Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uluslararası Düzenlemeler ve İçtihatlar Oniki Levha Yayınları

-10%

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uluslararası Düzenlemeler ve İçtihatlar Oniki Levha Yayınları

 67,50

Sepeti görüntüle


Basım YılıNisan 2019
ISBN9786057622525
Sayfa Sayısı572
Ebatı13,5x19,5
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 29 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Nisan 2019 Tarihli Mevzuat Değişiklikleri İşlenmiştir.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası boyutta özellikle Avrupa Birliği bünyesinde yapılan yasal düzenlemeler ile paralel olarak, bireylerin daha aktif ve kapsamlı bir şekilde korunmaları amacıyla Türk hukuk mevzuatında da pek çok yasal düzenleme yürürlüğe konmuştur. Türk hukuk mevzuatına ilk olarak Anayasa ve daha sonrasında 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile girmiş olan kişisel verilerin korunması alanındaki yasal düzenlemeler, 24.03.2016 tarihli 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun’un ikincil düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile oldukça kapsamlı bir hale gelmiştir. Bu kapsamda Gemicioğlu Hukuk Bürosu bünyesindeki avukatlarca yapılan bu çalışmada ulusal mevzuatta yer alan normatif düzenlemelerin yanı sıra uluslararası hukuk metinlerinin Türkçe tercümeleri tek kaynakta toplanmış ve konuyla ilgili emsal nitelikte görülen kurul kararlarına ve içtihatlara da yer verilerek; hukuki uyuşmazlıkların çözümüne, akademik çalışmaların yapılmasına ve kişisel verilerin korunmasına alanında yapılacak tüm çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM 
ULUSAL DÜZENLEMELER

A. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU RAPORU
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KURUL KARARLARI
SİCİL DOSYALARINDAKİ KİŞİSEL VERİLERİN, İŞLENMELERİNİ GEREKTİREN SEBEPLERİN ORTADAN KALKMAMASI SEBEBİYLE, İMHA EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 
28.06.2018 TARİHLİ VE 2018/69 SAYILI KARARI
KİŞİSEL VERİLERE HUKUKA AYKIRI ERİŞİLMESİNİ ÖNLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİREMEYEN VERİ SORUMLUSU HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 26.07.2018 TARİHLİ VE 2018/91 
SAYILI KARARI
SAĞLIK VERİLERİNİ KANUNUN 6 NCI MADDESİNDE YER ALAN İŞLEME ŞARTLARINDAN BİRİNE DAYANMADAN ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE AKTARAN VERİ SORUMLUSU HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 
05.12.2018 TARİHLİ VE 2018/143 SAYILI KARARI
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU VE KURULA ŞİKAYET SÜRELERİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 24.01.2019 TARİH VE 2019/9 SAYILI KARARI
KİŞİSEL VERİ İHLALİ BİLDİRİM USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 24.01.2019 TARİH VE 2019/10 SAYILI KARARI
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Karar Özetleri

B. SAİR MEVZUATTAKİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (İlgili Maddeler) 
Türk Borçlar Kanunu (İlgili Maddeler)
Türk Medeni Kanunu (İlgili Maddeler)
Türk Ticaret Kanunu (İlgili Hükümler)
İş Kanunu (İlgili Maddeler) 
Türk Ceza Kanunu (İlgili Maddeler)
Ceza Muhakemesi Kanunu (İlgili Maddeler)
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (İlgili Maddeler)
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (İlgili Maddeler)
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (İlgili Maddeler)
Adli Sicil Kanunu (İlgili Maddeler)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (İlgili Maddeler)
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (İlgili Maddeler)
Elektronik Haberleşme Kanunu (İlgili Maddeler)
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (İlgili Maddeler) 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (İlgili Maddeler)
Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (İlgili Maddeler)
Kimlik Bildirme Kanunu
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (İlgili Maddeler)
Aile Hekimliği Kanunu (İlgili Maddeler)
Posta Hizmetleri Kanunu (İlgili Maddeler)
Nüfus Hizmetleri Kanunu (İlgili Maddeler)
Türk Sivil Havacılık Kanunu (İlgili Maddeler)
Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (İlgili Maddeler)
Elektronik İmza Kanunu (İlgili Maddeler)
Bankacılık Kanunu (İlgili Maddeler)
Türkiye İstatistik Kanunu (İlgili Maddeler)
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği (İlgili Maddeler) 
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (İlgili Maddeler) 
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (İlgili Maddeler)
Elektronik Tebligat Yönetmeliği (İlgili Maddeler)
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (İlgili Maddeler)
Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik (İlgili Maddeler)
Hasta Hakları Yönetmeliği (İlgili Maddeler)
112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği (İlgili Maddeler)
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği (İlgili Maddeler)
Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği (İlgili Maddeler)
Yolcu Gemilerinin Emniyetine Ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik (İlgili Maddeler)
Özel Hastaneler Tüzüğü (İlgili Maddeler)

İKİNCİ BÖLÜM 
ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 
OECD MAHREMİYETİN KORUNMASI VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIR ÖTESİ AKIŞINA İLİŞKİN REHBER İLKELER
23.09.1980 tarihli Konsey Tavsiyesine Ek 
108 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşlemesi Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi
AVRUPA BIRLIĞI TEMEL HAKLAR ŞARTI
Birleşmiş Milletler Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarının Düzenlenmesine İlişkin Rehber İlkeler
95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunması ve Serbest Veri Trafiği Direktifi
181 NO’LU EK PROTOKOL – 2001 (108 SAYILI SÖZLEŞMENİN EKİ)
Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü
Komisyon’dan Avrupa Parlamentosu’na ve Avrupa Birliği Konseyi’ne Bildirim

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İÇTİHATLAR

I. Anayasa Mahkemesi Kararları
II. Yargıtay Kararları
III. Danıştay Kararları
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Rehberleri

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uluslararası Düzenlemeler ve İçtihatlar Oniki Levha Yayınları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: