Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Seçkin Yayıncılık

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Seçkin Yayıncılık

 460,00

Stok kodu: 9789750280078 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEylül 2022
ISBN9789750280078
Sayfa Sayısı861
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler isimli eserimizin 13. baskısında, 28.06.2022 tarih ve 7413 sayılı Kanun da dahil olmak üzere 12. baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak gerekli güncellemeler yapılmıştır. Gerek yerli gerekse yabancı literatür taranarak yeni tartışmalar açan ya da mevcut tartışmalara özgün katkılar sağlayan eserler ilgili konular bağlamında değerlendirilmiştir. Ayrıca yüksek yargının güncel kararları titizlikle incelenmiş ve ilgili konularda tartışmaya açılmıştır.
Konu Başlıkları
.
Ceza Hukukunun Temel Kavramları
.
Ceza Hukuku Terimi – Tanım – Kavram – Ceza Hukukunun Görevi ve İşlevi
.
Demokratik Hukuk Devletinde Ceza Hukukunun Temel İlkeleri
.
Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişim Süreci ve Ceza Sorumluluğunun Esasına Etkisi
.
Ceza Hukukunun Kaynakları
.
Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı
.
Suç Genel Teorisi Kavramı
.
Suçun Özel Görünüş Biçimleri
.
Suçluların Çokluğu: Faillik ve İştirak
.
Suçların Birleşmesi (Suçların İçtimaı) – Yasaların Tekliği
.
Yaptırım Teorisi
.
Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler
.
Koşullu Salıverilme – Adli Sicil ve Hükümlülük Kaydının Silinmesi
İçindekiler
On Üçüncü Baskıya Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
33
BİRİNCİ KİTAP
 
 
CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
 
 
Birinci Bölüm
 
 
CEZA HUKUKU TERİMİ – CEZA HUKUKUNUN TANIMI – CEZA HUKUKU KAVRAMI – CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI –
 
 
CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER
 
 
§1. CEZA HUKUKU TERİMİ– CEZA HUKUKUNUN TANIMI VE CEZA HUKUKU KAVRAMI 
 
35
I. TERİM 
 
35
II. TANIM 
 
36
III. KAVRAM 
 
36
A. Genel Olarak 
 
36
B. Ceza Hukukunun Kısımları 
 
37
C. Devletin Cezalandırma Yetkisinin Meşruiyeti 
 
39
§2. CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI 
 
41
I. GÖREVİ 
 
41
II. İŞLEVİ 
 
42
III. AMACI 
 
43
§3. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER 
 
45
I. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ 
 
45
II. CEZA HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER 
 
46
A. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi 
 
46
1. Medeni Hukuk İle İlişki 
 
46
2. Anayasa Hukuku ile İlişkisi 
 
47
3. İdare Hukuku ile İlişkisi 
 
47
a. İdari Ceza Hukuku Kavramı ve Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması 
 
48
b. Kabahatler Kanunu 
 
49
aa. Genel Olarak 
 
49
bb. Kanunilik İlkesi ve Kabahatler Kanunu 
 
49
cc. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi Kuralı 
 
50
dd. Kabahat Fiilinin İşlendiği Zaman 
 
50
ee. Kabahat Fiilinin İşlendiği Yer 
 
50
ff. Kabahat Fiilinde Hareket 
 
51
gg. Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran Haller 
 
51
hh. Kabahat Fiilinde Kusur Yeteneği ve Kusurluluk 
 
51
ıı. Teşebbüs 
 
51
jj. İştirak 
 
51
kk. İçtima 
 
52
ll. Tüzel Kişilerin, Temsil Edilenin ve İş Sahibinin Sorumluluğu 
 
52
mm. Yaptırım 
 
53
aaa. İdari Para Cezası 
 
53
bbb. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 
 
54
nn. Zamanaşımı 
 
54
aaa. Soruşturma Zamanaşımı (m.20) 
 
55
bbb. Yerine Getirme Zamanaşımı (m.21) 
 
55
oo. Yaptırıma Karar Verme Yetkisi 
 
56
pp. Denetimi 
 
57
aaa. Başvuru Yolu (m.27) 
 
57
a1. Süresi, Şekli ve Başvuru Makamı 
 
57
a2. Başvurunun İncelenmesi (m.28) 
 
58
bbb. İtiraz Yolu (m.29) 
 
58
ss. Vazgeçme ve Kabul (m.30) 
 
58
tt. Kabahatler ile Suçların Karşılaştırılması 
 
59
c. Disiplin Ceza Hukuku Kavramı 
 
59
4. Devletler Genel Hukuku ile İlişkisi 
 
60
5. Ceza Muhakemesi Hukuku ile İlişkisi 
 
61
6. İnfaz Hukuku ile İlişkisi 
 
61
B. Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler 
 
62
1. Kriminoloji 
 
62
2. Kriminalistik 
 
62
3. Viktimoloji 
 
63
4. Adli Tıp 
 
63
İkinci Bölüm
 
 
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNDE
 
 
CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
 
 
§1. KANUNİLİK İLKESİ (CEZA KANUNLARININ GÜVENCE İŞLEVİ) 
 
65
I. GENEL OLARAK 
 
65
II. İLKEYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER 
 
68
III. İLKENİN ZORUNLU SONUÇLARI 
 
69
A. Örf ve Adet Kuralları ile Suç ve Ceza Yaratılamaz 
 
69
B. Kıyas Yasaktır 
 
69
C. Ceza Kanunları Belirli ve Açık Olmalıdır 
 
71
D. Ceza Kanunları Geçmişe Yürümez 
 
71
E. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılamaz 
 
72
§2. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ 
 
77
§3. KUSURSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ 
 
78
§4. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMLİ DİĞER İLKELER 
 
80
I. İNSAN ONURUNUN DOKUNULMAZLIĞI 
 
80
II. ORANLILIK VE İKİNCİLLİK İLKELERİ İLE AŞIRILIK YASAĞI 
 
81
§5. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN SOMUTLAŞTIRILMASI: CEZA HUKUKU DOGMATİĞİ 
 
85
Üçüncü Bölüm
 
 
CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE
 
 
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ
 
 
§1. İLKEL CEZA HUKUKU 
 
87
I. İLKEL TOPLULUKLAR 
 
87
II. ESKİ HUKUK DÜZENLERİ 
 
88
§2. BATI HUKUKU 
 
89
I. ESKİ YUNAN HUKUKU 
 
89
II. ROMA HUKUKU 
 
90
III. ORTAÇAĞ HUKUKU 
 
92
IV. MÜŞTEREK HUKUK 
 
94
§3. TÜRK HUKUKU 
 
94
I. İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM 
 
94
II. İSLAMİYETTEN SONRAKİ DÖNEM 
 
95
A. Osmanlı’da 
 
98
1. Tanzimata Kadarki Dönemde 
 
98
a. Genel Olarak 
 
98
b. Kanunnameler 
 
98
2. Tanzimat Döneminde 
 
99
a. 1840 Tarihli Kanunname–i Ceza 
 
99
b. 1851 Tarihli Kanun–u Cedit 
 
99
c. 1858 Ceza Kanunname–i Humayunu 
 
100
B. Cumhuriyet Türkiyesi’nde 
 
100
§4. CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ 
 
101
I. KLASİK OKUL 
 
101
II. POZİTİVİST OKUL 
 
104
III. ÜÇÜNCÜ OKUL 
 
105
IV. TOPLUMSAL SAVUNMA AKIMI 
 
105
V. OKULLAR MÜCADELESİNİN TÜRK HUKUKUNA ETKİSİ 
 
105
Dördüncü Bölüm
 
 
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
 
 
§1. KAYNAK KAVRAMI VE CEZA HUKUKU KAYNAKLARININ ÖZELLİKLERİ 
 
107
§2. ÇEŞİTLERİ 
 
108
I. ASIL KAYNAKLAR 
 
108
A. Anayasa 
 
108
B. Uluslararası Sözleşmeler 
 
108
C. Kanun 
 
109
1. Genel Olarak 
 
109
2. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki 
 
109
II. YARDIMCI KAYNAKLAR 
 
111
A. Örf ve Adet (Gelenek) Kuralları 
 
111
B. Ahlak ve Din Kuralları 
 
112
C. Mahkeme İçtihatları 
 
113
D. Doktrin (Öğreti) 
 
113
§3. KAYNAKLARIN YORUMU 
 
114
I. YORUM KAVRAMI VE KIYASTAN FARKI 
 
114
II. YORUM YÖNTEMLERİ 
 
114
A. Gramatik ya da Sözel Yorum Yöntemi 
 
115
B. Sistematik Yorum Yöntemi 
 
115
C. Tarihsel Yorum Yöntemi 
 
115
D. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi 
 
116
III. YORUM ARAÇLARI 
 
118
A. Mantık 
 
118
B. Tarihçe 
 
119
C. Hukukun Genel İlkeleri 
 
119
D. Karşılaştırmalı Hukuk 
 
119
E. Örf ve Adet Kuralları 
 
120
IV. YORUM ÇEŞİTLERİ 
 
120
A. Daraltıcı Yorum 
 
120
B. Genişletici Yorum 
 
121
Beşinci Bölüm
 
 
CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI
 
 
§1. CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
 
123
I. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMAYA İLİŞKİN İLKELER 
 
123
A. Hemen Uygulama 
 
124
B. Lehe Kanunun Uygulanması: Lehe Kanunun Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu–Geriye Yürüme Yasağı 
 
125
1. Lehe Kanunun Geriye Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
126
2. Lehe Kanunun Tespiti 
 
127
3. Zamanaşımına İlişkin Kurallar Bakımından Lehe Kanunun Belirlenmesi 
 
129
4. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
130
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
131
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu 
 
131
C. İleriye Yürüme 
 
131
II. CEZA KANUNLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, YÜRÜRLÜKTEN ÇIKMASI VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ BAKIMINDAN CEZA KANUNLARI 
 
131
III. SUÇUN İŞLENDİĞİ AN 
 
133
A. Ani Suçlar 
 
133
B. Kesintisiz (Mütemadi), Zincirleme (Müteselsil) ve Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar 
 
134
§2. CEZA HUKUKU KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
 
135
I. MÜLKİLİK İLKESİ (SİSTEMİ) 
 
135
A. Genel Olarak 
 
135
B. Ülke Kavramı 
 
136
C. Suçun İşlendiği Yer Sorunu 
 
141
D. Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi (TCK m.9) 
 
145
II. ŞAHSİLİK İLKESİ (SİSTEMİ) 
 
146
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi 
 
147
1. Görev Suçları (TCK m.10) 
 
147
2. Vatandaş Tarafından İşlenen Suç (TCK m.11) 
 
148
B. Mağdura Göre Şahsilik 
 
150
1. Türkiye’nin Zararına İşlenen Suçlar (m. 12/1) 
 
151
2. Vatandaşın Zararına İşlenen Suçlar (Vatandaşı Koruma İlkesi ya da Mağdura Göre Şahsilik İlkesi) (m. 12/2) 
 
152
III. EVRENSELLİK İLKESİ (m. 12/3) 
 
152
IV. KORUMA İLKESİ (TCK m.13) 
 
153
V. YER BAKIMINDAN UYGULAMADA ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER 
 
155
A. Seçimlik Cezalarda Soruşturma (TCK m.14) 
 
155
B. Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması (TCK m.15) 
 
155
C. Cezadan Mahsup (TCK m.16) 
 
156
D. Hak Yoksunlukları (TCK m.17) 
 
158
VI. İADE (GERİ VERME) 
 
159
A. İade Kavramı 
 
159
B. İadenin Kaynakları 
 
159
C. İadenin Çeşitleri 
 
160
D. İadenin Koşulları 
 
161
1. Fiile İlişkin Koşullar 
 
161
a. İadeye Konu Suç, Talep Eden Devlet ve Türk Hukuku Bakımından Belli Bir Ağırlıkta Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.10/2) 
 
161
b. Suç Türkiye Devletinin Güvenliğine Karşı, Türkiye Devletinin veya Bir Türk Vatandaşının ya da Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Bir Tüzel Kişinin Zararına İşlenmiş Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–3) 
 
162
c. Suç Zamanaşımına veya Affa Uğramamış Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–5) 
 
162
d. İade Talebinin, Ölüm Cezası veya İnsan Onuru ile Bağdaşmayan Bir Ceza Gerektiren Suçlara İlişkin Olmaması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/3) 
 
163
e. Suç, Türkiye’nin Yargılama Yetkisine Giren Bir Suç Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–4) 
 
164
f. Suçun Düşünce Suçu, Siyasî Suç Veya Siyasî Suçla Bağlantılı Bir Suç Veyahutta Sırf Askerî Suç Niteliğinde Bir Suç Olmaması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–1, 2) 
 
165
aa. Düşünce Suçu 
 
165
bb. Siyasi Suç veya Siyasi Suçla Bağlantılı Suç 
 
165
aaa. Siyasi Suçun Tanımı 
 
166
bbb. Çeşitleri: Tam ve Nisbi Siyasi Suç 
 
166
ccc. Siyasal Suç Kapsamında Görülmeyen Eylemler 
 
166
cc. Askeri Suç 
 
168
2. Faile İlişkin Koşul 
 
169
E. İade Yöntemi 
 
171
F. Teslim (6706 sayılı Kanun m.20) 
 
174
G. İade İsteminin Reddi 
 
174
H. İadede Hususilik Kuralı (Sözl. m. 14; 6706 sayılı Kanun m.10/4) 
 
175
İ. Transit Geçiş Kararı (6706 Sayılı Kanun m.21) 
 
176
J. Türkiye’nin İade Talepleri ve Şartları (6706 Sayılı Kanun m.22) 
 
176
VII. YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI (TCK m.19) 
 
177
A. Bir Türk veya Yabancının Yabancı Ülkede İşlediği Suç Bakımından Türkiye’de Yapılacak Yargılamada Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi 
 
177
B. Hükmün Uygulanması 
 
178
§3. CEZA KANUNLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
 
178
I. GENEL OLARAK 
 
178
II. CEZA KANUNUNUN UYGULANMASINDA ÖZELLİK GÖSTEREN KİŞİLER 
 
180
A. Cumhurbaşkanı 
 
180
B. Milletvekilleri 
 
184
1. Genel Olarak 
 
184
2. Sorumsuzluğun Koşulları 
 
186
3. Sonuçları 
 
186
4. Dokunulmazlık ile Sorumsuzluk Arasındaki Farklar 
 
187
C. Diplomatlar 
 
187
D. NATO Mensupları (Yabancı Asker Kişiler) 
 
190
1. Sözleşme Kapsamına Giren Kişiler (m.I) 
 
190
2. Gönderen ve/veya Kabul Eden Devletlerin Yargı Yetkileri 
 
191
a. Mutlak Yargı Yetkisi 
 
191
aa. Gönderen Devletin Mutlak Yargı Yetkisi (m.VII 2/a) 
 
191
bb. Kabul Eden Devletin Mutlak Yargı Yetkisi (m.VII 2/b) 
 
192
b. Öncelikli Yargı Yetkisi 
 
192
aa. Gönderen Devletin Öncelikli Yargı Yetkisinin Bulunduğu Haller 
 
192
bb. Kabul Eden Devletin Öncelikli Yargı Yetkisi 
 
193
İKİNCİ KİTAP
 
 
SUÇ GENEL TEORİSİ
 
 
Birinci Bölüm
 
 
SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI, SUÇUN TANIMI VE
 
 
SUÇ KAVRAMI, SUÇUN YAPISAL UNSURLARI VE UNSURLAR DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR
 
 
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI 
 
195
I. KAVRAM 
 
195
II. SUÇ GENEL TEORİSİNİN YARARI 
 
196
III. SUÇ GENEL TEORİSİNİN GELİŞİM SÜRECİ 
 
196
A. Klasik Suç Teorisi 
 
196
B. Teleolojik Neo–Klasik Suç Teorisi 
 
199
1. Hareket Kavramındaki Değişim 
 
200
2. Tipe Uygunluk Kavramındaki Değişim 
 
200
3. Hukuka Aykırılık Kavramındaki Değişim 
 
201
4. Kusur Kavramındaki Değişim 
 
201
C. Final (Amaççı) Suç Teorisi 
 
203
§2. SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI 
 
206
§3. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI 
 
207
I. GENEL OLARAK 
 
207
II. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI 
 
209
A. Tipe Uygunluk 
 
210
1. Kavram 
 
210
2. Tipin İçeriği 
 
213
a. Objektif Nitelikteki Unsurlar 
 
213
aa. Fail 
 
213
bb. Mağdur 
 
213
cc. Hareketin Konusu 
 
214
dd. Eylem 
 
214
aaa. Hareket 
 
214
a1. Hareket Teorileri 
 
214
aa1. Hareketin Temelini Hukuk Dışında Arayan Teoriler 
 
216
aaa1. Nedensel (Doğalcı) Hareket Teorisi 
 
216
aaa2. Final (Amaçsal) Hareket Teorisi 
 
218
aaa3. Sosyal Hareket Teorisi 
 
219
aa2. Hareketin Temelini Hukuk İçinde Arayan Teori: Normativist Teori 
 
220
aa3. Görüşümüz 
 
220
a2. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 
 
221
aa1. Hareket Yeteneği 
 
221
aa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 
 
222
aaa1. Tüzel Kişi Kavramı 
 
222
aaa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 
 
223
a3. Hareketin Niteliğinin Suçların Sınıflandırılmasına Etkisi 
 
227
aa1. Tek Hareketli–Birden Fazla Hareketli Suçlar 
 
227
aa2. Seçimlik Hareketli Suçlar 
 
228
aa3. İcrai veya İhmali Hareketle İşlenen Suçlar 
 
228
aa4. Bağlı Hareketli–Serbest Hareketli Suçlar 
 
230
bbb. Netice 
 
230
a1. Kavram 
 
230
a2. Neticeye Göre Suçların Sınıflandırılması 
 
231
aa1. Şekli Suç–Maddi Suç (Neticesiz– Neticeli Suçlar– Neticesi Harekete Bitişik Suçlar) 
 
231
aa2. Zarar Suçu–Tehlike Suçu 
 
232
aa3. Ani Suç–Kesintisiz (Mütemadi) Suç 
 
234
aa4. Kalkışma Suçları 
 
235
ccc. Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif Yüklenebilirliği (İsnad Edilebilirliği) 
 
236
a1. Genel Olarak 
 
236
a2. Nedensellik Bağlantısını Ortaya Koymaya Çalışan Teoriler 
 
237
aa1. Şart Teorisi 
 
237
aa2. Uygunluk (Uygun Sebep) Teorileri 
 
238
a3. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar 
 
239
aa1. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu 
 
239
aa2. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi (Atipik Nedensel Gelişme) 
 
240
aa3. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması 
 
242
aa4. Öne Geçen Sebep 
 
242
aa5. Alternatif Nedensellik (Çoklu/Çift Nedensellik) 
 
243
aa6. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi) 
 
244
aa7. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik) 
 
245
a4. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi 
 
245
aa1. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik) 
 
247
aa2. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler) 
 
253
aa3. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının/İlişkisinin Bulunmaması) 
 
254
aa4. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması 
 
255
aa5. Varsayıma Dayalı Nedensellik 
 
256
ddd. Tipte Yer Alan Diğer Objektif Nitelikteki Unsurlar 
 
257
b. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar 
 
257
aa. Kast 
 
258
aaa. Tanım–Kavram 
 
258
bbb. Kastın Çifte Fonksiyonu 
 
258
ccc. Kastın Unsurları 
 
259
a1. Bilme Unsuru: (Düşünme ve Öngörme) 
 
259
a2. İstemek (İrade Etmek) 
 
262
ddd. Kastın Aranacağı Zaman– Eklenen Kast 
 
265
eee. Kastın Çeşitleri 
 
267
a1. Genel Kast–Özel Kast 
 
267
aa1. Genel Kast 
 
267
aa2. Özel Kast (Amaç, Maksat, Niyet, Saik) 
 
267
aaa1. Genel Olarak 
 
267
aaa2. Özel Kastın İşlevi 
 
268
a2. Ani Kast–Tasarlama (Taammüt–Düşünce Kastı) 
 
269
a3. Doğrudan Kast–Olası (Dolaylı) Kast 
 
271
fff. Olası Kast (Dolaylı –Gayrı Muayyen Kast)–Bilinçli Taksir 
 
271
a1. Genel Olarak 
 
271
a2. Olası Kastın Sonuçları (Sorumluluğun Kapsamı) 
 
276
a3. Olası Kastın Uygulanamayacağı Suç Tipleri 
 
279
bb. Taksir 
 
279
c. Yaptırım 
 
279
3. Tipin İncelenmesinden Çıkan Sonuçlar (Tipin Sentezi) 
 
280
a. Suçun Temel ve Türemiş Biçimi 
 
280
b. Suçun Birleşik Şekli 
 
280
B. Hukuka Aykırılık 
 
281
1. Genel Olarak 
 
281
2. Hukuka Aykırılık ve Kusur Ayrımı 
 
282
3. Hukuka Aykırılık Unsuruna İlişkin Özellikler 
 
282
4. Hukuka Uygunluk Sebepleri 
 
284
a. Genel Olarak 
 
284
b. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Niteliği 
 
285
c. Özellikleri 
 
286
d. Çeşitleri 
 
287
aa. Kanun Hükmünü Yerine Getirme 
 
287
aaa. Kavram 
 
287
bbb. Kanun Teriminin Anlamı 
 
288
ccc. Uluslararası Sözleşmelerin Kanun Olarak Kabul Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu 
 
291
ddd. Yürürlüğü Durdurulan Hükmün Uygulanması Sorunu 
 
292
eee. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesinin Bir Örneği Olarak ‘Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi’ 
 
292
a1. Genel Olarak 
 
292
a2. Kapsam 
 
294
a3. Zor Kullanma Yetkisinin Aşamaları 
 
295
a4. Zor Kullanma Yetkisi Çerçevesinde Orantılılık İlkesi 
 
300
a5. Zor Kullanmada Takdir Yetkisi 
 
304
bb. Meşru Savunma 
 
304
aaa. Hukuki Niteliği 
 
304
bbb. Meşru Savunmanın Koşulları 
 
305
a1. Saldırıya İlişkin Koşullar 
 
305
aa1. Bir Saldırı Bulunmalıdır 
 
305
aa2. Saldırı Haksız Olmalıdır 
 
308
aa3. Saldırı Bir Hakka Yönelmiş Olmalıdır 
 
310
aa4. Saldırı Halen Mevcut, Gerçekleşmesi ya da Tekrarı Muhakkak Olmalıdır 
 
313
a2. Savunmaya İlişkin Koşullar 
 
315
aa1. Savunmada Zorunluluk Bulunmalı 
 
315
aa2. Savunma Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılmalı (Saldırı ile Savunma Arasında Nedensellik Bağlantısı Bulunmalı) 
 
316
aa3. Saldırı ile Oranlı (=Ölçülü) Olmalı 
 
316
ccc. Meşru Savunma– Haksız Tahrik İlişkisi 
 
320
cc. Hakkın Kullanılması 
 
322
aaa. Genel Olarak 
 
322
bbb. Koşulları 
 
322
ccc. Hakkın Kullanılması (İcrası) Durumları 
 
323
a1. Hekimlik Mesleğinin İcrası 
 
324
a2. Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları 
 
328
a3. Gazetecilik Mesleğinin İcrası 
 
335
a4. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı (İddia ve Savunma Hakkı) 
 
338
dd. İlgilinin Rızası 
 
340
aaa. Tanım–Kavram 
 
340
bbb. Hukuki Nitelik 
 
341
ccc. Koşulları 
 
342
a1. Mağdurun Üzerinde Serbestçe Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı 
 
342
aa1. Bireyin Yaşam Hakkı Üzerinde Tasarruf Hakkının Sınırları ve Ötenazi 
 
342
bb1. Bireyin Vücut Bütünlüğü Üzerinde Tasarruf Yetkisi 
 
345
a2. Rızaya Ehliyet 
 
351
a3. Rızanın Açıklanması 
 
352
ee. Yükümlülüklerin Çatışması 
 
353
e. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 
 
356
aa. Genel Olarak 
 
356
bb. TCK’da Sınırın Aşılması Halleri 
 
358
cc. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata ve Sınırın Aşılması 
 
360
C. Kusurluluk 
 
360
1. Kusurluluğa İlişkin Hükümlerin Genel Değerlendirmesi 
 
360
2. Haksızlık ve Kusurluluk İlişkisi 
 
360
3. Kusur ve Kusurluluk İlişkisi 
 
361
4. Kusurluluğun Koşulları 
 
366
a. Kusur Yeteneğinin Varlığı 
 
366
aa. Kusur Yeteneği Kavramı 
 
366
bb. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman 
 
367
cc. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller 
 
369
aaa. Yaş Küçüklüğü 
 
369
a1. Genel Olarak 
 
369
a3. Yaşla İlgili Bazı Ön Sorunlar 
 
370
a4. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Aynı Kişide Birleşmesi 
 
371
a5. Yaş Küçüklüğü Halleri 
 
371
aa1. 12 Yaşını Doldurmamış Çocuklar (TCK m.31/1) 
 
371
aa2. 13–15 Yaş Arasındaki Çocuklar (TCK m. 31/2) 
 
373
aa3. 16–18 Yaş Arasındaki Çocuklar (TCK m. 31/3) 
 
376
bbb. Akıl Hastalığı 
 
377
a1. Akıl Hastalığı Nedeniyle, İşlenen Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarının Algılanamaması veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalması Hali 
 
379
aa1. Kapsam 
 
379
aa2. Belirlenmesi 
 
380
aa3. Sonuçları 
 
380
a2. Algılama Yeteneğinin Tümüyle Ortadan Kalkmaması ve Fakat İşlenen Fiille İlgili Olarak Önemli Derecede Olmamakla Birlikte Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalması Hali 
 
381
ccc. Sağır ve Dilsizlik 
 
383
ddd. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
 
385
a1. Geçici Nedenler 
 
385
a2. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
 
386
b. Kusurluluğu Kaldıran Hallerin Bulunmaması 
 
389
aa. Mazeret Sebepleri 
 
390
aaa. Amirin Emri (m. 24/2, 3, 4) 
 
390
a1. Genel Olarak 
 
390
a2. Hukuki Niteliği 
 
391
a3. Koşulları 
 
393
aa1. Bir Emir Bulunmalıdır 
 
393
aa2. Emir Meşru (Bağlayıcı) Olmalıdır 
 
394
aa3. Emir Hukuka Aykırı ya da Suç Olmamalıdır 
 
395
bbb. Zorunluluk (Zaruret) Hali (m. 25/2) 
 
400
a1. Zorunluluk Halinin Hukuki Niteliği 
 
400
aa1. Genel Olarak 
 
400
aa2. Zorunluluk Halinin Sınıflandırılmasına İlişkin Teoriler 
 
402
aa3. Hukuka Uygunluk Sebebi ve Mazeret Sebebi Olan Zorunluluk Hali Arasındaki Farklar 
 
405
aaa1. Koşullara İlişkin Farklar 
 
405
aaa2. Sonuçlara İlişkin Farklar 
 
406
aaa3. Görüşümüz 
 
407
a2. Zorunluluk Halinin Koşulları 
 
410
aa1. Tehlikeye İlişkin Koşullar 
 
410
aaa1. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Varlığı 
 
410
aaa2. Tehlikenin Bir “Hakka” Yönelik Olması 
 
413
aaa3. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi 
 
414
aa2. Korunmaya İlişkin Koşullar 
 
414
aaa1. Tehlike ile Korunma Hareketi Arasında Nedensellik Bağının Olması 
 
414
aaa2. Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkanının Bulunmaması 
 
414
aaa3. İşlenen Fiil ile Tehlikenin Ağırlığı Arasında Oran Bulunması 
 
415
aaa4. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması 
 
416
a3. Zorunluluk Hali ve Meşru Savunmanın Karşılaştırılması 
 
417
ccc. Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilir Heyecan, Korku ya da Telaş Nedeniyle Aşılması (m.27/2) 
 
417
ddd. Cebir–Şiddet–Tehdit 
 
421
bb. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Haller 
 
425
aaa. Kusurluluğu Azaltan Neden: Haksız Tahrik 
 
425
a1. Genel Olarak 
 
425
a2. Haksız Tahrikin Uygulama Koşulları 
 
426
aa1. Tahriki Teşkil Eden Fiil Haksız Bir Fiil Olmalıdır 
 
426
aa2. Haksız Fiil Failde Hiddet veya Şiddetli Elem Etkisi Meydana Getirmelidir 
 
429
aa3. Suç, Bu Hiddet ve Şiddetli Elem Etkisi Altında İşlenmelidir 
 
430
aa4. Suç, Tahriki Oluşturan Haksız Eylemi Gerçekleştiren Kimseye Karşı İşlenmelidir 
 
432
a3. Haksız Tahrikin Varlığının Sonucu 
 
434
a4. Haksız Tahrikle İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar 
 
436
bbb. Hata 
 
437
a1. Kavram 
 
437
a2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata 
 
438
aa1. Suçun Konusunda Hata 
 
439
aa2. Nedensellik Bağında Hata 
 
442
aa3. Suçun Maddi Unsurlarında Hatanın Sonuçları 
 
442
a3. Suçun Nitelikli Unsurlarında (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerde) Hata 
 
443
a4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşulların Varlığında Hata 
 
444
aa1. Genel Olarak 
 
444
aa2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata 
 
445
aaa1. Hukuka Uygunluk Sebebinin Varlığında Hata 
 
445
aaa2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata 
 
446
aa3. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Nedenlerde Hata 
 
450
a5. Şahısta Hata 
 
451
a6. Hedefte Sapma 
 
452
a7. Haksızlık Bilincinin Bulunmaması (Yasaklılık Yanılması) 
 
455
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR (TİPİKLİK DIŞINDA BULUNAN HUSUSLAR) 
 
458
A. Genel Olarak 
 
458
B. Ön Şartlar 
 
458
C. Cezalandırılabilme Şartları 
 
459
1. Tanım–Kavram 
 
459
2. Cezalandırılabilme Şartlarının Özelliklerinden Çıkan Sonuçlar 
 
461
D. Muhakeme Şartları 
 
462
İkinci Bölüm
 
 
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
 
 
§1. TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞ SUÇLAR 
 
465
I. GENEL OLARAK 
 
465
II. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMASININ NEDENİ 
 
466
III. TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI 
 
467
A. Ön Şart: Suç Tipinin Teşebbüse Elverişli Olması 
 
467
B. Suç İşleme Kastının Varlığı (Suç, Kasten İşlenen Suçlardan Olmalıdır) 
 
469
C. Suçun İcrasına Elverişli Hareketlerle Doğrudan Doğruya Başlamak 
 
469
1. Sübjektif Teori 
 
470
2. Objektif Teoriler 
 
471
D. Failin İşlemeyi Kastettiği Suçu Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlayamaması 
 
475
1. Genel Olarak 
 
475
2. Suçun Tamamlanması Kavramı 
 
476
3. Suçun Bitmesi Kavramı ve Teşebbüs ile İlişkisi 
 
476
IV. TEŞEBBÜS HALİNDE VERİLECEK CEZANIN BELİRLENMESİ 
 
477
V. İŞLENEMEZ SUÇA TEŞEBBÜS (ELVERİŞSİZ TEŞEBBÜS) 
 
479
A. Objektif Teori 
 
480
B. Sübjektif Teori 
 
480
C. Yeni Objektif Teori (Tehlike Teorisi) 
 
481
D. Etki Teorisi 
 
481
E. Görüşümüz 
 
482
VI. TEŞEBBÜSTE ÖZELLİK GÖSTEREN DİĞER BAZI HALLER 
 
485
VII. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 
 
486
§2. TAKSİRLİ SUÇLAR 
 
490
I. TAKSİR KAVRAMI 
 
490
II. TAKSİRİN TANIMI 
 
491
III. TAKSİRİN HUKUKİ ESASI 
 
492
IV. TAKSİRİN ÇİFTE FONKSİYONU ÖĞRETİSİ 
 
494
V. TAKSİRİN UNSURLARI 
 
495
A. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması 
 
496
B. Hareketin İradi Olması–Neticenin İstenmemiş Bulunması 
 
496
C. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş Olması 
 
496
D. Neticenin Öngörülebilir Olması 
 
498
E. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Varlığı 
 
498
VI. TAKSİR ŞEKİLLERİ 
 
500
VII. BİLİNÇLİ TAKSİR–BİLİNÇSİZ TAKSİR 
 
502
VIII. TAKSİRLİ SUÇLARA İŞTİRAK 
 
507
IX. TAKSİRLİ SUÇLARDA VERİLECEK CEZANIN BELİRLENMESİ 
 
509
X. TAKSİRLİ SUÇLARDA HAKSIZ TAHRİK 
 
510
XI. CEZA SORUMLULUĞUNUN KALKMASI 
 
510
§3. İHMALİ HAREKETLE İŞLENEN SUÇLAR 
 
513
I. KAVRAM 
 
513
II. GERÇEK İHMALİ SUÇLAR 
 
513
III. GERÇEK OLMAYAN İHMALİ SUÇLAR 
 
514
§4. NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR 
 
519
I. GENEL OLARAK 
 
519
II. TERİM–KAVRAM–TANIM–ÇEŞİTLERİ–KOŞULLARI 
 
520
A. Terim 
 
520
B. Kavram 
 
521
C. Tanım 
 
525
D. Çeşitleri 
 
525
E. Koşulları 
 
526
III. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN SUÇLARIN ANAYASAYA AYKIRILIĞI SORUNU 
 
527
Üçüncü Bölüm
 
 
SUÇLULARIN ÇOKLUĞU: FAİLLİK VE İŞTİRAK
 
 
§1. KAVRAM 
 
529
§2. HUKUKİ NİTELİK 
 
530
§3. SUÇA KATILANLARIN SORUMLULUĞU KONUSUNDAKİ SİSTEMLER 
 
531
§4. TCK’NIN KABUL ETTİĞİ SİSTEM 
 
533
I. GENEL OLARAK 
 
533
II. FAİLLİK VE ŞERİKLİK AYRIMI BAKIMINDAN İLERİ SÜRÜLEN TEORİLER 
 
534
A. Sübjektif Teori 
 
534
B. Objektif Teoriler 
 
534
1. Şekli Objektif Teori 
 
534
2. Maddi Objektif Teori 
 
534
3. Hakimiyet Teorisi 
 
534
III. FAİLLİK 
 
535
A. Birlikte (Müşterek) Faillik 
 
535
1. Genel Olarak 
 
535
2. TCK Anlamında Birlikte (Müşterek) Faillik 
 
537
B. Dolayısıyla Faillik (m. 37/2) 
 
540
IV. SUÇ ORTAKLIĞI (ŞERİKLİK) 
 
542
A. Suç Ortaklığının Koşulları 
 
542
1. Birden Çok Kişi (Fail) Tarafından Yapılan ve Aralarında Nedensel Bağlantı Bulunan Birden Çok Hareketin Varlığı (Objektif Koşul) 
 
542
2. Suça Katılma Kastı (İştirak İradesi) (Sübjektif Koşul) 
 
542
3. Karar Verilen Suçun İşlenmesi (Bağlılık Kuralı) 
 
543
a. Genel Olarak 
 
543
b. Karar Verilenden Başka Bir Suçun İşlenmesi 
 
545
c. Nitelikli Hallerin (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerin) Suç Ortaklarına (Şeriklere) Etkisi Sorunu 
 
546
aa. Genel Olarak 
 
546
bb. Görüşümüz 
 
548
4. İştirake Teşebbüsün Mümkün Olup Olmayacağı Sorunu 
 
553
B. Suç Ortaklığı Halleri 
 
554
1. Azmettirme (m.38) 
 
554
a. Kavram 
 
554
b. Azmettirmede Ağırlatıcı Sebep (m.38/2) 
 
555
c. Muhbir Suç Ortağı (m.38/3) 
 
555
d. Ajan – Provokatör (Kışkırtıcı Ajan) 
 
556
aa. Genel Olarak 
 
556
bb. Ajan–Provokatörün Cezalandırılabilirliğine İlişkin Görüşümüz 
 
557
aaa. Gönüllü Vazgeçme Hükümleri Bakımından 
 
557
bbb. İşlenemez Suç Bakımından 
 
558
2. Yardım Etme 
 
558
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek 
 
560
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek 
 
560
c. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek 
 
560
d. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek 
 
560
e. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak 
 
561
f. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak 
 
561
V. ÖZGÜ SUÇLARDA İŞTİRAK (TCK m.40/2) 
 
562
VI. İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 
 
562
Dördüncü Bölüm
 
 
SUÇLARIN BİRLEŞMESİ (SUÇLARIN İÇTİMAI)–
 
 
YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)
 
 
§1. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ (SUÇLARIN İÇTİMAI) HALLERİ 
 
565
I. BİLEŞİK SUÇ 
 
567
A. Genel Olarak 
 
567
B. Bileşik Suç Olarak Kabul Edilemeyen Haller 
 
569
II. ZİNCİRLEME SUÇ 
 
570
A. Tanım–Kavram 
 
570
B. Hukuki Esası 
 
570
C. Koşulları 
 
571
1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi 
 
571
2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi 
 
572
3. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı (Suç İşleme Kararının Tekliği) 
 
574
4. Mağdurun Aynı (Tek) Kişi Olması 
 
577
D. Zincirleme Suçun Varlığının Sonuçları 
 
578
E. Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanamayacağı Suçlar 
 
579
F. Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlenmesi (Aynı Nev’iden Fikri İçtima) 
 
580
III. FİKRİ İÇTİMA 
 
582
A. Terim–Kavram 
 
582
B. Hukuki Esası 
 
583
1. Suç Tekliği Görüşü 
 
583
2. Suç Çokluğu Görüşü 
 
583
C. Koşulları 
 
584
1. Tek Fiil 
 
584
2. Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması (Kanunun Değişik Hükümlerinin İhlali) 
 
588
D. Sonuçları 
 
590
§2. YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA) 
 
591
ÜÇÜNCÜ KİTAP
 
 
YAPTIRIM TEORİSİ
 
 
§1. CEZA KAVRAMI VE CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI 
 
597
I. CEZA KAVRAMI 
 
597
II. CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI 
 
597
A. Mutlak Teori: Cezanın Ödetme (Kefaret) Amacı 
 
598
B. Önleyici Teori: Cezanın Önleyici (Önleme) Amacı 
 
599
1. Özel Önleme 
 
599
2. Genel Önleme 
 
599
C. Karma Teori 
 
601
§2. CEZANIN NİTELİKLERİ 
 
601
§3. CEZANIN TÜRLERİ 
 
602
§4. TCK’DA YAPTIRIMLAR 
 
603
I. CEZALAR 
 
604
A. Hapis Cezaları 
 
604
1. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası 
 
604
2. Müebbet Hapis Cezası 
 
606
3. Süreli Hapis Cezası 
 
606
a. Kavram 
 
606
b. Kısa Süreli Hapis Cezası ve Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 
 
607
aa. Kısa Süreli Hapis Cezası 
 
607
bb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 
 
607
aaa. Terim–Hukuki Nitelik 
 
607
ccc. Çevirmenin Koşulları 
 
609
ddd. Çevirme Zorunluluğu 
 
612
eee. Çevirme Yasağı 
 
614
fff. Çevirmeye Konu Yaptırımlar 
 
615
a1. Adli Para Cezasına Çevirme 
 
615
a2. Tedbire Çevirme 
 
615
aa1. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderme 
 
615
aa2. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme 
 
618
aa3. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 
 
619
aa4. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma 
 
621
aa5. Gönüllü Olarak Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma 
 
621
aa6. Çevrilen Ceza ve Tedbirlere Uymamanın Yaptırımı 
 
623
aa7. Önlemin Değiştirilmesi 
 
623
cc. Özel İnfaz Usulleri 
 
624
B. Adli Para Cezası 
 
633
1. Tanım–Kavram 
 
633
2. Para Cezasına İlişkin Sistemler 
 
633
3. TCK’da Para Cezası 
 
634
a. Kural 
 
634
b. İstisna 
 
637
4. Adli Para Cezasının İnfazı 
 
638
a. Adli Para Cezasının İnfaz Şekli 
 
638
b. Adli Para Cezasının İnfaz Usulü 
 
638
c. Adli Para Cezasının Ödenmemesi 
 
639
d. Çevirme Yasağı 
 
641
II. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
 
641
A. Kavram–Tanım 
 
641
B. TCK’da Yer Alan Güvenlik Tedbirleri 
 
645
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
 
645
2. Müsadere 
 
657
a. Genel Olarak 
 
657
b. Tanım–Kavram 
 
658
aa. Tanım 
 
658
bb. Benzer Kavramlarla Mukayese 
 
659
c. Hukuki Nitelik 
 
660
d. Müsaderenin Çeşitleri 
 
660
e. Koşulları 
 
661
aa. Eşya Müsaderesinin Çeşitleri ve Koşulları 
 
662
aaa. Suçla İlgili Eşyanın Müsaderesi (TCK m. 54/1 ve 3) 
 
662
bbb. Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi (TCK m.54/4) 
 
664
bb. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2) 
 
665
cc. Kazanç Müsaderesi (TCK m.55) 
 
665
aaa. Genel Olarak 
 
665
bbb. Kazanç Müsaderesinin Koşulları 
 
666
dd. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları 
 
669
f. Usul Hükümleri 
 
670
3. Denetim 
 
672
C. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 
 
672
1. Danışmanlık Tedbiri (Yön. m.12) 
 
672
2. Eğitim Tedbiri (Yön. m.13) 
 
673
3. Bakım Tedbiri (Yön. m.14) 
 
674
4. Barınma Tedbiri (Yön. m.15) 
 
675
5. Sağlık Tedbiri (Yön. m.16) 
 
676
D. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
 
677
E. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular 
 
679
1. Kavram 
 
679
2. Hukuki Nitelik 
 
679
3. Koşulları 
 
680
a. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması 
 
680
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi 
 
682
4. Tekerrürde Süre 
 
683
5. Tekerrürün Sonuçları 
 
684
6. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı 
 
686
7. Özel Tehlikeli Suçlular 
 
687
F. Sınır Dışı Edilme 
 
690
G. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
 
692
1. İznin İptali 
 
693
2. Müsadere 
 
694
3. Hakimin Takdir Yetkisi 
 
694
§5. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 
 
695
I. CEZANIN BELİRLENMESİ 
 
695
A. Genel Olarak 
 
695
B. Ceza Türünün Belirlenmesi 
 
696
C. Temel Cezanın Belirlenmesi 
 
697
1. Genel Olarak 
 
697
2. Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar 
 
700
a. Suçun İşleniş Biçimi 
 
700
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar 
 
700
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer 
 
701
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri 
 
701
e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı 
 
702
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı 
 
703
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki 
 
705
h. Kriterlerin Genel Değerlendirmesi 
 
706
3. Olası Kast ve Bilinçli Taksirin Dikkate Alınması 
 
707
4. Nitelikli Hallerin Varlığı 
 
707
D. Sonuç Cezanın Belirlenmesi 
 
712
E. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırlarının Aşılmaması 
 
713
F. Cezanın Hesaplanması 
 
714
1. Hapis Cezasının Hesaplanması 
 
714
2. Adli Para Cezasının Hesaplanması 
 
715
G. Cezaların İçtimaı (Birleştirilmesi) 
 
716
1. Genel Olarak 
 
716
2. Cezaların İçtimaı Sistemleri 
 
717
3. Cezaların İçtimaı Kuralları 
 
717
4. İçtima Kurallarını Uygulama Yetkisi 
 
719
II. CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 
 
720
A. Cezanın Bireyselleştirilmesi Kavramı 
 
720
B. Cezanın Bireyselleştirilmesi Araçları 
 
720
1. Takdiri İndirim Nedenleri 
 
720
2. Mahsup 
 
727
a. Genel Olarak 
 
727
b. Hukuki Esası 
 
728
c. Mahsup Hükümlerinin Uygulanış Şekli 
 
728
d. Adli Kontrol ve Mahsup 
 
729
e. Yurtdışında Geçen Sürenin Mahsubu 
 
730
f. Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucu Geçirilmiş Sürenin Hapsen Tazyik Yaptırımından Mahsup Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu 
 
730
3. Hapis Cezasının Ertelenmesi 
 
731
a. Tanım–Kavram 
 
731
b. Koşulları 
 
733
aa. İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Ceza Hapis Cezası Olmalı ve Belli Ağırlıkta Bulunmalıdır 
 
733
bb. Sanık Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmalıdır 
 
736
cc. Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması Gerekir 
 
737
c. Erteleme Kararı 
 
739
d. Ertelemenin Koşula Bağlanması 
 
740
e. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik 
 
741
aa. Denetim Süresi 
 
742
bb. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler 
 
743
cc. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri 
 
743
f. Ertelemenin Sonucu 
 
745
g. Ertelemenin Düşmesi 
 
745
DÖRDÜNCÜ KİTAP
 
 
DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER
 
 
§1. GENEL OLARAK 
 
749
§2. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER 
 
751
I. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ 
 
751
A. Genel Olarak 
 
751
B. Sanığın Ölümü 
 
751
C. Hükümlünün Ölümü 
 
752
D. Mağdurun Ölümü 
 
753
II. AF 
 
753
A. Genel Olarak 
 
753
B. Affın Çeşitleri 
 
755
1. Genel Af 
 
755
2. Özel Af 
 
755
C. Cumhurbaşkanınca Af 
 
756
III. ZAMANAŞIMI 
 
757
A. Genel Olarak 
 
757
B. Dava Zamanaşımı 
 
758
1. Dava Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar 
 
760
2. Dava Zamanaşımı Süresinin Kısalması 
 
761
3. Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi 
 
762
a. Genel Olarak 
 
762
b. Yeniden Yargılamayı Gerektiren Hallerde Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi 
 
763
c. Lehe Hükmün Belirlenmesi ve Uygulanması Amacıyla Yapılan Yargılama Bakımından Dava Zamanaşımı 
 
767
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlaması 
 
767
a. Genel Olarak 
 
767
b. Bazı Suçlar Bakımından Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlamasına İlişkin Özel Düzenlemeler 
 
769
aa. Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu (TCK m.230/1, 2, 3) 
 
769
bb. İftira Suçu (TCK m.267) 
 
770
5. Dava Zamanaşımının Durması 
 
770
a. İzin – Karar 
 
770
aa. İzin 
 
770
bb. Karar 
 
771
b. Bekletici Mesele 
 
772
c. Kaçaklık Kararı 
 
772
d. TCK Dışındaki Bazı Kanunlarda Zamanaşımının Durmasına İlişkin Hükümler 
 
773
aa. Uzlaşma (CMK m.253 – 255) 
 
773
bb. Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi (CMK m.171/2 vd.) 
 
773
cc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK. m.231/5 vd.) 
 
773
dd. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Çocuk Hakkında Açılacak Kamu Davasının Ertelenmesi (ÇKK m.19) 
 
774
ee. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (ÇKK m.23) 
 
774
ff. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Bakımından Geri Bırakma (m.20) 
 
774
gg. Bankacılık Kanunu Bakımından Dosyanın Bilirkişiye Tevdii (m.165) 
 
774
6. Dava Zamanaşımının Kesilmesi 
 
775
a. Kesilme Halinde Dava Zamanaşımının Uzaması 
 
778
b. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Şeriklere Etkisi 
 
778
C. Ceza Zamanaşımı 
 
779
1. Genel Olarak 
 
779
2. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Ceza Zamanaşımı Süresinin Tespiti 
 
780
3. Farklı Türde Cezalar İçeren Hükümlerde Ceza Zamanaşımı Süresinin Değerlendirilmesi 
 
780
4. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kısalması 
 
781
5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlaması 
 
781
a. Hükmün Kesinleşmesi 
 
781
b. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi 
 
782
6. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar 
 
783
7. Ceza Zamanaşımının Durması 
 
784
8. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları 
 
785
9. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi 
 
785
10. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri 
 
786
a. Genel Olarak 
 
786
b. Hükmün İnfazı İçin Tebligat Yapılması 
 
786
c. Hükmün İnfazı Amacıyla Yakalama Yapılması 
 
787
d. Mahkumun Yeni Bir Suç İşlemesi 
 
788
11. Kesilmenin Etkisi 
 
788
12. Ceza Zamanaşımının Sonuçları 
 
789
D. Müsadere Zamanaşımı 
 
789
E. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması 
 
790
IV. ŞİKAYETTEN VAZGEÇME 
 
791
V. ÖNÖDEME 
 
791
A. Genel Olarak 
 
791
B. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar 
 
793
VI. UZLAŞTIRMA 
 
797
§3. DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ 
 
797
BEŞİNCİ KİTAP
 
 
KOŞULLU SALIVERİLME – ADLİ SİCİL VE
 
 
HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ
 
 
§1. KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLA SALIVERME–MEŞRUTEN TAHLİYE) 
 
799
I. TANIM–KAVRAM 
 
799
II. KOŞULLARI 
 
799
A. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması 
 
799
B. İyi Hal 
 
803
III. KOŞULLU SALIVERİLMEYE KARAR VERECEK MAKAM 
 
805
IV. KOŞULLU SALIVERİLME YASAĞI 
 
806
V. DENETİM SÜRESİ–DENETİMLİ SERBESTLİK 
 
807
A. Uzman Kişi Görevlendirme 
 
808
B. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler 
 
809
C. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması 
 
813
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller 
 
813
2. Geri Alınmanın Sonucu 
 
814
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam 
 
815
D. Koşullu Salıverilmenin Sonucu 
 
815
§2. ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ 
 
815
Kaynakça 
 
823
Kavramlar Dizini 
 
853

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: