Türk Hukukunda Gemi İpoteği Seçkin Yayıncılık

Türk Hukukunda Gemi İpoteği Seçkin Yayıncılık

 285,00

Stok kodu: 9789750279294 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıAğustos 2022
ISBN9789750279294
Sayfa Sayısı172
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 69 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Gemi ipoteği; bir alacağın teminat altına alınması için sicile kayıtlı bir gemi veya gemi payı üzerinde kurulan ve alacak yerine getirilmediği takdirde geminin paraya çevrilmesi yoluyla alacağın karşılanmasını sağlayan sınırlı bir ayni hakkı ifade etmektedir. Hukukumuzda gemi ipoteğinin, teslime bağlı olmaksızın, gemi siciline ipoteğin tescil edilmesi yoluyla kurulması kabul edilmiştir. Bu sayede ticari hayatın ihtiyaçları daha iyi karşılanmaktadır.
Gemi ipoteği, Türk Ticaret Kanunu’nun 1014-1053. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Çalışmamız, söz konusu maddeler arasında düzenlenen sözleşmeye dayalı gemi ipoteğinin incelenmesi şeklindedir. Bununla birlikte çalışmamızda Türk Ticaret Kanunu’nun 1013. maddesinde düzenlenen “Tersane Sahibinin İpotek Hakkı” ve Türk Ticaret Kanunu’nun 1054-1058. maddeleri arasında düzenlenen “Yapı Halindeki Gemiler Üzerinde İpotek” konuları da ele alınmıştır. Ayrıca her ne kadar ayrı birer ipotek türü olarak değerlendirilmeseler de Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen, gemi ipoteğinin özel türleri ayrı başlıklar altında incelenmiştir.
Konu Başlıkları
.
Gemi İpoteği Kavramı
.
Gemi İpoteğinde Teminatın Kapsamı
.
Gemi İpoteğinin Devri, Değiştirilmesi ve Özel Türleri
.
Yapı Halindeki Gemiler Üzerinde İpotek (Yapı İpoteği)
.
Tersane Sahibinin İpotek Hakkı (Tersaneci İpoteği)
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Ön Söz ve Teşekkür 
 
5
Kısaltmalar 
 
13
Giriş 
 
15
Birinci Bölüm
 
 
GEMİ İPOTEĞİ KAVRAMI
 
 
I. GEMİ İPOTEĞİNİN TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GELİŞİMİ 
 
19
A. İpotek Kavramı 
 
19
B. Deniz Ödüncü Sözleşmesi ve Gemi İpoteği 
 
20
II. GEMİ İPOTEĞİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
 
22
A. Gemi İpoteğine İlişkin Ulusal Mevzuat 
 
22
1. Ülkemizde Gemi İpoteğine İlişkin Mevzuatın Tarihi Gelişimi 
 
22
2. Ülkemizde Gemi İpoteğine İlişkin Yürürlükteki Mevzuat 
 
23
B. Gemi İpoteğine İlişkin Uluslararası Anlaşmalar 
 
24
III. GEMİ İPOTEĞİNİN TANIMI 
 
25
IV. GEMİ İPOTEĞİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
26
A. Teminat İpoteği Niteliğinde Olması 
 
26
B. Sicilli Bir Rehin Türü Niteliğinde Olması 
 
26
C. Alacağa Bağlı Fer’i Bir Hak Niteliğinde Olması 
 
27
V. GEMİ İPOTEĞİNİN KONUSU 
 
29
A. Gemi Kavramı 
 
29
1. Geminin Tanımı 
 
29
2. Geminin Unsurları 
 
29
a. Araç 
 
30
b. Aracın Pek Küçük Olmaması 
 
30
c. Suda Hareket Etmesini Gerektiren Bir Amaca Tahsis Edilmiş Olması 
 
31
d. Yüzme Özelliğine Sahip Olması 
 
32
B. Sicile Kayıtlı Gemi Kavramı 
 
32
1. Genel Olarak 
 
32
2. Milli Gemi Sicili (MGS) 
 
33
3. Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS) 
 
34
VI. GEMİ İPOTEĞİNİN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI 
 
36
A. Gemi İpoteğinin Teslime Bağlı Taşınır Rehninden Farkı 
 
36
B. Gemi İpoteğinin Taşınmaz İpoteğinden Farkı 
 
38
İkinci Bölüm
 
 
GEMİ İPOTEĞİNİN KURULMASI
 
 
I. GEMİ İPOTEĞİ SÖZLEŞMESİ 
 
41
A. Genel Olarak 
 
41
B. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 
 
41
C. Sözleşmenin Tarafları 
 
43
D. Sözleşmenin Şekli 
 
44
II. GEMİ İPOTEĞİNİN TESCİLİ 
 
45
A. Tescil Talebi 
 
46
1. Tescil Talebinin Hukuki Niteliği 
 
46
2. Tescil Talebinde Bulunmaya Yetkili Olan Kişiler 
 
47
3. Tescil Talebinin Şekli 
 
48
B. Tescil 
 
48
1. Tescilin Hukuki Niteliği 
 
49
2. Tescilin İçeriği 
 
49
a. Alacaklının Kimliği 
 
50
b. Alacağın Tutarı 
 
51
c. Alacağın Faiz Oranı 
 
51
d. İkincil Edimler 
 
52
e. İpoteğin Derecesi 
 
52
f. Tebligat Adresi 
 
52
C. Tescilin Yapılacağı Yer 
 
53
D. Tescilin Hükümleri 
 
53
1. Tescilin Sicil Kayıtlarının Geçerliliği Açısından Hükümleri 
 
53
2. Tescilin Zamanaşımı Açısından Hükümleri 
 
55
3. Tescilin İhtiyati Haciz Açısından Hükümleri 
 
56
Üçüncü Bölüm
 
 
GEMİ İPOTEĞİNDE TEMİNATIN KAPSAMI VE İPOTEĞİN DERECESİ
 
 
I. GEMİ İPOTEĞİNDE TEMİNATIN KAPSAMI 
 
57
A. Teminatın Konusu Yönünden Kapsamı 
 
57
1. Üzerinde İpotek Kurulmuş Gemi ve Gemi Payı 
 
57
2. Geminin Bütünleyici Parçaları ve Eklentileri 
 
58
a. Bütünleyici Parçalar 
 
58
b. Eklentiler 
 
61
3. Gemi Kira Bedeli 
 
63
4. Kamulaştırma Bedeli ve Tazminat Alacakları 
 
65
5. Sigorta Tazminatı 
 
66
a. Genel Olarak 
 
66
b. Sigortalı ile Sigortacı Arasındaki İlişki 
 
69
c. İpotek Alacaklısı ile Sigortacı Arasındaki İlişki 
 
70
aa. Genel Olarak 
 
70
bb. İpoteğin Sigortacıya Bildirilmesi Durumunda 
 
72
aaa. Sigorta Priminin Zamanında Ödenmemesi 
 
73
bbb. Sigorta Sözleşmesinin Süresinden Önce Sona Ermesi veya Sona Erecek Olması 
 
74
ccc. Sigorta Sözleşmesinin Kapsamının Daraltılması 
 
75
ddd. Sigorta Sözleşmesinin Geçersiz Olması 
 
76
d. Sigorta Tazminatının Ödeneceği Kişi 
 
76
aa. Genel Kural 
 
76
bb. İstisnalar 
 
77
aaa. Birinci Durum 
 
77
bbb. İkinci Durum 
 
77
ccc. Üçüncü Durum 
 
78
e. İpoteğin Ödeme Yapan Sigortacıya Geçmesi 
 
79
B. Teminatın Alacak Yönünden Kapsamı 
 
80
1. Anapara 
 
80
2. Takip Giderleri 
 
82
3. Gecikme Faizi 
 
82
4. Sözleşmesel Faiz 
 
83
5. Alacaklının İpotekli Geminin Korunması İçin Yaptığı Masraflar 
 
84
6. Sigorta Primleri ve Sigortacıya Yapılan Diğer Ödemeler 
 
85
7. İkincil Edimler 
 
86
II. GEMİ İPOTEĞİNİN DERECESİ 
 
86
A. Genel Olarak 
 
86
B. Sıra Cetveli 
 
88
Dördüncü Bölüm
 
 
GEMİ İPOTEĞİNİN HÜKÜMLERİ
 
 
I. GEMİ İPOTEĞİNDE ALACAĞIN MUACCEL OLMASINDAN ÖNCEKİ HÜKÜMLER 
 
89
A. İpotek Alacaklısının Hakları 
 
89
1. İpotek Alacaklısının Gemi Maliki Aleyhine Sahip Olduğu Haklar 
 
90
a. Gemi veya Tesisatının Kötüleşmesi Durumu 
 
90
b. Gemi veya Tesisatının Kötüleşmesinden Kaygı Duyulması Durumu 
 
94
2. İpotek Alacaklısının Üçüncü Kişiler Aleyhine Sahip Olduğu Haklar 
 
96
B. İpotekli Geminin Malikinin Hakları 
 
96
1. Malikin Def’ide Bulunma Hakkı 
 
96
2. Malikin Alacağın Muacceliyeti İçin Bildirimde Bulunma Hakkı 
 
98
II. GEMİ İPOTEĞİNDE ALACAĞIN MUACCEL OLMASINDAN SONRAKİ HÜKÜMLER 
 
99
A. Alacaklının Geminin Paraya Çevrilmesini İsteme Hakkı 
 
99
1. Lex Commissoria Yasağı 
 
100
2. Cebri İcra Seçenekleri 
 
102
a. İhtiyati Haciz Talebi 
 
102
b. Vaktinden Evvel Satış Talebi 
 
102
c. Pazarlık Suretiyle Satış 
 
103
d. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 
 
103
e. İflas Yoluyla Takip 
 
103
B. Gemi Malikinin Borcu Ödeme Hakkı 
 
103
C. Gemi Malikinin Belgelerin Verilmesini İstem Hakkı 
 
104
Beşinci Bölüm
 
 
GEMİ İPOTEĞİNİN DEVRİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VE ÖZEL TÜRLERİ
 
 
I. GEMİ İPOTEĞİNİN DEVRİ 
 
105
A. İpoteğin Alacakla Birlikte Devredilmesi İlkesi ve İstisnaları 
 
105
B. İpoteğin Devrinin Şekli 
 
107
C. İpoteğin Devrinde Def’iler ve İtirazlar 
 
108
II. GEMİ İPOTEĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
 
109
A. İpoteğin İçeriğinin Değiştirilmesi 
 
109
B. İpoteğin Derecesinin Değiştirilmesi 
 
110
C. İpotekli Alacağın Değiştirilmesi 
 
111
III. GEMİ İPOTEĞİNİN ÖZEL TÜRLERİ 
 
111
A. Birlikte Gemi İpoteği 
 
112
1. Genel Olarak 
 
112
2. Birlikte Gemi İpoteğinin Hukuki Niteliği 
 
112
3. Birlikte Gemi İpoteğinin Kurulması 
 
113
4. Birlikte Gemi İpoteğinin Hükümleri 
 
114
5. Birlikte Gemi İpoteğinin Sona Ermesi 
 
115
B. Üst Sınır İpoteği 
 
116
1. Genel Olarak 
 
116
2. Üst Sınır İpoteğinin Hükümleri 
 
117
3. Üst Sınır İpoteğinin Devri 
 
119
C. Kıymetli Evraka Bağlı Alacak İpoteği 
 
119
1. Genel Olarak 
 
119
2. Kıymetli Evraka Bağlı Alacak İpoteğinin Kurulması 
 
121
D. Yabancı Para İpoteği 
 
122
1. Genel Olarak 
 
122
2. Yabancı Para İpoteğinin Hükümleri 
 
122
E. Sabit Değerli Gemi İpoteği 
 
123
Altıncı Bölüm
 
 
GEMİ İPOTEĞİNİN SONA ERMESİ
 
 
I. GEMİ İPOTEĞİNİ SONA ERDİREN GENEL SEBEPLER 
 
125
A. Alacakla Birlikte İpoteğin Sona Ermesi Sonucunu Doğuran Sepeler 
 
125
1. Alacağın Sona Ermesi 
 
125
2. Alacaklı ve Malik Sıfatlarının Birleşmesi 
 
127
3. Alacaklının Gemi Malikine Karşı Sahip Olduğu İstem Hakkının Zamanaşımına Uğraması 
 
128
B. Sadece İpoteğin Sona Ermesi Sonucunu Doğuran Sepeler 
 
129
1. Tarafların Anlaşması 
 
129
2. Alacaklının İpotekten Feragati 
 
129
3. İpoteğin Süresinin Dolması 
 
130
II. GEMİ İPOTEĞİNİ SONA ERDİREN DENİZ TİCARETİ HUKUKU’NA ÖZGÜ SEBEPLER 
 
130
A. Kamusal Tasarruflar (Zabt ve Müsadere) 
 
131
B. Geminin Cebri Satışı 
 
131
C. Geminin Sicilden Terkini 
 
132
1. Geminin Kurtarılamayacak Şekilde Batması 
 
132
2. Geminin Tamir Kabul Etmez Hale Gelmesi 
 
133
3. Geminin Türk Bayrağını Çekme Hakkını Kaybetmesi 
 
134
4. Geminin Var Olmadığına veya Denizcilikte Kullanılamayacak Duruma Geldiğine Kanaat Getirilmiş Olması 
 
135
5. Malikin Talebiyle Geminin Sicilden Terkini 
 
135
D. Mahkemece İpoteğin Düşmesine Karar Verilmesi 
 
135
Yedinci Bölüm
 
 
YAPI HALİNDEKİ GEMİLER ÜZERİNDE İPOTEK (YAPI İPOTEĞİ)
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
139
II. YAPI İPOTEĞİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
 
140
III. YAPI İPOTEĞİNİN KONUSU 
 
140
IV. YAPI İPOTEĞİNİN KURULMASI 
 
143
A. Yapı İpoteğinin Kurulmasının Şartları 
 
143
B. Yapı İpoteğinin Tescili 
 
144
V. YAPI İPOTEĞİNİN KAPSAMI 
 
144
VI. YAPI TAMAMLANDIĞINDA İPOTEĞİN DERECESİ 
 
145
Sekizinci Bölüm
 
 
TERSANE SAHİBİNİN İPOTEK HAKKI (TERSANECİ İPOTEĞİ)
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
147
II. TERSANECİ İPOTEĞİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
 
149
III. TERSANECİ İPOTEĞİNİN KONUSU 
 
149
IV. TERSANECİ İPOTEĞİNİN KURULMASI 
 
151
A. Tersaneci İpoteğinin Kurulmasının Şartları 
 
151
B. Tersaneci İpoteğinin Tescili 
 
153
V. TERSANECİ İPOTEĞİNİN KAPSAMI 
 
155
VI. TERSANECİ İPOTEĞİNİN SIRASI 
 
155
Sonuç 
 
159
Kaynakça 
 
165
Kavramlar Dizini 
 
171

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Türk Hukukunda Gemi İpoteği Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: