Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü Seçkin Yayıncılık

Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü Seçkin Yayıncılık

 175,00

Stok kodu: 9789750275135 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıŞubat 2022
ISBN9789750275135
Sayfa Sayısı132
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Kitapta Borçlar Hukukunun temel kavramlarından biri olan borçlunun temerrüdünün, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler anlamındaki hüküm ve sonuçları incelenmiştir.
Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelere, günlük hayatta çok rastlanır. Ekonomik beklentiler gözetilmek suretiyle borç ilişkisine giren her iki taraf, bu ilişkide hem borçlu hem de alacaklıdır. Her iki taraf mümkün ve muaccel edimini zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranabilir. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdünün hüküm ve sonuçlarının neler olduğu, pratikte oldukça önem taşımaktadır.
Üç bölümden oluşan bu kitapta, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdü bir bütün olarak el alınmıştır. İlk bölümde, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler ve özellikleri, ikinci bölümde, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdü ve şartları, üçüncü bölümde ise tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdünün ortaya çıkardığı sonuçlar incelenmiştir.
Konu Başlıkları
.
Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler ve Özellikleri
.
Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü ve Şartları
.
Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdünün Ortaya Çıkardığı Sonuçlar
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
7
Özet 
 
9
Kısaltmalar 
 
15
Giriş 
 
17
Birinci Bölüm
 
 
TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN
 
 
SÖZLEŞMELER VE ÖZELLİKLERİ
 
 
I. BORÇ SÖZLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASINDA TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERİN YERİ 
 
21
A. Genel Olarak Sözleşmelerde Tarafların Edimleri 
 
21
B. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler 
 
22
C. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerin Edimsel İlişkiler Bakımından Diğer Sözleşmelerden Farkı 
 
24
1. Bir Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerden Farkı 
 
24
2. Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerden Farkı 
 
24
3. Çok Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerden Farkı 
 
25
II. TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ 
 
26
A. Edim ve Karşı Edim Arasındaki Karşılıklılık (Synallagma İlişkisi) 
 
26
B. Edim ve Karşı Edim Arasındaki Karşılıklılığın Hukuki Görünümleri 
 
26
1. Sözleşmenin Kuruluşu Aşamasında 
 
26
2. Sözleşmenin Devamı Sırasında 
 
27
3. Edim Yükümlerinin İfası Aşamasında 
 
27
İkinci Bölüm
 
 
TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE
 
 
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ VE ŞARTLARI
 
 
I. TEMERRÜT KAVRAMI 
 
29
II. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
 
30
A. İmkânsızlık 
 
30
B. Kötü İfa 
 
32
C. Alacaklının Temerrüdü 
 
33
III. TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE TEMERRÜT KAVRAMI 
 
33
A. Genel Şartlar 
 
37
1. Edimin İfası Mümkün Olmalıdır 
 
37
2. Borç Muaccel Olmalıdır 
 
39
3. Alacaklı İfayı Kabule Hazır Olmalıdır 
 
43
4. Borçluya İhtarda Bulunulmalıdır 
 
43
a. İhtar Kavramı, İhtarın Hukuki Niteliği ve İçeriği 
 
43
b. İhtarın Tarafları, Şekli ve Zamanı 
 
47
c. İhtara Gerek Olmayan Haller 
 
50
aa. İfa Gününün Taraflarca Açık Bir Biçimde Belirlenmesi 
 
50
bb. İfa Gününü Belirleme Yetkisinin Taraflardan Birine Bırakılması 
 
51
cc. İhtarın Gereksiz veya Yararsız Olması 
 
52
B. Özel Şartlar 
 
53
1. Borçluya Süre Verilmesi 
 
54
2. Borçluya Süre Verilmesine Gerek Olmayan Haller 
 
58
a. Süre Verilmesinin Etkisiz Olması 
 
58
b. Süre Verilmesinin Faydasız Olması 
 
59
c. Kesin Vadeli Bir Sözleşmenin Mevcut Olması 
 
61
3. Verilen Süre İçerisinde Borçlunun Edimini İfa Etmemesi 
 
63
IV. TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE TEMERRÜT HALİNDE KUSURUN ROLÜ 
 
64
Üçüncü Bölüm
 
 
TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE
 
 
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNÜN ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR
 
 
I. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNE BAĞLANAN GENEL HUKUKİ SONUÇLAR 
 
65
A. Aynen İfa ve Gecikmeden Doğan Zararların Tazmini 
 
66
1. Aynen İfa 
 
66
2. Gecikme Tazminatı 
 
67
a. Borçlu Temerrüde Düşmelidir ve Geç İfadan Kaynaklanan Bir Zarar Doğmuş Olmalıdır. 
 
69
b. Zarar ile Geç İfa Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır. 
 
70
c. Zarar, Borçlunun Kusurlu Davranışından Doğmuş Olmalıdır. 
 
70
B. Beklenmedik Halden Sorumluluk 
 
71
C. Para Borçlarında Temerrüt Faizi Ödeme Yükümü ve Aşkın Zarardan Sorumluluk 
 
72
1. Temerrüt Faizi 
 
73
2. Aşkın Zarar 
 
77
a. Aşkın Zarar Kavramı 
 
77
b. Aşkın Zararın Hukuki Niteliği 
 
78
c. Aşkın Zararın Koşulları 
 
79
aa. Borçlunun Para Borcunda Temerrüde Düşmüş Olması 
 
79
bb. Alacaklının Aşkın Bir Zarara Uğraması 
 
80
cc. Borçlunun Kusuru 
 
81
dd. Aşkın Zarar İle Borçlunun Temerrüdü Arasındaki İlliyet Bağı 
 
82
d. Aşkın Zararın İspatı 
 
82
e. Aşkın Zararda Zamanaşımı 
 
88
II. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNE BAĞLANAN ÖZEL HUKUKİ SONUÇLAR 
 
88
A. Genel Olarak 
 
88
B. Alacaklının Seçim Hakkı ve Bu Hakkın Hukuki Niteliği 
 
89
C. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Seçimlik Haklar Yönünden Kusurun Önemi 
 
91
D. Alacaklının Seçimlik Hakları 
 
93
1. Aynen İfayı ve Gecikme Tazminatı Ödenmesini Talep Etme Hakkı veya Aynen İfadan Vazgeçildiğinin Borçluya Derhal Bildirilmesi 
 
93
a. Aynen İfayı ve Gecikme Tazminatı Ödenmesini Talep Hakkı 
 
93
b. Aynen İfa İle Birlikte Gecikme Tazminatından Vazgeçme Hakkı 
 
94
2. Aynen İfadan Vazgeçip Olumlu Zararların Tazminini Talep Hakkı 
 
97
a. Genel Olarak 
 
97
b. Borcun İfa Edilmemesinden Kaynaklanan Olumlu Zarar Kavramı ve Unsurları 
 
98
c. Aynen İfadan Vazgeçip Olumlu Zararların Tazmini Talebinin Hukuki Niteliği 
 
100
d. Aynen İfadan Vazgeçip Olumlu Zararların Tazminini Talep Eden Alacaklının Kendi Edimini Nasıl İfa Edeceği 
 
101
e. Olumlu Zararın Hesaplanacağı An ve Zamanaşımı 
 
105
3. Sözleşmeden Dönme ve Olumsuz Zararların Tazminini Talep Hakkı 
 
106
a. Genel Olarak Sözleşmeden Dönme 
 
106
aa. Sözleşmeden Dönmenin Hukuki Niteliği 
 
107
bb. Dönme Hakkını Kullanmanın Sözleşmeye ve Borca Etkileri 
 
109
b. Genel Olarak Olumsuz Zarar 
 
114
a. Olumsuz Zarar Kavramı ve Zarar Kalemleri 
 
114
b. Olumsuz Zararların İspatı 
 
116
c. Olumsuz Zararın Hesaplanacağı An ve Zamanaşımı 
 
118
Sonuç 
 
119
Kaynakça 
 
127
Kavram Dizin 
 
131

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: