Uluslararası Yatırım Hukuku ve Uluslararası Yatırım Tahkimi Seçkin Yayıncılık

Uluslararası Yatırım Hukuku ve Uluslararası Yatırım Tahkimi Seçkin Yayıncılık

 300,00

Stok kodu: 9789750280955 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım YılıEkim 2022
ISBN9789750280955
Sayfa Sayısı276
Ebatı16x24
Kargo Ücreti:Türkiye'nin her yerine 49 TL.
Kargo Veriliş Süresi:Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Ulusal yasalarla korunan yabancı yatırımlara, geniş kapsamlı ikili yatırım anlaşmaları ağı ile belirli bir koruma standardı sağlamak amaçlanmakta ve bu anlaşmalar hem anlaşma düzeyinde hem de uluslararası düzeyde geniş kapsamlı sonuçlar ortaya koymaktadır.
Uluslararası yatırım hukukunu ve uluslararası yatırım tahkimini, öğreti ve uygulamaya yansıyan yönleriyle inceleyen eser dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; uluslararası yatırıma ilişkin genel bilgilere yer verilmiş olup, yatırım ve yatırımcı kavramı, yabancı yatırıma ilişkin ekonomik teoriler ve yatırım alanında rol oynayan önemli aktörler incelenmiştir. İkinci bölümde; uluslararası yatırım hukuku yer almış, uluslararası ticaret hukuku ile uluslararası yatırım hukukunun mukayesesi yapılarak, uluslararası yatırım hukukuna ilişkin kaynaklar incelenmiştir. Üçüncü bölümde; uluslararası yatırım anlaşmalarında yer alan ortak koruma standartları tetkik edilmiş, şemsiye hükümler, adil ve hakkaniyetli muamele, ulusal muamele ve en çok gözetilen ulus kaydı detaylandırılarak izah edilmiş, ortak koruma standartlarının yatırım mahkemeleri tarafından uygulanması ve yorumlanması incelenmiştir. Eserin dördüncü bölümünde ise uluslararası platformda ekonomik düzene yer verilmiş olup, uluslararası ekonomik düzende uyuşmazlıkların çözüm yolu ele alınarak çalışma sonlandırılmıştır.
Konu Başlıkları
.
Uluslararası Yatırıma ve Uluslararası Yatırım Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler
.
Uluslararası Yatırım Hukukunun Tarihsel Gelişimi
.
Uluslararası Ticaret Hukuku ve Uluslararası Yatırım Hukukunun Mukayesesi
.
Uluslararası Yatırım Anlaşmalarında Yer Alan Ortak Koruma Standartları
.
Şemsiye Hüküm
.
Adil ve Hakkaniyetli Muamele
.
En Çok Gözetilen Ulus Kaydı
.
Ulusal Muamele
.
Uluslararası Platformda Ekonomik Düzen
.
ICSID
İçindekiler
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar Listesi 
 
15
Giriş 
 
17
Birinci Bölüm
 
 
ULUSLARARASI YATIRIMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
 
 
(GENERAL INFORMATION ON INTERNATIONAL INVESTMENT)
 
 
I. ULUSLARARASI YATIRIM (INTERNATIONAL INVESTMENT) 
 
21
A. Kavramlar 
 
22
1. Yatırım (Investment) 
 
22
a. Doğrudan Yabancı Yatırım (Foreign Direct Investment) 
 
30
b. Dolaylı Yatırım (Indirect Investment) 
 
33
2. Yatırımcı (Investor) 
 
34
B. Yabancı Yatırıma İlişkin Ekonomik Teoriler 
 
39
1. Klasik Teori (Classical Theory) 
 
39
2. Bağımlılık Teorisi (Addiction Theory) 
 
40
3. Ilımlı Görüş (Moderate Vision) 
 
40
C. Yatırım Alanında Rol Oynayan Önemli Aktörler 
 
41
1. Ev Sahibi Devlet (Host State) 
 
41
2. Kaynak Devlet (Home State) 
 
42
3. Özel Yatırımcılar (Private Investor) 
 
43
4. Karma Girişimcilik (Mixed Enterprised) 
 
44
İkinci Bölüm
 
 
ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
 
 
(GENERAL INFORMATION ON INTERNATIONAL INVESTMENT LAW)
 
 
I. ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKU (INTERNATIONAL INVESTMENT LAW) 
 
45
A. Uluslararası Yatırım Hukukunun Gelişimi 
 
49
1. Sömürge Öncesi Dönem (Pre–Colonial Period) 
 
49
2. Sömürge Dönemi (Colonial Period) 
 
50
3. Sömürge Sonrası Dönem (Post–Colonial Era) 
 
58
4. Küresel Dönem (Global Era) 
 
63
B. Uluslararası Ticaret Hukuku ile Uluslararası Yatırım Hukukunun Mukayesesi 
 
64
C. Uluslararası Yatırım Hukukuna İlişkin Kaynaklar 
 
68
1. Yatırım Anlaşmaları (Investment Treaties) 
 
68
a. Çok Taraflı Anlaşmalar (Multilateral Agreements) 
 
68
b. İki Taraflı Anlaşmalar (Bilateral Agreements) 
 
69
aa. Dostluk, Ticaret ve Denizcilik Anlaşmaları (Treaties of Friendship, Commerce and Navigation) 
 
71
bb. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları – YKTK (Agreement on the Mutual Protection and Promotion of Investments) 
 
72
c. Sektörel ve Bölgesel Anlaşmalar (Sectoral and Regional Agreements) 
 
81
aa. Sektörel Anlaşmalar (Sectoral Agreements) 
 
81
aaa. Enerji Şartı Anlaşması (Energy Charter Treaty) 
 
81
bb. Bölgesel Anlaşmalar (Regional Agreements) 
 
87
aaa. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (North American Free Trade Agreement – NAFTA) 
 
87
2. Uluslararası Teamül (International Custom) 
 
89
3. Tek Yanlı Beyan (Unilateral Statement) 
 
90
4. Hukukun Genel İlkeleri (General Principles of Law) 
 
92
5. Mahkeme veya Tahkim Kararları (CourtArbitration Decisions) 
 
92
6. Doktrin (Doctrine) 
 
93
D. Türk Hukukunda Uluslararası Hakemlik ile İlgili Kaynaklar 
 
93
1. Türkiye Cumhuriyet Anayasası 
 
93
2. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 
 
94
3. Milletlerarası Tahkim Kanunu 
 
95
4. Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Hakemlik Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun 
 
95
Üçüncü Bölüm
 
 
ULUSLARARASI YATIRIM ANLAŞMALARINDA YER ALAN
 
 
ORTAK KORUMA STANDARTLARI VE BUNLARIN
 
 
YATIRIM MAHKEMELERİ TARAFINDAN UYGULANMASI VE
 
 
YORUMLANMASI
 
 
(THE COMMON PROTECTION STANDARDS CONTAINED IN INTERNATIONAL
 
 
INVESTMENT AGREEMENTS AND THEIR APPLICATION AND INTERPRETATION BY
 
 
INVESTMENT TRIBUNALS)
 
 
I. YATIRIM KORUMA STANDARTLARI
 
 
(STANDARDS OF INVESTMENT PROTECTION) 
 
97
A. Genel Olarak Yatırım Koruması 
 
97
B. Yatırımcı Korumasına Tarihsel Bakış 
 
100
C. Yatırım Korumasına Eleştirel Bir Bakış 
 
102
D. Uluslararası Yatırım Anlaşmalarında Yer Alan Ortak Koruma Standartları 
 
105
1. Şemsiye Hüküm (Umbrella Clause) 
 
105
a. Şemsiye Hükmün Tarihçesi 
 
108
b. Şemsiye Hükmün Düzenleniş Biçimleri 
 
113
2. Adil Hakkaniyetli Muamele (Fair and Equitable Treatment) 
 
115
a. Adil ve Hakkaniyetli Muamelenin Tanımı 
 
115
b. Adil ve Hakkaniyetli Muamelenin Tarihsel Gelişimi 
 
120
3. Keyfi veya Ayrımcı Muamele Tedbirleri
 
 
(Arbitrary UnreasonableDiscriminatory Measures) 
 
124
4. Ulusal Muamele (National Treatment) 
 
126
a. Ulusal Muamele Tanımı 
 
126
b. Ulusal Muamele İlkesinin Tarihi 
 
128
c. Ulusal Muamele İlkesine Yönelik Eleştiri ve Kaygılar 
 
134
5. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı (The Most–Favoured–Nation Clause) 
 
139
a. En Çok Gözetilen Ulus Kaydının Tanımı 
 
139
aa. Amaç Temelinde En Çok Gözetilen Ulus Kaydı 
 
140
bb. İçeriksel Olarak En Çok Gözetilen Ulus Kaydı 
 
142
b. En Çok Gözetilen Ulus Kaydının Zamansal Kapsamı 
 
144
c. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı Uygulamasında İstisnalar 
 
146
d. En Çok Gözetilen Ulus Kaydının Usulü 
 
147
aa. Yatırımcı Lehine En Çok Gözetilen Ulus Kaydının Genişletilmesi 
 
150
bb. Yatırımcı Aleyhine En Çok Gözetilen Ulus Kaydının Daraltılması 
 
151
aa. Küresel Çerçeveden En Çok Gözetilen Ulus Kaydı 
 
153
bb. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı, Osmanlı ve Türkiye 
 
157
f. En Çok Gözetilen Ulus Kaydının Konu Olduğu Önemli Davalar 
 
162
aa. Anglo–Iranian Oil Company – United Kingdom v. Iran 
 
163
bb. Ambatielos – Greece v. United Kingdom 
 
165
cc. Emilio Agustin Maffezini v. The Kingdom of Spain 
 
167
dd. Siemens A.G. v. The Argentina Republic 
 
170
6. Transfer Özgürlüğü (Freedom of Transfer) 
 
171
7. Tam Koruma ve Güvence (Full Protection and Security) 
 
173
8. Acil Durum İstisnaları: Zaruret Hali ve Mücbir Sebep (Emergency Exceptions:
 
 
State of Necessity and Force Majeure) 
 
176
9. Yargıya Erişim ve Adaletin Reddi (Access to justice and Denial of Justice) 
 
179
10. Uluslararası Yatırım Hukukunda Kamulaştırma
 
 
(Expropriation in International Investment Law) 
 
180
a. Millileştirme 
 
181
b. Toplu Millileştirme 
 
181
c. Seçici Millileştirme 
 
181
d. El Koyma/Müsadere 
 
181
e. Kamulaştırma 
 
182
aa. Kamulaştırma Türleri 
 
185
aaa. Doğrudan Kamulaştırma 
 
185
bbb. Dolaylı Kamulaştırma 
 
186
bb. Kamulaştırmanın Şartları 
 
189
aaa. Tedbirin Kamu Amacı veya Çıkarı İçin Kabul Edilmiş Olması 
 
189
bbb. Ayrım Gözetmeyen bir Şekilde 
 
190
ccc. Yasal Prosedüre Uygun Olarak 
 
190
ddd. Tazminat Ödenmesi 
 
190
Dördüncü Bölüm
 
 
ULUSLARARASI PLATFORMDA EKONOMİK DÜZEN VE
 
 
ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİ
 
 
(ECONOMIC ORDER ON THE INTERNATIONAL PLATFORM AND
 
 
INTERNATIONAL INVESTMENT ARBITRATION)
 
 
I. GENEL OLARAK ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZEN 
 
191
A. World Trade Organization – WTO 
 
193
B. Uluslararası Finansal Kurumlar 
 
199
1. World Bank Group – WBG 
 
200
a. International Bank for Reconstruction and Development – IBRD 
 
201
b. International Development Association – IDA 
 
202
c. International Finance Corporation – IFC 
 
202
d. Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA 
 
203
e. International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID 
 
208
aa. ICSID Sözleşmesinin Kısa Tarihi 
 
210
bb. ICSID Sözleşmesi ve Ekonomik Kalkınma Vaadi 
 
214
cc. Ev Sahibi Devlet ve Yatırımcı Arasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar 
 
214
aaa. ICSID ve Arabuluculuk 
 
221
bbb. ICSID ve Hakemlik 
 
222
ccc. ICSID Kararlarının Niteliği 
 
223
ddd. ICSID Yapısı 
 
225
eee. Yatırım Tahkiminde Yetki 
 
226
aaaa. Rıza Unsuru 
 
226
bbbb. Konu Bakımından Yetki 
 
231
cccc. Kişi Bakımından Yetki 
 
232
fff. Uluslararası Yatırım Tahkiminde Şeffaflık Kavramı ve ICSID 
 
234
ggg. Uluslararası Yatırım Tahkiminde Yatırımın Hukuka Aykırılığı 
 
239
hhh. ICSID ve Çekilme 
 
242
2. International Monetary Fund – IMF 
 
242
3. Bank for International Settlements – BIS 
 
244
a. Tarihi Bir Perspektif ve Uluslararası Ödemeler Bankası Politikalarının Evrimi 
 
245
C. Birleşmiş Milletler Kuruluşları 
 
246
1. United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD 
 
246
2. The Economic and Social Council – ECOSOC 
 
248
3. United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL 
 
248
4. International Labour Organization – ILO 
 
249
5. World Intellectuel Property Organization – WIPO 
 
251
D. Devletler Düzeyinde Yapılanmış Diğer Küresel Kuruluşlar 
 
252
1. Organisation for Economic Co–operation and Development – OECD 
 
252
2. International Institute for the Unifaciton of Private Law – UNIDROIT 
 
253
E. Devletler Düzeyinde Yapılanmış Bazı Bölgesel Kuruluşlar 
 
254
1. European Union – EU 
 
254
2. North American Free Trade Agreement – NAFTA 
 
256
Kaynakça 
 
259
Kavramlar Dizini 
 
273

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Uluslararası Yatırım Hukuku ve Uluslararası Yatırım Tahkimi Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: