Anonim Ortaklığın Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı ve İflâsın Konkordato Yoluyla Önlenmesi Seçkin Yayıncılık

Anonim Ortaklığın Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı ve İflâsın Konkordato Yoluyla Önlenmesi Seçkin Yayıncılık

 425,00

Stok kodu: 9789750278624 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım Yılı Temmuz 2022
ISBN 9789750278624
Sayfa Sayısı 314
Ebatı 16x24
Kargo Ücreti: Türkiye'nin her yerine 79 TL.
Kargo Veriliş Süresi: Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Çalışmanın konusunu; anonim ortaklıkların borca batık olması durumu ve borca batıktık sebebiyle iflâs kararı verilmesini önleyen bir kurum olarak konkordato oluşturmaktadır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, borca batıklık kavramı, borca batıklık durumunun benzer kavramlardan farklılığı ile borca batıklık durumunun tespiti incelenmeye başlanmıştır. Bununla birlikte birinci bölümde borca batıklık bildiriminin hukuki sonuçlan da incelenmiştir. Bu çerçevede, ilk olarak borca batıklık durumuna bağlanan en ağır sonuç olarak iflâs durumu ele alınmış, ikinci olarak, iflâsın açılmasına yer olmadığı durumuna yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca borca batıklık nedeniyle iflâs kararı verilmesi zorunluluğunu ortadan kaldıran hâller de inceleme alanı bulmuştur.
Çalışmanın ikinci bölümü ise; borca batıklık nedeniyle iflâs kararı verilmesini önleyen bir kurum olarak konkordatoya ilişkin açıklamalara ayrılmıştır. Çalışma konusu olan adi konkordatoya ilişkin olarak; konkordato başvurusu yapılmasından konkordatonun tasdikine kadar olan tüm süreç ele alınmıştır. 7101 sayılı Kanun ile konkordato kurumuna ilişkin yenilikler içeren düzenlemeler getirilmiştir. İlgili hükümlerde önce 7155 sayılı Kanun ile sonrasında ise 7327 sayılı Kanun ile değişiklikler yapılmıştır. Bu bölümde konkordato kurumu ile ilgili 7101 sayılı Kanun’un yanı sıra 7155 sayılı Kanun ve 7327 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler de yer almaktadır. Bununla birlikte, konuya ilişkin ilgili başlıklar altında Yargıtay ve bölge adliye mahkemeleri tarafından verilen kararlara da yer verilmiştir.
Konu Başlıkları
.
Borca Batıklık Hâlinin Tespiti
.
Borca Batıklık Bildiriminin Hukuki Sonuçları
.
Konkordato Başvurusunun Yapılması
.
Konkordato Tasdiki Şartları
.
Konkordatonun Feshi
İlgili Kategoriler
İçindekiler
Önsöz 
 
7
Teşekkür 
 
9
Kısaltmalar 
 
17
Giriş 
 
19
Birinci Bölüm
 
 
ANONİM ORTAKLIĞIN BORCA BATIKLIK NEDENİYLE İFLÂSI
 
 
I. BORCA BATIKLIK KAVRAMI 
 
23
A. Tanımı 
 
23
B. Borca Batıklık Hâlinin Benzer Kavramlardan Farklılığı 
 
25
1. Aciz Hâlinden Farklılığı 
 
25
2. Ödemelerin Tatilinden Farklı Olması 
 
27
3. Sermaye Kaybından Farklı Olması 
 
28
C. Borca Batıklık Hâlinin Tespiti 
 
30
1. Genel Olarak 
 
30
2. Yönetim Kurulunun Ara Bilanço Düzenleme Yükümlülüğü 
 
30
3. Borca Batıklık Şüphesi 
 
33
4. Borca Batıklık Tarihi 
 
33
5. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Geçici 1. Madde 
 
34
II. BORCA BATIKLIĞI MAHKEMEYE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
36
A. Borca Batıklığın Mahkemeye Bildirilmesi Yükümlülüğü 
 
36
1. Bildirimin Şartları 
 
36
2. Bildirimin Amacı ve Yöntemi 
 
39
3. Bildirimin Ne Zaman Yapılacağı 
 
39
4. Borca Batıklık Bildiriminin Hukuki Niteliği 
 
40
5. Bildirimin Geri Alınamayacağı 
 
42
6. Bildirimde Bulunacak Organ ve Kişiler 
 
43
a. Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu 
 
43
b. Tasfiye Memurları 
 
46
c. Alacaklılar 
 
46
d. Diğer Kişiler 
 
48
7. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
50
8. Bildirimin Mahkeme Tarafından İncelenmesi 
 
53
a. Genel Olarak 
 
53
b. Yargılama Usulü 
 
54
c. İlanın Zorunlu Olup Olmadığı 
 
55
d. Muhafaza Tedbirleri 
 
57
e. Yargılama Giderleri 
 
58
B. Mahkemeye Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinden Doğan Sorumluluk 
 
59
1. Hukuksal Sorumluluk 
 
59
2. Cezai Sorumluluk 
 
62
III. BORCA BATIKLIK BİLDİRİMİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 
 
63
A. İflâs Kararı 
 
63
1. İflâs Kavramı 
 
63
2. İflâs Nedenleri 
 
65
3. İflâs Yolları 
 
66
a. Takipli İflâs Yolu 
 
66
b. Doğrudan Doğruya (Takipsiz) İflâs Yolu 
 
67
aa. Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâs 
 
68
aaa. Borçlunun Yerleşim Yerinin Belli Olmaması 
 
68
bbb. Borçlunun Taahhütlerinden Kurtulmak Amacıyla Kaçması 
 
69
ccc. Borçlunun Alacaklıların Haklarını İhlal Eden Hileli Muamelelerde Bulunması veya Bunlara Teşebbüs Etmesi 
 
69
ddd. Borçlunun Haciz Yoluyla Yapılan Takip Sırasında Mallarını Saklaması 
 
69
eee. Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmiş Olması 
 
70
fff. İcra ve İflâs Kanunu’nun 308’inci Maddesinde Öngörülen Doğrudan Doğruya İflâs Hâli 
 
70
ggg. İlama Dayalı Alacağın İcra Emriyle İstenildiği Hâlde Ödenmemesi 
 
70
bb. Borçlunun Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâs 
 
71
c. Borca Batıklık Nedeniyle Doğrudan Doğruya İflâs 
 
71
B. İflâsın Açılmasına Yer Olmadığı Kararı 
 
76
IV. GENEL OLARAK BORCA BATIKLIK NEDENİYLE İFLÂS KARARI VERİLMESİ ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRAN HÂLLER 
 
76
A. Sıradan Çekilme (Son Sıraya Geçme) 
 
76
B. Mülga İflâsın Ertelenmesi 
 
79
C. Konkordato 
 
87
V. KONKORDATO VE MÜLGA İFLÂSIN ERTELENMESİ KURUMLARININ TANIMLARI, HUKUKİ NİTELİKLERİ, AMAÇLARI VE TÜRLERİ 
 
89
A. Tanımları 
 
89
B. Hukuki Nitelikleri 
 
90
C. Amaçları 
 
96
D. Türleri 
 
98
İkinci Bölüm
 
 
BORCA BATIKLIK NEDENİYLE
 
 
İFLÂSIN KONKORDATO YOLUYLA ÖNLENMESİ
 
 
I. KONKORDATO BAŞVURUSUNUN YAPILMASI 
 
101
A. Konkordato Talep Edebilecekler 
 
101
1. Borçlu (Anonim Ortaklıklar Yönünden Yönetim Kurulu) 
 
101
2. Alacaklı 
 
106
B. Konkordatoya Başvurulabilecek Hâller 
 
109
2. Borca Batık Hâldeki Ortaklığın Vade Konkordatosu Talep Edip Edemeyeceği Sorunu 
 
113
3. Konkordato Talebinden Sonra Konkordato Türünün Değiştirilmesi 
 
114
C. Konkordato Talebinin Ne Zaman Yapılabileceği 
 
114
D. Konkordato Başvurusunda Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
116
E. Gerekli Masrafların Yatırılması 
 
118
F. Konkordato Başvurusu Yapılırken Eklenecek Belgeler 
 
122
1. Konkordato Ön Projesi 
 
125
2. Borçlunun Malvarlığını Gösteren Belgeler 
 
128
3. Alacaklıları, Alacak Miktarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösterir Tablo 
 
130
4. Alacaklıların Eline Konkordato ve Borçlunun İflâsı Hâlinde Geçecek Miktarı Karşılaştırmalı Olarak Gösterir Tablo 
 
131
5. Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanan Denetim Raporları 
 
132
II. KONKORDATO BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİ 
 
136
A. Konkordato Başvurunun Değerlendirilmesi 
 
136
B. Geçici Mühlet Kararı 
 
138
1. Geçici Mühlet Süresinin Uzatılması 
 
140
2. Geçici Mühlet Kararının İlanı ve İlgili Kurumlara Bildirilmesi 
 
141
3. Geçici Mühlet İçinde Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi ve Konkordatonun Başarıya Ulaşamayacağının Anlaşılması 
 
144
4. Kanun Yolu 
 
148
C. Geçici Mühlet Kararının Doğurduğu Sonuçlar 
 
152
1. Genel Olarak 
 
152
2. Borçlunun Malvarlığının Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması 
 
152
3. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması 
 
157
4. Geçici Konkordato Komiseri 
 
160
III. KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİ 
 
163
A. Genel Olarak 
 
163
B. Kesin Mühlet Kararının Verilebileceği Zaman 
 
164
C. Kesin Mühlet Verilirken Uygulanacak Yargılama Usulü 
 
165
D. Kesin Mühlet Verilmesinin Şartları ve Kesin Mühlet Süresi 
 
167
E. Kesin Mühletin İlanı ve Alacaklıların Kaydedilmesi 
 
174
F. Kesin Mühletin Uzatılması 
 
175
G. Kesin Mühletin Kaldırılması 
 
178
1. Genel Olarak 
 
178
2. İyileşme Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması 
 
178
3. Kesin Mühletin Kaldırılması ve İflâsın Açılması 
 
180
a. İflâsa Tabi Olmayan Borçlu Açısından 
 
191
H. Kanun Yolu 
 
192
1. Kesin Mühletin Kabulü ve Mühletin Kaldırılması Talebinin Reddi Hakkındaki Kararlara Karşı Kanun Yolunun Kapalı Olması 
 
192
2. Kesin Mühletin Uzatılması Kararlarına Karşı Kanun Yolu 
 
192
3. Kesin Mühletin Reddi Kararına Karşı Kanun Yolu 
 
193
5. Konkordato Talebinin Reddi ve İflâs Kararına Karşı Kanun Yolu 
 
193
6. Kesin Mühletin Değerlendirilmesi Sonucunda, Hakkında İflâs Kararı Verilemeyen Borçlunun Konkordato Talebinin Reddi Kararına Karşı Kanun Yolu 
 
193
I. Borçluya Kesin Mühlet Verilmesinin Sonuçları 
 
196
1. Konkordato Komiseri Atanması 
 
196
a. Konkordato Komiserinin Nitelikleri 
 
196
b. Yasaklılık Sebepleri ve Yasak İşler 
 
199
c. Görevi Kabulden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri 
 
199
d. Yükümlülükleri 
 
199
e. Sicili 
 
200
f. Görevi 
 
201
g. Sorumluluğu 
 
207
2. Alacaklılar Kurulunun Teşekkül Etmesi 
 
208
3. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları 
 
210
a. Mühlet Kararının Borçlu Aleyhine Başlatılmış veya Başlatılacak Takipler Bakımından Sonuçları 
 
210
c. Konkordato Mühletinin Hacizli Mallar Açısından Sonuçları 
 
221
d. Konkordato Mühletinin Faiz Açısından Sonuçları 
 
225
e. Konkordato Mühletinin Takas Açısından Sonuçları 
 
226
h. Konkordato Mühletinin Davalara Etkisi 
 
230
4. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları 
 
231
5. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 
 
235
J. Alacaklılar Toplantısı 
 
246
1. Genel Olarak 
 
246
2. Borçlunun Konkordato Teklifinin Alacaklılar Tarafından Oylanması 
 
248
3. Oy Hakkı Olan Alacaklılar 
 
249
4. Komiserin Toplantıya İlişkin Tutanakları ve Raporunu Mahkemeye Sunması 
 
253
IV. KONKORDATONUN TASDİKİ 
 
254
A. Konkordatonun Tasdikine İlişkin Yargılama 
 
254
B. Konkordatonun Tasdiki Şartları 
 
259
C. Tasdik Yargılamasına İlişkin Tüm İşlemlerin Birlikte Değerlendirilmesi ve Mahkemenin Konkordato Projesini Revize Etme Yetkisi 
 
269
D. Konkordatonun Tasdiki Hakkında Verilecek Kararlar 
 
270
1. Konkordatonun Tasdiki Kararı 
 
270
a. Kayyım Tayin Edilmesi 
 
272
b. Tasdik Kararın İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi 
 
273
c. Alacaklılar Bakımından Sonuçları 
 
275
d. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlar Açısından Sonuçları 
 
276
2. Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi Kararı 
 
276
3. Tasdik Talebi Hakkında Verilen Karara Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları 
 
279
4. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 
 
280
V. KONKORDATONUN FESHİ 
 
283
A. Konkordatonun Kısmen Feshi 
 
283
B. Konkordatonun Tamamen Feshi 
 
289
Sonuç 
 
295
Kaynakça 
 
305
Kavramlar Dizini 
 
313

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Anonim Ortaklığın Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı ve İflâsın Konkordato Yoluyla Önlenmesi Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: