış Yükümü 
 
85
c. Hukukî Sonuç: Yaptırım/Müeyyide 
 
86
3. Özellikleri 
 
89
4. Türleri 
 
92
a. Emredici Hukuk Kuralı 
 
93
b. Yedek Hukuk Kuralı 
 
95
aa. Tamamlayıcı Hukuk Kuralı 
 
95
bb. Yorumlayıcı Hukuk Kuralı 
 
96
c. Tanımlayıcı Hukuk Kuralı 
 
97
C. Hukuk Kuralının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması 
 
98
1. Hukuk Kuralının Yer Bakımından Uygulanması 
 
98
2. Hukuk Kuralının Zaman Bakımından Uygulanması 
 
100
D. Yasal Düzenlemelerin Bütünlüğü (TMK md. 5) 
 
103
E. Hukukta Süreler 
 
105
§ 4. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
 
107
I. TEKRARLAMA SORULARI 
 
107
II. TEST SORULARI 
 
108
III. ALIŞTIRMALAR 
 
114
A. Çözümlü Alıştırmalar 
 
114
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Alıştırmalar 
 
120
§ 5. YASAL DÜZENLEMENİN YORUMU 
 
123
I. YORUM KAVRAMI 
 
123
II. YORUM TÜRLERİ 
 
125
A. Kuralın Anlamını Saptayan Makama Göre 
 
125
B. Yorumun Sonucuna Göre 
 
125
III. YORUM YÖNTEMLERİ 
 
127
A. Söze Göre Yorum (Sözel Yorum) (Lafzî Tefsir) 
 
127
B. Sistematik Yorum 
 
128
C. Tarihsel Yorum 
 
128
D. Objektif Zamana Uygun Yorum 
 
129
E. Serbest Yorum 
 
130
F. Öze Göre Yorum (Gaî Tefsir, Teleolojik Yorum) 
 
131
G. Pragmatik Çoğulcu Yorum Yöntemi 
 
132
IV. YORUMUN DAYANDIRILACAĞI ÖĞELER 
 
134
V. YARDIMCI YORUM ARAÇLARI 
 
135
§ 6. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
 
138
I. TEKRARLAMA SORULARI 
 
138
II. TEST SORULARI 
 
138
III. ALIŞTIRMALAR 
 
140
A. Çözümlü Alıştırmalar 
 
140
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Alıştırmalar 
 
142
§ 7. HÂKİMİN HUKUKU 
 
144
I. HÂKİMİN HUKUK KURALI BULMA YETKİSİ 
 
144
A. Genel Olarak 
 
144
B. Yöntemi 
 
148
II. BOŞLUK KAVRAMI 
 
149
A. Kanun (Yasa) Boşlukları 
 
150
1. Yasa İçi Boşluk (Intra Legem Boşluk) 
 
150
2. Yasa Dışı Boşluk (Praeter Legem Boşluk) 
 
153
B. Yasa Boşluklarının Doldurulmasında Biçimsel Mantık Yolu 
 
155
1. Evleviyet Kuralı (Öncelik/Argumentum a fortiori) 
 
155
2. Aksi ile Kanıt (Zıt kavram/Mefhumu muhalif/Argumentum a contrario) 
 
156
3. Örnekseme (Kıyas/Analogia/Argumentum similis) 
 
157
C. Boşluk Olarak Kabul Edilmeyen Durumlar 
 
159
1. Kasıtlı Susma (Bilinçli Boşluk/Nitelikli Susma) 
 
159
2. Sınırlı Sayı ilkesi (Numerus Clausus) 
 
160
3. Yasal Hükümlerin Beğenilmezliği (Yasama Siyaseti Boşluğu) 
 
160
4. Kavram İçtihatçılığı 
 
161
III. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ 
 
161
A. Genel Bilgi 
 
161
B. Yetkiyi Kullanma Koşulları 
 
163
1. Takdir Yetkisini Kullanma Yetkisinin Tanınması 
 
163
2. Takdir Yetkisinin Ölçüsünde Kullanılması 
 
163
3. Takdir Yetkisinin Amacına Uygun Kullanılması 
 
164
IV. HÂKİMİN HUKUK KURALI BULMA VE TAKDİR YETKİLERİNE İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME 
 
164
§ 8. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
 
166
I. TEKRARLAMA SORULARI 
 
166
II. TEST SORULARI 
 
166
III. OLAYLAR 
 
172
A. Çözümlü Olaylar 
 
172
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Olaylar 
 
174
§ 9. HAK HAVRAMI VE HAK EHLİYETİ 
 
181
I. HAK KAVRAMI 
 
181
A. Tanım 
 
181
B. Özel Hukukta Hakkın Ayırıcı Özelliği: Ödev İlişkisinin Sonucu Olarak Hak 
 
185
C. Hakkın Konusu 
 
186
D. Hakkın Öznesi: Kişi 
 
186
E. Hakkın Türleri 
 
187
1. Alan Ölçütü: Kamu Hukuku Hakkı – Özel Hukuk Hakkı 
 
189
2. İleri Sürülebildiği Çevre Ölçütü: Mutlak Hak– Nisbî Hak 
 
191
a. Mutlak Hak 
 
191
b. Nisbî Hak 
 
197
aa. Kavramsal Belirleme 
 
197
bb. Sıradan ve Kuvvetlendirilmiş Nisbî Hak Ayrımı 
 
200
3. Parayla Ölçülebilirlik Ölçütü: Malvarlığı Hakkı – Kişi Varlığı Hakkı 
 
201
4. Sağladığı Yetkinin İçeriği Ölçütü: Yararlanma Hakkı – Düzenleme Hakkı 
 
202
a. Yararlanma Hakkı (Birincil Hak) 
 
202
b. Düzenleme Hakkı (İkincil Hak) 
 
202
5. El Değiştirebilir Olup Olmama Ölçütü: El Değiştirebilir Haklar – El Değiştiremez Haklar 
 
206
a. El Değiştirebilir Haklar (Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olmayan Haklar) 
 
206
b. El Değiştiremez Haklar (Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olan Haklar) 
 
206
6. Bir İlişki, Durum ya da Hakka Bağımlı Olup Olmama Ölçütü: Bağımsız Haklar – Bağımlı Haklar 
 
207
a. Bağımsız Hak 
 
207
b. Bağımlı Hak 
 
208
F. Hak Kazandıran Olgular 
 
209
1. Hukuka Uygun Fiiller 
 
209
2. Hukuka Aykırı Fiiller 
 
210
G. Hakkın Kazanımı 
 
211
H. Hakkın Kaybı 
 
212
II. HAK EHLİYETİ 
 
212
III. HAKKINI KENDİ GÜCÜ İLE KORUMA 
 
214
A. Meşru Müdafaa (Haklı Savunma) 
 
214
B. Zorunluluk Durumu (Iztırar Hâli) 
 
215
C. İleride Doğacak Bir Tehlikeye Karşı Kuvvet Kullanma 
 
215
§ 10. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
 
216
I. TEKRARLAMA SORULARI 
 
216
II. TEST SORULARI 
 
216
III. ÇÖZÜMLÜ ALIŞTIRMALAR 
 
219
§ 11. HUKUKÎ İŞLEMLE HAKLARIN KAZANILMASI 
 
222
I. HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI, TÜRLERİ, ÖĞELERİ 
 
222
A. Tanım 
 
222
B. Türleri 
 
223
1. Taraf Sayısına Göre 
 
223
2. Hüküm Doğuracağı Ana Göre 
 
224
3. Kişiye Bağlı Hakların Kullanımıyla İlgili Olup Olmamasına Göre 
 
225
4. Yöneltilmesinin Gerekip Gerekmemesine Göre 
 
225
5. Şarta (Koşula) Bağlı Olup Olmamasına Göre 
 
225
6. Şekle (Biçime) Tâbi Olup Olmamasına Göre 
 
225
7. Malvarlığına Etkisine Göre 
 
226
8. Sebebe Bağlı Olup Olmamasına Göre 
 
227
C. Öğeleri 
 
227
1. Hukukî İşlemin Kurucu Öğeleri 
 
227
2. Hukukî İşlemin Geçerlik Öğeleri 
 
229
a. Bütün İşlemler İçin Aranan Öğeler 
 
229
b. Kimi İşlemler İçin Aranan Öğeler 
 
230
3. Hukukî İşlemin Tamamlayıcı Öğeleri 
 
232
a. Onam (İcazet) 
 
232
b. Şart / Vade 
 
232
II. HUKUKÎ İŞLEMLERİN ÖĞELERİNDEKİ EKSİKLİĞİN YAPTIRIMI 
 
233
A. Kurucu Öğe Eksikliğinin Yaptırımı: Yokluk 
 
233
B. Kurucu Öğenin Var Ama Geçersiz Olması 
 
234
1. Kesin Hükümsüzlük (Butlan) 
 
234
a. Genel Bilgi 
 
234
b. Kesin Hükümsüzlük Nedenleri 
 
235
aa. Ehliyetsizlik 
 
235
bb. İşlemin Konusunun, Kendisinin ya da Elde Edilmek İstenen Amacın Hukuka, Ahlâka, Kamu Düzenine ya da Kişilik Haklarına Aykırı Olması 
 
235
cc. Konusunun Baştan İmkânsız Olması 
 
236
dd. Muvazaalı (Danışıklı) Olması 
 
236
ee. Yasaya/Kanuna Karşı Hile 
 
237
ff. Şekle Aykırı Olması 
 
239
2. İptal Edilebilirlik 
 
239
a. Genel Bilgi 
 
239
b. İrade Sakatlığı Hâlleri 
 
240
aa. Yanılma (Hata) 
 
240
bb. Aldatma (Hile) 
 
241
cc. Korkutma 
 
241
c. Gabin (Aşırı Yararlanma) Olması 
 
242
3. Bölümsel Hükümsüzlük 
 
242
4. Evlenmenin Geçersizliği (Butlanı) 
 
242
a. Evlenmenin Kesin/Mutlak Nedenlerle Geçersizliği (Butlanı) 
 
243
b. Evlenmenin Göreli/Nisbî Nedenlerle Geçersizliği (Butlanı) 
 
244
5. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 
 
245
C. Tamamlayıcı Öğe Eksikliğinde Yaptırım: Eksiklik 
 
247
D. Nisbî/Göreli Etkisizlik (Nisbî/Göreli Hükümsüzlük) 
 
248
E. Genel İşlem Koşulları Bakımından Yazılmamış Sayılma 
 
249
§ 12. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
 
251
I. TEKRARLAMA SORULARI 
 
251
II. TEST SORULARI 
 
251
III. OLAYLAR 
 
256
A. Çözümlü Olaylar 
 
256
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Olaylar 
 
260
§ 13. İYİNİYET VE İŞLEVLERİ (TMK 3) 
 
262
I. GENEL BİLGİ 
 
262
II. İYİNİYETE KORUMA SAĞLANMASI 
 
263
A. Koşulları 
 
263
B. Korumanın Sağlanacağı Kimse ve Zaman 
 
265
III. İYİNİYETİN NİTELİĞİ: İYİNİYET KARİNESİ 
 
266
IV. İŞLEVLERİ 
 
267
A. Genel Olarak 
 
267
B. Özel Olarak Düzenlendiği Hâller 
 
267
1. Hak Kazandırma İşlevi 
 
267
2. Hukukî Konumu Koruma İşlevi 
 
272
3. Alacak Hakkı Sağlama İşlevi 
 
273
4. Borçtan ve Sorumluluktan Kurtarma İşlevi 
 
275
5. Sorumluluk Süresini Sınırlandırma İşlevi 
 
275
§ 14. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
 
277
I. TEKRARLAMA SORULARI 
 
277
II. TEST SORULARI 
 
277
III. OLAYLAR 
 
280
A. Çözümlü Olaylar 
 
280
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Olaylar 
 
281
§ 15. DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI (TMK 2) 
 
284
I. GENEL BİLGİ 
 
284
II. UYGULAMA ALANI 
 
285
III. ÖLÇÜTÜ 
 
288
IV. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI (TMK 2/2) 
 
289
A. Tanım 
 
289
B. Sınırı Aşmanın Ölçüsü 
 
290
V. HÂKİMİN TMK md. 2’Yİ UYGULAMASI 
 
295
A. Emprevizyon Teorisi (Öngörülemezlik Kuramı) 
 
296
1. Kavramsal Belirleme 
 
296
2. Uygulanma Koşulları 
 
298
§ 16. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
 
300
I. TEKRARLAMA SORULARI 
 
300
II. TEST SORULARI 
 
300
III. OLAYLAR 
 
303
A. Çözümlü Olaylar 
 
303
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Olaylar 
 
305
§ 17. İSBAT/İSPAT YÜKÜ (TMK 6) 
 
310
I. HAKLARIN KORUNMASI 
 
310
II. İSBATLAMA/İSPATLAMA 
 
311
A. Kavramsal Belirlemeler 
 
311
1. Dava 
 
311
2. Davaya Karşı Savunma Yolları 
 
312
3. İsbat/İspat 
 
313
a. İspat Yükü 
 
315
b. İspat Yükünün Dağılımı 
 
316
aa. Kural 
 
316
bb. İspat Yükü Bakımından İstinaî Durumlar 
 
317
B. Karine 
 
318
1. Kavram 
 
318
2. Türleri 
 
318
a. Gerçek Karineler / Sözde Karineler 
 
318
b. Fiilî Karineler / Kanunî (Yasal) Karineler 
 
319
c. Adî Karineler/ Kesin Karineler 
 
319
C. Varsayım Kavramı 
 
320
§ 18. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
 
322
I. TEKRARLAMA SORULARI 
 
322
II. TEST SORULARI 
 
322
III. OLAYLAR 
 
324
A. Çözümlü Olaylar 
 
324
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Olaylar 
 
326
§ 19. RESMİ SİCİL VE SENETLER (TMK 7) 
 
331
I. KAVRAMSAL BELİRLEME 
 
331
II. YASAL DÜZENLEME 
 
334
Kaynakça 
 
337
Kavram Dizini 
 
343

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri Pratik Çalışmalı Konu Anlatımı Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: