Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması Seçkin Yayıncılık

Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması Seçkin Yayıncılık

 490,00

Stok kodu: 9789750278464 Kategoriler: ,
Sepeti görüntüle


Basım Yılı Temmuz 2022
ISBN 9789750278464
Sayfa Sayısı 376
Ebatı 16x24
Kargo Ücreti: Türkiye'nin her yerine 79 TL.
Kargo Veriliş Süresi: Siparişleriniz 2 iş günü içinde kargoda.

Açıklama

Kanun koyucu, borçlunun hacizden veya iflasın açılmasından önceki bir tarihte mal varlığında bulunan hakları veya değerleri mal varlığından çıkarmış olması halinde elinde aciz vesikası bulunan alacaklıları ve borçlunun iflas etmesi halinde iflas alacaklılarını korumak amacı ile tasarrufun iptali davalarını düzenlemiştir. Tasarrufun iptali davaları, borçlunun geçerli bir tasarruf işlemi ile mal varlığından çıkarmış olduğu malları, tekrar alacaklının cebri icra sahasına veya iflas masasına dâhil edebilmesine imkân tanımaktadır. Dürüst olmayan borçlu ile muhatap olan her alacaklının yolu tasarrufun iptali davasına çıkmaktadır.
Son yıllarda icra takibine dayalı olarak açılan muvazaa davalarındaki Yargıtay uygulaması ile muvazaa davaları, tasarrufun iptali davalarına benzemeye başlamıştır. Muvazaa davalarında İİK m. 283/1’in kıyasen uygulanması en önemli benzerliklerdendir. Muvazaa davaları genel hükümlere göre ispat açısından kolay bir dava iken, tasarrufun iptali davaları gerek yargılama gerek süreler gerekse de ispat açısından muvazaa davalarına kıyasla zor davalardır. Ancak tasarrufun iptali davalarının şartları mevcut ise bu dava neticesinde cebri icra daha avantajlı hale gelmektedir. Tasarrufun iptali davaları ile muvazaa davaları açısından karşılaşılabilecek tüm durumlarla ilgili bilgiler veren ve her duruma ilişkin zengin içtihatlarla desteklenen bu kitap ile akademik anlamda ve uygulamaya yönelik tüm sorulara cevap bulunacak bir eser ortaya konulmuştur.
Konu Başlıkları
.
Tasarrufun İptali Davaları
.
Muvazaa Davaları
.
Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Karşılaştırılması
.
Aciz Belgesi
.
İflâsta Tasarrufun İptali Davaları
.
6183 sayılı Kanundan Kaynaklanan Tasarrufun İptali Davaları
.
Muvazaa Davalarında İİK m. 283
.
1’in Kıyasen Uygulanması
.
Tasarrufun İptali Davalarının Cezaî Sonuçları
İlgili Kategoriler
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz 
 
7
2. Baskıya Önsöz 
 
9
1. Baskıya Önsöz 
 
11
Kısaltmalar 
 
19
Giriş 
 
23
Birinci Bölüm
 
 
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
 
 
§1. GENEL OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI, TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ AMACI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ 
 
25
A. Kavram Olarak Tasarrufun İptali Davaları 
 
25
B. Tasarrufun İptali Davalarının Tarihsel Gelişimi 
 
28
C. Tasarrufun İptali Davalarının Türk Hukukundaki Gelişimi 
 
30
D. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu ve Amacı 
 
31
I. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu 
 
31
II. Tasarrufun İptali Davalarının Amacı 
 
34
E. Tasarrufun İptali Davalarının Hukukî Niteliği 
 
37
§2. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA TASARRUF KAVRAMI VE YAPILAN TASARRUFUN ALACAKLIYA ZARAR VERMESİ 
 
42
A. Tasarrufun İptali Davalarında Tasarruf Kavramı 
 
42
I. Genel Olarak 
 
42
II. Hukukî Fiil Kavramı 
 
45
B. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olmayan Tasarruflar 
 
53
I. Borçlandırıcı İşlemler 
 
54
II. Takip Hukuku Bakımından Hükümsüz Olan İşlemler 
 
55
III. Muhasebe İşlemleri 
 
56
IV. Maddi Hukuk Bakımından Batıl Olan İşlemler 
 
57
V. Borçlunun Bir Kazanç İmkânını Değerlendirmemesi 
 
58
VI. Haczi Kabil Olmayan Malların Devri 
 
58
VII. Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar 
 
59
VIII. Kişiler ve Aile Hukukuna İlişkin İşlemler 
 
61
IX. Borçlunun Taraf Olmadığı İşlemler 
 
62
X. Mahkeme Kararları 
 
63
XI. Borçlunun Ticari Plakası ve Hattının Satışı 
 
64
C. Tasarrufun Alacaklıya Zarar Vermesi 
 
65
I. Genel Olarak 
 
65
II. Takibe Konu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması ve Alacağın Kesinleşmiş Olması 
 
65
III. İptale Konu Tasarrufun Haczi Kabil Bir Malvarlığına İlişkin Olması 
 
70
IV. Tasarrufun Takibe Konu Alacaktan Önce veya Sonra Yapılması Durumu 
 
74
V. Borçlu Aleyhinde Başlatılmış Bir İcra Takibinin Bulunması ve Bu İcra Takibinin Kesinleşmiş Olması 
 
81
VI. Alacaklının Tasarruftan Zarar Gördüğünün İspatı ve Aciz Belgesi 
 
87
a. Alacaklının Tasarruftan Zarar Gördüğünün İspatı 
 
87
b. Aciz Belgesi 
 
88
i. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi 
 
101
ii. Kesin Aciz Belgesi 
 
107
§3. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA GÖREV, YETKİ VE YARGILAMA USÛLÜ 
 
107
A. Tasarrufun İptali Davasının Tarafları 
 
110
I. Tasarrufun İptali Davalarında Davacı 
 
111
a. İflâs Dışı Tasarrufun İptali Davalarında Davacı 
 
112
b. İflâs İçi ve İflâsın Kapanmasından Sonraki Süreçte Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Davacı 
 
113
II. Tasarrufun İptali Davalarında Davalılar 
 
116
B. Tasarrufun İptali Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
122
I. Tasarrufun İptali Davalarında Yetki 
 
122
II. Tasarrufun İptali Davalarında Görev 
 
127
III. Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun Tasarrufun İptali Davalarında Uygulanabilip Uygulanamayacağı Hususu 
 
132
IV. Yargılama Usulü 
 
132
C. Tasarrufun İptali Davalarında Süreler 
 
141
I. Genel Olarak 
 
141
II. İptal Sebepleri Yönünden Süreler 
 
145
a. Bağışlamalar ve İvazsız Tasarrufların İptalinde Dava Açma Süresi (İİK m. 278) 
 
145
b. Borçlunun Aciz Halindeyken Yaptığı Tasarruflarının İptaline İlişkin Dava Açma Süresi (İİK m. 279) 
 
147
c. Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan Tasarruflarda Dava Açma Süresi (İİK m. 280) 
 
149
§4. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLAN TASARRUFLAR 
 
152
A. Genel Olarak 
 
152
B. Bağışlama ve İvazsız Tasarruflar 
 
155
I. Bağışlama 
 
158
II. Kanunda Belirtilen Kişiler Arasında Yapılmasından Dolayı Bağışlama Sayılan Tasarruflar 
 
164
III. Değerinin Altında Satış Olarak Gösterilen Tasarruflar (İİK m. 278/3–2) 
 
171
IV. Kaydı Hayat Şartıyla İrat veya İntifa Hakkı Tesis Edilen Sözleşmeler ile Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri (İİK m. 278/3–3) 
 
177
C. Aciz Hâlinde Yapılan Tasarruflardan Dolayı İptal (İİK m. 279) 
 
177
I. Borçlunun Teminat Göstermeyi Evvelce Taahhüt Etmiş Olduğu Hâller Ayrık Olmak Üzere, Borçlu Tarafından Mevcut Bir Borcu Güvence Altına Almak Üzere Yapılan Rehinler (İİK m.279/1) 
 
180
II. Borçlunun Para veya Mutad Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Şekilde Yaptığı Ödemeler (İİK m. 279/2) 
 
184
III. Vadesi Gelmemiş Bir Borç İçin Yapılan Ödemeler (İİK m. 279/3) 
 
186
IV. Kişisel Hakların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler (İİK m. 279/4) 
 
188
D. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal (İİK m. 280) 
 
189
I. Genel Olarak 
 
189
II. Zarar Verme Kastından Dolayı Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesinin Şartları 
 
191
a. Borçlunun Borçlarını Ödeme Kabiliyetini Kaybetmiş Olması 
 
191
b. Borçlunun Zarar Verme Kastı ile Hareket Etmesi 
 
193
c. Borçlunun Yakın Akraba ve Hısımları ile Tasarrufları 
 
195
III. Malı Alan Üçüncü Kişinin Kötü Niyetli Olması 
 
201
IV. Davanın Süresinde Açılmış Olması 
 
206
E. Tasarrufun İptali Davalarında İspat Sorunu 
 
206
§5. İFLÂSTA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 
 
207
§6. 6183 SAYILI AATUHK’DAN KAYNAKLANAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 
 
211
A. Tanımı, Amacı ve Hukukî Niteliği 
 
211
B. Görev, Yetki, Davanın Tarafları ve Yargılama Usulü 
 
212
C. Davanın Koşulları 
 
216
D. Tasarrufun İptali Davasına Konu Tasarruflar 
 
218
I. Karşılıksız Tasarrufların İptali 
 
219
II. Borçlunun Borca Batık Durumda Yaptığı Tasarrufların İptali 
 
219
III. Kamu veya Kurum Alacağının Tahsiline Olanak Vermemek Amacıyla Yapılan Tasarrufların İptali 
 
219
IV. Yargılama Neticesinde Verilecek Olan Karar ve Kararın İcrası 
 
220
§7. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İPTALİN SONUÇLARI VE DİĞER HÜKÜMLER 
 
220
A. Hacizdeki Tasarrufun İptali Davalarının Sonuçları 
 
220
B. İflâsta Açılan Tasarrufun İptali Davalarının Sonuçları 
 
230
C. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Giderleri 
 
232
D. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü ve Kanun Yolu 
 
234
I. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü 
 
234
II. Tasarrufun İptali Davalarında Kanun Yolu 
 
235
E. Geri Vermenin Kapsamı 
 
235
I. Hacizde 
 
235
II. İflâsta ve 6183 sayılı AATUHK Kapsamında 
 
240
İkinci Bölüm
 
 
MUVAZAA VE MUVAZAA DAVALARI
 
 
§8. GENEL OLARAK MUVAZAA 
 
243
A. Roma Hukukundan Günümüze Muvazaanın Gelişimi 
 
243
B. Muvazaanın Tanımı ve Unsurları 
 
245
I. Tanımı 
 
245
II. Muvazaanın Unsurları 
 
247
a. Görünürdeki İşlem 
 
248
b. Muvazaa Anlaşması 
 
250
c. Aldatma Kastı 
 
252
d. Gizli İşlem 
 
254
C. Muvazaanın Türleri 
 
255
I. Mutlak Muvazaa 
 
256
II. Nispi Muvazaa 
 
257
D. Muvazaaya Konu İşlem Çeşitleri 
 
258
I. Sözleşmede Muvazaa 
 
258
II. Sözleşmenin Konusunda ve Şartlarında Yapılan Muvazaa 
 
258
III. Tarafların Kişiliğinde Yapılan Muvazaa 
 
259
E. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları 
 
261
I. Görünürdeki İşlem Bakımından 
 
261
II. Gizli İşlem Bakımından 
 
264
§9. MUVAZAAYA KONU İŞLEMLER 
 
265
A. Genel Olarak 
 
265
B. Tek Taraflı Hukukî İşlemlerde Muvazaa 
 
266
C. Muvazaanın Görülebileceği Durumlar 
 
268
I. Önalım (Şufa) Davalarında Muvazaa 
 
268
a. Önalım (Şufa) Davalarında Sözleşmede Muvazaa İddiası 
 
268
b. Bedelde Muvazaa 
 
271
II. Kredi Sözleşmelerinde Muvazaa 
 
272
III. Satış Vaadi Sözleşmelerinde Muvazaa 
 
272
IV. Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmelerinde Muvazaa 
 
273
V. Muris Muvazaası 
 
273
VI. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Muvazaa 
 
275
VII. Paylı Mülkiyette Muvazaa 
 
275
VIII. Kiracıyı Tahliye Etmek İçin Kiralananın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi 
 
275
X. İİK m. 278’deki Sebeplerin Birer Muvazaa Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği Hususu 
 
276
D. Muvazaanın Mümkün Olmadığı İşlemler 
 
277
§10. MUVAZAANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İSPATI 
 
278
A. Taraflar Yönünden 
 
279
B. Üçüncü Kişiler Yönünden 
 
282
§11. MUVAZAA DAVALARINDA GÖREV YETKİ VE YARGILAMA USULÜ 
 
284
A. Muvazaa Davalarının Tarafları 
 
284
I. Davacı 
 
284
II. Davalı 
 
285
III. Üçüncü Kişi (Davacı Olarak) 
 
285
B. Muvazaa Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
286
C. Muvazaa Davalarında Zamanaşımı 
 
286
D. İİK m. 120 Uyarınca Yetki Alınarak Muvazaa Davası Açılması 
 
287
Üçüncü Bölüm
 
 
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İLE MUVAZAA DAVALARININ KARŞILAŞTIRILMASI, MUVAZAA DAVALARINDA İİK M. 283/1’İN KIYASEN UYGULANMASI VE TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ CEZAİ SONUÇLARI
 
 
§12. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İLE MUVAZAA DAVALARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
 
289
A. Genel Olarak Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Benzerlikleri ve Farklılıkları 
 
289
B. Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Konu Bakımından Karşılaştırılması 
 
297
C. Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davasının Görev ve Yetki Açısından Karşılaştırılması 
 
300
D. Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davasının İspat Usulü ve Karineler Açısından Karşılaştırılması 
 
302
E. Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Davanın Sonunda Verilecek Kararlar Açısından Karşılaştırılması 
 
304
F. Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı Açısından Karşılaştırılması 
 
305
§13. MUVAZAA DAVALARINDA İİK M. 283/1’İN KIYASEN UYGULANMASI 
 
306
§14. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ CEZAÎ SONUÇLARI 
 
316
Sonuç 
 
325
Kaynakça 
 
353
Kavramlar Dizini 
 
367

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.


“Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması Seçkin Yayıncılık” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu ürünü sepete eklediniz: