Tasarrufun İptali ve İstihkak Davaları Seçkin Yayıncılık

Tasarrufun İptali ve İstihkak Davaları Seçkin Yayıncılık

 1.345,00

Stok kodu: 9789750277900 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıHaziran 2022
ISBN9789750277900
Sayfa Sayısı1144
Ebatı17x25
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Tasarrufun iptali ve istihkak davalarında en önemli sorun ispat sorunu olduğu için kanunlardaki karinelerin yanında içtihatların önemi ön plana çıkmaktadır. Her iki dava türünde de kanuni karinelerin yanında içtihatlarla benimsenen fiili karinelere istinaden ihtilafların ciddi bir kısmı çözüme kavuşturulmaktadır.
Eserin birinci kısmında tasarrufun iptali davaları, ikinci kısmında ise istihkak davalarına yer verilmiştir.
Birinci kısımda; özel alacaklar nedeniyle hacizde tasarrufun iptal davaları ve iflasta tasarrufun iptali davaları ana başlıklarından sonra konu, kamu alacakları nedeniyle iptal davaları olmak üzere ayrı ayrı alt başlıklar altında incelenmiştir.
İkinci kısımda ise, hacizde istihkak davaları, iflasta istihkak davaları ve kamu alacakları nedeniyle istihkak davaları olmak üzere üç ana başlık altında konular incelenmiştir.
Her bir ana ve alt başlık altında hem maddi hukuk hem de yargılama hukuku ayrı ayrı inceleme konusu yapılmıştır. Kitaptaki Yargıtay içtihatlarına her alt başlıkla ilgili “açıklamalardan” sonra en yakın tarihli olandan başlanarak yer verilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Tasarrufun İptali Davası
.
İstihkak Davaları
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Birinci Kısım
 
 
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
 
 
§. ÖZEL ALACAKLAR NEDENİYLE HACİZDE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 
 
21
I. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ NİTELİĞİ VE KONUSU 
 
21
A. Tasarrufun İptali Davasının Niteliği 
 
21
İçtihatlar 
 
24
B. Tasarrufun İptali Davasının Konusu 
 
26
İçtihatlar 
 
30
II. İPTAL DAVASININ, «KİŞİSEL BİR DAVA OLMASININ» UYGULAMADAKİ SONUÇLARI 
 
42
İçtihatlar 
 
44
III. MUVAZAALI İŞLEMLER HAKKINDA İPTAL DAVASI AÇILMASI 
 
46
A. Genel Olarak 
 
46
B. Muvazaa Davası ile Tasarrufun İptali Davasının Karşılaştırılması 
 
48
İçtihatlar 
 
53
IV. BORÇLU ADINA BAŞKASI TARAFINDAN YAPILARAK “GİZLENMİŞ İŞLEMLER” HAKKINDA İPTAL DAVASI AÇILMASI (NAM–I MÜSTEAR) 
 
81
İçtihatlar 
 
82
V. REHİN VEYA İPOTEK NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AÇILMASI 
 
90
İçtihatlar 
 
90
VI. BOŞANMA PROTOKOLÜ GEREĞİNCE YAPILAN İŞLEMLER 
 
92
İçtihatlar 
 
93
VII. MAL KAÇIRMAK AMACIYLA YAPILAN KİRA SÖZLEŞMELERİ 
 
98
İçtihatlar 
 
98
VIII. ALACAKLIYA ZARAR VERMEK İÇİN YAPILAN TEMLİK SÖZLEŞMELERİ 
 
99
İçtihatlar 
 
100
IX. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE KONU TAŞINMAZLARLA İLGİLİ TASARRUFUN İPTALİ 
 
105
İçtihatlar 
 
106
X. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLAMAYACAK BAŞLICA İŞLEMLER 
 
110
İçtihatlar 
 
112
XI. MİRASÇININ ALACAKLISINI KORUYAN DAVALAR İLE TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KARŞILAŞTIRILMASI 
 
115
İçtihatlar 
 
118
XII. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ ÖN KOŞULLARI 
 
120
A. Genel Olarak 
 
120
İçtihatlar 
 
121
B. Kesinleşmiş Bir Alacak ve Takibin Olması 
 
124
İçtihatlar 
 
125
C. Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olması 
 
134
İçtihatlar 
 
138
D. Alacağın Doğum Tarihinin Tasarruf Tarihinden Önce Olması 
 
154
1. Genel Olarak 
 
154
2. Alacağın Temliki Yolu ile İntikalinde Alacağın Doğum Tarihi 
 
157
3. Alacağın Halefiyet Yolu ile İntikalinde Alacağın Doğum Tarihi 
 
157
4. Rücü Alacaklısının Alacağının Doğum Tarihi 
 
158
5. İİK’nın 120/2. Göre Açılacak Davada Alacağın Doğum Tarihi 
 
158
İçtihatlar 
 
159
6. Kambiyo Senetlerinde Alacağın Doğum Tarihi 
 
173
İçtihatlar 
 
174
E. Davacının Elinde Kesin veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması 
 
183
1. Genel Olarak 
 
183
2. Kesin Aciz Belgesi 
 
186
3. Geçici Aciz Belgesi 
 
191
4. Kesin veya Geçici Aciz Belgesinin Dava Koşulu Olmadığı İptal Davaları 
 
194
Genel İçtihatlar 
 
194
Geçici Aciz Belgesi Sayılan Haciz Tutanaklarıyla İlgili İçtihatlar 
 
206
Geçici Aciz Belgesi Niteliğinde Olmayan Haciz Tutanaklarıyla İlgili İçtihatlar 
 
215
Aciz Belgesinin İbraz Süresiyle İlgili İçtihatlar 
 
222
XIII. İPTALE TABİ TASARRUFLAR 
 
224
A. İptal Davasının Konusu Olan Karşılıksız Tasarruflar (İİK m. 278) 
 
224
1. Genel Olarak 
 
224
İçtihatlar 
 
224
2. Karşılıksız Tasarruf ve Bağışlama 
 
229
İçtihatlar 
 
231
3. Bağışlama Hükmünde Sayılan Tasarruflar 
 
233
a. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı Tasarruflar (m. 278/3–1) 
 
233
İçtihatlar 
 
234
b. Borçlunun Kendi Ediminin Gerçek Karşılığından Bir Misli Düşük Bedelle Yaptığı Sözleşmeler (278/3–2) 
 
236
Konu ile İlgili Genel İçtihatlar 
 
238
“Misli Farkla” İlgili İçtihatlar 
 
244
“Misli fark” Olmadığına Dair İçtihatlar 
 
246
Resmi Sicilde Belirlenenden Fazla Bedel Ödendiğine Dair İçtihatlar 
 
251
Misli Farkın Olması Halinde İyi Niyetin Önemi İle İlgili İçtihatlar 
 
256
c. Borçlunun Kendisine Yahut Üçüncü Bir Kişi Yararına Ölünceye Kadar Gelir ve İntifa Hakkı Tesis Ettiği ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri (m278/3–3) 
 
259
İçtihatlar 
 
260
d. Bağışlama ve Karşılıksız Tasarrufların İptale Tabi Olacakları Zaman Aralığı 
 
260
İçtihatlar 
 
261
B. Aciz Halindeyken Yapılan İptale Tabi Tasarruflar (İİK m. 279) 
 
265
1. Genel Olarak 
 
265
2. Borçlunun Aciz Halindeyken Yaptığı İptale Tabi Tasarruflar 
 
266
a. Borçlunun Son Bir Yıl İçinde Mevcut Bir Borcu İçin Yapılan Rehinler 
 
266
İçtihatlar 
 
267
b. Mutat Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Suretle Yapılmış Ödemeler 
 
268
İçtihatlar 
 
269
c. Vadesi Gelmemiş Borçlar İçin Yapılmış Ödemeler 
 
275
İçtihatlar 
 
275
d. Kişisel Borçların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler 
 
276
İçtihatlar 
 
277
C. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali (İİK m. 280) 
 
277
1. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufun İptalinin Şartları 
 
278
a. Borçlunun Borca Batık Olması 
 
278
b. Borçlunun Zarar Verme Kastı 
 
278
c. Borçlunun Zarar Verme Kastını, Tasarrufun Diğer Tarafınca Bildiği veya Bilmesi Gerektiği 
 
278
Zarar Kastının Araştırılmasına Dair İçtihatlar 
 
281
Borçlunun Zarar Kastının Bilindiğine Dair İçtihatlar 
 
296
Borçlunun Zarar Verme Kastının Bilinmediğine Dair İçtihatlar 
 
315
2. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Kanuni Karineler 
 
320
a. Genel Olarak 
 
320
b. Yakın Akrabalık 
 
321
İçtihatlar 
 
322
c. Ticari İşletme Devri 
 
328
İçtihatlar 
 
331
3. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Fiili Karineler 
 
342
a. Genel Olarak 
 
342
b. Tasarrufun Tarafları Arasında Organik Bağ Bulunması 
 
342
İçtihatlar 
 
345
c. Borçlu ile Üçüncü Kişinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı İşlemleri 
 
349
İçtihatlar 
 
350
4. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptalinde Süre 
 
358
İçtihatlar 
 
358
XIV. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA USULÜ (İİK m. 281) 
 
359
A. Genel Olarak 
 
359
İçtihatlar 
 
361
B. Yetkili Mahkeme 
 
366
İçtihatlar 
 
368
C. Görevli Mahkeme 
 
373
İçtihatlar 
 
375
D. İptal Davasında Davacılar (m. 277) 
 
385
1. Alacağını Tamamen veya Kısmen Alamamış Olan Takip Alacaklısı 
 
385
İçtihatlar 
 
388
2. Temlik Alacaklısı 
 
389
İçtihatlar 
 
389
3. İflas İdaresi veya Dava Hakkı Kendisine Devrolunan Alacaklı 
 
391
İçtihatlar 
 
391
4. İstihkak Davasında “Karşı Dava” Olarak Alacaklının İptal Davası Açması 
 
395
İçtihatlar 
 
395
E. İptal Davasında Davalılar (m. 282) 
 
397
1. Genel Olarak 
 
397
2. Borçlu ve Üçüncü Kişi 
 
399
İçtihatlar 
 
400
3. Borçlu veya Üçüncü Kişi Ölmüşse Mirasçıları 
 
406
İçtihatlar 
 
407
4. Dördüncü (Beşinci) Kişiler 
 
410
İçtihatlar 
 
413
5. Üçüncü Kişinin İyiniyetli Olması 
 
419
İçtihatlar 
 
420
F. İptal Davası Açma Süresi (m. 284) 
 
422
İçtihatlar 
 
424
G. İptal Davasında Yargılama (İİK m. 281) 
 
432
1. Yargılamada Geçerli Kurallar 
 
432
İçtihatlar 
 
435
2. Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi 
 
444
a. Genel Olarak 
 
444
İçtihatlar 
 
446
b. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin, Hacze İştiraki 
 
458
İçtihatlar 
 
460
c. İhtiyati Tedbir Kararının Hacze İştiraki 
 
469
İçtihatlar 
 
470
3. Tasarrufun İptali Davasında Bekletici Mesele 
 
473
İçtihatlar 
 
475
4. Davanın Islah Edilmesi veya Terditli Dava Olarak Açılması 
 
487
İçtihatlar 
 
489
5. Tasarrufların Hangi Hukuki Sebeple İptal Edileceği 
 
491
İçtihatlar 
 
491
Ğ. İptal Davasında Feragat, Kabul ve Sulh 
 
494
H. Konkordatonun İptal Davasına Etkisi 
 
496
1. Geçici Mühletten Önce Yapılan Tasarruflar 
 
496
2. Geçici Mühletten Sonra Yapılan Tasarruflar 
 
497
3. Konkordatonun Tasdikinin İptal Davasına Etkisi 
 
498
4. Konkordatonun İptal Davasındaki Sürelere Etkisi 
 
499
I. İptal Davasında Kesin Hüküm Oluşturmayan Durumlar 
 
500
İçtihatlar 
 
501
XV. İPTAL DAVASINDA HÜKÜM (İİK m. 283) 
 
502
A. İptal Davasının Kabulü 
 
502
1. Genel Olarak 
 
502
İçtihatlar 
 
504
2. Davanın Kabulünde Hüküm Örnekleri 
 
508
İçtihatlar 
 
511
3. Üçüncü Kişinin Malı/Hakkı Dördüncü Kişiye Devri 
 
515
a. İyiniyetli Dördüncü Kişiye Devri 
 
515
İçtihatlar 
 
517
b. Kötüniyetli Dördüncü Kişiye Devir 
 
526
İçtihatlar 
 
527
4. Şufa Hakkının Kullanılması Nedeniyle Malın Üçüncü Kişinin Elinden Çıkması 
 
527
İçtihatlar 
 
528
B. İptal Davasının Reddi Kararı 
 
529
İçtihatlar 
 
530
C. İptal Davasının Konusuz Kalması 
 
531
İçtihatlar 
 
532
D. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti 
 
538
1. Harç 
 
538
İçtihatlar 
 
538
2. Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri 
 
541
a. Vekalet ücreti 
 
541
İçtihatlar 
 
543
b. Yargılama Giderleri 
 
546
İçtihatlar 
 
547
XVI. KARARIN İNFAZI 
 
552
İçtihatlar 
 
553
XVII. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI KAZANANIN SIRA CETVELİNDEKİ ÖNCELİĞİ 
 
557
İçtihatlar 
 
558
§. İFLASTA İPTAL DAVASI 
 
561
A. Davanın Açılması 
 
561
1. Davacı 
 
561
İçtihatlar 
 
562
2. Davalı 
 
564
3. Görev 
 
565
4. Yetki 
 
565
B. İflasın Açılmasının İptal Davasına Etkisi 
 
566
İçtihatlar 
 
566
C. İflasta İptal Davasında Yargılama Usulü 
 
567
İçtihatlar 
 
568
D. İflasta İptal Davasında Verilecek Hüküm 
 
570
§. KAMU ALACAKLARI NEDENİYLE İPTAL DAVASI 
 
572
A. Genel Olarak 
 
572
İçtihatlar 
 
574
DANIŞTAY KARARLARI 
 
581
B. Kamu Alacağının Tahsili İçin İptal Davası Açabilmenin Ön Koşulları 
 
582
1. Kesenleşmiş Kamu Alacağının Bulunması 
 
582
İçtihatlar 
 
583
2. Alacağın Tahsil Edilememiş Olması 
 
587
İçtihatlar 
 
588
3. Tasarrufun Kanuni Süreler İçinde ve Kamu Alacağının Doğumundan Önce Yapılmış Olması 
 
592
İçtihatlar 
 
594
C. İptal Davasına Konu Tasarruflar 
 
596
1. Karşılıksız Tasarrufların İptali (6183 s. K. m. 27) 
 
596
İçtihatlar 
 
598
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar (6183 s.K.m.28) 
 
604
a. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı İşlemler 
 
604
İçtihatlar 
 
605
b. Kamu Borçlusunun Kendi Malına Karşılık, Düşük Bedel Karşılığında Yaptığı Sözleşmeler 
 
608
İçtihatlar 
 
609
c. Borçlunun Kendisi veya Üçüncü Bir Kişi Yararına, Hayat Boyunca Gelir veya İntifa Hakkı Sağlayan Sözleşmeleri 
 
615
3. İptale Tabi Olan, Rehinler, Mutat Olmayan Ödeme Şekilleri ve Vadesi Gelmemiş Borç Ödemeleri (6183 s. K. m. 29) 
 
615
İçtihatlar 
 
617
4. Kamu Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (6183 s. K. m. 30) 
 
617
a. Genel Olarak 
 
617
İçtihatlar 
 
621
b. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Fiili Karineler 
 
636
aa. Tasarrufun Tarafları Arasında Organik Bağ Bulunması 
 
636
İçtihatlar 
 
639
bb. Borçlu ile Üçüncü Kişinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı İşlemleri 
 
643
İçtihatlar 
 
644
c. İptal Davasında Davanın Tarafları 
 
650
aa. Davacı 
 
650
bb. Davalı (6183 s. K. m. 25) 
 
651
aaa. Genel Olarak 
 
651
bbb. Limited Şirket Ortaklarının, Şirketten Tamamen veya Kısmen Tahsil Edilemeyen veya Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağından Sorumlulukları 
 
653
ccc. Tüzel Kişiler, Küçükler ve Kısıtlıların Kanuni Temsilcilerinin Borçlu Sıfatıyla Davalı Olması (6183 s.K. Mükerrer m.35) 
 
654
İçtihatlar 
 
657
d. İptal Davasında Görev ve Yetki 
 
666
aa. Görev (6183 s.K.m.24) 
 
666
İçtihatlar 
 
666
5. Yetki 
 
671
İçtihatlar 
 
673
D. İptal Davası Açmada Hak Düşürücü Süre (6183 s. K. m. 26) 
 
674
İçtihatlar 
 
675
E. Kamu Alacağından Dolayı Açılan İptal Davalarında Yargılama Usulü 
 
679
İçtihatlar 
 
681
F. Davanın Kabulü Halinde Hüküm (6183 s. K. m. 31) 
 
686
1. Genel olarak 
 
686
2. Davanın Kabulünde Bazı Hüküm Örnekleri 
 
688
İçtihatlar 
 
691
G. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti 
 
705
1. Vekalet Ücreti 
 
705
İçtihatlar 
 
706
2. Harç 
 
709
İçtihatlar 
 
710
§. İPTAL DAVALARINDA İSTİNAF VE TEMYİZ 
 
711
A. Genel Olarak 
 
711
B. İstinaf 
 
712
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
 
713
C. Temyiz 
 
715
İçtihatlar 
 
717
İkinci Kısım
 
 
İSTİHKAK DAVALARI
 
 
§. HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI 
 
721
I. KAVRAMLAR 
 
721
II. DAVANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE AMACI 
 
722
İçtihatlar 
 
722
III. İSTİHKAK DAVASI İLE ŞİKÂYET ARASINDAKİ FARKLAR 
 
723
İçtihatlar 
 
727
IV. İSTİHKAK DAVASINDA ÖZEL DAVA KOŞULLARI 
 
730
A. Borçlu Hakkında Takibin Kesinleşmiş Olması 
 
730
B. Geçerli Bir Haczin Olması 
 
731
1. Ödeme Emrinin Kesinleşmesi 
 
732
2. Haciz İsteme Süresi 
 
733
3. Haczin Yapılması 
 
734
İçtihatlar 
 
735
V. İSTİHKAK İDDİASINA KONU OLAN HAKLAR 
 
748
A. Mülkiyet Hakkı 
 
748
1. Genel olarak 
 
748
2. Bütünleyici Parça ve Eklenti Açısında İstihkak İddiası 
 
749
3. Kara Taşıtları Hakkında İstihkak İddiası 
 
751
İçtihatlar 
 
751
B. Rehin Hakkı 
 
758
İçtihatlar 
 
760
C. Kişisel Haklar 
 
767
1. Tapuya Şerh Verilerek Kuvvetlendirilmiş Kişisel Haklar 
 
768
2. Niteliği Gereği Hacizden Önce Tercih Edilmesi Gereken Kişisel Haklar 
 
769
3. Tapuya İşlenmiş Satış Vadi Sözleşmesi Nedeni ile İstihkak İddiası 
 
769
İçtihatlar 
 
770
D. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesine Dayanılarak İstihkak İddiasında Bulunulması 
 
772
İçtihatlar 
 
773
E. Finansal Kiralama Konusu Malların Haczi Halinde İstihkak İddiası 
 
774
İçtihatlar 
 
775
F. Ortağının Borcundan Dolayı Şirket Mallarının Haczi Nedeniyle İstihkak Davası 
 
780
İçtihatlar 
 
781
G. Ticari Plaka ve Dolmuş Hattı Hakkına Dayanarak İstihkak İddiası 
 
783
İçtihatlar 
 
784
Ğ. Alacak Hakkına Dayanan İstihkak İddiası 
 
785
İçtihatlar 
 
785
H. İstihkak İddiasına Konu Olamayacak Haklar 
 
786
İçtihatlar 
 
786
VI. İSTİHKAK İDDİASININ İLERİ SÜRÜLMESİ 
 
788
A. Genel Olarak 
 
788
İçtihatlar 
 
789
B. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 
 
791
İçtihatlar 
 
791
C. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 
 
793
D. Borçlu ile Malı Birlikte Malı Elinde Bulunduran Kişinin İstihkak İddiasını Borçlu veya Üçüncü Kişi Lehine İleri Sürmesi 
 
794
İçtihatlar 
 
795
VII. İSTİHKAK İDDİASININ İLERİ SÜRÜLME YÖNTEMİ 
 
799
İçtihatlar 
 
800
VII. MAHCUZUN BORÇLUNUN ELİNDE OLMASI HALİNDE İSTİHKAK DAVASI (m.97) 
 
803
A. Hacze İtiraz Üzerine Yapılacak İşlemler 
 
803
1. İstihkak İddiasına Karşı İtiraz Edilmemesi 
 
803
2. İstihkak İddiasına İtiraz Edilmesi 
 
804
a. Dosyanın İcra Hukuk Mahkemesine Verilmesi 
 
804
b. Takibin Ertelenmesine veya Devamına Karar Verilmesi 
 
804
c. Takibin Ertelenmesi veya Devamı Kararlarının Tebliği 
 
805
İçtihatlar 
 
806
B. Üçüncü Kişinin İstihkak Davası Açması 
 
813
1. Genel Olarak 
 
813
İçtihatlar 
 
816
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
818
a. Görevli Mahkeme 
 
818
b. Yetkili Mahkeme 
 
819
İçtihatlar 
 
820
3. Dava Açma Süresi 
 
822
İçtihatlar 
 
824
4. Davanın Tarafları ve Davacı Sıfatı 
 
833
a. Davacı 
 
833
b. Davalı 
 
834
İçtihatlar 
 
835
5. İstihkak Davasında Yargılama Usulü 
 
844
a. Genel Olarak 
 
844
İçtihatlar 
 
846
b. İstihkak Davasında İspat 
 
853
aa. Yasal Karineler (m.97/a) 
 
853
İçtihatlar 
 
854
İçtihatlar 
 
872
İçtihatlar 
 
881
4. Kanuni Karinelerin Aksini İddia Edenin İspat Yükü 
 
883
İçtihatlar 
 
884
a. Fiili Karineler 
 
890
Danışıklı İşlemlerle İlgili İçtihatlar 
 
891
Organik Bağla İlgili İçtihatlar 
 
902
İşyeri Devri ile İlgili İçtihatlar 
 
903
b. Kesin Delil (Senet, Kesin Hüküm, İkrar ve Yemin) ve Takdiri Delillerle (Tanık, Keşif, Ticari Defterler, Bilirkişi vs.) İspat 
 
908
Genel İçtihatlar 
 
910
Fatura ile İlgili İçtihatlar 
 
919
Kira Sözleşmesiyle İlgili İçtihatlar 
 
926
Ticari Defterlerle İlgili İçtihatlar 
 
929
6. Bekletici Sorun Sayılması Gereken Davalar 
 
933
İçtihatlar 
 
933
7. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılması 
 
943
İçtihatlar 
 
944
8. Davaların Birleştirilmesi veya Ayrılması 
 
948
İçtihatlar 
 
949
9. İstihkak Davasında Verilecek Hüküm 
 
951
10. İstihkak Davasının Reddi 
 
952
İçtihatlar 
 
953
11. İstihkak Davasının Kabulü 
 
956
İçtihatlar 
 
958
12. İstihkak Davasının Konusuz Kalması 
 
963
İçtihatlar 
 
964
13. İstihkak Davasına Konu Malın Satılması Halinde Verilecek Karar 
 
976
İçtihatlar 
 
977
14. İstihkak Davasında Tazminat 
 
979
a. Takip Alacaklısı Lehine Tazminat 
 
979
b. Üçüncü Kişi Lehine Tazminat 
 
979
İçtihatlar 
 
980
15. İstihkak Davasında Vekâlet Ücreti 
 
982
İçtihatlar 
 
982
16. İstihkak Davasında Harç 
 
987
İçtihatlar 
 
988
VIII. MAHCUZUN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE OLMASI HALİNDE İSTİHKAK DAVASI (m.99) 
 
992
A. Genel Olarak 
 
992
İçtihatlar 
 
993
B. Geçerli Bir Haczin Bulunması Ön Koşulu 
 
998
İçtihatlar 
 
999
C. Davanın Konusu 
 
1002
1. Genel Olarak 
 
1002
İçtihatlar 
 
1003
2. Borçlunun İş Yeri Devrinde İstihkak İddiasının Reddi Davası 
 
1008
İçtihatlar 
 
1010
D. Dava Açma Süresi 
 
1017
İçtihatlar 
 
1018
E. Yargılama Usulü 
 
1022
İçtihatlar 
 
1025
F. Hüküm 
 
1038
1. Davanın Reddi 
 
1038
2. Davanın Kabulü 
 
1038
İçtihatlar 
 
1039
G. İstihkak İddiasının Reddi Davasında Harç ve Vekalet Ücreti 
 
1040
H. Haciz İhbarnamesi (İİK.m.89) Nedeniyle İstihkak Davası 
 
1042
1. Genel Olarak 
 
1042
2. Haciz İhbarnamesine İstinaden İstihkak Davası Açılması 
 
1043
İçtihatlar 
 
1045
IX. ALACAKLI YERİNE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVA AÇMASI HALİNDE İSPAT YÜKÜ 
 
1049
İçtihatlar 
 
1049
X. İSTİHKAK VE İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASINDA VERİLEN KARARLARIN ÖZELLİKLERİ 
 
1053
İçtihatlar 
 
1053
XI. İSTİHKAK VE İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASINDA KANUN YOLARI 
 
1055
A. İstinaf (İİK m. 363) 
 
1055
1. Genel Olarak 
 
1055
2. İstinaf Kanun Yoluna Başvuru ve Süresi 
 
1056
3. İstinaf Yoluna Başvurmanın İlamın İcrasına Etkisi 
 
1057
İçtihatlar 
 
1057
B. Temyiz (İİK m. 364) 
 
1061
İçtihatlar 
 
1062
C. Yargılamanın İadesi 
 
1064
XII. İSTİHKAK VE İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASINDA USULİ KAZANILMIŞ HAK 
 
1065
A. Genel Olarak 
 
1065
İçtihatlar 
 
1067
B. Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnaları 
 
1071
İçtihatlar 
 
1072
§. İFLASTA İSTİHKAK DAVASI (İİK.m.228) 
 
1075
I. İFLAS İDARESİNE KARŞI İSTİHKAK İDDİASI 
 
1075
II. İFLAS İDARESİNİN KARARI 
 
1076
III. İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ ÜZERİNE DAVA AÇILMASI VE KARARA BAĞLANMASI 
 
1076
IV. DOĞRUDAN DOĞRUYA AÇILAN VEYA İFLASTAN ÖNCE AÇILAN İSTİHKAK DAVASI 
 
1077
V. İFLAS İDARESİNİN İSTİHKAK DAVASI AÇMASI 
 
1078
VI. GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNDE İSTİHKAK İDDİASI 
 
1078
VII. İFLAS HALİNDE FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALLARIN DURUMU 
 
1079
İçtihatlar 
 
1080
§. KAMU ALACAKLARINDA İSTİHKAK DAVASI 
 
1091
I. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İDARE ALEYHİNE AÇACAĞI İSTİHKAK DAVASI (6183 s.K.m.66) 
 
1091
A. Genel Olarak 
 
1091
B. İstihkak İddiasına Konu Olan Haklar 
 
1092
1. Mülkiyet Hakkı 
 
1092
2. Rehin Hakkı 
 
1093
3. Eklenti 
 
1094
4. Kişisel Haklar 
 
1094
5. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesine Dayanılarak İstihkak İddiasında Bulunma 
 
1095
C. İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi 
 
1096
1. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 
 
1096
2. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 
 
1096
İçtihatlar 
 
1097
II. İDARENİN AÇTIĞI 3. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI (6183 s.K.m.67) 
 
1104
A. Genel Olarak 
 
1104
B. Alacaklı İdarenin Açtığı İstihkak Davasının Konusu 
 
1106
C. Mahkemece Verilebilecek Kararlar 
 
1106
III. BORÇLU İLE BİRLİKTE İKAMET EDENLERİN İSTİHKAK İDDİASI 
 
1106
İçtihatlar 
 
1109
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİ VE İDARENİN AÇTIĞI DAVALARDA YETKİLİ–GÖREVLİ MAHKEME VE DİĞER YARGILAMA USULLERİ (6183 s.K.m.68) 
 
1114
A. Dava Önkoşulu Olarak, Kesinleşmiş Takip ve Geçerli Bir Kamu Haczinin Bulunması 
 
1114
İçtihatlar 
 
1117
B. Yetkili Mahkeme 
 
1120
İçtihatlar 
 
1121
C. Görevli Mahkeme 
 
1123
İçtihatlar 
 
1124
D. Yargılama Usulü 
 
1130
1. Genel Olarak 
 
1130
2. Teminat Karşılığı İcranın Ertelenmesi 
 
1130
3. Mahkemenin Verebileceği Kararlar 
 
1131
a. Davanın Reddi 
 
1131
b. Davanın Kabulü 
 
1131
c. Tazminata Hükmedilmesi 
 
1132
d. Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi 
 
1132
İçtihatlar 
 
1133
Yararlanılan Kaynaklar 
 
1137
Kavram Dizini 
 
1139

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Tasarrufun İptali ve İstihkak Davaları Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: