Sultan II. Abdülhamid Uluslararası İlişkiler- Dış Politikada Denge Siyaseti Umuttepe Yayınları

Sultan II. Abdülhamid Uluslararası İlişkiler- Dış Politikada Denge Siyaseti Umuttepe Yayınları

 315,00

Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9786057858924
Sayfa Sayısı344
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

İÇİNDEKİLER
SULTAN II. ABDÜLHAMİD
Uluslararası İlişkiler & Dış Politikada Denge Siyaseti 15
Abdülhamid’in Şehzadeliği 16
Birtakım Siyasî Olaylar 19
Tahta çıkışı & I. Meşrutiyet 19
Balkanlarda Yaşanan Huzursuzluk 20
93 Rus Harbi 20
Parçalanma 21
Düyun-u Umumiye 24
Ermeni Sorunu 24
Çarşafın Yasaklanması (1892) 26
Kuveyt’in özerklik kazanması (1899) 26
ABD & Filipinler (1899) 26
Theodor Herzl’le Görüşmesi 27
Rus Konsolosu Rostkovski’nin Öldürülmesi 27
Hafiye (Gizli Polis) Teşkilatı 28
İkinci Meşrutiyet 29
Abdülhamid’in Tahttan İndirilişi (31 Mart Vakası) 29
Ulu Hakan’ın Vefatı 31
Sultan Abdülhamid’in Kişiliği 32
Dış Görünümü & Karakteri 32
Kitap Koleksiyonu 33
Hakkındaki Düşünceler 34
Sultan II. Abdülhamid’in Projeleri 34
Ordu ve donanma 34
Eğitim & Öğrenim 36
Ulaşım 36
Haberleşme 37
Sağlık 38
Sosyal yardımlaşma 38
Ortaya koyamadığı projeler 38
Toplumsal, kültürel & iktisadi gelişmeler 38
Sultan II. Abdülhamid’in Ailesi 40
Eşleri 40
Kadın Efendileri 41
İkballeri 41
Gözdeler 41
Erkek çocukları 41
Kız çocukları 42
Popüler Yaşamda II. Abdülhamid 42
II. Abdülhamid Çeşmesi 43
Şişli’de Bulunan Çeşmenin Mimarisi 43
Kitabesi 44
II. Abdülhamid Anıtı 44
Fransız İhtilâli (Devrimi) 45
İhtilâlin Nedenleri 45
Devrimin düşünsel sebepleri 45
Devrimin İktisadi Nedenleri 46
États Généraux’nun Yeniden Bir Araya Gelmesi 47
Tenis Kortu Yemini ve Bastille Baskını 47
Hizipler 48
Meşrutiyet Devri (1789-1792) 48
Bastille Baskını 48
Kadınların Versay Sarayı’na yürüyüşü 49
Tuileries Sarayı Baskını 50
Eylül Katliamı 50
Cumhuriyet Devri (1792-1795) 51
Vendee isyanı 51
Terör dönemi 51
9 Thermidor 51
13 Vendémiaire 52
Direktuvar Hükûmeti (1795-1799) 52
18 Brumaire 52
Konsül Hükûmeti (1799-1804) 52
Fransız İhtilâli’nin Sonuçları 54
Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 54
Osmanlı Dönemi Balkanların Durumu 55
İstanbul’un Fethi 56
Osmanlı Barışı 57
Osmanlı Egemenliği Sonları 58
19. yüzyıl sonunda Balkanlar (1891) 58
Balkan Savaşları 61
Viyana Kongresi 62
Avrupa Ahengi 63
Uyum Fikrinin Doğuşu 65
Fransız Devrimi 65
Kutsal İttifak 66
Dörtlü İttifak 66
Kutsal İttifak & Beşli İttifak arasındaki fark 66
Yapılan Anlaşmalar 67
Avrupa Ahenginin Bozulması (1818–1914) 67
Düvel-i Muazzama: 68
I. Dünya Savaşı (1914–1918) 68
Sömürgecilik 69
Sömürge Türleri 69
İlk Avrupa Sömürgeciliği 70
İlk Sömürgecilikte Firmaların Rolü 71
Afrika’nın Sömürgeleştirilmesi 71
İspanyol Sömürgeleri 72
Britanya Sömürgeciliği 72
Fransız Sömürgeciliği 73
ABD Yayılma Siyaseti 74
Sömürgelerin Özgürlüğe Kavuşması 74
Neo (Yeni) Sömürgecilik 75
ABD’nin Müdahalesi 75
Fransa’nın Müdahalesi 76
Fransız Sömürge İmparatorluğu 76
Afrika 76
Hint Okyanusu 77
Orta Doğu 77
Uzak Doğu 77
Almanya’nın Birleşmesi 77
Zaman Sürecinde Bir Yansıma 79
XIX. Yüzyılın İlk Dönemlerinde Orta Avrupa’da Almanca Konuşan Halk 79
Napolyon Sistemiyle Alman Irkçılığının Yükselişi 80
Orta Avrupa’nın Yeniden Yapılanması & Alman İkiliğinin Yükselişi 82
Yeniden Yapılanmaya Dair Sorunlar 82
İktisadi İşbirliği: Gümrük Birliği 83
Yollar ve Demir Yolları 84
Coğrafya, Vatanseverlik & Dil 85
Vormärz & XIX. Yüzyıl Liberalizmi 85
Hambach Festivali 86
Liberalizm & İktisadi Sorunlara Tepki 87
İlk Birleşme Girişimleri 88
1848 Alman Devrimleri & Frankfurt Meclisi 88
Tesir Alanları Sorunu 90
Birleşik Almanya’ya Dair Beklentiler 91
Prusya’nın Yükselen Gücü: Realpolitik 91
Birleşik Devlet Kurma Düşüncesi 92
Schleswig-Holstein Sorunu 93
1866 Avusturya-Prusya Savaşı 94
Tarafları seçmek 94
Avusturya’nın Yalnız Kalması 95
Realpolitik & Kuzey Almanya Konfederasyonu 95
Fransa-Prusya Savaşı 96
Tesir Alanının İspanya’da Dağılması 97
Askerî operasyonlar 98
Alman İmparatorluğu’nun İlânı 98
Birleşme Süreci 99
Siyasî & İdarî Birleşme 100
İmparatorluğun Kurucu Devletleri 100
İmparatorluğun Siyasî Yapısı 100
Tarihî Argümanlar & İmparatorluğun Toplumsal Anatomisi 101
Siyasî Mekanizmanın Ötesinde Bir Ulus Olmak 103
Yahudi Toplumu Entegre Etmek 104
Ulusun Hikâyesini Yazmak 105
Bismarck’ın İttifaklar Sistemi 106
Uluslararası Sistem Teorisi 107
Kuramlar (Teoriler) 107
Uluslararası Siyasal Sistem 108
Güç Denge Sistemi 109
İki Kutuplu Sistem 110
Evrensel Sistem 111
Diplomasi 113
Tanım & Özellikler 113
Antik Çağda Diplomasi 114
Açık Diplomasi 114
Gizli Diplomasi 115
Diplomatik Devrim 115
Vakanın (Olayın) Temeli 115
Westminster Konvansiyonu 116
Versay Antlaşmaları 116
Daha Sonraki Süreç 117
Osmanlı İmparatorluğu’nda Diplomasi 117
Duraklama & Gerileme Dönemi 119
Osmanlı İmparatorluğu’nda Modernleşme 120
Birinci Dönem:
1770-1830 yılları Osmanlı Devleti›nde modernleşme 120
İkinci Dönem:
1830-1876 yılları arası Osmanlı Devleti’nde modernleşme 122
Babıâli Tercüme Odası 123
Tercüme Odası’nın Kuruluşu 124
Tercüme Odası’nın İlerlemesi 124
Tercüme Odası’nın dile etkisi 125
II. Abdülhamid’in Dış Politikası 125
Bâb-ı Âli 139
Binanın Tarihçesi 139
Bâb-ı Âli Baskını 140
Cumhuriyet Dönemi & Türk Basını 141
Etnik Grup 141
Etnik Çatışma 143
Sebep Teorileri 143
İlkelci nedenler 144
Araçsalcı yaklaşım 145
Yapısalcı yaklaşım 145
Etnik Milliyetçilik 146
Mikro (Minör) Milliyetçi Başkaldırı 146
Etniklik 147
Etnik Din (İnanç) 148
Halifelik (Hilâfet) 148
Birtskım Mezhep Ayrımları 149
Halifeliğin Oluşması & Zaman Sürecindeki Seyri 150
Hilafetin Ortaya Çıkması Dört Halife Devri 150
Emevî & Abbâsî Devirleri 151
Emevîlere Paralel Halifelikler 152
Abbâsîlere Paralel Halifelikler 152
Memluk himayesi dönemi 152
Osmanlı himayesi dönemi 152
Osmanlılara paralel halifelikler 153
Türkiye Büyük Millet Meclisi – Türkiye Cumhuriyeti 153
denetimindeki dönem 153
Hilâfetin Kaldırılması 154
Pan-İslâmizm (Ümmetçilik) 154
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Öncesi 154
Yenilik Hareketleri 154
II. Osman döneminde yapılan ıslahat hareketleri 154
IV. Murad döneminde yapılan ıslahat hareketleri 155
III. Selim döneminde yapılan ıslahat hareketleri 155
I. Mahmud döneminde yapılan ıslahat hareketleri 155
I. Abdülhamid döneminde yapılan ıslahat hareketleri 156
II. Mahmud döneminde yapılan ıslahat hareketleri 156
Osmanlı İmparatorluğu Duraklama Dönemi 157
Dönem Padişahları 157
Duraklamanın Sebepleri 158
Duraklamanın iç sebepleri 158
Merkezi yönetimin bozulması 158
Ordunun bozulmasının nedenleri 159
Toplumsal yapının bozulmasının nedenleri 159
Duraklamanın dış sebepleri 159
Duraklama döneminde Osmanlı & İran ilişkileri 159
Duraklama döneminde Osmanlı & Lehistan ilişkileri 160
II. Osman dönemindeki Osmanlı – Lehistan ilişkileri 160
IV. Mehmed dönemindeki Osmanlı & Lehistan ilişkileri 160
Duraklama döneminde Osmanlı & Venedik ilişkileri 161
Duraklama döneminde Osmanlı & Rusya ilişkileri 161
Duraklama döneminde Osmanlı & Avusturya ilişkileri 161
II. Viyana Kuşatması (1683) 161
Kutsal İttifak 162
Duraklama Dönemi İsyanları 162
İstanbul (merkez) isyanları 162
Celali isyanları 163
Eyalet isyanları 163
Duraklama döneminde ıslahat çalışmaları 163
Kuyucu Murat Paşa 163
II. Osman 164
IV. Murad 164
Tarhuncu Ahmet Paşa 164
Köprülü Mehmed Paşa 164
Birinci Meşrutiyet 165
Ağırlık Kazanma Süreci 165
İlânı 167
Rejimin Yeni Organları 167
Sona Ermesi 167
İkinci Meşrutiyet 168
Restorasyon 168
Birinci Dönem (1908) 168
Birinci Dönem 169
İkinci Dönem – 1912 172
Bâb-ı Âli Baskını – 1913 172
İkinci Dönem 173
Üçüncü Dönem – 1914–1918 174
Dördüncü Dönem – Ocak 1920 174
Tasfiye – Nisan 1920 175
İyd-i Millî (Millî Bayram) 175
Geçmişi 175
Osmanlıcılık (Osmanlı Milliyetçiliği) 176
Genç Osmanlılar Derneği (Cemiyeti) 178
Meclis-i Mebusan’ın açılması 181
Kânûn-ı Esâsî’nin ilânı 182
Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma 183
Tarihçe 183
Nizamnâme-i Millet-i Ermeniyân 184
Tarihçe 184
Osmanlı İmparatorluğu›ndaki Yahudilerin Tarihi 185
Türkler & Yahudiler 186
Osmanlı öncesi 186
Osmanlılar 186
Yükselme Dönemi 187
Fatih Sultan Mehmet dönemi (1451-1481) 187
II. Bayezid dönemi (1481-1512) 188
Elhamra Kararnamesi ve Osmanlı İmparatorluğu 188
II. Bayezid tarafından, İspanyol Yahudilerinin İspanya’dan Osmanlı
topraklarına getirilmesiyle görevlendirilen Kemal Reis’in kadırgasının
betimlemesi 188
Portekiz’den Gelen Göç 189
Yavuz Sultan Selim Dönemi (1512-1520) 189
Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566) 190
Kudüs Surlarının Onarımı 191
Kan İftirası 191
16. Yüzyılda Hükûmette veya Cemaatte Yer Almış
Osmanlı Yahudileri 192
Jozef Hamon 192
Jozef Hamon 193
Dona Gracia Nasi 193
Don Jozef Nasi 194
Salomon ben Natan Eskenazi 195
Salomon Aben Yaeş 196
Ester Kira 197
David Passi 198
Şlomo Alkabes 198
Jozef Ben Efraim Karo 198
Yaakov Beirav 199
Yakup ben David Tam ibn Yahya 199
İlk Matbaa 199
Cemaat Yaşamı 200
Örgütlenme & Yönetim 200
Ticaret 201
Genel Yaşam 201
17. Yüzyıl Duraklama Dönemi 201
Sabetay Sevi (Sabetaycılık) 202
Sabetay Sevi 203
Devlet Hizmetinde Yahudiler 204
Nüfus ve İkamet Bölgeleri 204
Bazı Fermanlar 205
17. Yüzyılda İzmir 205
İzmir’de Yahudiler 205
Sinagoglar 205
Jozef Eskapa 206
Doğal Afetler 206
Ekonomik & Sosyal Durum 206
İzmir’de İlk Matbaa 206
18. Yüzyılda Gerileme 207
Osmanlı Yahudileri 207
Edebiyat 208
Müzik 208
İstanbul’da Hahambaşılar 209
Mevki & Yetki Sahibi Yahudiler 209
Daniel de Fonseca 209
Tobia ha-Kohen 209
Yeşaya Aciman 210
Yuda Baruh 210
Müslüman Çoğunluk & Hristiyanlarla İlişkiler 210
Kayıkçılar Loncası Hayır Kurumu 210
Doğal Felaketler 211
Edirne 211
Bazı Fermanlar 211
Giysiler 211
Binalar 211
Şarap & üzüm satışı 211
Üsküdar-Bağlarbaşı mezarlığı 212
19. Yüzyıl Dağılma Dönemi 212
Yahudilere etkileri 212
Sultan II. Mahmud dönemi 212
Üç maliyeci 213
Isaiah Aciman 213
Ezekiel Gabay 213
Behor Karmona 214
Sultan Abdülmecid dönemi (1839-1861) 214
Sultan Abdülaziz dönemi (1861-1876) 215
Osmanlı Yahudilerinde aydın-bağnaz çekişmesi 215
Hahamhane Nizamnamesi 216
Hahambaşılık kurumu 216
Meşrutiyet öncesi iki Hahambaşı 217
Yakup Avigdor 217
Yakir Geron 217
Sultan II. Abdülhamid dönemi (1876-1909) 218
İstanbul Konferansı (Tersane Konferansı) 218
1908 Kanun-ı Esasîsi 218
İstanbul İtalyan Musevi cemaati 219
İstanbul sinagogları ve hayır kurumları 219
Sinagoglar 219
Balat Or Ahayim Musevi Hastanesi 220
Hayr kurumları 221
Alliance Israélite Universelle (AIU) – Alyans okulları 222
Yaşam 223
Askerlik görevi 223
İlk konsolosluklar 223
Türk Yahudi basını 223
Doğal afetler 223
Deprem 223
Yangın 224
Hahambaşı kaymakamı Moşe Levi 224
19. yüzyıl sonunda İzmir 225
19. yüzyıl biterken 225
Berlin Kongresi 227
Arka plân 228
Balkanlar’daki Etkin Güçler 229
Ayastefanos Antlaşması 230
Diğer Güçlerin Rusya Etkisi Üzerine Kaygıları 231
Ev Sahibi Olarak Bismarck 231
Mirası 233
Andrássy’nin Hedeflerine İç Muhalefet 236
Ermeni Meselesi 236
Osmanlı İskân Politikası & Şehirleri Bakımından Ermeni 237
Sorunu 237
Ermeni İsyanları 240
Amacı 241
I. Dünya Savaşı Öncesi Ermeni İsyanları 242
Yaşananlar 243
Güçler 244
I. Dünya Savaşı 245
1914 yılı 246
İzmit & Adapazarı olayları 247
Birtakım Hadiseler (Olaylar) 247
Netice 247
1915 yılı 248
Yozgat Olayları 248
Merkezdeki ayaklanma 248
Boğazlıyan ayaklanması 248
Netice 249
Ocak – Nisan ayları 249
Mayıs – Ağustos ayları 250
1918 yılı 252
Sonraki süreç 252
Nemesis Harekâtı 252
Kültürel Durum 253
Müslüman-Türk Katliamları 253
Yunan Bağımsızlık Hareketi 254
Mora 254
Navarin Katliamı 255
Tripoliçe Katliamı 255
Orta Yunanistan 255
Ege adaları 255
Bulgarların yaptığı katliamlar 256
Nisan İsyanı 256
Bulgarların yaptığı diğer katliamlar 256
93 Rus Harbi 256
Balkan Savaşları & I. Dünya Savaşı’nda Balkanlar 257
1905-1920 yılları Ermeni çetelerince yapılan katliamlar 259
Türk Kurtuluş Savaşı 263
Batı Cephesi 263
Cenup (Güney) Cephesi 266
Müslüman Mirasının Yok Edilmesi 266
Tepkiler, Araştırmalar & Anma 267
Ermeni Kırımı Meselesi 268
Ermeni Soykırımı Terminolojisi 269
Osmanlı Yönetimindeki Ermeniler 269
Ermeni Sorunu (Islahat çalışmaları – 1840’lar-1880’ler) 271
Ermeni Ulusal Hareketi 273
Hamidiye katliamları – 1894-96 274
Kırım’ın Başlangıcı 276
Osmanlı İmparatorluğu dağılma dönemi 276
1908 Jön Türk Devrimi 276
1909 Adana Katliamı 277
277
Balkanlar & Rusya’daki çatışmalar 277
I. Dünya Savaşı 278
Amele Taburları 280
Van – Nisan 1915 280
Ermeni Aydınların Tutuklanması & Sürülmesi – Nisan 1915 281
Tehcir Yasası 282
Toplama kampları 283
Teşkîlât-ı Mahsûsa 284
Mülkiyete el konulması 284
Kırım aleyhine muhalefet 286
Eylül 1915 & Haziran 1916 örfi yargılamalar 289
Mehmed Talat ve Said Halim’in Yüce Divan’a sevki 289
Âliye Divan-ı Harb-i Örfi ve Malatya sürgünleri 289
1914’ten 1918’e Ermeni nüfusu, ölenler ve sağ kalanlar 289
Türkiye’de Ermeni Kırımı’nın mirası 291
Ermenistan ve Azerbaycan 291
Osmanlı kaynakları 292
Ermeni kaynakları 293
Alman kaynakları 293
Türklerin tepkileri 293
Soykırım terimi 294
Soykırım olarak tanımlayan ülke ve kuruluşlar 296
Türkiye’deki yaklaşımlar 297
Kültürel kayıp 300
Basra Körfezi & Çıkar Çatışmaları 300
Hicaz Demiryolu 305
Millî Aşireti Ayaklanmaları 313
Keleş Abdi Ağa dönemi 313
Eyüp Ağa ve Mahmut Ağa dönemi 314
II. Mahmut dönemi 314
İbrahim Paşa dönemi 314
İbrahim Paşa 315
II. Meşrutiyet, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemi 315
Günümüzde Millî aşireti 316
Coğrafya bakımından 316
Osmanlı Devleti & Kürtler 317
Sultan II. Abdülhamid & Panislamizm Politikası 321
Sultan II. Abdülhamid & Kürtler 323
Şeyh Ubeydullah İsyanı 323
Dersim Bölgesinin Islahı 325
Dersim’in coğrafyası: 327
Hamidiye Alaylarının Kurulması 332
Aşiret Mektepleri 335
Kürtlerin Babası Sultan Abdülhamid: “Bave Kurdan” 337
Netice 338
Lübnan İç Savaşı 339
Riyad Toplantısı 340
Güvenlik Bölgesi 340
Başlıca Militan Gruplar 342
Hristiyan Militan Grupları 342
Şii Militan Grupları 342
Sünni Militan Grupları 343
Dürziler 343
Dinle İlgisiz Militan Gruplar 343
Filistin Kurtuluş Örgütü ve Bölgesel Çatışma 343
Lübnan & Türkiye ilişkileri 344

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Sultan II. Abdülhamid Uluslararası İlişkiler- Dış Politikada Denge Siyaseti Umuttepe Yayınları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: