Tutuklama ve Adli Kontrol Seçkin Yayıncılık

Tutuklama ve Adli Kontrol Seçkin Yayıncılık

 470,00

Stok kodu: 9789750277917 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıHaziran 2022
ISBN9789750277917
Sayfa Sayısı474
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Konu Başlıkları
.
Kişi Özgürlüğü, Güvenliği ve Tutuklama Kurumu
.
Tutuklamanın Koşulları
.
Hâkim Önüne Çıkarılma, Tutuklamanın Devamının Denetimi, İtiraz, Tutuklulukta Makul Süre ve Haksız Tutuklama Halinde Tazminat
.
Adli Kontrol
İçindekiler
Önsöz 
 
9
Yeni Baskı İçin Önsöz 
 
13
Kısaltmalar 
 
21
Giriş 
 
23
I. GENEL OLARAK 
 
23
II. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 
 
25
A. Adalet Komisyonu Raporu 
 
25
B. CMK Tutuklama ve Adli Kontrole İlişkin Normatif Düzenlemeler 
 
38
C. CMK Tutuklama ve Adli Kontrole İlişkin Değişiklik Gerekçeleri 
 
47
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ, GÜVENLİĞİ VE
 
 
TUTUKLAMA KURUMU
 
 
I. TUTUKLAMA KAVRAMI 
 
53
II. KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI 
 
54
A. Genel Olarak 
 
54
B. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı 
 
55
C. Özgürlüğün Sınırlandırılması 
 
56
III. TARİHSEL GELİŞİMİ 
 
57
A. Bazı Batı Ülkelerinde Ulusal Belgelerde Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkının Gelişimi 
 
57
1. İngiltere’de Gelişimi 
 
57
a. Magna Carta Libertatum 
 
57
b. Star Chamber Abolition Act 
 
58
c. Petition Of Rights 
 
58
d. Habeas Corpus Act 
 
58
e. Bill Of Rights 
 
59
f. Act Of Settlement 
 
59
2. Amerika’da Gelişimi 
 
59
a. Virginia Haklar Bildirisi 
 
59
b. Amerikan Bağımsızlık Bildirisi 
 
59
3. Fransa’da Gelişimi 
 
60
a. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 
 
60
B. Ulus Üstü Belgelerde Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı 
 
60
1. Birleşmiş Milletler Tarafından Oluşturulan Uluslararası Belgeler 
 
60
a. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 
 
60
b. Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 
 
61
2. Avrupa Konseyince Oluşturulan Bölgesel Nitelikli Belgeler 
 
61
a. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
 
61
b. Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı 
 
62
C. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkının Türkiye’deki Gelişimi 
 
63
1. Osmanlı Döneminde 
 
63
a. Sened–i İttifak 
 
64
b. Gülhane Hatt–ı Hümayunu 
 
64
c. Islahat Fermanı 
 
64
d. Kanun–u Esasi 
 
65
e. Usul–ü Muhakemat–ı Cezaiye Kanunu 
 
65
f. 1921 Teşkilat – ı Esasiye Kanunu 
 
65
2. Cumhuriyet Döneminde 
 
65
a. 1924 Anayasası 
 
65
b. 1961 Anayasası 
 
66
c. 1982 Anayasası 
 
66
IV. TUTUKLAMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
68
A. Koruma Tedbiri Oluşu 
 
68
B. Terminoloji– Terim Sorunu 
 
69
C. Ceza Muhakemesinin İlkeleri Açısından Tutuklamanın Ön Koşulları ve Özellikleri 
 
70
1. Ön Koşulları 
 
70
a. Gecikmede Tehlike Olması 
 
70
b. Uygun Orantı Bulunması/ Orantılılık/Ölçülülük 
 
70
c. Haklı Görünüş 
 
73
2. Özellikleri 
 
73
a. Araç Oluşu 
 
73
b. Geçici Oluşu 
 
74
3. Kanun Önünde Eşitlik 
 
74
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
TUTUKLAMANIN KOŞULLARI
 
 
I. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ’NİN YAKLAŞIMI 
 
75
II. MADDİ KOŞULLARI 
 
85
A. Ön Koşul Olarak Kuvvetli Suç Şüphesi Bulunması 
 
85
1. Anayasa ve CMK’nda Yer Alan Düzenleme 
 
92
2. AİHS’nde Yer Alan Düzenleme 
 
98
B. Yasadaki Tutuklama Nedenlerinin Gerçekleşmesi 
 
101
1. Genel Olarak Tutuklama Sebeplerinin Yasada Gösterilmesi 
 
101
2. Tutuklama Nedenleri 
 
108
a. Şüpheli veya Sanığın Kaçması, Saklanması veya Kaçacağı Şüphesini Uyandıran Somut Olgular Varsa 
 
108
b. Şüpheli veya Sanığın Davranışları 
 
113
c. Katalogda Yer Alan Suçlar 
 
116
3. Masumiyet Karinesi ve Basın 
 
121
III. BİÇİMSEL KOŞULLARI 
 
128
A. Genel Olarak 
 
128
B. Yargılama/Muhakeme Koşulunun Gerçekleşmiş Olması 
 
128
C. Yetkili Hâkim Tarafından Verilmiş Tutuklama Kararı Bulunması 
 
128
1. Genel Olarak 
 
128
2. Yargılama Aşamalarına Göre Tutuklama Kararını Vermeye Yetkili Makam 
 
132
a. Soruşturma Evresinde 
 
132
b. Kovuşturma Evresinde 
 
134
c. İtiraz Aşamasında 
 
138
d. Temyiz Aşamasında 
 
138
3. Tutuklama Kararının Gerekçeli Olması 
 
139
4. Şüpheli ve Sanığa Bildirim 
 
141
5. Tutuklunun Yakınlarına Haber Verme 
 
142
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
HÂKİM ÖNÜNE ÇIKARILMA, TUTUKLAMANIN DEVAMININ DENETİMİ, İTİRAZ, TUTUKLULUKTA MAKUL SÜRE VE HAKSIZ TUTUKLAMA HALİNDE TAZMİNAT
 
 
I. HÂKİM ÖNÜNE ÇIKARILMA 
 
145
A. İç Hukuk Yönünden Hâkim Önüne Çıkarılma 
 
145
1. Süre ve Yakalama Emri Üzerine Yakalananın Hâkim Önüne Çıkartılması Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi 
 
145
2. Sorgulanma 
 
153
B. AİHS Yönünden Hâkim Önüne Çıkarılma 
 
154
1. Genel Olarak 
 
154
2. Olağanüstü Rejimde Hâkim Önüne Çıkarılma 
 
155
II. TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMININ DENETİMİ 
 
169
A. CMK Açısından Denetim 
 
170
1. Soruşturma Evresinde 
 
170
2. Kovuşturma Evresinde 
 
173
B. AİHS Açısından Denetim 
 
182
III. TUTUKLAMA KARARINA KARŞI İTİRAZ 
 
183
A. CMK Yönünden İtiraz 
 
184
1. Genel Olarak 
 
184
2. İtiraz Mercii 
 
186
3. İtiraz Etme Yetkisi Olanlar 
 
189
4. İtirazın İncelenmesi 
 
190
B. AİHS Yönünden İtiraz 
 
192
IV. TUTUKLULUKTA MAKUL SÜRE 
 
196
A. Karşılaştırmalı Hukukta Tutukluluk Süreleri 
 
196
B. CMK’da Tutukluluk Süresi 
 
197
1. Genel Olarak 
 
197
2. Tutuklulukta Azami Süre Gerekliliği 
 
198
C. AİHS‘de Makul Süre 
 
199
1. Genel Olarak 
 
199
2. Tutuklulukta ve Yargılamada Makul Süre Ayırımı 
 
199
3. Yargılamada Makul Süre 
 
200
4. Tutuklulukta Makul Süre 
 
202
a. Genel Olarak 
 
202
b. Makul Sürenin Tespitinde Kullanılabilecek Ölçütler 
 
203
V. HAKSIZ TUTUKLAMA HALİNDE TAZMİNAT 
 
212
A. İç Hukuk Yönünden 
 
212
1. Düzenleme ve Kavram 
 
212
2. Haksız Tutuklama ve Yakalama Halleri 
 
213
3. Önleyici ve Giderici Tedbirler 
 
213
4. Koşulları 
 
214
5. Tazminatın Kapsamı ve Usulü / Yöntemi 
 
215
B. CMK Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 
 
216
1. Tazminat İstemi 
 
216
2. Tazminat İsteminin Koşulları 
 
217
3. Tazminatın Geri Alınması 
 
219
4. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 
 
221
C. AİHS Yönünden 
 
221
1. Sözleşmede Yer Alan Düzenleme 
 
221
2. 7. No.lu Protokolde Yer Alan Düzenleme 
 
224
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
ADLİ KONTROL
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
227
II. ADLİ KONTROL KOŞULLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
229
III. ADLİ KONTROL İSTEMİ VE KARAR MERCİİ 
 
234
IV. İSTEMDE BULUNMA KOŞULU 
 
235
V. ADLÎ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI 
 
235
VI. ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNE UYMAMA 
 
236
VII. GÜVENCE 
 
237
VIII. ÖNCEDEN ÖDETME 
 
238
IX. GÜVENCENİN GERİ VERİLMESİ 
 
239
Sonuç 
 
241
Ekler 
 
245
Uygulamadan Örnekler 
 
245
Cumhuriyet Başsavcılığına Ait Örnekler 
 
245
Sulh Ceza Hakimliğine Ait Örnekler 
 
255
Asliye Ceza Mahkemesine Ait Örnekler 
 
311
Ağır Ceza Mahkemesine Ait Uygulama Örnekleri 
 
319
Anayasa Mahkemesi Kararları 
 
337
Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edildiği İddiası 
 
401
Nazmi Şengül, B. No: 2019/34202, 9/6/2021 
 
401
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 
 
410
Yargıtay Kararları 
 
423
Kaynakça 
 
461

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Tutuklama ve Adli Kontrol Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: