Ticari İşletme Hukuku Seçkin Yayıncılık

Ticari İşletme Hukuku Seçkin Yayıncılık

 545,00

Stok kodu: 9789750281006 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750281006
Sayfa Sayısı520
Ebatı17x25
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Ticari İşletme Hukuku kitabının ilk basısı 1973 yılında Prof. Dr. Reha Poroy tarafından yazıldı. Kitabın 7. basısında kitap Poroy/Yasaman olarak çıkarıldı. Bu tarihten 2009 yılına kadar bu şekilde yeni basılar birbirini takip etti. 2009 yılında Reha Poroy vefat etti. Bu tarihten sonra onun da adı daima baki kalmak kaydı ile yeni basıları Prof.Dr. Hamdi Yasaman devam ettirdi . Bugün ilk basıdan 49 yıl geçtikten sonra 19. basıya ulaşmış olduk.
1973 den beri basılan ve bugün 19. basısına erişen Ticaret İşletme Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve diğer bazı hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Bu kitap aynı zamanda uygulamaya da hitap ettiği için, avukatlar ve akademisyenler tarafından da tercih edildi. Ticaret Hukuku alanında bu kitap temel bir eser olarak kabul edildi.
Ticari İşletme Hukuku en son 2019 yılında 18. Basısı yapılmış idi. Bu basıda, bu dönemde çıkan eserler ile mahkeme kararları kitaba işlendi ve kitap güncel hale getirildi.
Ticaret Kanununun temelini teşkil eden ticari işletmeyi konu alan bu eser, ticaret hukukunun genel hükümlerini teşkil eder. Kitapta, ticari işletmenin unsurları anlatıldıktan sonra, ticari işletmenin diğer hukuki işlemlere konu olması, yani ticari işletmenin devri, ticari işletmelerin birleşmesi, tür değiştirmesi, ticari işletmenin rehni, haczi gibi konular işlenmiştir. Bundan sonra ticaret hayatının en önemli aktörü olan Tacir ve Tacir Yardımcıları (ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı, acente, tek satıcı, komisyoncu, simsar) bölümleri yazılmıştır. Ticari Davalar, Ticari Defterler, Ticaret Sicili, Cari Hesap, Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanı kitabın diğer konularıdır.
Vefat eden öğretim üyelerinin kitaplarının asistanları tarafından devam ettirilmesi bilhassa İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bir gelenek haline gelmiştir. Ticaret Hukukunun duayen hocası müteveffa Prof. Dr. Reha Poroy’un ticari işletme hukuku kitabı ve adı yeni basılarda yaşamaya devam edecektir.
2019 yılında yapılan 18. Basının kitapları tükenmiştir. Piyasada bulunmayan bu kitap, gelişen mevzuat, mahkeme kararları ve doktrin nazara alınarak güncellenmiştir. Kitap hem hukuk fakültelerindeki talebelere yönelik olduğu gibi, akademisyenlere ve uygulamaya da cevap verecek niteliktedir.
Konu Başlıkları
.
İşletmenin Unsurları
.
Ticari İşletmenin Devri
.
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
.
Tacir ve Tacir Yardımcıları
.
Ticari Davalar
.
Ticari Defterler
.
Ticaret Sicili
.
Cari Hesap
.
Haksız Rekabet
.
Ticaret Unvanı
İçindekiler
On Dokuzuncu Basıya Önsöz 
 
5
Birinci Basıya Önsöz 
 
7
GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER
 
 
I. TİCARET HUKUKU KAVRAMI 
 
25
A. Genel Olarak 
 
25
B. Ticaret Hukuku’nun Tarihsel Gelişimi 
 
27
1. Eski Zamanlar 
 
27
2. Orta Çağ 
 
28
3. Yakın Zamanlar ve Kanunlaştırma Hareketleri 
 
29
4. Bugünkü Durum 
 
30
C. Ticaret Hukuku’nun Genel Teorisi 
 
34
D. Ticaret Hukuku’nun Bağımsızlığı 
 
36
E. Ticaret Hukuku’nun Özellikleri ve Diğer Hukuk Dalları ile İlişkileri 
 
38
II. TÜRK TİCARET HUKUKU 
 
39
A. Tarihi Gelişim 
 
39
B. Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu 
 
40
C. Yeni Ticaret Kanunu’nun Altında Yatan Temel Dinamikler 
 
41
III. PLAN VE BİBLİYOGRAFYA 
 
43
A. Ticari İşletme Hukuku Başlığı Altında Ele Alınan Konular 
 
43
B. Bibliyografya 
 
43
Birinci Bölüm
 
 
TİCARİ İŞLETME
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
51
A. Kavram ve Terimler 
 
51
B. Belli Başlı Sistemlerde Ticari İşletme Esasının Ele Alınış Tarzı 
 
53
C. Ticaret Kanunu Sisteminde Ticari İşletmenin Fonksiyonu 
 
54
II. TİCARİ İŞLETME KISTASLARI 
 
55
A. Kıstasların Tespiti ve Değerlendirilmesi 
 
55
B. Esnaf İşletmesi için Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Gelir Sağlamak 
 
56
C. Devamlılık 
 
57
D. Bağımsızlık 
 
58
III. TİCARİ İŞLETMENİN BİR BÜTÜN TEŞKİL ETMESİ, DEVRE VE DİĞER HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI 
 
58
A. Ticari İşletmenin Bir Bütün Teşkil Etmesi 
 
58
B. Ticari İşletmenin Devri 
 
60
C. Ticari İşletmenin Diğer Hukuki İşlemlere Konu Olması 
 
66
IV. İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ 
 
70
V. BİR TİCARİ İŞLETMENİN BİR TİCARET ŞİRKETİ İLE BİRLEŞMESİ VEYA TÜR DEĞİŞTİRMESİ 
 
70
A. Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketi ile Birleşmesi 
 
71
B. Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketine ya da Bir Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeye Dönüşmesi 
 
71
VI. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ 
 
72
A. Genel Olarak 
 
74
B. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Tarafları 
 
78
C. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Konusu 
 
78
1. Münferit Taşınırlar 
 
80
2. İşletmenin Bütünü 
 
85
D. Ticari İşlemlerde Ticari İşletme ve Esnaf İşletmesinin Rehni 
 
85
E. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kurulması 
 
88
F. Ticari İşlemlerde Rehinli Taşınır Siciline Tescil 
 
89
G. Ticari İşlemlerde Rehin Sözleşmesinin Taraflarının Hak ve Borçları 
 
90
H. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi 
 
93
I. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
93
VII. TİCARİ İŞLETMENİN İÇ TEŞKİLATI 
 
94
A. Genel Olarak 
 
94
B. Şube Niteliği 
 
94
C. Şube Niteliğinin Sonuçları 
 
95
İkinci Bölüm
 
 
TİCARİ İŞ VE HÜKÜMLER
 
 
I. TİCARİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA ALANI 
 
97
A. Genel Olarak 
 
97
B. Çeşitli Sistemler 
 
98
C. Ticaret Kanunu’nun Sistemi 
 
99
1. Tanım 
 
99
2. Ticari İşler 
 
100
3. Ticari Hükümler 
 
103
II. BİR İŞİN TİCARİ OLARAK NİTELENMESİNİN SONUÇLARI 
 
104
A. Genel Olarak 
 
104
B. Ticari İşlerde Teselsül 
 
104
C. Ticari İşlerde Faiz 
 
104
III. BİR HÜKMÜN TİCARİ OLARAK NİTELENDİRİLMESİNİN SONUÇLARI 
 
128
A. Genel Olarak 
 
128
B. Ticari Bir İşe Uygulanacak Hükümlerin Sırası 
 
130
1. Emredici Hükümler 
 
130
2. Sözleşme 
 
130
3. Yorumlayıcı veya Tamamlayıcı Hükümler 
 
130
4. Ticari Örf ve Adet 
 
131
5. Genel Hükümler 
 
133
C. Ticari Hükümlerle Konulmuş Zamanaşımı Süreleri 
 
133
Üçüncü Bölüm
 
 
TİCARİ DAVALAR
 
 
I. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞA BAŞVURMA 
 
135
A. Konusu Bir Miktar Paranın Ödenmesi Olan Alacak ve Tazminat Olan Ticari Davalar 
 
135
B. Zorunlu Arabuluculukta Usul 
 
137
1. Yetki 
 
138
2. Arabuluculuk Süresi 
 
138
3. Sürelerin Durması 
 
138
II. TİCARİ DAVALAR 
 
138
III. TİCARİ DAVA KISTASLARI 
 
139
A. Kıstasların Değerlendirilmesi 
 
139
B. Mutlak Ticari Davalar 
 
140
1. Türk Ticaret Kanunu’nda 
 
140
2. Türk Medeni Kanun’da 
 
140
3. Türk Borçlar Kanunu’nda 
 
140
4. Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin Mevzuat 
 
141
5. Ticarete Özgü Yerler Hakkındaki Özel Hükümler 
 
142
6. Bankalar, Diğer Kredi Kuruluşları, Finansal Kurumlar ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemeler 
 
143
C. Ticari Sayılması için Hiç Olmazsa Bir Ticari İşletmeyi İlgilendirmesi Gereken Davalar 
 
143
1. Türk Borçlar Kanunu’nda 
 
143
2. Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Mevzuat 
 
144
D. Her İki Taraf için Ticari Sayılan Hususlardan Doğan Davalar 
 
145
E. Özel Hükümler Gereğince Ticaret Mahkemesinde Görülecek Davalar 
 
146
IV. TİCARET DAVALARINDA GÖREV 
 
147
A. Asliye Ticaret Mahkemeleri 
 
147
V. TİCARİ DAVALARDA USUL KURALLARI 
 
148
A. Genel Olarak 
 
148
B. Özel Deliller 
 
149
C. Ticari Davalarda ve Ortaklıklarda Basit Yargılama Usulü 
 
149
Dördüncü Bölüm
 
 
TACİR
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
153
A. Tacir Sıfatının Fonksiyonu ve Önemi 
 
153
B. Türk Ticaret Kanunu’nun Tacir Sıfatının Tayininde Kabul Ettiği Sistem 
 
153
II. GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATI 
 
154
A. Sıfatın Kazanılması ve Kaybı 
 
154
B. Unsurları 
 
155
1. Bir Ticari İşletmenin Varlığı 
 
155
2. Ticari İşletmeyi Kısmen Dahi Olsa İşletmek 
 
155
3. İşletme Faaliyetinin Kendi Adına İcrası 
 
156
C. Özel Durumlar 
 
156
III. TÜZEL KİŞİLER VE DONATMA İŞTİRAKİ 
 
158
A. Tacir Sıfatının Genel Olarak Kazanılması 
 
158
B. Ticaret Şirketlerinin Tacir Sıfatı 
 
159
C. Derneklerde Tacir Sıfatı 
 
160
D. Donatma İştiraki 
 
161
E. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurumların Tacir Sıfatı 
 
161
IV. TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ 
 
162
A. Çeşitli Açılardan Sınıflandırma 
 
162
B. Ticaret Karinesi 
 
163
C. Tacirlere Uygulanan Özel Hükümler 
 
163
1. İflas 
 
164
2. Ticari Örf ve Âdetin Tacirler Hakkında Mutlak Olarak Uygulanması 
 
164
3. Ücret veya Cezanın İndirilmesini İsteyememe 
 
164
4. Ücret ve Faiz İsteme 
 
168
5. Fatura ve Teyid Mektubu Gönderme 
 
169
6. Hapis Hakkında, İrtibatın Var Olduğu Varsayımından Faydalanma 
 
177
D. Tacirin Tabi Olduğu Yükümlülükler 
 
178
1. Kanun Hükümlerine (TTK m. 39–52) Uygun Olarak Bir Ticaret Unvanı Seçmek ve Kullanmak 
 
178
2. Ticari İşletmeyi Ticaret Siciline Kaydettirmek 
 
178
3. Ticari Defterler Tutmak 
 
178
4. Fatura Vermek ve Bedel Ödenmiş ise Bunu Faturada Göstermek 
 
179
5. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmek 
 
179
6. Ticaret Odası’na Kaydolmak 
 
182
7. İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu 
 
183
E. İki Tarafı Tacir Sıfatını Haiz Kişiler Olan Ticari İşler Hakkındaki Özel Hükümler 
 
184
1. Ticari Defterlerin Delil Olması 
 
184
2. İhbar ve İhtarlar 
 
185
3. Tacirler Arasındaki Ticari Satış ve Mal Değişimleri (Trampalar) 
 
187
a. Kısmi İcra 
 
187
b. Alıcının Temerrüdü 
 
189
F. Ticari İşletmeler Arasındaki Mal ve Hizmet Tedariki Sözleşmelerinde Temerrüt ve Taksitle Ödeme Yasağı 
 
194
G. Esnafa Uygulanan Tacir Sıfatı ile İlgili Hükümler 
 
199
Beşinci Bölüm
 
 
ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞLAR
 
 
I. ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞLARI DÜZENLEYEN ANLAŞMALAR 
 
204
A. ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞLARI DÜZENLEYEN MENKUL MAL SATIMINA İLİŞKİN VİYANA ANTLAŞMASI (CISG) 
 
206
B. ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞLARDA MALLARIN SEVK VE TESLİMİNDE KULLANILAN TERİM VE KURALLAR 
 
214
1. Incoterms 
 
214
C. Uluslararası Ticari Satışlarda Ödeme Şekilleri 
 
218
1. Peşin Ödeme (Prepayment) 
 
218
2. Prefinansman Yoluyla Ödeme (Prefinancing) 
 
218
3. Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) 
 
219
4. Mal Karşılığında Ödeme (Cash Against Goods) 
 
219
5. Belge Karşılığında Ödeme (Cash Against Documents) 
 
220
6. Akreditif 
 
221
a. Tanımı ve İşleyişi 
 
221
b. Akreditif İlişkisini Yöneten İlkeler 
 
223
c. Akreditif Türleri 
 
224
D. ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE TAHKİM 
 
226
Altıncı Bölüm
 
 
TİCARET SİCİLİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
234
A. Çeşitli Siciller ve Ticaret Sicili Kavramı 
 
234
II. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI 
 
237
A. Ticaret Sicili Müdürlüğü 
 
237
B. Ticaret Sicilinin Denetimi 
 
238
C. Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması–Mernis Sistemi 
 
238
D. Açıklık İlkesi 
 
241
1. İnceleme ve Suret Alma 
 
241
2. İlan 
 
241
III. TİCARET SİCİLİNDEKİ İŞLEMLER 
 
241
A. Tescil Talebi 
 
241
1. Tescil Edilebilecek Hususlar 
 
241
2. Tescil ve İlan Sicil işlemleri 
 
242
B. Tadil Talebi 
 
244
C. Terkin Talebi 
 
244
IV. SİCİL MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ 
 
244
A. Kanuni Şartların Olup Olmadığının İncelenmesi 
 
245
B. Gerçeğe Uygunluk İncelemesi 
 
252
C. Kamu Düzeni Bakımından İnceleme 
 
252
D. Sicil Müdürünün Kararına İtiraz 
 
253
IV. TİCARET SİCİLİNİN FONKSİYONU 
 
254
A. Kapsamı 
 
254
B. Sicilin Üçüncü Kişilere Etkisi 
 
255
1. Etkinin Başlangıcı 
 
255
2. Sicilin Olumlu ve Olumsuz Etkisi 
 
256
3. Sicilin Açıklayıcı, Kurucu ve Onarıcı Etkisi 
 
257
C. Görünüşe Güven İlkesi ve Sonucu 
 
258
V. ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR 
 
260
A. Hukuki Sorumluluk ve Tazminat 
 
260
1. Kötü Niyetle Gerçeğe Aykırı Beyan 
 
260
2. Gerektiği Halde Düzeltme İstememe 
 
261
B. Devletin ve Ticaret Odasının Sorumluluğu ve Tazminat 
 
261
C. Cezai Yaptırımlar 
 
262
1. Sicil Memurunun Davetine Cevap Vermeme 
 
262
2. Kötü Niyetle Gerçeğe Aykırı Beyan 
 
262
3. Tescili ve İlanı Gereken Değişiklikleri Bildirmeme 
 
263
Yedinci Bölüm
 
 
TİCARİ DEFTERLER
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
265
A. Defter Tutma–Tarihi Gelişim–Sistemler 
 
265
B. Türk Sisteminin Esası 
 
266
II. ÇEŞİTLİ DEFTERLER VE BUNLARI TUTMA USULÜ 
 
267
A. Çeşitli Defterler 
 
267
B. Ticari Muhasebeye Hakim Olan İlkeler 
 
268
III. DEFTER TUTMA VE DEFTERLERLE VESİKALARI SAKLAMA YÜKÜMÜ 
 
269
A. Açılış ve Kapanış Onayları 
 
269
B. Saklama Yükümlülüğü 
 
269
C. Zayi Olma 
 
270
IV. SORUMLULUK VE YAPTIRIMLAR 
 
271
V. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK FONKSİYONU 
 
271
A. Temel Kural 
 
271
B. Delil Niteliği 
 
273
Sekizinci Bölüm
 
 
TİCARİ İŞLETMEYE BAĞLI YARDIMCILAR VE
 
 
ÇEŞİTLİ ARACILIK FAALİYETLERİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
279
A. Ticari İşletmenin Faaliyetinde Çeşitli Yardımcılar ve Aracılar 
 
279
B. Türk Sisteminde Yardımcılar ve Aracılar 
 
280
II. BAĞLI YARDIMCILAR 
 
281
A. Ticari Temsilci 
 
281
1. Tanım 
 
281
2. İşletme (Müvekkil) ile Arasındaki Bağ 
 
282
3. Yetkinin Sınırlandırılması 
 
282
4. Temsil Yetkisinin Geri Alınması 
 
282
B. Ticari Vekil 
 
282
1. Tanım, Yetkileri ve Sınırlanması 
 
282
2. Yetkinin Geri Alınması ve Ticari Vekilliğin Son Bulması 
 
284
3. Pazarlamacı 
 
284
C. Rekabet Yasağı 
 
287
D. İşletme Sahibinin Durumunda Değişiklik 
 
287
III. ACENTE 
 
288
A. Tanım ve Nitelikleri 
 
289
B. Acente Sözleşmesinin Şekli 
 
290
C. Aracı Acente–Sözleşme Yapan Acente 
 
291
D. Acentenin Temsil Yetkisi 
 
292
1. Hakkı Koruyan Beyanlar ve Dava 
 
292
2. Bedeli Kabul, Yenileme ve Miktardan İndirim 
 
296
3. Sözleşme Yapma 
 
296
4. Yetkisizlik veya Yetkiyi Aşma 
 
297
E. Acente ile Müvekkili Arasındaki Bağ (İç İlişki) 
 
297
1. Tekel 
 
297
2. Acentenin Borçları 
 
298
3. Acentenin Hakları 
 
300
a. Olağanüstü Masraflar 
 
300
b. Ücret 
 
300
c. Hapis Hakkı 
 
301
F. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
302
1. Sürenin Sona Ermesi 
 
302
2. Kanunda Öngörülen Sebeplerle Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi 
 
302
3. Olağan Fesih–Feshi İhbar 
 
302
4. Olağanüstü Fesih–Haklı Sebeple Fesih 
 
303
G. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları 
 
304
1. Genel Hükümlere Göre Tazminat 
 
304
a. Haklı Sebeple Fesihte Tazminat 
 
304
b. Başlamış İşlerin Tamamlanması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini 
 
304
c. Acentelik Veren veya Acentenin Ölümü, Ehliyetini Kaybetmesi ve İflası Sebebiyle Sözleşmenin Sona Ermesi Halinde Uygun Tazminat 
 
304
2. Denkleştirme İstemi (Portföy Tazminatı) 
 
304
3. Denkleştirme Talep Edebilmenin Şartları 
 
307
a. Yeni Müşterilerin Kazandırılması–Önemli Menfaat Elde Edilmesi 
 
307
b. Müvekkilin Önemli Menfaat Elde Etmesi 
 
308
c. Acentenin Ücret Kaybına Uğraması 
 
308
d. Hakkaniyetin Denkleştirme Talebini Haklı Kılması 
 
308
4. Denkleştirme İsteminin Hesaplanması 
 
309
5. Hak Düşürücü Süre–Zamanaşımı 
 
310
6. Acentenin Denkleştirme İsteminin Benzer Sözleşmelere Uygulanması 
 
310
a. Tek Yetkili Satıcılık Sözleşmelerine Uygulanması 
 
312
b. Franchise Sözleşmelerine Uygulanması 
 
312
c. Marka Lisans Sözleşmelerine Uygulanması 
 
312
H. Rekabet Yasağı Anlaşması 
 
314
IV. TEK SATICI 
 
317
A. Tanım 
 
318
B. Unsurları 
 
321
1. Kendi Adına ve Hesabına Hareket 
 
321
2. Süreklilik 
 
321
3. Belirli Bir Bölgede Münhasır Satış Hakkı (Tekel Hakkı) 
 
322
C. Hukuki Niteliği 
 
322
D. Tek Satıcının Borçları 
 
323
E. Yapımcının Borçları 
 
324
F. Sözleşmenin Sona Ermesi 
 
327
G. Zamanaşımı 
 
330
V. KOMİSYONCU 
 
330
A. Tanımı ve Nitelikleri 
 
330
B. Dış Münasebet 
 
331
1. Üçüncü Kişi ile Yapılan Sözleşmede Komisyoncunun Taraf Sıfatı 
 
331
2. Komisyoncunun Kendi Kendisi ile Sözleşme Yapması 
 
332
C. İç Münasebet 
 
332
1. Komisyoncunun Borçları 
 
332
2. Komisyoncunun Hakları 
 
334
D. Komisyoncu ile Müvekkil Arasındaki Bağın Sona Ermesi 
 
334
E. Zamanaşımı 
 
335
F. Taşıma İşleri Komisyoncusu 
 
335
1. Tanım ve Nitelikleri 
 
335
2. Borçları 
 
335
3. Hakları 
 
335
4. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması 
 
335
5. Zamanaşımı 
 
335
VI. SİMSAR 
 
336
A. Tanım ve Nitelikleri 
 
336
B. Simsarın Borçları 
 
338
1. Esas Borçları 
 
338
2. Müvekkilin Menfaatini Koruma 
 
338
C. Simsarın Hakları 
 
339
1. Masraflar 
 
339
2. Ücret 
 
339
D. Simsarlık Akdinin Sona Ermesi 
 
340
E. Zamanaşımı 
 
340
Dokuzuncu Bölüm
 
 
CARİ HESAP
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
342
A. Kavram ve Tarihi Gelişim 
 
342
B. Türk Sistemi 
 
342
II. ANLAŞMANIN KURULMASI VE İŞLEYİŞİ 
 
343
A. Şekil ve Taraflar 
 
343
B. Cari Hesaba Geçirilemeyecek Alacaklar 
 
348
C. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar ve Hükümleri 
 
349
D. Hesap Devresi, Takas, Faiz, Bakiyenin Haczi 
 
350
III. SONA ERME 
 
352
A. Genel Olarak (TTK m. 98) 
 
352
B. Ölüm ve Hacir Halleri 
 
353
IV. Zamanaşımı 
 
353
Onuncu Bölüm
 
 
HAKSIZ REKABET
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
359
A. Rekabet Kavramı ve Düzenlenmesi 
 
359
B. Türk Sistemi 
 
366
1. Ticaret Kanunu 
 
366
2. Ticari Olmayan Haksız Rekabet (TBK m. 57) 
 
366
3. Haksız Rekabet–Rekabet Hukuku 
 
369
4. İthalatta Haksız Rekabet 
 
370
II. HAKSIZ REKABETİN AMAÇ VE İLKELERİ 
 
371
A. Ticaret Kanununda Öngörülen Haksız Rekabet Halleri 
 
378
1. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar ve Özellikle: 
 
378
a. Kötüleme (m. 55/1–a1) 
 
378
B. Kendini veya Üçüncü Kişiyi Rekabette Avantajlı Duruma Getirmek (m. 55/1–a2) 
 
385
C. Müstesna Yeteneğe Malik Bulunduğu Zannını Uyandırmak (m. 55/1–a3) 
 
389
D. Karıştırılma (İltibas) (m. 55/1–a4) 
 
389
E. Karşılaştırmalı Reklamlar (m. 55/a–5) 
 
406
1. Reklam Aldatıcı Olmamalıdır 
 
410
2. Karşılaştırılan Mal veya Hizmetlerin Aynı Nitelikte ve Özellikte Olması veya Aynı İstek ve İhtiyaca Cevap Vermesi 
 
414
3. Reklam Rakibi ve Rakibin Ürününü Kötüleyici Olmamalıdır 
 
414
4. Başkasının İtibarından Haksız Yere Faydalanmamalıdır 
 
414
5. Reklam İltibas Yaratmaya Müsait Olmamalıdır 
 
415
6. Rakibin Kimliğinin Açık Bir Şekilde Belirtilmesi Sorunu 
 
415
F. Tedarik Fiyatının Altında Satışa Sunmak (m. 55/a–6) 
 
418
G. Ek Edimlerle Gerçek Değer Hakkında Yanıltmak (m. 55/a–7) 
 
421
H. Saldırgan Satış Yöntemleri (m. 55/a–8) 
 
421
I. Ürünlerin Özelliklerini Gizleyerek Müşteriyi Yanıltmak (m. 55/a–9) 
 
424
İ. Tüketici Kredilerinde, Taksitli Satış veya Benzeri Satış Şartlarında Tüketicinin Korunması (m. 55/a–10, 11, 12) 
 
424
J. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek (m. 55/1–b1) 
 
426
K. Yardımcıları Görevlerini Kötüye Kullanmaya Kandırmak (m. 55/1–b2) 
 
428
L. Yardımcılara İşletmenin Sırlarını İfşa Ettirmek veya Ele Geçirmek (m. 55/1–b3) 
 
428
M. Taksitli Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmelerini Sona Erdirmeye Yönelik Hareket Etmek (m. 55/1–b4) 
 
429
N. Başkasına Ait İş Ürünlerinden Yetkisiz ve Haksız Şekilde Faydalanmak (m. 55/c) 
 
430
O. Sırlardan Faydalanma ve Yayma (m. 55/1–d) 
 
432
Ö. İş Hayatı Şartlarına Riayet Etmeme (m. 55/1–e) 
 
433
P. Dürüstlük Kurallarına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak (m. 55/f) 
 
437
R. FSEK’te Öngörülen Haksız Rekabet Halleri 
 
445
1. Ad ve Alametler İle Çoğaltılmış Nüshaların Şekilleri 
 
445
2. İşaret, Resim ve Ses 
 
449
3. Ticaret Kanunu’nun Hazırlanmasından Sonra İsviçre Haksız Rekabet Kanunu’nda Getirilen Yeni Haksız Rekabet Halleri 
 
451
III. HAKSIZ REKABETTE HUKUK DAVALARI 
 
453
A. Taraflar 
 
453
1. Davacılar (TTK. m. 56) 
 
454
2. Davalılar 
 
454
a. Basın (TTK m. 58): 
 
456
b. İnternet Hizmet Sağlayıcıları 
 
457
B. Zamanaşımı 
 
459
C. İhtiyati Tedbirler 
 
460
D. Açılabilecek Davalar 
 
461
1. Fiilin Haksız Rekabet Teşkil Ettiğinin Tespiti Davası: 
 
461
2. Haksız Rekabetin Önlenmesi (Men’i) Davası: 
 
462
3. Haksız Rekabetin Ortadan Kaldırılması (Ref’i) Davası 
 
463
4. Maddi Tazminat Davası 
 
463
5. Manevi Tazminat Davası 
 
465
6. Kararın İlanı 
 
466
E. Hükmün İcrasında Özellik 
 
466
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
467
1. Görevli Mahkeme 
 
467
2. Yetkili Mahkeme 
 
469
IV. HAKSIZ REKABETTE CEZA DAVALARI 
 
469
A. Davanın Açılması 
 
469
B. Cezayı Gerektiren Fiiller 
 
470
C. Yaptırımlar 
 
470
D. Tüzel Kişilerde Cezai Sorumluluk 
 
470
On Birinci Bölüm
 
 
TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI VE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
472
A. Çeşitli Kavramlar 
 
472
1. Unvan ve İşletme Adı 
 
472
2. Marka 
 
473
3. Coğrafi İşaretler (Menşe Adı ve Mahreç İşaretleri) ve Geleneksel Ürün Adı 
 
478
4. Alan Adı (Domain Name) 
 
479
B. Unvanın Teşkilinde Sistemler 
 
490
C. Türk Sisteminde Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Fonksiyonu 
 
490
II. ÇEŞİTLİ TİCARET UNVANLARI 
 
492
A. Unvanın Teşkilinde Genel Düzen 
 
492
B. Çeşitli Ticaret Unvanlarının Düzeni 
 
494
1. Gerçek Kişiler 
 
494
2. Adi Ortaklıklar 
 
495
3. Kollektif Ortaklıklar 
 
495
4. Komandit Ortaklıklar 
 
495
5. Anonim ve Limited Ortaklıklar ile Kooperatifler 
 
495
6. Ortaklık Dışındaki Tüzel Kişiler ve Donatma İştiraki 
 
496
7. Şube Unvanları 
 
497
C. Unvanın Devamı Uğruna Gerçeklik İlkesinden Uzaklaşma 
 
497
1. Kişinin Adının Değişmesi 
 
497
2. Kollektif ve Komandit Ortaklıklar ile Donatma İştirakinde Ortaklar Bakımından Değişiklikler 
 
498
III. UNVANIN KORUNMASI 
 
498
A. Tekel Halinde Kullanma Hakkı 
 
498
1. Tescili Önleme 
 
498
2. Kullanmaya Müdahale 
 
500
B. Hükmün Yayınlanması 
 
504
C. İhbar Yükümü 
 
505
D. Uluslararası Koruma 
 
505
IV. UNVANIN DEVRİ 
 
505
A. Konunun Değerlendirilmesi 
 
505
B. İşletme ile Birlikte Devir 
 
505
C. İflas ve Miras Halleri 
 
506
V. İŞLETME ADI 
 
506
A. Özellikleri 
 
506
B. İşletme Adının Devri 
 
507
C. Esnafın Durumu 
 
507
VI. ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR 
 
508
A. Yaptırımların Konulma Amacı 
 
508
B. Hukuki Yaptırım 
 
508
1. Tespit 
 
508
2. Men 
 
508
3. Ref 
 
508
4. Maddi tazminat 
 
508
5. Manevi tazminat 
 
509
6. Kararın ilanı 
 
510
C. Cezai Yaptırım 
 
510
VII. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
 
510
A. Görevli Mahkeme 
 
510
B. Yetkili Mahkeme 
 
511
Kavramlar Dizini 
 
513

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Ticari İşletme Hukuku Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: