Ücretin Korunması Seçkin Yayıncılık

Ücretin Korunması Seçkin Yayıncılık

 240,00

Stok kodu: 9789750281518 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750281518
Sayfa Sayısı210
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

İşçinin ve ailesinin başlıca geçim kaynağı olan ücret, iş sözleşmesinin zorunlu unsurlarından birini oluşturur. Her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olan iş sözleşmesi ile işçi, işverene bağımlı olarak iş görmeyi üstlenmekte; bunun karşılığında ise işveren, ücret ödeme borcu altına girmektedir.
İşverenin iş sözleşmesinden doğan asli edimi olan ücretin, tarihsel süreç içerisinde sürekli gelişim gösterdiği görülmektedir. Zira geçmiş dönemlerden beri süregelen ücret karşılığı çalışma düzeni, günümüzde oldukça yaygınlaşarak devam etmektedir. Önceleri emeğin değeri ve karşılığı olarak görülen ücret, günümüzde toplumun her kesimini yakından ilgilendiren sosyal bir olgu haline gelmiştir. Toplum içerisindeki büyük bir kitlenin tek geçim kaynağını oluşturan ücretin, taşıdığı bu önem sebebiyle kurallara bağlanması ve hukuksal güvence altına alınması gerekmektedir. Bu çerçevede işçinin ücretinin korunmasına yönelik hükümlere, iş hukuku mevzuatında, diğer çeşitli kanunlarda ve uluslararası belgelerde yer verildiği gözlemlenmektedir.
Eserde, Türk hukukunda yer alan ücreti koruyucu hükümler ışığında işçi ücretinin korunması konusu incelenmiş, bu konu ile örtüştüğü ölçüde uluslararası belgelere değinilmiş ve mevzuatımızda bulunan ücretin korunmasına yönelik yaptırımlar ele alınmıştır.
Konu Başlıkları
.
Ücret Kavramının Anlamı ve Önemi
.
İşverenin Ücret Ödeme Borcu
.
Uluslararası Alanda Ücret Hakkı
.
Ücreti Koruyucu Nitelikte Düzenlemeler
İçindekiler
Önsöz 
 
5
Simgeler ve Kısaltmalar Listesi 
 
13
Giriş 
 
15
Birinci Bölüm
 
 
ÜCRET KAVRAMI
 
 
I. GENEL OLARAK ÜCRET KAVRAMI 
 
19
II. ÜCRETİ OLUŞTURAN UNSURLAR 
 
24
A. İş Karşılığında Ödenmesi 
 
25
B. İşveren veya Üçüncü Kişiler Tarafından Ödenmesi 
 
27
C. Para Olarak Ödenmesi 
 
29
III. ÜCRET TÜRLERİ 
 
34
A. Temel Ücret 
 
34
B. Ücret Ekleri 
 
35
1. İkramiye ve İlave Tediyeler 
 
36
2. Prim 
 
39
3. İşin Sonucundan Alınan Pay 
 
41
4. Komisyon (Provizyon) 
 
43
5. Jestiyon 
 
44
C. Net Ücret – Brüt Ücret 
 
45
IV. ÜCRET TESPİTİNDE KULLANILAN SİSTEMLER 
 
45
A. Zamana Göre Ücret 
 
46
B. Verime Göre Ücret 
 
47
C. Yüzde Usulü Ücret 
 
49
V. ÜCRETİN MİKTARI 
 
52
A. Genel Olarak 
 
52
B. Asgari Ücret 
 
54
VI. ÜCRETİN ÖDENMESİNİN İSPATI 
 
59
A. İspat Yükü 
 
59
B. İspat Araçları 
 
60
1. Makbuz 
 
60
2. Ücret Hesap Pusulası 
 
61
3. Ücret Bordrosu 
 
62
4. Banka Kayıtları 
 
67
5. Yüzde Defteri 
 
68
6. İbraname 
 
69
VII. ÜCRET ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI 
 
72
İkinci Bölüm
 
 
ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELERLE
 
 
ÜCRETİN KORUNMASI
 
 
I. İŞÇİNİN ÜCRET HAKKININ KORUNMASI 
 
75
A. Genel Olarak 
 
75
B. İşçinin Ücret Hakkının Korunması Kavramı ve Amacı 
 
76
II. ULUSAL ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELERLE ÜCRETİN KORUNMASI 
 
76
III. ULUSLARARASI ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELERLE ÜCRETİN KORUNMASI 
 
77
A. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Ücretin Korunmasına İlişkin Belgeleri 
 
77
1. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Yapısı 
 
78
2. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne Ait Belgeler 
 
78
a. Filedelfiya Bildirgesi 
 
78
b. 95 Sayılı Ücretin Korunmasına İlişkin Sözleşme 
 
79
c. 100 No.lu Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme 
 
81
d. 173 Sayılı İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Durumunda, İşçilik Alacaklarının Korunmasına İlişkin Sözleşme 
 
83
e. 85 Sayılı Ücretlerin Korunması Hakkında Tavsiye Kararı 
 
85
B. Uluslararası Diğer Belgelerde Ücretin Korunması 
 
85
1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
 
85
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
 
86
3. Avrupa Sosyal Şartı 
 
87
4. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme 
 
88
5. Avrupa Birliği’nde Ücretin Korunmasına İlişkin Yapılan Düzenlemeler 
 
89
Üçüncü Bölüm
 
 
TÜRK İŞ HUKUKUNDA ÜCRETİN KORUNMASI
 
 
I. İŞVERENİN İŞLEMLERİNE KARŞI ÜCRETİN KORUNMASI 
 
93
A. İşçinin Rızası Olmaksızın Ücretin Takas Edilememesi 
 
93
B. Ücret Kesme Cezasının Sınırlandırılması 
 
96
1. Genel Olarak 
 
96
2. Ücretten Yapılabilecek Ceza Kesintinin Miktarı 
 
97
3. Ücret Kesme Cezasının İşçiye Bildirilmesi Zorunluluğu 
 
98
4. Ücret Kesme Cezasının Farklı Yaptırımlar ile Birleşmesi 
 
101
5. Ücret Kesme Cezası Sonucu Elde Edilen Paranın Kullanılması 
 
101
6. Hukuka Aykırı Ücret Kesme Cezasına Karşı Başvurulabilecek Yollar 
 
102
7. Deniz İş Kanunu Açısından Ücret Kesme Cezası 
 
104
C. Ücretten İndirim Yapılamaması 
 
105
D. Bazı Kamu İşlerinde Çalışan İşçilerin Ücretlerinin Korunması 
 
111
E. Kanuni İpotek Hakkı 
 
117
F. Ücret Garanti Fonu 
 
118
1. Genel Olarak 
 
118
2. Ücret Garanti Fonundan Yararlanmanın Şartları 
 
120
a. İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi 
 
120
b. İşsizlik Sigortası Kanunu’na Göre Sigortalı Sayılma 
 
121
c. İşçinin, İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesinden Önceki Son Bir Yıl İçinde Aynı İşyerinde 4447 Sayılı Kanun Kapsamında En Az Bir Gün Süreyle Çalışmış Olması 
 
122
d. İşçinin Fondan Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunması 
 
123
e. Ücret Garanti Fonu’nda Para Bulunması 
 
125
3. Ücret Garanti Fonu’ndan İşçiye Yapılacak Ödeme 
 
125
G. Ücretin Zamanında Ödenmemesi 
 
127
1. Genel Olarak 
 
127
2. İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 
 
127
a. Genel Olarak 
 
127
b. Çalışmaktan Kaçınmanın Şartları 
 
128
aa. Ödenmesi Gereken Ücret Alacağının Varlığı 
 
128
bb. Ücret Alacağının Yirmi Gün İçerisinde Ödenmemesi 
 
130
cc. Ödemedeki Gecikmenin Mücbir Sebep Dışında Başka Bir Sebebe Dayanması 
 
133
c. İşçinin Çalışmaktan Kaçınması 
 
134
aa. Genel Olarak 
 
134
bb. İşçinin Çalışmaktan Kaçınmasının Sonuçları 
 
138
3. Hapis Hakkı 
 
140
4. Dava Açma Hakkı 
 
143
5. Sözleşmeyi Fesih Hakkı 
 
144
H. Ücretin Ödenmesinde Temerrüt 
 
148
1. Genel Olarak 
 
148
2. Temerrüt Halinde Ücrete İlişkin Faiz 
 
148
a. İş Hukuku Açısından Temerrüt Faizi 
 
148
b. Basın İş Hukuku Açısından Temerrüt Faizi 
 
151
c. Deniz İş Hukuku Açısından Temerrüt Faizi 
 
154
II. ÜCRETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İŞLEMLERİNE KARŞI KORUNMASI 
 
155
A. Ücretin Haczinin Belli Bir Kısımla Sınırlandırılması 
 
155
1. Genel Olarak 
 
155
2. Ücretin Haczedilebilir Kısmı 
 
157
a. İş Kanunu’na Göre Ücretin Haczedilebilir Kısmı 
 
157
b. İcra İflas Kanunu’na Göre Ücretin Haczedilebilir Kısmı 
 
159
c. Deniz İş Kanunu’na Göre Ücretin Haczedilebilir Kısmı 
 
160
3. Haczin Uygulanması Usulü 
 
161
4. Ücret Haczine Katılma 
 
162
B. Ücretin Ayrıcalıklı Alacaklardan Olması 
 
163
1. İflas Halinde İşçinin Ücretine Öncelik Tanınması 
 
163
2. Konkordato Halinde İşçinin Ücretine Öncelik Tanınması 
 
166
3. Haciz Halinde İşçinin Ücretine Öncelik Tanınması 
 
168
4. Fevkalade Mühlet Durumundan İşçinin Ücret Alacağının Etkilenmemesi 
 
169
III. ÜCRETİN İŞÇİNİN KENDİ İŞLEMLERİNE KARŞI KORUNMASI 
 
170
A. Ücretin Devir ve Temlik Olunamaması 
 
170
B. Ücretin Rehnedilememesi 
 
173
C. Çalıştırılmadığı Hallerde İşçiye Ücret Ödenmesi 
 
174
1. Genel Olarak 
 
174
2. İşverenin Temerrüdü Halinde Ücret 
 
174
3. İşin İfasında Geçici İmkânsızlık Halinde Ücret 
 
176
a. Türk Borçlar Kanunu’nda İşin İfasında Geçici İmkânsızlık Halinde Ücret 
 
176
b. İş Kanunu’nda İşin İfasında Geçici İmkânsızlık Halinde Ücret 
 
178
Dördüncü Bölüm
 
 
ÜCRETİ KORUYUCU YAPTIRIMLAR
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
183
II. İDARİ PARA CEZALARI 
 
184
A. İş Kanunu’ndaki Düzenlemeler 
 
184
1. Genel Olarak 
 
184
2. Ücrete İlişkin Hükümlere Aykırılık Durumunda İdari Para Cezası 
 
184
B. Basın İş Kanunu’ndaki Düzenlemeler 
 
188
C. Deniz İş Kanunu’ndaki Düzenlemeler 
 
189
III. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI 
 
190
A. Genel Olarak 
 
190
B. Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
 
190
Sonuç 
 
193
Kaynakça 
 
201
Kavramlar Dizini 
 
207

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Ücretin Korunması Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: