Ticaret Hukuku Seçkin Yayıncılık

Ticaret Hukuku Seçkin Yayıncılık

 255,00

Stok kodu: 9789750279430 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEylül 2022
ISBN9789750279430
Sayfa Sayısı528
Ebatı13x19
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Kitap, hukuk fakülteleri dışında ticaret hukuku derslerine yer veren fakülte ve yüksekokul öğrencilerine ve meslek sınavlarına hazırlanan kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple kitap içerisinde akademik tartışmalara ve dipnotlara yer verilmemiş, konular olabildiğince sade, anlaşılır ve özet bir şekilde anlatılmıştır.
Kitapta; “Ticarî İşletme Hukuku”, “Şirketler Hukuku” ve “Kıymetli Evrak Hukuku” derslerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Ticari İşletme Hukuku
.
Şirketler Hukuku
.
Kıymetli Evrak Hukuku
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
VII
Kısaltmalar 
 
XXXVI
Birinci Bölüm
 
 
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
 
 
§1. TİCARÎ İŞLETME 
 
1
I. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI 
 
2
A. İktisadî Faaliyet 
 
2
B. Süreklilik 
 
2
C. Bağımsızlık 
 
2
D. Kapasite 
 
3
II. TİCARİ İŞLETMENİN MALVARLIĞI 
 
3
III. TİCARÎ İŞLETMELERDE MERKEZ VE ŞUBE 
 
3
IV. TİCARÎ İŞLETMEYE İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER 
 
5
A. Ticarî İşletmenin Devri 
 
5
B. Ticarî İşletme Rehni 
 
7
1. Genel Açıklama 
 
7
2. Rehnin Tarafları 
 
8
3. Rehin Sözleşmesinin Şekli ve Rehnin Kuruluşu 
 
9
4. Rehnin Kapsamı 
 
9
5. Rehnin Hükümleri 
 
11
6. Rehnin Sona Ermesi 
 
12
§2. TACİR 
 
13
I. GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATI 
 
13
A. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Şartları 
 
13
B. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi 
 
15
II. TÜZEL KİŞİLERİN TACİR SIFATI 
 
15
X Ticaret Hukuku
 
 
A. Ticaret Şirketleri 
 
15
B. Amacına Varmak İçin Ticarî İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar 
 
16
C. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşların
 
 
Tacir Olabilme Şartları 
 
17
III. DONATMA İŞTİRAKİ 
 
18
IV. HAKİM TEŞEBBÜS 
 
18
V. TACİR GİBİ SORUMLU OLANLAR 
 
19
VI. TACİR SIFATININ SONUÇLARI 
 
19
A. Tacirin Kendi Sıfatına Bağlı Olarak Tabi Olduğu Hükümler 
 
19
1. İflâsa Tabi Olma 
 
19
2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma 
 
20
3. Ticari İşletmesini Ticaret Siciline Kaydettirme 
 
20
4. Ticarî Defter Tutma ve Envanter Çıkarma 
 
21
5. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma 
 
21
6. Basiretli Bir İşadamı Gibi Hareket Etme 
 
21
7. Ticarî Örf ve Adetlere Tabi Olma 
 
22
8. Ticarî İş Karinesine Tabi Olma 
 
22
9. Ücret ve Faiz İsteme 
 
22
10. Ücret ve Cezaların İndirilmesini İsteyememe 
 
22
11. Tacir Çeki Kullanma 
 
23
12. Ticarî İşletmeyle İlgili Bazı Belgeleri Kanuna Uygun Bir Şekilde
 
 
Düzenleme 
 
23
13. Ticarî İşletmeyle İlgili Belgelerin Kopyasını Saklama 
 
24
B. Her İki Tarafı Tacir Olan Ticarî İşlere Uygulanacak Hükümler 
 
24
1. Kanunî İhtar ve İhbar Şekillerine Uyma 
 
24
2. Fatura Verme ve Faturaya İtiraz 
 
25
3. Teyit Mektubu ve Teyit Mektubuna İtiraz 
 
26
4. Ticarî Defterlerle İspatlama 
 
26
5. İhtilafların Ticarî Dava Konusu Olması 
 
27
6. Ticari Satış ve Mal değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma 
 
27
a. Kısmî İfa 
 
27
b. Alacaklının Temerrüdü 
 
27
c. Satılan Malın Ayıplı Olması 
 
28
7. Hapis Hakkının Kullanılması Konusunda Özel Hükümlere Tabi
 
 
Olma 
 
28
VII. ESNAF 
 
29
§3. TİCARÎ İŞ 
 
29
I. GENEL AÇIKLAMA 
 
29
A. Ticaret Kanunu’nda Düzenlenmiş İşler 
 
29
B. Bir Ticarî İşletmeyle İlgili Olan İşlem ve Fiiller 
 
30
C. Bir Taraf İçin Ticarî İş Niteliğine Haiz Olan Sözleşmeler (Yayma
 
 
Kriteri) 
 
30
II. TİCARÎ İŞ KARİNESİ 
 
31
III. BİR İŞİN TİCARÎ OLMASININ SONUÇLARI 
 
32
A. Teselsül Karinesi 
 
32
B. Ticarî İşlerde Faiz 
 
33
1. Faizin Tanımı ve Türleri 
 
33
2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri 
 
34
C. Ticarî İşlerde Zamanaşımı 
 
35
§4. TİCARÎ HÜKÜMLER 
 
35
§5. TİCARÎ YARGI 
 
36
I. MUTLAK TİCARÎ DAVALAR 
 
37
II. NİSPÎ TİCARÎ DAVALAR 
 
38
III. BİR TİCARÎ İŞLETMEYLE İLGİLİ OLAN BAZI DAVALAR 
 
39
IV. TİCARÎ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER 
 
39
§6. TİCARET SİCİLİ 
 
40
§7. TİCARET UNVANI 
 
43
I. TİCARET UNVANININ YAPISI 
 
43
II. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI 
 
45
A. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı 
 
45
B. Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı 
 
45
1. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı 
 
45
a. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı 
 
45
XII Ticaret Hukuku
 
 
b. Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Kooperatiflerin Ticaret
 
 
Unvanı 
 
46
2. Diğer Tüzel Kişi Tacirlerin Ticaret Unvanı 
 
46
3. Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı 
 
47
4. Şubelerin Ticaret Unvanı 
 
47
5. Adi Şirketlerin Ticaret Unvanı 
 
47
III. TİCARET UNVANININ DEVAMLILIĞI 
 
48
IV. TİCARET UNVANININ KORUNMASI 
 
48
§8. İŞLETME ADI 
 
49
§9. MARKA 
 
50
I. MARKANIN TANIMI 
 
50
II. MARKA TÜRLERİ 
 
51
III. MARKANIN TESCİLİ 
 
52
A. Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler 
 
52
1. Mutlak Red Nedenleri 
 
53
2. Nispi Red Nedenleri 
 
54
B. Tescil Başvurusu ve Başvuruya İtiraz 
 
56
C. Tescil 
 
57
IV. MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER 
 
57
V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
 
59
VI. MARKANIN İPTALİ 
 
60
VII. MARKANIN SONA ERMESİ 
 
61
VIII. MARKA HAKKININ KORUNMASI 
 
61
§10. HAKSIZ REKABET 
 
64
I. HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN AMACI VE TEMEL
 
 
İLKELERİ 
 
64
II. HAKSIZ REKABET TEŞKİL EDEN BAŞLICA HALLER 
 
65
A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar ve Ticarî Uygulamalar 
 
65
B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme 
 
66
C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma 
 
66
D. Ticaret Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek ve Yararlanmak 
 
67
E. İş Şartlarına Uymamak 
 
67
F. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak 
 
67
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI 
 
67
A. Hukukî Sorumluluk 
 
67
B. Cezaî Sorumluluk 
 
70
§11. REKABET SINIRLAMALARI HUKUKU 
 
70
I. GENEL AÇIKLAMA 
 
70
II. YASAKLANAN FAALİYETLER 
 
71
A. Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler 
 
71
B. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 
 
71
C. Birleşme ve Devralmalar 
 
72
III. REKABET KURULU’NUN İNCELEME VE ARAŞTIRMA USULÜ 
 
72
§12. TİCARÎ DEFTERLER 
 
74
I. TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER 
 
74
A. Yevmiye Defteri 
 
76
B. Defteri Kebir 
 
76
C. Envanter Defteri 
 
76
D. Pay Defteri 
 
76
E. Yönetim Kurulu Karar Defteri 
 
77
F. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 
 
77
II. DEFTERLERİN TUTULMASI USULÜ 
 
77
III. DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI 
 
81
IV. DEFTERLERİN İNCELENMESİ 
 
81
V. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU 
 
82
A. Aleyhe Delil Olma 
 
82
B. Lehe Delil Olma 
 
83
§13. CARİ HESAP 
 
83
I. CARİ HESABIN KAPSAMI 
 
84
II. ANLAŞMA SÜRESİ VE HESAP DEVRESİ 
 
85
III. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 
 
86
XIV Ticaret Hukuku
 
 
IV. BAKİYENİN HACZİ 
 
87
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ 
 
87
§14. TACİR YARDIMCILARI 
 
88
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI 
 
89
A. Ticarî Temsilci 
 
89
1. Yetkilerinin Kapsamı 
 
91
2. Yetkilerinin Sınırlandırılması 
 
92
3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 
 
93
a. Azil ve İstifa 
 
93
b. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı ve İflas 
 
94
c. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi 
 
94
B. Ticarî Vekil 
 
94
C. Pazarlamacı 
 
95
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 
 
97
A. Simsar 
 
97
B. Acente 
 
98
1. Tanımı ve Unsurları 
 
98
2. Temsil Yetkisi 
 
100
3. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Denkleştirme Tazminatı 
 
100
C. Komisyoncu 
 
102
D. Taşıma İşleri Komisyoncusu 
 
102
İkinci Bölüm
 
 
ŞİRKETLER HUKUKU
 
 
§1. GENEL BİLGİLER 
 
103
I. ŞİRKET KAVRAMI 
 
103
II. ŞİRKETİN UNSURLARI 
 
104
A. Sözleşme Unsuru 
 
104
B. Kişi Unsuru 
 
105
C. Sermaye Unsuru 
 
106
D. Ortak Amaç Unsuru 
 
106
E. Aktif İşbirliği Unsuru (Affectio Societatis) 
 
107
III. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI 
 
107
A. Tüzel Kişiliğe Sahip Olup Olmamalarına Göre Şirketler 
 
107
B. Düzenlendikleri Kanun Açısından Şirketler 
 
108
1. Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Şirket 
 
108
2. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Şirketler 
 
108
a. Kollektif Şirketler 
 
108
b. Komandit Şirketler 
 
108
c. Anonim Şirketler 
 
109
d. Limited Şirketler 
 
109
3. Kooperatifler Kanunu’nda Düzenlenen Şirket 
 
109
4. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler 
 
110
C. Şahıs ve Sermaye Unsurunun Ağırlığı Açısından Şirketler 
 
110
1. Şahıs Şirketleri 
 
110
2. Sermaye Şirketleri 
 
111
D. Sermaye Yapılarına Göre Şirketler 
 
111
E. Ortakların Sorumluluğu Açısından Şirketler 
 
113
1. Doğrudan–Dolaylı Sorumluluk 
 
113
2. Sınırlı–Sınırsız Sorumluluk 
 
114
3. Adi–Müteselsil Sorumluluk 
 
115
§2. ADİ ŞİRKET 
 
117
I. ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 
 
117
II. ADİ ŞİRKET VE TÜZEL KİŞİLİK 
 
117
III. ADİ ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
 
118
IV. İÇ ŞİRKET 
 
118
V. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU 
 
120
VI. ADİ ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 
 
120
A. Sermaye Koyma Borcu 
 
121
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı 
 
121
C. Adi Şirket Kararları 
 
122
D. Adi Şirketin Yönetimi 
 
123
XVI Ticaret Hukuku
 
 
1. İtiraz Hakkı 
 
124
2. Yöneticilerin Hak ve Yükümlülükleri 
 
124
3. Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlanması 
 
125
E. Adi Şirketin Denetimi 
 
125
F. Rekabet Yasağı 
 
126
G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 
 
126
VII. ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ 
 
127
VIII. ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
 
128
IX. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ 
 
128
A. Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri (İnfisah Sebepleri) 
 
128
1. Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale
 
 
Gelmesi 
 
128
2. Sürenin Dolması 
 
129
3. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının
 
 
Haczedilmesi 
 
129
B. İradi Sona Erme Sebepleri (Fesih Sebepleri) 
 
129
1. Ortakların İradesiyle Şirketin Sona Ermesi 
 
129
2. Hâkimin İradesiyle Şirketin Sona Ermesi 
 
130
X. ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ 
 
130
XI. ZAMANAŞIMI 
 
131
§3. TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 
 
132
I. GENEL OLARAK 
 
132
II. TÜZEL KİŞİLİK, YERLEŞİM YERİ VE EHLİYET 
 
132
III. SERMAYE KOYMA BORCU 
 
133
IV. ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI 
 
135
V. ZAMANAŞIMI VE YARGILAMA USULÜ 
 
135
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ 
 
136
VII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ 
 
140
VIII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ 
 
141
IX. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK
 
 
HÜKÜMLER 
 
143
X. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 
 
144
XI. İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
149
XII. KURULLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANMASI 
 
150
XIII. TİCARET BAKANLIĞI’NIN TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN
 
 
DÜZENLEME VE DENETLEME YETKİSİ 
 
151
§4. KOLLEKTİF ŞİRKET 
 
151
I. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 
 
151
A. Ticarî İşletme İşletmek Amacı 
 
152
B. Ticaret Unvanı 
 
152
C. Kişi Unsuru 
 
152
D. Tüzel Kişilik 
 
152
E. Sınırsız Sorumluluk 
 
152
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU 
 
153
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 
 
155
A. Sermaye Koyma Borcu 
 
155
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı 
 
155
C. Ortaklık Kararları 
 
156
D. Şirketin Yönetimi 
 
157
E. Şirketin Denetimi 
 
159
F. Rekabet Yasağı 
 
159
G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 
 
160
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TEMSİLİ 
 
162
A. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 
 
162
B. Temsil Yetkisinin Kaldırılması 
 
163
V. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
 
163
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ 
 
164
A. İnfisah Sebepleri 
 
164
1. Amacın Gerçekleşmesi veya İmkânsız Hale Gelmesi 
 
164
2. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının
 
 
Paraya Çevrilmesi 
 
164
3. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sürenin Dolması 
 
165
4. Şirketin İflasına Karar Verilmesi 
 
165
XVIII Ticaret Hukuku
 
 
5. Şirket Sermayesinin Tamamen veya Kısmen Kaybedilmesine
 
 
Rağmen Gerekli Tedbirlerin Alınmaması 
 
165
6. Şirketin Diğer Bir Şirketle Birleşmesi 
 
165
B. Fesih Sebepleri 
 
166
1. Ortakların Oybirliğiyle Şirketin Feshine Karar Vermeleri 
 
166
2. Ortaklardan Birisinin Şirket Sözleşmesinde Kendisine Tanınan
 
 
Fesih Hakkını Kullanması 
 
166
3. Belirsiz Süreli Şirket Sözleşmesinin Ortaklar Tarafından
 
 
Feshedilmesi 
 
166
4. Ortaklardan Birinin Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İhbar
 
 
Etmesi 
 
166
5. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Mahkemenin Haklı Sebeple
 
 
Şirketin Feshine Karar Vermesi 
 
167
6. Ortakların Şirketin Tescili Konusunda Talepte Bulunmamaları 
 
167
7. Bir Ortağın Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmemesi 
 
167
8. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması 
 
167
VII. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ 
 
168
§5. KOMANDİT ŞİRKET 
 
168
I. GENEL OLARAK 
 
168
II. KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 
 
169
III. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU 
 
171
IV. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 
 
173
A. Sermaye Koyma Borcu 
 
173
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı 
 
173
C. Ortaklık Kararları 
 
174
D. Şirketin Yönetimi 
 
175
E. Şirketin Denetimi 
 
176
F. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 
 
176
G. Rekabet Yasağı 
 
177
V. KOMANDİT ŞİRKETİN TEMSİLİ 
 
177
VI. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
 
178
VII. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ 
 
180
A. İnfisah Sebepleri (Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri) 
 
180
B. Fesih Sebepleri (İradi Sona Erme Sebepleri) 
 
181
VIII. KOMANDİT ŞİRKETİN TASFİYESİ 
 
182
§6. ANONİM ŞİRKET 
 
182
I. GENEL OLARAK 
 
182
II. ANONİM ŞİRKETLERİN TÜRLERİ 
 
182
III. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 
 
183
A. Tanımı 
 
183
B. Unsurları 
 
184
1. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri 
 
184
2. Amaç ve Konu 
 
184
3. Sermaye 
 
185
a. Asgari Sermaye Miktarı 
 
185
b. Sermayenin Paylara Bölünmesi 
 
186
4. Tüzel Kişilik ve Ehliyet 
 
187
5. Şirketin Sorumluluğu 
 
187
6. Ortakların Sorumluluğu 
 
188
IV. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI 
 
188
A. Esas Sözleşmenin Hazırlanması 
 
188
1. Kurucular 
 
189
2. Esas Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu Kayıtlar 
 
189
3. Ön–şirket 
 
191
B. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya
 
 
Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının
 
 
Huzurunda İmzalanması 
 
191
C. Bazı Durumlarda Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Alınması 
 
192
D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil Edilmesi ve Şirketin Tüzel
 
 
Kişilik Kazanması 
 
192
E. Kuruluş Belgeleri 
 
194
1. Esas Sözleşme 
 
194
2. Değerleme Raporları 
 
194
3. Kuruluşla İlgili Sözleşmeler 
 
195
F. Payların Kuruluşta Halka Arz Edilmesi 
 
195
G. Kuruluştan Dolayı Fesih Davası 
 
195
XX Ticaret Hukuku
 
 
H. Tescilden Önce Yapılan İşlem ve Taahhütlerden Dolayı
 
 
Sorumluluk 
 
196
I. Kanuna Karşı Hile 
 
197
V. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI 
 
198
A. Genel Olarak 
 
198
B. Yönetim Kurulu 
 
199
1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
 
199
a. Yönetim Hakkının Kullanılması 
 
200
aa. Yönetim Kurulu Toplantıları 
 
201
aaa. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 
 
202
bbb. Kararların Geçerliliği 
 
203
bb. Yönetim Yetkisinin Devri 
 
204
b. Temsil Yetkisinin Kullanılması 
 
205
aa. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
 
205
bb. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 
 
207
cc. Temsil Yetkisinin Devri 
 
208
2. Yönetim Kurulu Üyeliği 
 
208
a. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması 
 
209
aa. Genel Kurul Tarafından Seçilme 
 
209
bb. İlk Esas Sözleşme ile Atanma 
 
210
cc. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Atanma 
 
210
dd. Yönetim Kurulu Tarafından Seçilme 
 
210
b. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 
 
211
aa. Gerçek veya Tüzel Kişi Olmak 
 
211
bb. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak 
 
211
cc. Seçilme Engellerinin Bulunmaması 
 
212
dd. Tescil ve İlân 
 
212
c. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi 
 
212
d. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları 
 
213
aa. Kişisel Nitelikteki Haklar 
 
213
bb. Malî Nitelikteki Haklar 
 
214
aaa. Huzur Hakkı 
 
215
bbb. Ücret 
 
215
ccc. İkramiye 
 
215
ddd. Prim 
 
215
eee. Kazanç Payı 
 
215
e. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri 
 
216
aa. Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü 
 
216
bb. Rekabet Yasağı 
 
217
cc. Bazı Görüşmelere Katılma Yasağı 
 
218
dd. Şirketle İşlem Yapma Yasağı 
 
219
ee. Şirkete Borçlanma Yasağı 
 
219
ff. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin
 
 
Yükümlülükler 
 
220
gg. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Yükümlülükler 
 
221
f. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 
 
221
C. Genel Kurul 
 
222
1. Genel Kurulun Yetkileri 
 
222
2. Genel Kurul Toplantıları 
 
223
a. Olağan Genel Kurul Toplantıları 
 
224
b. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 
 
224
3. Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı Bulunan Kişiler 
 
225
4. Pay Sahiplerinin Genel Kurulda Temsil Edilmesi 
 
226
5. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması 
 
227
a. Toplantıya Çağırmaya Yetkili Kişiler 
 
228
aa. Yönetim Kurulu 
 
228
bb. Tasfiye Memurları 
 
228
cc. Pay Sahipleri 
 
228
dd. Azınlık 
 
228
b. Toplantı Gündemi 
 
229
c. Çağrının Şekli 
 
230
6. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 
 
231
a. Olağan (Basit) Nisap 
 
231
b. Ağırlaştırılmış Nisap 
 
232
aa. Şirket Sermayesinin En Az %50’sini Oluşturan Pay Sahiplerinin Hazır
 
 
Bulunması 
 
232
bb. Şirket Sermayesinin En Az %75’ini Oluşturan Pay Sahiplerinin
 
 
Olumlu Oy Vermesi 
 
233
cc. Şirket Sermayesinin Tamamını Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy
 
 
Vermesi 
 
233
c. Halka Açık Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları 
 
234
d. Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında İşlem Gören Anonim
 
 
Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları 
 
236
7. Genel Kurul Toplantılarının Yürütülmesi 
 
236
8. Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü 
 
237
a. Yokluk 
 
237
b. Butlan 
 
238
XXII Ticaret Hukuku
 
 
c. İptal 
 
239
aa. İptal Sebepleri 
 
239
aaa. Kanuna Aykırılık 
 
239
bbb. Esas Sözleşmeye Aykırılık 
 
239
ccc. Dürüstlük Kuralına Aykırılık 
 
240
bb. İptal Davası Açmaya Yetkili Kişiler 
 
240
aaa. Pay Sahipleri 
 
240
bbb. Yönetim Kurulu 
 
241
ccc. Yönetim Kurulu Üyeleri 
 
241
cc. Dava Açma Süresi ve Yetkili Mahkeme 
 
242
dd. İptal Davası Açılmasının Sonuçları 
 
242
VI. ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ 
 
242
A. Bağımsız Denetime Tâbi Olmayan Anonim Şirketlerin Denetimi 
 
243
B. Bağımsız Denetime Tâbi Anonim Şirketlerin Denetimi 
 
244
1. Denetimin Konusu 
 
244
2. Denetim Yaptırmak Zorunda Olan Şirketler 
 
245
3. Denetimi Yapacak Kişi ve Kuruluşlar 
 
246
4. Denetçi Olamayacak Kişiler 
 
247
5. Denetçilerin Seçilmesi 
 
248
6. Denetçilerin Görevden Alınması 
 
249
7. Denetçinin Denetim Sözleşmesini Feshetmesi 
 
250
8. Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi ve Denetim Raporunun
 
 
Hazırlanması 
 
250
a. Olumlu Görüş Yazısı 
 
252
b. Sınırlandırılmış Olumlu Görüş Yazısı 
 
253
c. Olumsuz Görüş Yazısı 
 
253
d. Kaçınma Yazısı 
 
254
VII. ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK 
 
254
A. Sorumluluk Hâlleri 
 
254
1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması 
 
254
2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin
 
 
Bilinmesi 
 
255
3. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk 
 
257
4. Halktan Para Toplamak 
 
258
5. Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye
 
 
Memurlarının Sorumluluğu 
 
258
6. Denetçilerin Sorumluluğu 
 
259
a. Denetçilerin Genel Olarak Sorumluluğu 
 
259
b. Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu 
 
259
B. Sorumluluk Davasının Tarafları 
 
260
1. Davacılar 
 
260
2. Davalılar 
 
261
C. Sorumluluk Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
262
D. Sorumluluktan Kurtulma 
 
262
1. İbra 
 
262
2. Zamanaşımı 
 
264
E. Anonim Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluk 
 
264
VIII. ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
 
264
A. Sermayenin Artırılması 
 
266
1. Sermayenin Artırılmasına İlişkin Aşamalar 
 
266
2. Sermayenin Artırılması Türleri 
 
267
a. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 
 
268
b. Yeni Sermaye Taahhüdü Suretiyle Sermaye Artırımı 
 
268
c. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 
 
270
aa. Tanımı 
 
270
bb. Şartları 
 
270
aaa. Esas Sözleşmede Hüküm Bulunması 
 
270
bbb. Değiştirme ve Alım Hakkına Sahip Olan Kişilerin Yazılı Beyanda
 
 
Bulunmaları 
 
271
ccc. Artırılacak Sermayeye İlişkin Olarak İhraç Edilen Pay Senetlerinin
 
 
Öncelikli Olarak Pay Sahiplerine Önerilmesi 
 
272
ddd. Yönetim Kurulu Tarafından Beyanname Düzenlenmesi 
 
272
eee. Esas Sözleşmenin Uygun Duruma Getirilmesi ve Tescil 
 
273
3. Sermaye Artırımlarında Rüçhan Hakkının Kullanılması 
 
273
B. Sermayenin Azaltılması 
 
275
IX. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ 
 
278
A. Pay Kavramı 
 
278
1. Pay Çeşitleri 
 
279
a. Pay Senedine Bağlanıp Bağlanmamasına Göre Pay Çeşitleri 
 
279
aa. Çıplak Paylar 
 
279
bb. Pay Senedine Bağlanmış Paylar 
 
279
aaa. Nama Yazılı Pay Senetleri 
 
280
bbb. Hamiline Yazılı Pay Senetleri 
 
281
XXIV Ticaret Hukuku
 
 
b. İmtiyazlı Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri 
 
281
c. Oy Hakkına Sahip Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri 
 
283
2. Payın Devri ve Payın Devrinin Sınırlandırılması 
 
284
a. Payın Devri 
 
284
b. Payın Devrinin Sınırlandırılması 
 
286
aa. Bedelleri Tamamen Ödenmemiş Nama Yazılı Pay Senetlerinin
 
 
Devrinin Sınırlandırılması 
 
286
bb. Borsada Kote Edilmemiş Nama Yazılı Payların Devrinin
 
 
Sınırlandırılması 
 
286
cc. Borsada Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması 
 
288
dd. Sınırlamaların Etkisiz Hale Geldiği Durumlar 
 
289
B. Pay Sahipliği 
 
290
1. Pay Sahipliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi 
 
292
a. Pay Sahipliğinin Kazanılması 
 
292
b. Pay Sahipliğinin Kaybedilmesi 
 
293
aa. Payın Ortadan Kalkması 
 
293
bb. Payın Devri 
 
294
cc. Ortaklıktan Çıkma 
 
294
dd. Ortaklıktan Çıkarılma 
 
295
ee. Pay Sahipliğini Sona Erdiren Diğer Haller 
 
296
c. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi 
 
296
aa. İvazsız İktisap 
 
297
bb. İvazlı İktisap 
 
298
aaa. İvazlı Bir Şekilde İktisap Edilebilecek Pay Miktarının Esas veya
 
 
Çıkarılmış Sermayenin %10’unu Aşmaması 
 
298
bbb. Payların İktisabı Konusunda Genel Kurulun Yönetim Kurulunu
 
 
Yetkilendirmesi 
 
299
ccc. Payların İktisabından Sonra Kalan Şirket Net Aktifinin Belirli Bir
 
 
Miktarın Üzerinde Olması 
 
299
ddd. Payların Bedellerinin Tamamen Ödenmiş Olması 
 
299
cc. Anonim Şirketin Kendi Paylarını Yakın ve Ciddi Bir Kaybın Önlenmesi
 
 
Amacıyla İktisap Etmesi 
 
299
dd. Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap Edebilmesine İlişkin İstisnalar 
 
300
ee. Anonim Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Hakların
 
 
Kullanılması 
 
301
2. Pay Sahiplerinin Hakları 
 
301
a. Niteliklerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları 
 
301
aa. Malvarlıksal Haklar 
 
302
aaa. Kâr Payı Hakkı 
 
302
bbb. Hazırlık Dönemi Faizi 
 
302
ccc. Tasfiye Payı Hakkı 
 
303
bb. Kişisel Haklar 
 
303
aaa. Genel Kurula Katılma Hakkı 
 
303
bbb. Oy Hakkı 
 
304
ccc. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
 
305
ddd. Özel Denetim İsteme Hakkı 
 
305
eee. Eşit İşlemi Talep Etme Hakkı 
 
306
b. Kullanılış Şekillerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları 
 
307
aa. Bireysel Haklar 
 
307
bb. Azınlık Hakları 
 
309
aaa. Olumlu Azınlık Hakları 
 
310
bbb. Olumsuz Azınlık Hakları 
 
311
cc. Çoğunluk Hakları 
 
311
3. Pay Sahiplerinin Yükümlülükleri 
 
312
a. Sermaye Koyma Borcu 
 
312
aa. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 
 
313
aaa. Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 
 
313
bbb. Nakdi Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 
 
314
bb. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 
 
314
b. İkincil Yükümlülükler 
 
315
c. Şirkete Borçlanmaya İlişkin Sınırlamalar 
 
316
X. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ 
 
316
A. İnfisah Sebepleri 
 
317
1. İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin
 
 
İmkânsız Hale Gelmesi 
 
317
2. Sürenin Dolması 
 
317
3. Şirket Sermayesinin 2/3’ü Yitirilmesine Rağmen Kanunda
 
 
Öngörülen Tedbirlerin Alınmaması 
 
317
4. Anonim Şirketin Bir Başka Şirketle Birleşmesi 
 
318
5. Anonim Şirketin İflası 
 
318
6. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir İnfisah Sebebinin
 
 
Gerçekleşmesi 
 
318
B. Fesih Sebepleri 
 
318
1. Genel Kurul Tarafından Fesih Kararı Alınması 
 
318
2. Kanunen Zorunlu Organların Mevcut Olmaması veya Genel
 
 
Kurulun Sürekli Olarak Toplanamaması 
 
319
3. Azınlık Tarafından Haklı Sebeple Fesih Davası Açılması 
 
319
4. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması 
 
319
XXVI Ticaret Hukuku
 
 
5. Kanunlarda Öngörülen Diğer Sebeplerin Gerçekleşmesi 
 
320
XI. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ 
 
320
§7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET 
 
321
I. GENEL OLARAK 
 
321
II. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE
 
 
UNSURLARI 
 
322
III. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU 
 
323
IV. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR
 
 
ARASI İLİŞKİLER 
 
324
A. Sermaye Koyma Borcu 
 
324
B. Şirketin Yönetimi ve Temsili 
 
324
C. Şirketin Denetimi 
 
325
D. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 
 
326
E. Rekabet Yasağı 
 
326
V. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE
 
 
ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
 
326
VI. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN SONA
 
 
ERMESİ VE TASFİYESİ 
 
327
§8. LİMİTED ŞİRKET 
 
327
I. GENEL OLARAK 
 
327
II. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI 
 
328
III. LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI 
 
328
A. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri 
 
328
B. Sermaye 
 
328
1. Asgari Sermaye Miktarı 
 
329
2. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 
 
329
3. Esas Sermaye Payı 
 
329
C. Ticaret Unvanı 
 
330
D. Konu ve Amaç 
 
331
E. Tüzel Kişilik ve Ehliyet 
 
331
F. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu 
 
331
IV. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU 
 
332
A. Sözleşmenin Hazırlanması 
 
332
B. Ön–şirket 
 
333
C. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya
 
 
Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürlüğünde Yetkilendirilmiş
 
 
Personelin Huzurunda İmzalanması 
 
333
D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil ve İlan Edilmesi 
 
334
E. Kuruluştan Dolayı Fesih Davası 
 
335
F. Kuruluş Aşamasındaki Masraf ve Taahhütlerden Dolayı
 
 
Sorumluluk 
 
336
V. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI 
 
336
A. Genel Kurul 
 
337
1. Genel Kurulun Yetkileri 
 
337
2. Genel Kurul Toplantıları 
 
339
a. Olağan Karar Nisabı 
 
340
b. Ağırlaştırılmış Karar Nisabı 
 
340
3. Genel Kurul Kararların Butlanı ve İptali 
 
343
B. Müdürler 
 
343
1. Müdürlerin Nitelikleri 
 
344
2. Müdürlerin Yönetime İlişkin Görev ve Yetkileri 
 
344
3. Müdürlerin Temsile İlişkin Görev ve Yetkileri 
 
345
4. Müdürlerin Yükümlülükleri 
 
346
a. Özen Yükümlülüğü 
 
346
b. Bağlılık Yükümlülüğü 
 
346
c. Rekabet Yasağı 
 
346
d. Şirkete Borçlanma Yasağı 
 
347
e. Ortaklara Eşit Şartlar Altında İşlem Yapma Yükümlülüğü 
 
347
f. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin
 
 
Yükümlülükler 
 
348
5. Müdürlerin Görevden Alınması ve Yetkilerinin Sınırlandırılması 
 
348
6. Müdürlerin Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 
 
349
VI. LİMİTED ŞİRKETLERİN DENETİMİ 
 
350
VII. LİMİTED ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK 
 
350
VIII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
 
351
XXVIII Ticaret Hukuku
 
 
A. Genel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri 
 
352
1. Genel Nisap 
 
352
2. Özel Nisap 
 
352
B. Özel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri 
 
353
1. Esas Sermayenin Artırılması 
 
353
2. Esas Sermayenin Azaltılması 
 
354
IX. ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 
 
355
A. Ortaklık Sıfatının Kazanılması 
 
355
1. Esas Sermaye Payının Devralınması 
 
355
a. Devir Sözleşmesi 
 
355
b. Devrin Onaylanması 
 
356
2. Esas Sermaye Payının Miras, Mal Rejimi ve İcra Yoluyla
 
 
Kazanılması 
 
358
3. Esas Sermaye Paylarının Geçişinin Tescil Edilmesi 
 
358
4. Limited Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisap Etmesi 
 
359
B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi 
 
359
1. Ortaklıktan Çıkma 
 
359
2. Ortaklıktan Çıkmaya Katılma 
 
360
3. Ortaklıktan Çıkarılma 
 
360
4. Ayrılma Akçesi 
 
362
X. ORTAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
362
A. Ortakların Hakları 
 
362
1. Katılma Hakları 
 
362
2. Koruyucu Haklar 
 
363
3. Malvarlıksal Haklar 
 
363
a. Kâr Payı Hakkı 
 
363
b. Tasfiye Payı Hakkı 
 
364
c. Rüçhan Hakkı 
 
364
d. Sorumluluğun ve Edimlerin Genişletilmesi Halinde Veto Hakkı 
 
365
4. Azınlık Hakları 
 
365
B. Ortakların Yükümlülükleri 
 
366
1. Sermaye Borcunu Ödeme Yükümlülüğü 
 
366
2. Ek Ödeme Yükümlülüğü 
 
366
3. Yan Edim Yükümlülüğü 
 
368
4. Bağlılık Yükümlülüğü 
 
369
5. Rekabet Yasağı 
 
369
6. Şirkete Borçlanma Yasağı 
 
369
XI. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
 
370
A. Ortakların Şirkete Karşı Sorumluluğu 
 
370
B. Ortakların Limited Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı
 
 
Sorumluluğu 
 
370
XII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 
 
371
A. Sona Erme Sebepleri 
 
371
1. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sebeplerin Gerçekleşmesi 
 
371
2. Genel Kurulun Fesih Kararı Alması 
 
371
3. Şirketin İflasının Açılması 
 
371
4. Kanunda Öngörülen Diğer Sona Erme Sebeplerinin Gerçekleşmesi 
 
371
5. Zorunlu Organların Uzunca Bir Süredir Mevcut Olmaması veya
 
 
Genel Kurulun Toplanamaması 
 
372
6. Şirketin Feshi Açısından Haklı Sebeplerin Bulunması 
 
372
7. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması 
 
372
B. Limited Şirketin Tasfiyesi 
 
372
XIII. LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
 
373
Üçüncü Bölüm
 
 
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
 
 
§1. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI 
 
375
§2. ÇEŞİTLİ AÇILARDAN KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ 
 
377
I. SEBEBE BAĞLI OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 
 
377
II. KURUCU VEYA AÇIKLAYICI OLMALARINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 
 
377
III. SENET İÇERİSİNDE BULUNAN HAK YÖNÜNDEN KIYMETLİ EVRAK 
 
378
A. Alacak Senetleri 
 
378
B. Eşya Hukuku Senetleri 
 
378
C. Ortaklık Hukuku Senetleri 
 
379
XXX Ticaret Hukuku
 
 
IV. YATIRIM AMACI TAŞIYIP TAŞIMAMALARINA GÖRE KIYMETLİ
 
 
EVRAK 
 
380
A. Pay Senetleri 
 
380
B. İntifa Senetleri 
 
381
C. Tahviller 
 
381
D. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri 
 
381
V. KAMU GÜVENLİĞİNİN OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 
 
381
VI. DEVİR ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN KIYMETLİ EVRAK 
 
382
A. Nama Yazılı Senetler 
 
383
1. Nama Yazılı Senetlerin Devri 
 
384
2. Nama Yazılı Senetlerde Def’iler 
 
384
3. Eksik Nama Yazılı Senetler 
 
385
B. Emre Yazılı Senetler 
 
385
1. Emre Yazılı Senetlerin Devri 
 
386
2. Emre Yazılı Senetlerde Def’iler 
 
386
a. Geçersizlik Def’ileri (Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Def’iler) 
 
386
aa. Ticaret Kanunu’nda Yer Alan İradeye İlişkin Geçersizlik Def’ileri 
 
387
aaa. Ehliyetsizlik 
 
387
bbb. Sahte İmza 
 
388
ccc. Yetkisiz Temsil 
 
388
ddd. Tahrifat 
 
389
bb. Kambiyo Sözleşmesinin Bulunmadığı Def’isi 
 
389
cc. İsnat Def’ileri 
 
389
b. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler 
 
390
c. Kıymetli Evraka Özgü Olmayan Devirlerde Söz Konusu Olan Def’iler 
 
390
d. Şahsi Def’iler 
 
391
C. Hamiline Yazılı Senetler 
 
392
1. Hamiline Yazılı Senetlerin Devri 
 
392
2. Hamiline Yazılı Senetlerde Def’iler 
 
392
§3. SENEDİN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİL) 
 
393
§4. İBRAZ VE TEŞHİS SENETLERİ 
 
394
§5. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ 
 
395
I. NAMA VE HAMİLİNE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ 
 
396
II. EMRE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ 
 
398
§6. KAMBİYO SENETLERİ 
 
401
I. KAMBİYO SENETLERİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR 
 
401
A. Kambiyo Sözleşmesi 
 
401
B. Kambiyo Taahhüdü 
 
402
C. Kambiyo Ehliyeti 
 
403
D. Kambiyo Senetlerinde İmza ve Temsil 
 
405
E. İmzaların Bağımsızlığı İlkesi 
 
405
F. Hatır Senedi 
 
405
II. POLİÇE 
 
406
A. Poliçenin Şekil Şartları 
 
406
1. Zorunlu Şekil Şartları 
 
406
a. Poliçe Kelimesi 
 
406
b. Belirli Bir Meblağın Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Emri 
 
406
c. Muhatabın Adı ve Soyadı 
 
407
d. Lehdarın Adı ve Soyadı 
 
408
e. Düzenleme Tarihi 
 
408
f. Düzenleme Yeri 
 
408
g. Ödeme Yeri 
 
409
h. Düzenleyenin İmzası 
 
409
2. İhtiyari Kayıtlar 
 
410
a. Vade 
 
410
b. Diğer Kayıtlar 
 
411
3. Poliçe Üzerine Konulamayacak Kayıtlar 
 
411
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar 
 
411
b. Poliçeyi Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 
 
411
B. Açık Poliçe ve Eksik Poliçe 
 
413
C. Poliçede Nüsha ve Suretler 
 
415
D. Senet Metninde Değişiklikler 
 
415
E. Poliçenin Kabulü 
 
416
1. Kabul İçin İbrazın Mümkün Olmadığı Haller 
 
418
a. Görüldüğünde Vadeli Poliçelerde 
 
418
b. Düzenleyenin Kabule Arzı Yasakladığı Hallerde 
 
418
2. Kabul İçin İbrazın Zorunlu Olduğu Haller 
 
419
XXXII Ticaret Hukuku
 
 
a. Görüldüğünden Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçelerde 
 
419
b. Düzenleyen veya Cirantaların Kabul İçin İbrazı Zorunlu Tuttukları
 
 
Hallerde 
 
419
c. Adresli ve Yerleşim Yerli Poliçelerde 
 
420
F. Yerleşim Yerli ve Adresli Poliçe 
 
422
G. Poliçenin Cirosu 
 
422
1. Cironun Fonksiyonları 
 
423
a. Temlik Fonksiyonu 
 
424
b. Teşhis Fonksiyonu 
 
424
c. Teminat Fonksiyonu 
 
424
2. Şekil Açısından Ciro Çeşitleri 
 
424
3. Konusu Bakımından Ciro Çeşitleri 
 
425
a. Temlik Cirosu 
 
425
b. Tahsil Cirosu 
 
426
c. Rehin Cirosu 
 
427
4. Ciro Zinciri 
 
428
H. Aval 
 
428
I. Poliçede Ödeme 
 
431
İ. Kabul Etmeme ve Ödememe Hallerinde Müracaat Haklarının
 
 
Kullanılması 
 
434
1. Poliçenin Borçluları 
 
434
2. Kabul Etmemeden Dolayı Sorumluluk 
 
434
3. Ödememeden Dolayı Sorumluluk 
 
435
4. Müracaat Hakkının Doğumu İçin Gerekli Olan Şartlar 
 
436
a. Muhatabın Kabulden Kaçınması 
 
436
b. Ödemenin Tehlikeye Düşmesi 
 
437
c. Ödememe 
 
437
5. Kabul Etmeme Protestosu 
 
438
6. Ödememe Protestosu 
 
439
7. Protesto Düzenlenmesi Gerekmeyen Haller 
 
440
a. Kanuni Muafiyet 
 
440
aa. İflas Kararı 
 
440
bb. Mücbir Sebep 
 
440
b. İradi Muafiyet 
 
441
8. İhbar 
 
442
9. Müracaat Hakkının Kapsamı 
 
443
a. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı 
 
443
b. Ödeyen Kişinin Müracaat Hakkının Kapsamı 
 
443
10. Retret 
 
444
11. Müracaat Hakkının Kaybedilmesi 
 
444
12. Araya Girme 
 
445
a. Araya Girme Suretiyle Kabul 
 
446
b. Araya Girme Suretiyle Ödeme 
 
447
J. Zamanaşımı 
 
447
K. Sebepsiz Zenginleşme 
 
449
L. Poliçe Karşılığının Devri 
 
450
M. Emre Yazılı Havale 
 
451
III. BONO 
 
452
A. Bononun Şekil Şartları 
 
452
1. Zorunlu Şekil Şartları 
 
452
a. Bono veya Emre Yazılı Senet Kelimesi 
 
452
b. Belirli Bir Meblağı Kayıtsız ve Şartsız Ödeme Vaadi 
 
452
c. Lehdarın Adı ve Soyadı 
 
453
d. Düzenleme Tarihi 
 
453
e. Düzenleme Yeri 
 
453
f. Ödeme Yeri 
 
453
g. Senedi Düzenleyenin İmzası 
 
454
2. İhtiyari Kayıtlar 
 
454
a. Vade 
 
454
b. Diğer Kayıtlar 
 
455
3. Bono Üzerine Konulamayacak Kayıtlar 
 
455
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar 
 
455
b. Bonoyu Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 
 
455
B. Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri 
 
457
C. Emre Yazılı Ödeme Vaadi 
 
457
IV. ÇEK 
 
458
A. Çek Düzenlenebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar 
 
459
1. Anlaşma 
 
459
2. Karşılık 
 
460
XXXIV Ticaret Hukuku
 
 
B. Çekin Şekil Şartları 
 
460
1. Zorunlu Şekil Şartları 
 
460
a. Çek Kelimesi 
 
460
b. Belirli Bir Meblağın Ödenmesi Konusunda Kayıtsız Şartsız Havale 
 
461
c. Çeki Ödeyecek Bankanın Ticaret Unvanı 
 
461
d. Ödeme Yeri 
 
461
e. Düzenleme Tarihi 
 
462
f. Düzenleme Yeri 
 
462
g. Düzenleyenin İmzası 
 
462
h. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası 
 
463
ı. Karekod 
 
463
2. Çek Kanunu’nda Düzenlenen Şekil Şartları 
 
464
3. İhtiyari Kayıtlar 
 
464
4. Çek Üzerine Konulamayacak Kayıtlar 
 
465
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar 
 
465
b. Çeki Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 
 
466
C. Çeklerde Nüsha ve Suretler 
 
468
D. Çekin Devri 
 
468
E. İbraz Süreleri 
 
469
F. Ödeme 
 
471
G. Çekten Cayma 
 
472
H. Çekte Başvuru Hakkının Kullanılması 
 
472
1. Ödenmeme Durumunun Tespiti 
 
473
2. Başvuru Hakkının Kapsamı 
 
475
I. Zamanaşımı 
 
475
İ. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek 
 
476
J. Çek Türleri 
 
476
1. Çizgili Çek 
 
476
2. Teyitli Çek 
 
477
3. Çekin Vize Edilmesi 
 
477
4. Garantili Çek (Çek Kartı) 
 
477
5. Nakden Ödenmesi Yasaklanan Çek (Mahsup Çeki) 
 
477
6. Banka Çeki 
 
478
7. Seyahat Çekleri ve Posta Çekleri 
 
478
K. Karşılıksız Çek 
 
478
1. Unsurları 
 
479
2. Bankanın Sorumluluğu 
 
480
3. Karşılıksız Çek Düzenlenmesinin Sonuçları 
 
480
Yararlanılan Kaynaklar 
 
483
Kavram Dizini 
 
487

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Ticaret Hukuku Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: